Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

ISOVER EPS GREYWALL

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

umývadlo od SAPHIRKERAMIK

Dizajnéri kúpeľní často snívajú o možnosti...

Phoenix Design (autor)
LAUFEN Bathrooms AG (výrobca)
LAUFEN SK s.r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Multizóny

Chýba vám uzavretý priestor, kde môžete...

TECHO, s.r.o. (výrobca)
TECHO, s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
4. júl 2015
0
260

V Dubaji vyrastie prvá 3D tlačená kancelárska budova

V Du­baji sa pripravujú za pomoci 3D tlače pos­ta­viť pr­vú kan­ce­lár­sku bu­do­vu na sve­te. Vy­tvo­rí ju 3D tla­čia­reň pod­ľa di­gi­tál­ne­ho návr­hu. Tá­to tech­no­ló­gia by ma­la po­môcť zní­žiť nák­la­dy na stav­bu, ale aj ušet­riť čas.
V Dubaji vyrastie prvá 3D tlačená kancelárska budova

Do pro­jek­tu sa pus­til Du­baj v spo­lup­rá­ci s čín­skou fir­mou Win­Sun, kto­rej sa už po­da­ri­lo pos­ta­viť dom za pou­ži­tia pa­ten­to­va­nej 3D tla­čiar­ne. Jed­no­pod­laž­ný pro­to­typ kan­ce­lár­skej bu­do­vy s roz­lo­hou prib­liž­ne 185 m2 bu­de tla­čiť vrstvu po vrstve 3D tla­čia­reň s vý­škou 20 stôp (6,1 m). Vy­tla­če­né čas­ti by ma­li byť zmon­to­va­né až na mies­te po­čas nie­koľ­kých týž­dňov. Po­dob­ným spô­so­bom by ma­li byť vy­tvo­re­né aj konštruk­čné pr­vky a ná­by­tok. Ako ma­te­riál by sa ma­li pou­žiť že­le­zo­be­tón, plast a sad­ra vy­stu­že­ná skle­ný­mi vlák­na­mi. Ta­kou­to tech­ni­kou by sa mal čas vý­stav­by skrá­tiť o 50 – 70 % a nák­la­dy na prá­cu zní­žiť až o 50 – 80 %. Zdroj gizmag.com a itnews.sk.

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím