Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

VELUX

Tepelnoizolačné parametre vyhovujú...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

ISOVER STOPVAP 90

Parozábrana pre difúzne uzatvorené konštrukcie...

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
2. apríl 2015
0
315

Výborný nápad - servery na vykurovanie domácností

Spojenie technológie a architektúty tak, aby výsledkom bolo ekologické riešenie. Prečo sme to nezačali využívať skôr?
Výborný nápad - servery na vykurovanie domácností

Ho­lan­dská dis­tri­buč­ná spo­loč­nosť Ene­co spúš­ťa za­ují­ma­vý pi­lot­ný pro­jekt. V spo­lup­rá­ci so star­tu­pom Ner­da­li­ze chce do pia­tich ro­dín in­šta­lo­vať veľ­ké server­y v po­do­be ra­diá­to­rov. Po­mo­cou nich bu­de Ner­da­li­ze pos­ky­to­vať cloud com­pu­ting svo­jim klien­tom. Zá­ro­veň sa stra­to­vé tep­lo ge­ne­ro­va­né ni­mi vy­uži­je na vy­ku­ro­va­nie do­mác­nos­tí. Do­mác­nos­ti, kto­ré bu­dú vy­uží­vať ta­ký­to ohrie­vač, bu­dú môcť ušet­riť 400 eur pri roč­nom vy­úč­to­va­ní za vy­ku­ro­va­nie.
Ner­da­li­ze sí­ce bu­de pla­tiť za elek­tri­nu pre svo­je server­y, ale ne­mu­sí sa sta­rať o nák­la­dy na pries­tor a chla­de­nie, a tak op­ro­ti tra­dič­ným clou­do­vým dá­to­vým cen­trám bu­de môcť po­nú­kať svo­je služ­by o 30 až 55 per­cent lac­nej­šie.
Vzhľa­dom na to, že rie­še­nie spo­loč­nos­tí Ene­co a Ner­da­li­ze vy­uží­va rov­na­kú ener­giu na kú­re­nie i pos­ky­to­va­nie vý­poč­to­vé­ho vý­ko­nu, je prí­nos­né aj pre ži­vot­né pros­tre­die. Ke­by bol ra­diá­to­ro­vý server vy­ťa­že­ný na pl­nú ka­pa­ci­tu, spot­re­bo­val by roč­ne 8000 kWh elek­tric­kej ener­gie, Ene­co však oča­ká­va, že sku­toč­ná spot­re­ba bu­de niž­šia. Vo­da vy­uží­va­ná na chla­de­nie server­a sa oh­re­je na 45 až 55 °C. Pou­ží­va­teľ bu­de môcť re­gu­lo­vať tep­lo po­ža­do­va­né na vy­ku­ro­va­nie vnú­tor­ných pries­to­rov. Nad­by­toč­né tep­lo sa bu­de od­vá­dzať do vý­men­ní­ka umies­tne­né­ho von­ku.

13701
Youtube

V ča­se, keď bu­de niž­ší do­pyt po vý­poč­to­vom vý­ko­ne, no bu­de sa po­ža­do­vať tep­lo na vy­ku­ro­va­nie, Ner­da­li­ze ve­nu­je vý­kon svo­jich server­ov na vý­skum amyot­ro­fic­kej la­te­rál­nej skle­ró­zy (ALS).
Skú­šob­ná pre­vádz­ka ta­kých­to server­ov bu­de tr­vať naj­me­nej do kon­ca ro­ka, po­tom sa má Ene­co roz­hod­núť, či dá ten­to sys­tém k dis­po­zí­cii pre viac do­mác­nos­tí.
Ho­lan­dský pro­jekt nie ej v Euró­pe oje­di­ne­lý. Aj fran­cúz­sky star­tup Vi­Fib chce ušet­riť na nák­la­doch na pries­to­ry v dá­to­vom cen­tre tým, že svo­je server­y roz­mies­tni v do­mác­nos­tiach a kan­ce­lá­riách, po­dob­né služ­by po­nú­ka aj ne­mec­ká spo­loč­nosť Cloud & Heat. Uni­ver­zi­ta v Leed­se vo Veľ­kej Bri­tá­nii ta­kis­to pou­ží­va svo­je server­y na ohrie­va­nie ra­diá­to­rov vo svo­jich la­bo­ra­tó­riách.
Zdroj: pcworld.com, takisto aj: http://www.itnews.sk/spravy/biznis/2015-03-31/c168274-dobry-napad.-v-holandsku-dostanu-domacnosti-zadarmo-server-na-vykurovanie

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím