Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

Material & Technology s.r.o. – M&T

Sídlo Spoločnosti: Čs. Odboje 1044
Dobruška

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

VELUX INTEGRA

Elektrické panoramatické strešné okno s...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
30. október 2019
0
284

Mesto Žilina vyhlasuje nové výberové konanie na obsadenie pozície Hlavného architekta

Žilina hľadá hlavného architekta, riaditeľa budúceho tímu strategického plánovania a rozvoja.
Vyhlásenie25.10.2019
08:00
Odovzdanie návrhov22.11.2019
12:00
VyhlasovateľMesto Žilina
AdresaNámestie obetí komunizmu 1,
Žilina,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktMestský úrad Žilina
041 / 706 31 11
kc_podatelna@zilina.sk

Hlavný architekt mesta Žilina - riaditeľ/riaditeľka Útvaru hlavného architekta mesta Žilina

Prvé výberové konanie vyhlásila Žilina už v auguste. Spomedzi šiestich uchádzačov jednoznačne zvíťazil Ing. arch. Martin Pavelek, ktorého však poslanci Mestského zastupiteľstva na post Hlavného architekta nevymenovali.

Druhú súťaž na obsadenie pozície mesto vyhlásilo 7. augusta. Po necelých troch týždňoch však bola "v záujme transparentnosti a právnej nespochybniteľnosti" zrušená. Dôvodom mali byť "administratívne a legislatívne prekážky výberového konania".

Zverejňujeme novú, v poradí už tretiu výzvu: 

Základné požiadavky:

 • VŠ vzdelanie druhého stupňa,
 • odborná prax najmenej 5 rokov - preferovaná je prax v oblasti architektúry,
  urbanizmu alebo tvorby verejných politík,
 • skúsenosti s riadením pracovného kolektívu,
 • znalosť legislatívy v oblasti územného plánovania (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii),
 • prehľad a orientácia v súčasných trendoch v oblasti mestských projektov a mestského
  plánovania,
 • odborná spôsobilosť na obstarávanie ÚPD a ÚPP (§2a stavebného zákona) výhodou,
 • autorizácia AA SKA výhodou,
 • bezúhonnosť,
 • seriózne vystupovanie, komunikatívnosť, nekonfliktnosť, flexibilnosť, kreativita, profesionálnosť, spoľahlivosť, rozhodnosť, manažérske a organizačné schopnosti v riadení organizácie,
 • schopnosť analyticky a koncepčne myslieť, riešiť konflikty, odborne argumentovať a vysvetľovať riešenú problematiku,
 • jazykové znalosti - anglický jazyk,
 • práca s PC, MS Office, CAD a 3D software.

Doklady potrebné k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • overené doklady o vzdelaní,
 • doklad o odbornej spôsobilosti, ak ju uchádzač získal, získané certifikáty alebo osvedčenia,
 • štruktúrovaný životopis s uvedením podrobných informácií o praxi a tvorbe v oblastiach architektúry a územného plánovania (najvýznamnejšie dokladovať v portfóliu),
 • motivačný list,
 • koncepcia rozvoja - vízie mesta Žilina,
 • koncepcia organizačnej štruktúry rozpočtovej organizácie a personálneho (profesijného) obsadenia tímu, úloh, cieľov a činnosti organizácie v rozsahu max. 5 x A4,
 • portfólio urbanistických a architektonických prác uchádzača vítané,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového konania. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.
 • Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov - Informácia o spracovaní osobných údajov.
 • písomný súhlasu uchádzača so zverejnením:
 1. predloženého životopisu,
 2. spracovanej koncepcie rozvoja - vízie mesta Žilina,
 3. spracovanej koncepcie organizačnej štruktúry ÚHA a personálneho (profesijného)
 4. obsadenia tímu hlavného architekta, úloh, cieľov a činnosti organizácie.

Súčasťou výberového konania bude vypočutie uchádzača pred odbornou výberovou komisiou. Vypočutie pred komisiou bude mať verejnú časť a neverejnú časť. Uchádzač bude mať na vypočutí možnosť prezentácie výsledkov svojej odbornej činnosti, predloženej koncepcie rozvoja – vízie mesta Žilina a koncepcie organizačnej štruktúry Útvaru hlavného architekta.

Výška a zloženie funkčného platu bude stanovená a oznámená podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Možnosť priznania funkčného platu je do výšky 2 341 EUR v závislosti od dĺžky praxe uchádzača, jeho osobných schopností, dosahovaných pracovných výsledkov alebo za vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností.

Náplň práce:

 • riadiť organizáciu - Útvar hlavného architekta mesta ako koncepčného pracoviska hlavného architekta, ktorý spolupracuje s odbornými oddeleniami Mestského úradu v Žiline,
 • usmerňovať a konzultovať zámery investorov, zabezpečovať, pripravovať a spracovávať podklady pre obstarávanie, tiež vlastné vypracovanie koncepčných a strategických materiálov a podkladov, publikácií, analýz, zadaní a štúdií v oblasti územného plánovania, urbanizmu a architektúry,
 • poskytovať konzultačnú a poradenskú činnosť primátorovi mesta, mestskému zastupiteľstvu a ďalším orgánom mesta,
 • zodpovedať za spracovanie podkladov pre odborné stanoviská mesta k investičnej činnosti, pripravovať podmienky pre verejné obstarávania architektonických, urbanistických a inžinierskych služieb, pripravovať materiály na rokovania mestského zastupiteľstva a jeho komisií,
 • iniciatívne prinášať návrhy v oblasti územného plánovania, urbanizmu a architektúry,
 • zabezpečovať stretávanie sa s občanmi a komunikáciu problematiky územného územia mesta v danej oblasti k verejnosti,
 • zodpovedať za hospodárenie organizácie, vytváranie organizačných, personálnych, materiálnych a iných podmienok potrebných pre činnosť Útvaru hlavného architekta,
 • vykonávať kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami, zodpovedať za majetok organizácie.

Žiadosť spolu s potrebnými dokladmi, štruktúrovaným životopisom je potrebné doručiť písomnou formou na adresu: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Žiline do 22.11.2019, 12:00 hod. (už doručené).

Na obálku uveďte: "Výberové konanie Útvar hlavného architekta mesta Žilina - neotvárať“.

Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne.

Na základe výsledku výberového konania navrhne primátor mesta Mestskému zastupiteľstvu v Žiline vymenovať vybraného uchádzača do funkcie hlavného architekta mesta Žilina - riaditeľa / riaditeľky Útvaru hlavného architekta mesta Žilina na funkčné obdobie 6 rokov.

"Úlohou hlavného architekta bude zabezpečovať a garantovať rozvoj územia a dlhodobý rozvoj mesta. Je zároveň akýmsi partnerom pre developerov a pre všetkých, ktorí do Žiliny prichádzajú, chcú tu investovať a stavať. Útvar hlavného architekta bude zbierať dáta, na základe ktorých budeme pripravovať podklady pre územné rozhodnutia a strategické plány. Očakávam, že nový riaditeľ či riaditeľka bude sám iniciatívne prinášať návrhy v oblasti plánovania rozvoja mesta, urbanizmu a architektúry,“ uviedol žilinský primátor Peter Fiabáne.

Na útvare by mali pracovať aj ďalší odborníci, napríklad architekt, urbanista, ekológ, krajinný architekt či dopravný inžinier.

Nový riaditeľ ÚHA by podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka mal byť manažér s jasnou predstavou o koncepcii rozvoja Žiliny s prehľadom v súčasných trendoch v oblasti mestských projektov a mestského plánovania.

Všetky potrebné informácie nájdete aj na stránke Mesta

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím