Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

ISOVER EPS GREYWALL

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

VELUX INTEGRA

Elektrické panoramatické strešné okno s...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
17. december 2018
0
193

Bohumil Kováč

prof. Ing. arch., PhD.
Námestie slobody 19
Bratislava
Slovensko


+421 905 498 414

Zameranie

architektúra, urbanizmus, pedagogická činnosť, výskum,

Stručná vedecko – pedagogická  a  umelecko – tvorivá charakteristika

Vedecko-pedagogickú činnosť zameriava na väzby urbanistickej tvorby a územného plánovania a na metodologické otázky tvorby územných plánov.  Je autorom  knižnej publikácie,  skrípt a učebných textov. Člen Vedeckej rady STU, Vedeckej a umeleckej rady FA STU, redakčnej rady časopisu ALFA. Svoje dlhoročné poznatky uplatňuje v posudzovateľskej a expertnej činnosti pre štátne a odborné inštitúcie doma aj v zahraničí a tiež v súťažných porotách. Je autorom 30 odborných článkov a 10 vedeckých štúdií. Prednášal na 30 konferenciách, z toho 13 medzinárodných alebo v zahraničí. Je hlavným riešteľom alebo spoluriešiteľom 11 výskumných úloh. V oblasti doktorandského štúdia je členom SOK odboru Urbanizmus. V štúdiu 1. a 2. stupňa je garantom 3 povinných predmetov a gestorom zamerania, viedol 17 diplomantov. Práce študentov získali niekoľko ocenení na súťažných prehliadkach doma I v zahraničí. V umelecko-tvorivej oblasti je spracovateľom 16 územných plánov, z toho 7 v zahraničí (ČR), ďalej cca 55 architektonických a urbanistických štúdií, laureátom 7 architektonicko-urbanistických súťaží. V roku 2002 získal ako vedúci kolektívu FA STU s mestom Nový Jičín cenu ČR v oblasti realizácie programu regenerácie MPR.  Je hlavným expertom študijného odboru 5.1.1. Architektúra a urbanizmus Sústavy ŠO MŠ SR, publikačne činný aj v oblasti vysokoškolskej pedagogiky, člen pedagogických grémií STU, predseda pre obhajoby diplomových prác na FA ČVUT Praha.

 

Prehľad najvýznamnejších prác za posledných 10 rokov

A. V oblasti pedagogickej kvalifikácie

 1. Kováč, B.: Regulačné plány, skriptum , ŠIS FA STU 1996
 2. Kováč, B., Komrska,J.: Aktuálny vývoj urbanizmu a nové trendy v priestorovom plánovaní, knižná publikácia, vyd. ROAD 2000

B. V oblasti umelecko - tvorivej kvalifikácie

 1. Regulačný plán MPR Nový Jičín,  1994, aktualizácia 2001,
  Spoluautori : Vodrážka,P., Gregorová,J., Gregor,P.
 2. Územný plán mesta Nové Mesto nad Váhom, 1998
  Spoluautor : Komrska,J.
 3. Rekonštrukcia námestia Slobody a priľahlých ulíc, Nové Mesto nad Váhom
  -  urb. arch. súťaž, 1. cena 1996
  -  projekty pre ÚK a SK 1997-2000
  -  realizácia 2000-03
  spoluautori : Komrska,J., Sokol,M., Steiniger,P.
 4. CMZ Semily
  -  urb. arch. súťaž, 1. cena 1992
  -  urb. a regulačná štúdia, 1994
 5. Územný plán zóny Zelená voda, 2000
  spoluautori : Komrska, J., Coplák,J.

C. V oblasti vedecko – výskumnej kvalifikácie

 1. Kováč,B., Coplák,J. : Sídelná štruktúra vo vzťahu ku krajine, In : Atlas krajiny SR,MŽP SR – Esprit  2002
 2. Bezák,B., Rakšányi,P., Kováč,B. a kol.:  Trvalo udržateľná kvalita mestskej dopravnej infraštruktúry, projekt VEGA, 2001/02, SvF STU
 3. Kováč, B.: Stanovenie potenciálu sídla a jeho využitie v územnom pláne, In: ALFA 4/2001
 4. Kováč, B.: Reflexionen uber die Entwicklung der Raumplanungsysteme und Instrumente in der Raumplanerausbildung, ARL Hannover 2001
 5. Kováč, B.: Diskontinuität im Städtebau von Mittel-und Kleinstädten in der Slowakei in der Nachkriegzeit, konferencia Ljubljana, 2000
 6. Kováč, B.:  tri príspevky  konferencií : Město, venkovský prostor a krajina  I-III “, In zborník konferencie, FA ČVUT Praha, 2001-03

D. Prehľad prác s najvyšším počtom citácií a ohlasov

Kováč, B. Gregorová, J., Vodrážka, P., Gregor, P.: Nový Jíčín – MPR, územný plán, Obstarávateľ: MsÚ Nový Jičín,1994

(1)  -  Kříž, M.: Obnova a rekonstrukce památek, In: Obnova a rekonstrukce památek, VUT Brno, 1997, str. 158, 163
(2)  -  Lalíková, D.:Predstavujeme kabinet počítačovej podpory, In: Eurostav 2/97, str. 45
(3)  -  Dny everopského dědičství, In: Katalóg a program „Národního  zahájení Dnů evropského dědičství – 30. výročí MPR Nový Jičín  „Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka“,   Nový Jičín, 1997
(4)  -   Brath,J.: Úvahy architekta o urbanizme, architektúre i fenoméne človeka, str.44, Vydavateľstvo STU, 2001, ISBN 80-227-1592-1
(5)  -  Informácie SKA 5/2002 : Slovenskí architekti ocenení v Čechách, str.8
(6)   -  Radio Praha : Historickým městem roku 2001 se stal Nový Jičín, 31.4.2002
(7)   -  Kobzová,J.: Činnost sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, 

In: Moderní obec    4/2002

Kováč, B., Steiniger, P., Sokol, M., spolupráca Komrska, J.: Námestie Slobody – Nové Mesto n/V., Urbanisticko - arch. verejná anonymná súťaž, 1996, 1.cena                                                                                                     

(1)    -  Lalková,: Námestie Slobody v N.Meste n.V.,  In: Projekt  1/1997, str. 24
(2)    -  Meliš, I.: Námestie Slobody v N.Meste n.V.,   In: Projekt  1/1997, str. 23
(3)    -  Pernecký, B.:Námestie Slobody v N.Meste n.V., In: Projekt  1/1997, str. 25
(4)    -  Lalková, J.: Rehabilitácia námestia v Novom Meste nad Váhom,

In: Staviteľstvo 1/97, str. 18

(5)   -  Informácie SKA 10/96: Súťaže, str.10
(6)   -  Fórum architektov Slovenska 11/96: výsledky súťaže str.10
(7)   -  Rekonštrukcia nám., In: Novomestský spravodajca č. 2/98
(8)   -  EUROSTAV 4/93, str. 42                                                    

Kováč, B., Gál, P., Vodrážka, P., Kosnáč, P.: Obchodná ulica Bratislava,  urb. arch. štúdia,FA SVŠT VHČ 21/88, 1989

(1)   -  Brath, J.: In:Pešie zóny v meste,  str.185, 187, ALFA SNTL,1987     
(2)   -  FA SVŠT: Zborník ateliérových prác FA SVŠT pre hl.m.Bratislava,1988,s.85
(3)   -  Moncoľ, M.: Obchodná ulica znovu na programe, In: Projekt  10/1988, s. 39
(4)   -  Bacová, A.:In: Architekt Peter Gál,  s.8,9,   monografia, Meritum,1999
(5)   -  Šlachta, Š.: Čo priniesli posledné súťaže architektov v  Bratislave ?

In: Pamiatky a príroda č. 5/1989, str. 13, 15  

(6)   -  Zelenayová E.: Improvizácia architektom nesvedčí,In: Smena 7.3.1988,str. 3

Kováč, B., Vodrážka, P.: Pešia zóna Bratislava – Mostová ul.,Urb. arch. štúdia ŠÚ ZSA 6A/1987

(1)  -  Gašparec, M.: Pešia zóna v Bratislave, In: Projekt 1/313/1988, str, 41, 42
(2)  -  FA SVŠT: Zborník ateliér. prác FA SVŠT pre hl.m. Bratislava,1988, s.83
(3)  -  Brath,J.: In : Urbanistický  parter, skriptum FA STU 1998, s. 92
(4)  -  Šlachta, Š.: Čo priniesli posledné súťaže architektov v  Bratislave ?

In: Pamiatky a príroda č. 5/1989, str. 13, 15

(5)  -   Odehnal, E.: Činy potrebujú myšlienky,   In: Večerník 26. 6. 1987, str. 9

Kováč, B., Kosnáč, P., Furdík, J., Gál, P.:  Obytný komplex Patrokl – Vladivostok,   Urb. arch. medzinárodná vyzvaná súťaž, 1988,  2. cena        

(1)   -  Finka, M.: Architektonická kompozícia, skriptum, 1995, str. 11
(2)   -  Bacová, A.:In: Architekt Peter Gál,  s.14,15   monografia, Meritum,1999     
(3)   -  Uváčik, J.: Na pobřeží zálivu Patrokl, In:Svět v obrazech č.12/1989,str.14,15
(4)   -  Zelenayová, E.: Vrátili sa z Vladivostoku, In: Smena 13. 2. 1989
(5)   -  Buzinkay, A.:Prišli, videli a zvíťazili,Svet socializmu č.16/1989,str.16,18 

(interview)                            

Kováč, B., Vodrážka, P.: Hradec Králové, urb. arch. štúdia pešej zóny študijná úloha ZSA, SFVU

(1)   -  Brath, J.: In:Pešie zóny v meste,  str.184, 222,   ALFA SNTL, 1987
(2)   -  Brath, J.: In: Pešie zóny, Vyd. STU   Bratislava, 2000, s. 62,121

Kontakt - interaktívna mapa

Príspevky na stránke

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím