Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Dnes
Zajtra
Čoskoro

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

ISOVER EPS GREYWALL

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

umývadlo od SAPHIRKERAMIK

Dizajnéri kúpeľní často snívajú o možnosti...

Phoenix Design (autor)
LAUFEN Bathrooms AG (výrobca)
LAUFEN SK s.r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Multizóny

Chýba vám uzavretý priestor, kde môžete...

TECHO, s.r.o. (výrobca)
TECHO, s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
8. máj 2019
0
274

Hlavný architekt mesta Žilina - výberové konanie

Žiadosť je možné podať do 29. mája 2019.
Platnosť od8.5.2019
12:00
Platnosť do29.5.2019
14:00
Typ inzerátuPonuka
KontaktMesto Žilina
iomo@zilina.sk
http://www.zilina.sk/

Na Mestskom úrade v Žiline vznikne Útvar hlavného architekta, ktorého cieľom bude koncepčný a strategický rozvoj mesta. Primátor mesta považuje tento krok za jednu z kľúčových vecí pri koncepčných zmenách v meste. „Hlavnou úlohou útvaru bude zabezpečovať a garantovať rozvoj územia a dlhodobý rozvoj mesta. Bude akýmsi partnerom pre developerov a pre všetkých, ktorí do Žiliny prichádzajú, chcú tu investovať a niečo stavať. Hlavný architekt bude zbierať dáta, na základe ktorých budeme pripravovať podklady pre územné rozhodnutia a na strategické plány,“ uviedol Peter Fiabáne. Meno vedúceho útvaru by mali poslanci schvaľovať na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Hlavný architekt mesta Žilina - riaditeľ/riaditeľka Útvaru hlavného architekta mesta Žilina.

Základné požiadavky:

 • VŠ vzdelanie druhého stupňa v oblasti architektúry a urbanizmu,
 • prax v oblasti územnoplánovacej činnosti a architektúry najmenej 10 rokov po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania,
 • skúsenosti s riadením pracovného kolektívu a autorizácia AA SKA výhodou,
 • odborná spôsobilosť na obstarávanie ÚPD a ÚPP (§2a stavebného zákona) výhodou,
 • znalosti a orientácia pri práci s územnými plánmi,
 • znalosť legislatívy v oblasti územného plánovania (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii),
 • bezúhonnosť,
 • seriózne vystupovanie, komunikatívnosť, nekonfliktnosť, flexibilnosť, kreativita, profesionálnosť, spoľahlivosť, rozhodnosť, manažérske a organizačné schopnosti v riadení organizácie,
 • schopnosť analyticky a koncepčne myslieť, riešiť konflikty, odborne argumentovať a vysvetľovať riešenú problematiku,
 • jazykové znalosti - anglický jazyk,
 • -ráca s PC, MS Office, CAD a 3D software.

Doklady potrebné k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • overené doklady o vzdelaní,
 • doklad o odbornej spôsobilosti, ak ju uchádzač získal, získané certifikáty alebo osvedčenia,
 • štruktúrovaný životopis s uvedením podrobných informácií o praxi a tvorbe v oblastiach architektúry a územného plánovania (najvýznamnejšie dokladovať v portfóliu),
 • motivačný list,
 • koncepcia rozvoja - vízie mesta Žilina,
 • koncepcia organizačnej štruktúry ÚHA a personálneho (profesijného) obsadenia tímu hlavného architekta, úloh, cieľov a činnosti organizácie v rozsahu max 5xA4,
 • portfólio s doložením min. 3 urbanistických a 3 architektonických prác,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového konania. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.
 • Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov - Informácia o spracovaní osobných údajov.

V rámci osobného pohovoru:

 • prezentácia výsledkov svojej odbornej činnosti (s použitím portfolia alebo spracovanej prezentácie),
 • riešenie prípadovej štúdie alebo modelovej situácie.

Výška a zloženie funkčného platu bude stanovená a oznámená podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Náplň práce:

 • riadiť organizáciu - Útvar hlavného architekta mesta ako koncepčného pracoviska hlavného architekta, ktorý spolupracuje s odbornými oddeleniami Mestského úradu v Žiline,
 • usmerňovať a konzultovať zámery investorov, zabezpečovať, pripravovať a spracovávať podklady pre obstarávanie, tiež vlastné vypracovanie koncepčných a strategických materiálov a podkladov, publikácií, analýz, zadaní a štúdií v oblasti územného plánovania, urbanizmu a architektúry,
 • poskytovať konzultačnú a poradenskú činnosť primátorovi mesta, mestskému zastupiteľstvu a ďalším orgánom mesta,
 • zodpovedať za spracovanie podkladov pre odborné stanoviská mesta k investičnej činnosti, pripravovať podmienky pre verejné obstarávania architektonických, urbanistických a inžinierskych služieb, pripravovať materiály na rokovania mestského zastupiteľstva a jeho komisií,
 • iniciatívne prinášať návrhy v oblasti územného plánovania, urbanizmu a architektúry,
 • zabezpečovať stretávanie sa s občanmi a komunikáciu problematiky územného územia mesta v danej oblasti k verejnosti,
 • zodpovedať za hospodárenie organizácie, vytváranie organizačných, personálnych, materiálnych a iných podmienok potrebných pre činnosť Útvaru hlavného architekta,
 • vykonávať kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami, zodpovedať za majetok organizácie.

Žiadosť spolu s potrebnými dokladmi, štruktúrovaným životopisom je potrebné doručiť písomnou formou na adresu: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Žiline do 29.05.2019 (už doručené).

Na obálku uveďte: „Výberové konanie Útvar hlavného architekta mesta Žilina - neotvárať“.

Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne.

Na základe výsledku výberového konania, bude vybraný uchádzač navrhnutý primátorom mesta Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na najbližšom zasadnutí dňa 25.06.2019 na vymenovanie do funkcie hlavného architekta mesta Žilina - riaditeľa / riaditeľky Útvaru hlavného architekta mesta Žilina v zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na funkčné obdobie 6 rokov.

 

Hlavné činnosti a úlohy Útvaru hlavného architekta mesta Žilina sú zhrnuté v dokumente nižšie:

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím