Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Reynaers systems spol. s r.o.

Prievozská 2/ A
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
12. apríl 2019
0
261

Mimoriadne prijímacie konanie na Fakultu architektúry ČVUT v Prahe

Dekan Fakulty architektúry vyhlasuje mimoriadne prijímacie konanie na FA ČVUT pre akademický rok 2019/2020 pre bakalárske študijné programy Architektúra a urbanizmus a Krajinárska architektúra
Mimoriadne prijímacie konanie na Fakultu architektúry ČVUT v Prahe

Děkan Fakulty architektury vyhlašuje mimořádné přijímací řízení na FA ČVUT pro akademický rok 2019/2020 pro bakalářské studijní programy:

 • studijní program Architektura a urbanismus
 • studijní program Krajinářská architektura

Mimořádné přijímací řízení bude probíhat v době od 17. 6. 2019 do 12. 7. 2019. Řádné termíny I. kola mimořádných přijímacích zkoušek jsou stanoveny od 17. 6. do 19. 6. 2019, řádné termíny II. kola mimořádných přijímacích zkoušek jsou stanoveny od 24. 6. do 28. 6. 2019.

Termíny testů Obecných studijních předpokladů (OSP) složených v rámci Národních srovnávacích zkoušek (SCIO) akceptovaných pro mimořádné přijímací zkoušky jsou:

 • 8. 12. 2018,
 • 1. 2. 2019,
 • 9. 3. 2019,
 • 30. 3. 2019,
 • 1. 5. 2019
 • a 25. 5. 2019.

Test Obecných studijních předpokladů Fakulta architektury neorganizuje, každý uchazeč absolvuje test samostatně. Přihláška, podrobné informace o testu OSP včetně kompletní ukázky, termínů a místa konání zkoušek viz www.scio.cz/nsz. Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech je dosažení úplného středního, úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání. U uchazečů, kteří dosáhli středoškolského vzdělání v zahraničí, je podmínkou uznání tohoto vzdělání v ČR (nostrifikace), pokud nelze toto vzdělání uznat přímo na základě mezinárodních smluv (platí např. pro SR, SRN, Maďarsko, Slovinsko). Pro přijímání cizinců, kteří chtějí studovat v českém jazyce, platí §49, odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých školách).

Připravenost uchazeče studovat studijní program v českém jazyce se prokazuje:

 • maturitní zkouškou z jazyka českého nebo slovenského,
 • nebo osvědčením o vykonání zkoušky minimálně úrovně B2 podle „Společného evropského referenčního rámce pro jazyky“ dle vyhlášky č. 348/2008 Sb., vydaným Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT, Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo Kabinetem jazyků FA ČVUT.

Základní podmínkou pro zařazení do mimořádného přijímacího řízení ke studiu v bakalářských studijních programech je podání přihlášky ke studiu do 30. 4. 2019. Přihláška se podává elektronicky na adrese www.prihlaska.cvut.cz v termínu od 1. 4. 2019 do 30. 4. 2019. Vytištěnou a podepsanou elektronickou přihlášku včetně níže uvedených příloh je nutno nejpozději do 30. 4. 2019 odevzdat paní Jitce Svobodové nebo paní Veronice Redlichové DiS. na studijní oddělení FA ČVUT (m. č. 149) nebo zaslat poštou na adresu: Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6.

Přihláška ke studiu musí splňovat tyto náležitosti:

 • vytištěnou a podepsanou elektronickou Přihlášku ke studiu + následující přílohy,
 • životopis, ve kterém musí být uvedena veškerá dokončená i nedokončená předchozí studia a současná studia na všech typech vysokých škol,
 • doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s příjímacím řízením,
 • doklad o dosažení úplného středoškolského vzdělání – maturitní vysvědčení,
 • u uchazečů, kteří budou maturovat ve školním roce, ve kterém přihlášku podávají, vyžaduje FA ČVUT výpis známek z konečných vysvědčení 1. – 3. ročníku střední školy.

Požadavky FA ČVUT na doložení osvědčení o vykonání jazykových zkoušek u uchazečů, kteří nemají maturitu z českého nebo slovenského jazyka:

 • nejpozději v den konání přijímací zkoušky předložení uchazeči osvědčení o vykonání jazykové zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B1 podle „Společného evropského referenčního rámce pro jazyky“ dle vyhlášky č. 348/2008 Sb. vydané Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT, Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo Kabinetem jazyků FA ČVUT,
 • nejpozději v den zápisu do studia předloží uchazeči osvědčení o vykonání zkoušky minimálně úrovně B2 podle „Společného evropského referenčního rámce pro jazyky“ dle vyhlášky č. 348/2008 Sb., vydané Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT, Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo Kabinetem jazyků FA ČVUT.

Poplatek za úkony spojené s mimořádným přijímacím řízením ve výši 650,- Kč je stanoven v souladu s čl. 11, odst. 1 písm. a) Statutu ČVUT v platném znění dle §58 odst. 1 zákona o vysokých školách. Poplatek uhradí uchazeč na účet č. 19-5505650247/0100 u Komerční banky v Praze 6, konstantní symbol = 0558, variabilní symbol = 77777, specifický symbol = kód přihlášky. Doklad o zaplacení je třeba připojit k vytištěné přihlášce. Bez tohoto dokladu nebude přihláška zařazena do přijímacího řízení. Po zaevidování přihlášky na fakultě se administrativní poplatek nevrací.

Posluchači, kteří podají řádně vyplněnou přihlášku ke studiu, budou k účasti na přijímací zkoušce vyzváni doporučeným dopisem do konce května 2019.

Podmínky pro přijetí ke studiu jsou stanoveny v dokumentu „Podmínky přijímacího řízení na Fakultě architektury ČVUT v Praze pro studium v bakalářských a magisterských navazujících studijních programech“, který je umístěn na webových stránkách fakulty: https://www.fa.cvut.cz/cs/uchazeci/prijimaci-rizeni/prijimaci-rizeni

Výsledky prvního kola budou neprodleně oznámeny uchazečům prostřednictvím jejich kódu přihlášky na adrese: https://prihlaska.cvut.cz/apps/kos/prihlaska/. Zároveň bude informace vyvěšena na úřední desce FA ČVUT. Uchazečům, kteří postoupí do II. kola, budou termíny ústní části zkoušky – pohovoru neprodleně oznámeny. Termíny jsou závazné a lze je měnit pouze z důvodu nemoci (případně jiných závažných důvodů). K žádosti o náhradní termín je nutno přiložit lékařské potvrzení nebo jiný doklad závažného zdůvodnění.

Výsledek mimořádného přijímacího řízení:

O přijetí uchazečů rozhoduje děkan FA ČVUT na základě pořadí uchazečů, určeného podle součtu bodů získaných v obou kolech přijímací zkoušky a doporučení závěrečné přijímací komise, která je sestavena z děkana, proděkana pro pedagogickou činnost, předsedy Akademického senátu FA ČVUT a předsedů všech jednotlivých přijímacích komisí. Komise potvrdí pořadí uchazečů v obou kolech přijímacího řízení zvlášť pro studijní program Architektura a urbanismus a pro studijní program Krajinářská architektura a vyhodnotí komplexně průběh celého řízení. Přitom navrhne, s ohledem na kapacitní možnosti FA i ČVUT, konkrétní počet uchazečů k přijetí do jednotlivých studijních programů. Návrhy komise budou předloženy děkanovi FA ČVUT, který rozhoduje o přijetí nebo nepřijetí uchazečů ke studiu. Po kontrole průběhu a výsledků přijímacího řízení potvrzuje děkan FA ČVUT výsledný seznam uchazečů, kteří vyhověli podmínkám přijímacího řízení. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 31. 7. 2019 na úřední desce FA ČVUT a na webových stránkách fakulty na adrese: https://www.fa.cvut.cz/cs/uchazeci/prijimaci-rizeni/prijimaci-rizeni

Závěrečná upozornění:

O výsledku přijímacího řízení bude uchazeč vyrozuměn doporučeným dopisem děkana FA ČVUT. Uchazeč se může ve smyslu zákona o vysokých školách proti rozhodnutí odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení prostřednictvím studijního oddělení FA ČVUT požádat rektora ČVUT o přezkoumání rozhodnutí děkana FA ČVUT. Uchazečům, kteří byli přijati ke studiu, zašle studijní oddělení FA ČVUT pozvání k zápisu do 1. ročníku příslušného studijního programu.

Upozornění pro studenty, kteří absolvovali předchozí vzdělání v zahraničí (mimo absolventů škol s uznaným vzděláním v rámci EU dle směrnice Rady 85/384/EHS): Nejpozději v den zápisu je třeba doložit nostrifikaci získaného zahraničního vzdělání.

Informace o studiu v českém jazyce podává Studijní oddělení FA ČVUT – paní Jitka Svobodová, telefon: +420 22435 6226, e-mail: svobojit@fa.cvut.cz, paní Veronika Redlichová DiS., telefon: +420 778 764 886, e-mail: veronika.redlichova@fa.cvut.cz

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím