Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

ISOVER EPS GREYWALL

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

VELUX INTEGRA

Elektrické panoramatické strešné okno s...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
21. december 2015
0
121

Objavili doteraz najbližšiu potenciálne obývateľnú exoplanétu

Keď si zastaviame Zem, budeme sa musieť poohliadnuť po okolí. Najbližšia alternatíva mimo našej slnečnej sústavy bola predstavená nedávno.
Objavili doteraz najbližšiu potenciálne obývateľnú exoplanétu

Aus­trál­ski as­tro­nó­mo­via na če­le s Dun­ca­nom Wrig­htom z Uni­ver­zi­ty No­vé­ho Juž­né­ho Wale­su ob­ja­vi­li do­te­raz naj­bliž­šiu po­ten­ciál­ne obý­va­teľ­nú exop­la­né­tu. Pla­né­ta s ozna­če­ním Wolf 1061c je prib­liž­ne 4,3-krát hmot­nej­šia ako Zem a oko­lo svo­jej hviez­dy obie­ha s naj­me­nej dvo­ma ďal­ší­mi pla­né­ta­mi. Ved­ci o svo­jom ob­ja­ve in­for­mo­va­li pros­tred­níc­tvom ča­so­pi­su The As­trop­hy­si­cal Jour­nal Let­ters.

Hviez­da Wolf 1061 sa na­chá­dza štr­násť sve­tel­ných ro­kov od Sl­nka v súh­vez­dí Ha­do­nos. Ide o čer­ve­né­ho tr­pas­lí­ka, kto­rý je vý­raz­ne men­ší a chlad­nej­ší ako Sl­nko. Spo­mí­na­né tri pla­né­ty ho obeh­nú raz za päť, 18 a 67 dní. Zvyš­né dve pla­né­ty sú naj­me­nej 1,4-krát, res­pek­tí­ve 5,2-krát hmot­nej­šie ako Zem.

Pod­ľa Wrigh­ta ide o "veľ­mi vzru­šu­jú­ci ob­jav", pre­to­že všet­ky tri pla­né­ty ma­jú dos­ta­toč­ne ma­lú hmot­nosť na to, aby bo­li ka­men­né a ma­li pev­ný povrch. Pros­tred­ná, te­da Wolf 1061c, sa na­vy­še na­chá­dza v tzv. obý­va­teľ­nej zó­ne, v kto­rej by moh­la exis­to­vať vo­da v kva­pal­nom sta­ve. Ta­ká­to vo­da je po­va­žo­va­ná za zá­klad­nú po­žia­dav­ku pre vznik ži­vo­ta. Zvyš­né pla­né­ty sú mi­mo obý­va­teľ­nej zó­ny - na vnú­tor­nej (Wolf 1061b) je príl­iš ho­rú­co a na von­kaj­šej (Wolf 1061d) za­sa príl­iš chlad­no.

As­tro­nó­mo­via už ob­ja­vi­li via­ce­ro po­ten­ciál­ne obý­va­teľ­ných pla­nét na­chá­dza­jú­cich sa re­la­tív­ne ne­ďa­le­ko od Ze­me, žiad­na z nich však nie je tak blíz­ko ako Wolf 1061c. Čle­no­via rov­na­ké­ho vý­skum­né­ho tí­mu oh­lá­si­li už v ro­ku 2012 mož­nú exis­ten­ciu pla­né­ty v obý­va­teľ­nej zó­ne, kto­rá má byť vzdia­le­ná len dva­násť sve­tel­ných ro­kov od hviez­dy Tau Ce­ti. Za­tiaľ však nie je jas­né, či vte­dy za­chy­te­né sig­ná­ly sku­toč­ne pa­tria pla­né­te, vy­svet­lil spo­luautor člán­ku Ro­bert Wit­ten­myer. V naj­nov­šom prí­pa­de sú dô­ka­zy pod­ľa ne­ho spo­ľah­li­vé.

Zdroj: Itnews

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím