Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

Material & Technology s.r.o. – M&T

Sídlo Spoločnosti: Čs. Odboje 1044
Dobruška

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

VELUX INTEGRA

Elektrické panoramatické strešné okno s...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
12. november 2015
0
217

Riziká inteligentných domácností

Bezpečnostní experti spoločnosti Kaspersky Lab objavili závažné bezpečnostné ohrozenia pri zariadeniach tzv. internetu vecí.
Riziká inteligentných domácností

Bežne dostupné inteligentné zariadenia do domácnosti pripojené na internet tzv. internet vecí (Internet of Things) sú veľmi rizikové. U väčšiny z nich sa objavili závažné bezpečnostné ohrozenia. Napríklad cez kávovar sa dalo odhaliť Wi-Fi heslo majiteľa domu. Kamerový monitor pre bábätká sa dal zneužiť hackermi, alebo bezpečnostný systém kontrolovaný smartfónom bolo možné oklamať pomocou obyčajného magnetu.

Hacker  kto­rý pou­ží­vl rov­na­kú sieť ako ma­ji­teľ mo­ni­to­ru sa napojilna ka­me­ru, po­zrel si vi­deo a spus­til zvuk pria­mo na ka­me­re. Ďal­šie ka­me­ry rov­na­ké­ho vý­rob­cu za­se hac­ke­ro­vi umož­ni­li prís­tup k ma­ji­te­ľo­vým hes­lám. Hac­ke­ro­vi sa v rám­ci rov­na­kej sie­te po­da­ri­lo zís­kať aj ad­mi­nis­trá­tor­ské hes­lo ku ka­me­re a nás­led­ne zme­niť jej fir­mvér.

V prí­pa­de ká­vo­va­ru ov­lá­da­né­ho cez ap­li­ká­ciu ne­mu­sel byť ha­cker ani v rov­na­kej sie­ti, a na­priek to­mu mu ká­vo­var pos­ky­tol dos­ta­tok ne­šif­ro­va­ných in­for­má­cií, vďa­ka čo­mu zís­kal hes­lo a prís­tup do ce­lej Wi-Fi sie­te ma­ji­te­ľa.

Zraniteľný bol aj senzor zabezpečenia. Kon­takt­ný sen­zor, kto­rý pri ot­vo­re­ní ok­na ale­bo dve­rí ak­ti­vu­je alarm rea­gu­je na mag­ne­tic­ké po­le. Po otvorení dverí alebo okna mag­ne­tic­ké po­le zmiz­ne a sen­zor štandardne spustí alarm. Ak ale mag­ne­tic­ké po­le pretr­vá­va, žiad­ne pop­laš­né sprá­vy sa neo­do­sie­la­jú. Na oklamanie stačí obyčajný magnet.

Exper­ti z Kasperski Lab od­po­ručujú všet­kým dodr­žia­vať nas­le­dov­né zá­sa­dy:

1. Pred kú­pou IoT za­ria­de­nia si na inter­ne­te over­te, či sa s ním nes­pá­ja­jú ne­ja­ké zra­ni­teľ­nos­ti. Té­me inter­ne­tu ve­cí sa v sú­čas­nos­ti ve­nu­je ve­ľa od­bor­ní­kov, kto­rí na­chá­dza­jú mož­né bez­peč­nos­tné chy­by v mo­ni­to­roch pre bá­bät­ka a iných za­ria­de­niach. Pre­to sa op­la­tí zis­tiť, či chy­by v za­ria­de­ní, kto­ré sa chys­tá­te kú­piť, bo­li už od­strá­ne­né.
2. Nie vždy je múd­re in­ves­to­vať do naj­nov­šie­ho ty­pu za­ria­de­nia. Tie mô­žu ok­rem štan­dar­dne sa vy­sky­tu­jú­cich chýb ob­sa­ho­vať aj no­vé, eš­te neob­ja­ve­né ne­dos­tat­ky. Lep­šie je za­kú­piť pro­duk­ty, kto­ré už za se­bou ma­jú nie­koľ­ko sof­tvé­ro­vých ak­tua­li­zá­cií.
3. Ak má­te do­ma ulo­že­né mno­hé cen­né pred­me­ty, prav­de­po­dob­ne by sa vám zi­šiel pro­fe­sio­nál­ny bez­peč­nost­ný sys­tém, prí­pad­ne správ­ne nas­ta­ve­nie sys­té­mu, kto­rý už má­te. V prí­pa­de mo­ni­to­ru pre bá­bät­ká je naj­lep­šie zvo­liť čo naj­jed­no­duch­ší typ, te­da ta­ký, kto­rý pre­ná­ša zvu­ko­vý sig­nál, ale ne­dá sa pri­po­jiť na inter­net.

Zdroj: Kasperski Lab

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím