Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

Material & Technology s.r.o. – M&T

Sídlo Spoločnosti: Čs. Odboje 1044
Dobruška

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

VELUX INTEGRA

Elektrické panoramatické strešné okno s...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
23. júl 2016
0
284

Slnečná energia zadarmo

V uply­nu­lých rokoch Čile inves­to­valo do svo­jej solár­nej ener­ge­tiky toľko, že má prebytok elektrickej energie zo solárnych zdrojov.
Slnečná energia zadarmo

Nové správy uka­zujú, že spo­tové ceny solár­nej elek­triny klesli na nulu po 113 dní tohto roku a oča­káva sa a že dní so solár­nou ener­giou zadarmo bude v Čile ešte veľa. Využí­va­nie solár­nej ener­gie zadarmo je veľ­kým prí­no­som pre oby­va­te­ľov, ale ana­ly­tici sa obá­vajú, aký bude mať vplyv na trh, pre­tože inves­tori a maji­te­lia solár­nych elek­trární môžu prísť o peniaze.

Solárna ener­gia, ktorú dnes Čile pri­vá­dza do cen­trál­nej siete je oproti roku 2013 štvor­ná­sobná. Sieť je napá­janá 29-timi solár­nymi far­mami a je naplá­no­vaná výstavba ešte ďal­ších 15. Celé to vyzerá skvelo, je tu však aj zádr­hel – Čile má dve napá­ja­cie siete – cen­trálnu a severnú, ktoré nie sú pre­po­jené.

Infra­štruk­túra v nie­kto­rých oblas­tiach oboch sietí je zlá, takže sa nájdu aj miesta, kde sieť jed­no­du­cho nedo­káže pre­ná­šať dosta­tok elek­triny. Kvôli odve­kému prin­cípu ponuky a dopytu majú nie­ktoré oblasti viac elek­triny, než potre­bujú, čo síce stláča cenu, ale iné oblasti jej zas nemajú dosta­tok.

V oblas­tiach sever­nej časti cen­trál­nej siete kvôli výko­no­vým pre­byt­kom spadla cena až na nulu a podľa toh­to­roč­ných čísel to vyzerá, že minu­lo­ročný počet 192 dní elek­triny zadarmo bude pre­ko­naný. Záro­veň však oblasti s nedos­ta­toč­ným pokry­tím siete zaží­vajú vyš­šie ako bežné ceny.

Kri­tici sa obá­vajú dlho­do­bých dopa­dov masív­neho rastu solár­neho prie­myslu bez potreb­nej aktu­ali­zá­cie infra­štruk­túry. Car­los Bar­ria, bývalý šéf vlád­nej diví­zie obno­vi­teľ­ných zdro­jov ener­gie a pro­fe­sor na Pon­ti­fi­kál­nej kato­líc­kej uni­ver­zita v Chile, San­tiagu pove­dal pre Blo­om­berg: „Vláda Michelle Bache­le­to­vej sta­no­vila ener­ge­tický sek­tor ako pri­oritu. Ale plá­no­va­nie bola zame­rané na krát­ko­dobý hori­zont, je však nutné mať dlho­dobé plány pre rie­še­nie týchto typov prob­lé­mov.”

Čile našťas­tie rea­guje na potrebu lep­šej ener­ge­tic­kej infra­štruk­túry. Stavba 3000 kilo­met­ro­vej pre­no­so­vej linky pre pre­po­je­nie dvoch sietí je v plnom prúde a má byť hotová v roku 2017. Odde­lená 753 kilo­met­rová linka je tiež vo vývoji, jej úče­lom je zmier­niť výko­nové pre­bytky v sever­ných čas­tiach cen­trál­nej siete, kde ceny elek­triny padli až na nulu.

Článok nám poskytol partnerský Startitup, autorom je Rudolf Nečas.

foto: dronestagr.am
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím