Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
23. júl 2023
2
4642

Hlavné námestie Nové Zámky

Obnova centrálnej časti mesta.
Hlavné námestie Nové Zámky

Autori návrhu / krajinno-architektonickej štúdie: doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD. & doc. Ing. Attila Tóth, PhD., krajinní architekti; Ing. Janka Melišková (grafické spracovanie, vizualizácie)

Zadávateľ: Mesto Nové Zámky, primátor: PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD.

Zodpovední projektanti (DRS): Ing. arch. Ladislav Vikartovský, autorizovaný architekt, hlavný inžinier projektu; Ing. Sylvia Csandalová, autorizovaná stavebná inžinierka, FKF design, spol. s r.o.

Vlastný text autora:

Hlavným filozofickým zámerom návrhu je obnoviť a ozeleniť námestie s rešpektovaním a umocnením jeho historického tvaroslovia, kompozičných väzieb a kultúrno-historických hodnôt. Ambíciou návrhu je citlivo doplniť súčasné námestie o nové funkčné a estetické prvky zelene, rešpektujúc historický odkaz renesancie v modernej interpretácií. V širších súvislostiach je strategickým zámerom návrhu reagovať na klimatickú zmenu zelenými adaptačnými opatreniami, redukovať efekt teplotného ostrovu na námestí, zlepšiť jeho mikroklímu, zvýšiť mestskú biodiverzitu a vytvoriť atraktívnejšie životné prostredie v centre mesta pre obyvateľov a návštevníkov.
Návrh v plnej miere rešpektuje historické a súčasné hodnoty námestia a snaží sa ich umocniť a podčiarknuť. Z tohto dôvodu sú hlavné a vedľajšie kompozičné osi - medzi kostolom a súsoším, medzi súsoším a mestským úradom, medzi sochami historických dejateľov a súsoším Najsvätejšej Trojice - vyzdvihnuté a rešpektované. Zeleň na námestí vychádza z renesančného odkazu a tvaroslovia námestia. Súvislé plochy zelene zjednotia existujúcu výsadbu stromov a doplnia ju o novú. Náhrada betónu v okolí stromov novou výsadbou vo významnej miere prispeje k vytvoreniu vhodnejších podmienok pre dlhodobé udržanie drevín v priestore. Zeleň bude mať vymedzujúci, vyvažujúci a harmonizujúci efekt na námestí. Podrast stromov bude tvoriť kompozícia z trvalkových výsadieb, ktoré budú členené nízkymi strihanými lineárnymi pásmi z tisu. Tisové pásy budú kopírovať hlavné vizuálne a kompozičné väzby na námestí, čím návštevníkov námestia upozornia na tieto hodnoty. Navrhovaná zeleň nielenže v plnej miere rešpektuje historické väzby a hodnoty, ale je aj inovatívna a nadčasová. Bude zbierať zrážkovú vodu a využije ju v prospech rastlín a stromov tak, aby do kanalizácie neodtiekla žiadna, alebo len minimálna zrážková voda. Navrhovaná fontána je osadená tak, aby dopĺňala predpolie kostola a zároveň aby nenarúšala hlavnú kompozičnú os medzi kostolom a súsoším. Osadenie fontány v priestore predpolia kostola priestorovo a kompozične vyvážené pásmi zelene z oboch strán, ktoré sú od okrajov fontány rovnako vzdialené, čím vnášajú do priestoru symetriu a vyváženosť.

Spolupráca:
Ing. Silvia Ficza (architektúra - projekčné práce); BVK-PRO, s.r.o., Ing. Csaba Baji (statika); Ing. Ladislav Fišer (zdravotechnika, dažďová kanalizácia, závlahový systém); Ing. Pavol Jakab (elektrotechnika); AQUA SLOVAKIA SK s.r.o., Ing. Ján Beseda (fontána); madplant group s.r.o. (realizácia výsadieb); ONYX, s.r.o. (realizácia obnovy fontány a spevnených plôch); PER-FEKT land services, s.r.o. (geodetické práce)

Dizajn prvkov: mmcité (mobiliár); CITY STONE DESIGN (dlažba)

...

Rekonštrukcia Hlavného námestia v Nových Zámkoch
obdobie práce na diele: AŠ (2021 II), DSP (2021 VI, 2022 VI)
Miesto: Nové Zámky, Hlavné námestie
Realizácia: 2022

 

Hlavné námestie vo fialových tónoch (Foto: Attila Tóth, V 2024)

Prvá jar na obnovenom námestí (Foto: Attila Tóth, IV, V 2023)

Obnovené námestie v prvom roku po realizácii (Foto: Attila Tóth, VII 2023)

Realizácia obnovy námestia (Foto: Attila Tóth, VII, X 2022)

Slávnostné odovzdanie prvej etapy realizácie obnovy Hlavného námestia v Nových Zámkoch (Foto: Attila Tóth, VI 2022)

0
Facebook

Výber z krajinno-architektonickej štúdie a projektovej dokumentácie

Rekonštrukcia Hlavného námestia v Nových Zámkoch

Projekt sa zaoberá obnovou fontány a spevnených plôch okolo nej na Hlavnom námestí v Nových Zámkoch. Hlavným zámerom návrhu je obnoviť a ozeleniť námestie, zlepšiť jeho mikroklímu a vytvoriť atraktívnejšie životné prostredie v centre mesta pre obyvateľov a návštevníkov. Navrhované urbanistické riešenie vychádza zo súčasných daností územia, rešpektuje jeho tvaroslovia a kompozičné väzby.
Jestvujúca fontána bude prebudovaná na modernú chodníkovú fontánu. Bude koncipovaná ako dynamická, štvorcového tvaru. K fontáne bude vybudovaná aj nová podzemná technologická šachta s vyrovnávacou nádržou.
Architektonický výraz námestia je jednoduchý, moderný. Betónová dlažba sa pozostáva z rôzne veľkých formátov, čím zaručuje ušľachtilý optický efekt. Na fontáne bude použitá veľkoformátová gresová dlažba. Dominantná bude striebornosivo-bielo-piesková farba. Pri záhonoch a okolo dospelých stromov sú navrhnuté mlatové plochy žltej / pieskovej farby (Poznámka: nahradené dlažbou).

Architektonická koncepcia

Hlavným filozofickým zámerom návrhu je obnoviť a ozeleniť námestie s rešpektovaním a umocnením jeho historického tvaroslovia, kompozičných väzieb a kultúrno-historických hodnôt. Ambíciou návrhu je citlivo doplniť súčasné námestie o nové funkčné a estetické prvky zelene, rešpektujúc historický odkaz renesancie v modernej interpretácií. V širších súvislostiach je strategickým zámerom návrhu reagovať na klimatickú zmenu zelenými adaptačnými opatreniami, redukovať efekt teplotného ostrovu na námestí, zlepšiť jeho mikroklímu, zvýšiť mestskú biodiverzitu a vytvoriť atraktívnejšie životné prostredie v centre mesta pre obyvateľov a návštevníkov.

Návrh v plnej miere rešpektuje historické a súčasné hodnoty námestia a snaží sa ich umocniť a podčiarknuť. Z tohto dôvodu sú hlavné a vedľajšie kompozičné osi  - medzi kostolom a súsoším, medzi súsoším a mestským úradom, medzi sochami historických dejateľov a súsoším Najsvätejšej Trojice - vyzdvihnuté a rešpektované. Kompozičná väzba medzi súsoším a kostolom je ťažisková. Najsvätejšia Trojica hľadí na kostol. V súsoší sa hlavná kompozičná os križuje s najvýznamnejšou sekundárnou kompozičnou osou, ktorá vychádza z budovy mestského úradu. Je to významné vizuálne prepojenie, preto väzbu medzi mestským úradom a súsoším je potrebné zachovať otvorenú a priehľadnú - nevnášať do nej žiadne vyššie prvky (vrátane drevín) a podľa možnosti počítať v budúcnosti s úplným otvorením tohto priehľadu. Na túto os navrhujeme presunúť aj studňu, ktorá sa nachádza pred budovou daňového úradu, a to do mlatového povrchu.

Veľmi významnú väzbu tvorí trojica sôch - Anton Bernolák - Súsošie Najsvätejšej Trojice - György Széchényi. Széchényi aj Bernolák hľadia na súsošie Najsvätejšej Trojice, čím vzniká trojuholníková kompozičná väzba, ktorú v návrhu v plnej miere zachovávame a podčiarkujeme. 

Zeleň na námestí vychádza z renesančného odkazu a tvaroslovia námestia. Rešpektuje kompozičné princípy renesančného slohu, ktorý je charakteristický pravidelnou geometrickou kompozíciou. Pôdorysné tvaroslovie plôch zelene je preto pravidelné, a geometrické. Súvislé plochy zelene zjednotia existujúcu výsadbu stromov a doplnia ju o novú. Náhrada betónovej dlažby v okolí stromov zeleňou alebo vode priepustným spevneným povrchom v podobe mlatu (valcovanej štrkovej drviny) vo významnej miere prispeje k vytvoreniu vhodnejších podmienok pre dlhodobé udržanie drevín v priestore (Poznámka: mlatové povrchy boli v procese inžinierskej činnosti nahradené dlažbou, Pamiatkový úrad nesúhlasil so založením mlatového povrchu pred kostolom). Zeleň bude mať vymedzujúci, vyvažujúci a harmonizujúci efekt na námestí. 

Podrast stromov bude tvoriť kompozícia z trvalkových výsadieb, ktoré budú členené nízkymi strihanými lineárnymi pásmi z tisu - v duchu renesančných záhrad, v štylizovanom poňatí. Tisové pásy budú kopírovať hlavné vizuálne a kompozičné väzby na námestí, čím návštevníkov námestia upozornia na tieto hodnoty. Súvislé bylinné pásy zase zjednotia dielčie plochy zelene do komplexne pôsobiaceho celku. Záhonové úpravy budú doplnené o jarný aspekt v podobe cibuľovín a jesenné pôsobenie podržia najmä okrasné trávy a trvalky kvitnúce na jeseň. Línie tisu zabezpečia celoročné pôsobenie vegetačnej úpravy. 

Zeleň bude na námestí pôsobiť ako adaptačné opatrenie na meniacu sa klímu. Navrhovaná zeleň nielenže v plnej miere rešpektuje historické väzby a hodnoty, ale je aj inovatívna a nadčasová. Bude zbierať zrážkovú vodu a využije ju v prospech rastlín a stromov tak, aby do kanalizácie neodtiekla žiadna, alebo len minimálna zrážková voda (Poznámka: obrubníky záhonových úprav sú prerušované, aby umožnili vtekanie zrážkovej vody). Toto riešenie zlepší celkovú lokálnu mikroklímu, kolobeh vody, ako aj estetické pôsobenie námestia ako celku. Stromy navyše vytvoria žiadúci tieň pre posedenie v letných mesiacoch a keďže sú v návrhu použité listnaté druhy stromov, tieto umožnia užiť si aj jarné slnečné lúče na námestí.

V návrhu sú zakomponované súčasné lavičky (20 ks) a usporiadané takým spôsobom, aby umocnili priestorové pôsobenie námestia a plnili svoj účel. Lavičky okolo súsošia sú v návrhu premiestnené k plochám zelene, aby súsošie mohlo dôstojne vyniknúť a dominovať otvorenému priestoru námestia a aby sa návštevníkom umožnil nerušený prístup k súsošiu za účelom jeho pozorovania. Pohľad z lavičiek tak bude atraktívnejší a zo psychologického hľadiska bezpečnejší, keďže sediaci užívatelia budú mať za chrbtom izolačný pás zelene (Poznámka: V procese návrhu sa od zakomponovania pôvodných lavičiek upustilo a boli navrhnuté nové lavičky z dieľne mmcité. Pôvodné lavičky z námestia boli presunuté do Parku Hliník). Stojany na bicykle (7 ks) sú rozmiestnené tak, aby nerozbíjali kompozíciu centrálneho priestoru a zároveň boli čo najbližšie k vstupom do významných objektov občianskej vybavenosti najmä na severovýchodnej strane námestia.

Návrh uvažuje as s potenciálnym (výhľadovým) umiestnením pódia v budúcnosti. Pódium bude akýmsi hmotovým zakončením námestia tak, aby kopírovalo vystupujúce priečelie kultúrneho domu a aby lícovalo s budovou obchodného domu. Funkčný prvok pódia (dočasného alebo trvalého) symbolicky predĺži interiér kultúrneho domu o exteriérovú sálu. Priestranstvo námestia pred pódiom bude môcť v prípade predstavení slúžiť ako hľadisko a počas bežnej prevádzky námestia ako stretávací a zhromažďovací priestor.

Navrhovaná fontána je v návrhu osadená tak, aby dopĺňala predpolie kostola a zároveň aby nenarúšala hlavnú kompozičnú os medzi kostolom a súsoším. Osadenie fontány v priestore predpolia kostola priestorovo a kompozične vyvážené pásmi zelene z oboch strán, ktoré sú od okrajov fontány rovnako vzdialené, čím vnášajú do priestoru symetriu a vyváženosť.

Zeleň

Navrhované plochy zelene vyplývajú z predstavenej myšlienky návrhu, kompozičných princípov a väzieb námestia a funkčného usporiadania priestoru. Navrhované záhony vo veľkej miere začlenia existujúce stromy do súvislých plôch zelene na námestí. Líniové plochy zelene esteticky vymedzia a orámujú hlavnú spevnenú plochu námestia z oboch strán. Pásy záhonov svojím tvaroslovím a líniami korešpondujú s priľahlými budovami a logicky nadväzujú na komunikačné napojenia v rámci historického jadra mesta. Navrhované záhony zdôrazňujú a vizuálne umocňujú kompozičné osi námestia, čím podčiarknu kultúrno-historický odkaz námestia. Štruktúra a výška navrhovaných rastlín v podraste stromov je členená tak, aby podporovala vizuálne prepojenia s okolitými kultúrno-historickými objektmi a prvkami.

Základnú kostru v oboch typoch záhonov (severný a južný) vytvára vždyzelený tis obyčajný (Taxus baccata L.), ktorý je potrebné každoročne tvarovať rezom do nízkeho živého plota, výšky cca. 50 cm. Tieto súvislé a opakujúce sa línie vždyzelených krov vizuálne rozčlenia záhony na menšie celky a do usporiadania vnesú príjemne kontrastujúci geometrický poriadok v duchu renesancie. Pravidelné geometrické tvary štylizujú prvky zelene, ktoré boli typické v renesančných záhradách a tým umocňujú historický odkaz námestia prostredníctvom zelene. Navrhované tvary z tisu obyčajného, osadené šikmo v oboch typoch záhonoch zdôrazňujú vizuálne prepojenia medzi súsoším Najsvätejšej Trojice a sochami Gy. Széchényiho a  A. Bernoláka. Navrhované pásy podrastovej zelene svojím vnútorným členením na seba vizuálne nadväzujú a tým prepájajú obidva záhony a zjednocujú priestor námestia. Vytvorené plochy zelene v podraste stromov vytvárajú v priestore farebnú mozaiku. Vytvorené mozaiky navzájom korešpondujú s priľahlým záhonom a druhovo na seba nadväzujú. Všetky záhony sú lemované obrubníkom, ktorý je s cieľom dosiahnuť efektívny, udržateľný a ekologický manažment zrážkovej vody pravidelne poprerušovaný. Z pohľadu výberu materiálu obrubníkov navrhujeme príbuzný materiál a farebné prevedenie ako bude mať dlažba centrálnej spevnenej plochy námestia.

Navrhovaná druhová skladba rastlín vychádza z pôdno-ekologických nárokov v riešenom priestore. Zohľadnené boli svetelné podmienky, ktoré boli rozdielne pri oboch typoch záhonov. Záhon severný sa nachádza v miernom polotieni existujúcich košatých listnatých stromov. Tejto skutočnosti bol prispôsobený výber druhovej skladby rastlín. Do existujúceho stromoradia navrhujeme doplniť chýbajúce stromy z rovnakých druhov, ako sa nachádzajú v priľahlých plochách. Pri výbere druhovej skladby sme uprednostnili domáce autochtónne druhy drevín s prirodzenou formou koruny a farbou listov. Do existujúceho dvojradového stromoradia navrhujeme doplniť jednu lipu a dva javory. Navrhovaný podrast stromov pozostáva okrem tisu (Taxus baccata L.), z ďalších troch druhov trvaliek: Geranium macrorrhizum, Alchemilla mollis "Auslese", Carex morrowii "Ice Dance", ktoré sú mozaikovito usporiadané v jednotlivých plochách záhona vytvorených šikmými predeľovacími tisovými pásmi tak, aby do priestoru vniesli rozmanitosť, ale aj vizuálne zjednotenie medzi jednotlivými plochami záhonov. Navrhovaný podrast bude dosahovať výšku 30-50 cm. Zjednocujúcim prvkom všetkých navrhovaných záhonov v severnej časti hlavného námestia je alchemilka Alchemilla mollis "Auslese", ktorá vytvorí súvislú sviežozelenú plochu s jemným žltým kvitnutím v letnom období. Priľahlé navrhované mozaiky v záhonoch tvoria pakost podzemkatý - Geranium macrorrhizum a okrasná vždyzelená tráva so žltým lemovaním listov - Carex morrowii "Ice Dance".  Do záhonov sú navrhované cibuľoviny – narcis (Narcissus) a modrica (Muscari), pre vizuálne a farebne atraktívny kvitnúci jarný efekt, v žlto-modro-bielej farebnej kombinácii. Cibuľoviny budú vytvárať zaujímavý farebný akcent a budú pôsobiť ako zjednocujúci prvok záhonov v jarnom období. Šírka záhonov v celej dĺžke je 5,1 m a jeho vonkajší okraj je vedený po spojnici medzi severným okrajom budovy Marianum vedľa farského Kostola povýšenia svätého Kríža a severným rohom budovy domu kultúry (Kovak). Súbežne s týmto záhonom je navrhnutá mlatová plocha, ktorá zjednotí druhý rad stromov do súvislého pásu spolu s vývodmi inžinierskych sietí, poklopmi, lavičkami, odpadkovými košmi a stojanmi na bicykle (Poznámka: od pôvodne navrhnovaných mlatových pásov bolo na žiadosť zadávateľa upustené a boli nahradené dlažbou). Lavičky navrhujeme umiestniť pohľadovo smerom na juh, teda na priestor námestia. Osvetlenia navrhujeme posunúť smerom k druhému radu stromov do jednej línie tak, aby bola zachovaná kolmica na okolité existujúce osvetlenia. Verejné osvetlenie na rohu obchodného domu COOP Jednota, od Tolstého ulice sa nachádza v kolíznom bode s existujúcim pagaštanom konským. Z tohto dôvodu navrhujeme presunúť verejné osvetlenie smerom do vonkajšieho pásu stromov, bližšie k budove. Kolmica na hlavnú kompozičnú os námestia, ako aj spojnica medzi jednotlivými prvkami osvetlenia sa tak zachová.

Južný záhon vytvorí potrebné kompozičné a hmotové vyváženie plôch a prvkov zelene na Hlavnom námestí. Záhon bude po celej dĺžke sprevádzaný mlatovým pásom, ktorý vizuálne začlení dva existujúce stromy v priestore. Pás zelene prepája a začleňuje okolité priľahlé komunikačné priestory z oboch strán dominantných stavieb námestia, a to budovy domu kultúry a kostola. Navrhovaný pás zelene pozostáva zo stromov a podrastových rastlín. Navrhnuté sú stromy s prirodzenou formou koruny kvôli nadväznosti na okolité stromy v priestore. Druhová skladba stromov pozostáva z lipy Tilia cordata 'Winter Orange´ (alternatíva: Tilia cordata 'Rancho‘, Tilia tomentosa 'Sisi'®) a okrasnej hrušky Pyrus calleryana 'Chanticleer´. Podrasty rastlín pod stromami sú usporiadné do mozaiky, ktorá vizuálne a štrukturálne zjednotí dva oddelené dlhé pásy zelene. Spomínaný tis (Taxus baccata L.), pravidelne upravovaný rezom do výšky 50 cm bude tvoriť významný prepojovací prvok medzi záhonmi na severnej a južnej strane námestia. Výber druhovej skladby rastlín pozostáva zo svetlomilných druhov. Plochy sú tvorené z troch základných plôch, a to: monokultúry okrasnej trávy Calamagrostis x acutiflora "Karl Foerster", ako aj Carex morrowii "Ice Dance"  a zmiešaného trvalkového záhona. Zmiešané trvalkové záhony vytvárajú farebné oživenie počas vegetácie. Záhon je doplnený o jarný efekt cibuľovinami: narcismi a okrasnými cesnakmi. Šírka záhonov v celej dĺžke je 3,5 m. Vonkajší okraj záhona je odsadený od chodníka na 9,5 m (asfaltová cesta), požadovanej zo strany zadávateľa. Pás záhona bude vyvažovať pás chodníka na opačnej strane centrálnej cesty. Pás záhona je vedený od okraja chodníka pri kultúrnom dome ku okraju chodníka pri Kostole povýšenia svätého Kríža. Zjednocujúcim prvkom pri novovybudovanom záhone rastlín je mlatový pás, do ktorého navrhujeme osadiť lavičky a iný mobiliár (Poznámka: mlatový pás nebol zrealizovaný). Do tohto pásu začleňujeme aj existujúce verejné osvetlenie na hlavnom námestí a dve existujúce lipy.

Menšie záhony v predpolí kostola majú rovnakú druhovú skladbu rastlín ako záhon po južnom obvode námestia. Tieto záhony sú rozšírené tak, aby svojimi okrajmi lícovali s priľahlými stavbami. V jednom zo záhonov je osadená socha sv. J. Pavla II, ktorý zostáva na svojom pôvodnom mieste. 

Navrhovaný dynamický vodný prvok (úrovňovú fontánu v dlažbe) navrhujeme osadiť tak, aby bola z oboch strán rovnako vzdialená od lineárnych záhonových pásov. Vodný prvok bude osadený na hlavnej pohľadovej osi medzi kostolom a kultúrnym domom. Lavičky sú osadené tak, aby pre návštevníkov a užívateľov priestoru ponúkli atraktívne sedenie s výhľadom na dynamickú vodu v priestore.

Fontána

Fontána s protišmykovou gresovou dlažbou je koncipovaná ako dynamická, chodníková, štvorcového tvaru s rozmermi 13,2 m x 13,2 m. Je rozdelená na tri časti. Vonkajšia, stredová a časť vodné delá. Pod dlažbou vo vonkajšej časti budú v štyroch radoch po 6 ks umiestnené efektové trysky, ktoré budú vystrekovať vodu do výšky od 0 až 1,5m, podľa vopred nastaveného programu, spolu v štyroch radoch 24 kusov. Každý rad / 6 ks / bude ovládaný samostatne. Trysky sú uložené v nádobách, ktoré taktiež slúžia ako prepad na odvod spätnej vody do vyrovnávacej nádrže k ošetreniu a odstráneniu nečistôt. Po ošetrení bude voda znovu vytláčaná späť do trysiek a bude tu vytvárať dynamický efekt. V stredovej časti bude realizovaná jedna šachta, kde budú umiestnené na okrajoch po 3 ks efektové trysky s kolmým výstrekom do výšky ca. 2,5m, v dynamickom prevedení. Uprostred budú 2 efektové trysky a 1 stredová s výstrekom 3 m v dynamickom prevedení. V štyroch krajných šachtách tejto chodníkovej fontány budú umiestnené 4 ks vodných diel, ktoré budú vystrekovať prerušované vodné lúče smerom k strednej šachte. Všetky tieto šachty budú prekryté kovovými mrežami.

Autor článku

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím