Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
8. júl 2023
2
552

Parkové námestie s trhoviskom Vlčany

Parkové námestie pri kostole vo Vlčanoch je centrálnym verejným priestorom obce. Jeho hlavnou architektonickou dominantou je kostol, ktorý je osovo prepojený s obnovenou artézskou studňou. Centrom kompozície je dvojica pamätníkov obetiam prvej a druhej svetovej vojny pod korunou mohutnej starej lipy. Pamätníky sú kompozične orámované zhromažďovacím priestorom a trvalkovými záhonmi. Na námestí bolo obnovené historické trhovisko, ktoré bolo kedysi organickou súčasťou námestia. Trhovisko pod korunami stromov dotvára okolie artézskej studne. Jedinečnú atmosféru vytvára stará pagaštanová aleja doplnená o nové výsadby stromov a trvaliek. Zaujímavosťou a pridanou hodnotou priestoru sú vodozádržné opatrenia, ktoré boli nosným prvkom obnovy námestia. Voda odtekajúca z artézskej studne je najprv využitá v podobe architektonického vodného prvku a následne sa zadržiava v podzemných nádržiach na zavlažovanie. Voda zo striech budov na námestí sa zbiera vo veľkej dažďovej záhrade za pamätníkmi a postupne vsakuje. Voda z hlavnej cesty sa zbiera v plytkej priekope s výsadbou trvaliek. Na námestí sa teda využije každá kvapka vody. Komunikačné väzby na námestí sú logicky organizované a rešpektujú zaužívané pešie trasy. Obnova zachovala a umocnila vidiecky charakter námestia, zvýšila jej pobytovú kvalitu a priniesla viac zelene, klimaticky aktívnych prvkov a vodozádržných opatrení.
Parkové námestie s trhoviskom Vlčany

Autori / projektanti: Ing. Attila Tóth, PhD. & Ing. Tomáš Pavelka, krajinní architekti (autori návrhu a projektanti)

Zadávateľ: Obec Vlčany, starosta obce: Ing. János Restár

Spolupráca:
Ing. Peter Pasečný, autorizovaný krajinný architekt (autorizovaný dohľad nad projektom),
Ing. Zsolt Hajdú (projekt vodných stavieb a zdravotechniky),
Eleonóra Bartuseková (projekt verejného parkového osvetlenia a NN rozvodov),
Ing. Fratnišek Ondrusek (konzultácie, lokálny koordinátor projektu, návrh obnovy artézskej studne)

...

Rekonštrukcia centrálnej zóny a parku v intraviláne obce Vlčany - Parkové námestie s trhoviskom
Návrh a vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (2020 IV-IX, X-XII, 2022 II)
Miesto: Hlavná ulica II/573
Stavebné povolenie: Obec Tešedíkovo, 8.12.2020, 1327/2020
Realizácia: 2022-2023

...

Parkové námestie s trhoviskom pri kostole
Kompozičným zámerom bolo vytvoriť moderné vidiecke zelené námestie, ktoré bude v súlade s aktuálnymi trendmi krajinnej architektúry a meniacej sa klímy na strane jednej a vidieckym charakterom prostredia na strane druhej. Riešenie akceptuje katolícky kostol ako hlavnú kultúrno-historickú a architektonickú dominantu priestoru a zachováva naň existujúce pohľady a priehľady. Hlavnú kompozičnú os kostola návrh predlžuje formou parkového chodníka, ktorý ústi pri artézskej studni. Návrh uvažuje s obnovením obecného trhoviska na námestí. Druhým ťažiskovým prvkom námestia je parter s dvomi pamätníkmi. Návrh sa snaží tieto vizuálne, hmotovo a architektonicky odlišné prvky stmeliť do celku ich plošno-priestorovým orámovaním do štvorcového parteru, ktorý je po okrajoch lemovaný trvalkovými záhonmi a v interiéri plochy poskytuje posedenie pietneho a odpočinkového charakteru. Dôležitou prírodnou dominantou sú dospelé stromy, vrátane stromoradia pagaštana konského. Návrh počíta s jeho doplnením o výsadbu nových pagaštanov pleťových. Súčasťou Parkového námestia sú aj vodozádržné opatrenia vo forme dažďovej záhrady a kvetinových vsakovacích pásov. 

Prvý rok po realizácii (Foto: Attila Tóth, IV, IX 2023, František Ondrusek, V 2023, Zsolt Kalmár, VII, Romy Creative Studio VIII 2023)

Parkové námestie s trhoviskom pri kostole vo Vlčanoch

Kompozičným zámerom tohto verejného priestoru je vytvoriť moderné vidiecke zelené námestie, ktoré bude v súlade s aktuálnymi trendmi krajinnej architektúry a meniacej sa klímy na strane jednej a vidieckym charakterom prostredia na strane druhej. Krajinno-architektonické riešenie vychádza z prírodných a architektonických a historických hodnôt priestoru a snaží sa ich citlivým spôsobom umocniť. Riešenie akceptuje katolícky kostol ako hlavnú kultúrno-historickú a architektonickú dominantu priestoru a zachováva naň existujúce pohľady a priehľady. Hlavnú kompozičnú os kostola návrh predlžuje formou parkového chodníka, ktorý ústi pri artézskej studni. Súčasné tvaroslovné riešenie artézskej studne je v návrhu zachované, znižuje sa však plošne a hmotovo robustná spevnená plocha s veľkým prevýšením v jej okolí. Návrh v okolí artézskej studne uvažuje s obnovením historickej kultúrno-spoločenskej a ekonomickej funkcie vidieckeho námestíčka vo forme obecného trhoviska. Historickej funkcii sa priznáva nová, moderná architektonická forma a dispozičné riešenie. Výsadba 17 nových drevín kultivaru Gleditsia traicanthos ´Sunburst´ zvýši estetickú atraktivitu prostredia a výrazne zlepší mikroklimatické vlastnosti priestoru trhoviska. Staro-nové trhovisko okolo artézskej studne pod korunami stromov sa tak stane centrom diania zeleného námestia. Do priestoru vnesie život, podporí miestnu komunitu a jej sociálnu interakciu. Trhovisko zároveň ponúkne príležitosť posedenia a oddychu v tieni stromov, čím sa funkčnosť plochy diverzifikuje na dva hlavné programové scenáre – 1) mimoriadne dni trhov a iných kultúrnych podujatí a 2) všedné dni posedenia a stretnutí. Povrch trhoviska navrhujeme spevniť priepustným spevneným povrchom – valcovanou štrkovou drvinou (mlatovým povrchom). Odporúčame použiť technológiu Parkdecor. V okolí navrhovaných drevín a zachovanej existujúcej dreviny navrhujeme použiť nezhutnený štrkovú plochu s rovnakými vizuálnymi vlastnosťami ako povrchová úprava valcovanej štrkovej drviny. Pred poštou a obchodom navrhujeme rekonštruovať existujúcu betónovú dlažbu a v zadnej časti smerom k požiarnej zbrojnici, kde sa v súčasnosti nachádza liaty betónový povrch, navrhujeme jeho odstránenie a nahradenie jednotnou zámkovou dlažbou, čím sa celková plocha zjednotí. Na ploche trhoviska sú v návrhu osadené 4 menšie a 2 väčšie predajné stánky z dreva, ktoré majú moderné a čisté architektonické prevedenie, pričom nenarušia vidiecky charakter priestoru. V okolí zachovanej borovice, ktorá sa stane priestorovou dominantou trhoviska, sú osadené piknikové stoly s lavičkami (6 setov). Okrem týchto sú osadené ďalšie štyri lavičky, 10 cyklostojanov a dva smetné koše.  Ďalších 10 cyklostojanov, lavička a smetný kôš sú umiestnené pred budovou pošty a obchodu. Pre umožnenie bezbariérového prístupu k artézskej studni navrhujeme vybudovanie rampy z betónovej dlažby o sklone 6°, ktorá nadväzuje na chodník pri ceste. Druhým ťažiskovým priestorovým prvkom parkového námestia je parter s dvomi pamätníkmi – Pamätník obetiam prvej svetovej vojny a Pamätník obetiam druhej svetovej vojny. Tieto tvoria kompozične súvzťažnú dvojicu prvkov s pamiatkovou hodnotou. Návrh sa snaží tieto vizuálne, hmotovo a architektonicky odlišné prvky stmeliť do celku ich plošno-priestorovým orámovaním do štvorcového parteru, ktorý je po okrajoch lemovaný trvalkovými záhonmi a v interiéri plochy poskytuje posedenie pietneho a odpočinkového charakteru. V tejto časti priestoru sa historické snúbi s moderným. Dvojica pamätníkov sa vďaka plošnému zjednoteniu lepšie začlení do okolitého priestoru parkového námestia. Z nejednotných artefaktov sa stáva dominanta príjemného posedenia s pietnym odkazom, v náručí kvitnúcich trvaliek a tráv. Dôležitou architektonickou dominantou priestoru námestia je aj požiarna zbrojnica, ktorá sa nachádza v severnom cípe parkového námestia. Požiarne zbrojnice boli vždy organickou súčasťou centra obcí. Jej prítomnosť a stále pretrvávajúca prevádzka je v priestorovej koncepcií námestia plne priznaná. Návrh počíta s rekonštrukciou povrchu spevnenej príjazdovej komunikácie s potrebnou obslužnou plochou pred vjazdmi do budovy zbrojnice. Dôležitou prírodnou dominantou prostredia parkového námestia sú dospelé stromy, vrátane stromoradia pagaštana konského (Aesculus hippocastanum) zastúpeného siedmimi jedincami. Návrh uvažuje s ich odborným arboristickým ošetrením a zachovaním, aby na ďalšie roky mohli plniť kostrovú funkciu krajinno-architektonickej kompozície. S cieľom umocnenia tejto prírodnej hodnoty priestoru a doplnenia, resp. predĺženia jej pôsobenia v čase a priestore navrhujeme vytvorenie Pagaštanovej aleje, ktorá na východnej strane zakomponuje existujúce stromoradie pagaštana konského a na západnej strane ho doplní o výsadu nových pagaštanov pleťových (Aesculus carnea ´Briotii´) v celkovom počte 7 kusov. Spevnenie povrchu Pagaštanovej aleje je navrhnuté z priepustného povrchu valcovanej štrkovej drviny. Pozdĺž tejto parkovej komunikácie je rozmiestnených 7 lavičiek pre oddych a rekreáciu v príjemnom prostredí. Chodník Pagaštanovej aleje je po oboch stranách lemovaný lineárnymi trvalkovými záhonmi do polotienistého stanovišťa. Za týmto účelom navrhujeme odstrániť rozsiahlu nepriepustnú spevnenú plochu o rozlohe približne 280 m2, ktorá bude nahradená priepustnou alternatívou vo forme mlatového povrchu a sprievodných trvalkových záhonov. Návrh reaguje aj na klimatickú zmenu, ktorá so sebou prináša intenzívne prívalové dažde na strane jednej a obdobia sucha bez atmosférických zrážok na strane druhej. Súčasťou Parkového námestia sú preto vodozádržné opatrenia. Za pamätníkmi navrhujeme vytvoriť dažďovú záhradu, ktorá bude zbierať dažďovú vodu z bezprostredného okolia, a to zo striech obecných budov – požiarnej zbrojnice a pošty a spevnených nepriepustných povrchov v ich predpolí. Druhý vodozádržný prvok je založený na princípe  „bioswales a bude zbierať zrážkovú vodu z priľahlých spevnených plôch a komunikácií. Za vodozádržné opatrenie môžeme považovať aj ostatné plochy zelene ako parkový trávnik, trvalkové záhony a zatrávňovacie tvárnice, do ktorých sú vyústené priľahlé spevnené plochy a komunikácie. V návrhu nahrádzame aj asfaltový chodník v zlom technickom stave pozdĺž oplotenia domovu sociálnych služieb. Odstránia sa tak aj časti komunikácie, ktoré sú bezprostredne pri kmeňoch existujúcich dospelých stromov. V okolí stromov navrhujeme nahradiť súčasnú spevnenú nepriepustnú plochu štrkovou plochou. Celkovú parkovú kompozíciu okrem okrasných gledíčií na trhovisku (17 ks) a okrasných pagaštanov v aleji (7 ks) dopĺňame o výsadbu 5 nových líp striebristých (Tilia tomentosa ´Brabant´). Diagonálna parková mlatová komunikácia vedúca od trhoviska k severozápadnému cípu parku sa napája na miestnu komunikáciu vedúcu k IBV a Parku pred obecným úradom.

Fotodokumentácia z realizácie obnovy námestia (Foto: Attila Tóth, X 2022)

Výber z návrhu a projektovej dokumentácie (Attila Tóth & Tomáš Pavelka, 2020)

Autor článku

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím