Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

VELUX

Tepelnoizolačné parametre vyhovujú...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

ISOVER STOPVAP 90

Parozábrana pre difúzne uzatvorené konštrukcie...

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
5. september 2017
0
1361

Regionálny rozvoj - Radnovce v rozkvete, diplomová práca

Široký pohľad na problematiku regionálneho rozvoja.
Regionálny rozvoj - Radnovce v rozkvete, diplomová práca
Autori: Ing. arch. Oto NováčekSpolupráca: Ing. arch. Katarína Smatanová, MA, PhD. (vedúca práce), doc. Ing. arch. Ľubica Vitková (vedúca práce)Návrh: 2016 - 2017Adresa: Námestie slobody 19, Bratislava, SlovenskoPublikované: 10. september 2017

Práca Ota Nováčka, ktorý sa už dlhšie zaoberá témou sociálneho bývania. (S jeho menom ste sa na našom portáli stretli už viackrát. Naposledy vo víťaznom návrhu súťaže na Luník IX. V minulosti sme tiež publikovali projekt ocenený v súťaži UN Habitat 2016, či esej Stavaj budúcnosť (Build the Future)).

Téma regionálneho rozvoja je jednou z podceňovaných tém v Slovenských podmienkach. Dôraz je kladený na uchopenie kultúrneho, ekonomického a sociálneho základu Dolného Gemera. Následný návrh sa snaží komplexne adresovať socio-ekonomické, demografické a hmotovo-priestorové problémy a potenciály regiónu.

Samotný koncept návrhu hmotovo-priestorovej štruktúry je založený na tripartite sociálnych, technologických a stavebných inovácií, ktoré sú priamo ovplyvňované, a na druhej strane priamo ovplyvňujú vyššie spomenuté zložky formujúce charakter regiónu. Dôraz je kladený na inkrementálny rozvoj vo všetkých úrovniach návrhu, terapeutický prístup návrhu a tvorbu sociálne inkulzívneho prostredia. Prezentujeme skrátenú formu návrhovej časť práce (kompletnú diplomovú prácu aj s rozsiahlou analityckou časťou nájdete v prílohe na konci článku.)

Matrix návrhu
Matrix návrhu

Kultúrny región - koncept

Koncept parcelizácie a spôsobu využitia krajiny
Koncept parcelizácie a spôsobu využitia krajiny

Návrh rozvoja mikroregiónu je založený na niekoľkých kľúčových aspektoch. Hlavným determinantom sa stala snaha o návrat ku kultúrnej krajine. V súčasnosti región postráda historickú rázovitosť regiónu, ktorá bola charakterizovaná najmä diverzifikovaným poľnohospodárstvom, parceláciou a úzkym kontaktom sídel s krajinou. Návrh čerpá z historickej parcelácie, krajinnej danosti a aplikovateľnosti moderných technológií. Cieľom návrhu je tak vytvorenie súčasnej kultúrnej krajiny s dôrazom na historickú, ekologickú a sociálnu kontinuitu, rast a udržateľnosť.

Koncept možného postupného urbánneho rozvoja mikro regiónu
Koncept možného postupného urbánneho rozvoja mikro regiónu

Samotný prístup k problematike rozvoja je založený na princípe inkrementálneho rastu vo všetkých mierkach návrhu. Rozvoj mikroregiónu je rozdelený do troch elementárnych krokov: 1. stabilizácia, 2. stimulácia, 3. rast. Stabilizácia zohráva v tomto procese kľúčovú úlohu, pretože vybrané obce javia známky silnej depresie. Tento krok sa snaží adresovať najmä absentujúce verejné funkcie, či zlú socioekonomickú situáciu obyvateľov. Stimulácia počíta s pokračujúcim posilňovaním verejného sektora a postupným hmotovo-priestorovým zahusťovaním sídel. V tejto fáze začínajú sídla opätovne komunikovať s krajinou pomocou návratu k diverzifikovanému pestovaniu. Fáza rastu počíta s rozvojom diverzifikovaného poľnohospodárstva, aplikáciou obnoviteľných energetických zdrojov a celkovej socioekonomickej zmene, ktorá je založená predovšetkým na aktívnej podpore primárneho a kvartérneho sektora.

Analýza návrhu potenciálnych funkcií podľa Štandardov minimálnej vybavenosti obcí
Analýza návrhu potenciálnych funkcií podľa Štandardov minimálnej vybavenosti obcí

Rozloženie funkcií v jednotlivých celkoch je založené na existujúcom polycentrickom systéme gravitácie a jeho posilnení v mikroregióne. Návrh počíta s aplikáciou integrovanej rozvojovej stratégie sídelných klastrov, pričom sa zdôrazňujú urbánne funkcie a ekonomika. Do popredia sa kladie kooperácia pred súťaživosťou. Dva a viac sídel tak môžu navzájom dopĺňať funkcie, ktoré normálne ponúkajú iba väčšia sídla.

 

Rast

Analýza možného postupného rozvoja mikro regiónu
Analýza možného postupného rozvoja mikro regiónu

Geograficky je rozvoj založený na princípe lineárnej urbanizácie pozdĺž rieky Blh. Postupná reparcelácia pozemkov podľa historického príkladu plní dve základné funkcie. Prvou je snaha o návrat k udržateľnému a sebestačnému modelu a prinavrátenie sídlam dotyk s krajinou. Sekundárne vybraný typ parcelácie pripravuje podmienky pre ďalší možný rast obcí.

Kľúčovú úlohu v procese zohrávajú malé farmy, ktoré sú súčasťou udržateľného poľnohospodárskeho modelu. Tie slúžia nie len na dekoncentráciu industriálneho poľnohospodárstva a vytvorenie pracovných miest, ale taktiež ako potenciálne ohniská ďalšieho možného urbánneho rozvoja. Pri samotnom urbanisticko-architektonickom riešení sa počíta s prípadnou zmenou funkcie areálov (napr. z farmy na lokálne centrum s občianskou vybavenosťou).

 

Návrh

Analýza environmentálneno návrhu mikro regiónu
Analýza environmentálneno návrhu mikro regiónu

Environmentálny návrh počíta s vytvorením územného systému ekologickej stability. Návrh tak dopĺňa chýbajúce biokoridory, ktoré spájajú doplnené zalesnené územia. Využíva pri tom potenciál prirodzenej vegetácie v kombinácii s kultúrnou poľnohospodárskou zeleňou. Dôležitým prvkom v území je vytvorenie systému poldrov a zavlažovacích kanálov, ktoré slúžia ako protizáplavové opatrenia, generátory vodnej elektrickej energie a udržujú vodu v prostredí.

Analýza návrhu dopravnej infraštruktúry v mikro regióne
Analýza návrhu dopravnej infraštruktúry v mikro regióne

Návrh cestnej siete počíta s rekonštrukciou kľúčových lineárnych ťahov, ktoré spájajú jednotlivé obce. Ďalej navrhuje rozvoj cestnej siete, ktorý priamo súvisí s reparceláciou a rozvojom diverzifikovaného poľnohospodárstva. Jedná sa však prevažne o poľné cesty z permeabilného materiálu (zemina), ktoré však majú potenciál pre ďalší rozvoj v prípade zvýšenej urbanizácie v mikroregióne. Zhustená cestná sieť spolu s farmami taktiež ponúka možnosť rozvoja agroturistiky.

Komplexný návrh mikro regiónu
Komplexný návrh mikro regiónu

 

Detail

Detail krajinnej úpravy - Farma M 1:1000
Detail krajinnej úpravy - Farma M 1:1000
Detail krajinnej úpravy - Polder M 1:1000
Detail krajinnej úpravy - Polder M 1:1000

 

Radnovce - koncept

Návrh rozvoja obce je založený na inkrementálnom raste. Rozvoj je tak rovnako ako pri mikroregióne rozdelený do troch elementárnych krokov:
1. stabilizácia
2. stimulácia
3. rast

Proces stabilizácie sa snaží ponúknuť riešenia akútnych problémov krízy bývania, vysokej miery nezamestnanosti, prístupu k pitnej vode, hygiene, vzdelaniu a základnej lekárskej starostlivosti.

Proces stimulácie je založený na pozdvihnutí stavu krajiny a hmotného prostredia obce pomocou revitalizácie infraštruktúry a verejných priestorov, zahusťovania zástavby, návratu k diverzifikovanému pestovaniu a živej krajine.

Rast počíta so snahou o vytvorenie nových socioekonomických príležitostí aplikovaním súčasných technológií, obnoviteľných zdrojov energií, progresívnych materiálov a stavebných postupov. Dôležitým bodom návrhu je zachovanie permeability prostredia a snaha o sociálnu, ekonomickú a technologickú inováciu.

Koncept možného urbánneho rozvoja obce
Koncept možného urbánneho rozvoja obce

Návrh tak zahŕňa obecné projekty novej materskej školy a sociálnych bytoviek (40 byt. jednotiek) a vo svojej finálnej fáze počíta s prístavbou základnej školy a telocvične, rekonštrukciou zemianskej kúrie na IT inkubátor a reformovaného kostola na kultúrne centrum, výstavbou hygienického a lekárskeho centra, objektov sociálneho podniku, fariem a dostavbou individuálnej a radovej zástavby o počte 100 bytových jednotiek. Návrh je tak dimenzovaný na rast obce z terajších necelých 900 obyvateľov na 1200, pričom sa predpokladá nárast hustoty obyvateľstva z pôvodných 18 obyv./ha na 30 obyv./ha pri zastavanej ploche obce 40 ha. S diverzifikovanou poľnohospodárskou produkciou sa počíta (mimo plochy obce) na ploche 65 ha, pričom pri výlučne rastlinnej produkcii je tak možné vypestovať potraviny pre 900 obyvateľov. Spolu s aplikáciou fotovoltaických panelov na strechy budov, ktoré umožňuje orientácia obce a malá vodná elektráreň, má obec potenciál na sebestačný rast.

 

Rast

Prebiehajúce obecné projekty Analýza možného postupného rozvoja obce
Prebiehajúce obecné projekty Analýza možného postupného rozvoja obce
Prebiehajúce obecné projekty Analýza možného postupného rozvoja obce
Prebiehajúce obecné projekty Analýza možného postupného rozvoja obce

 

Návrh

Analýza návrhu zelene

Návrh v bezprostrednom okolí obce ráta s vytvorením územného systému ekologickej stability. Jedná sa o dopĺňanie prevažne lineárnej zelene pozdĺž hlavných a vedľajších (poľných) komunikácií a tokov. Tie by mali v prostredí plniť funkciu ako biokoridorov, tak vetrolamov. Kompozične je systém zelene v sídle koncipovaný priečne na pozdĺžnu lineárnu urbanizačnú os sídla. V sídle sa taktiež počíta s využitím potenciálu prirodzenej vegetácie vo verejných priestoroch v kombinácii s kultúrnou poľnohospodárskou zeleňou, a to najmä na súkromných pozemkoch. Dôležitým prvkom v území je polder a zavlažovacie kanále, ktorý slúži ako protizáplavové opatrenie, generátor vodnej elektrickej energie a udržujú vodu v prostredí.

Anallýza návrhu verejných priestorov a infraštruktúry
Anallýza návrhu verejných priestorov a infraštruktúry

Návrh prevádzkových vzťahov obce je založený na vytváraní prostredia priateľského pre peší pohyb. Základnou návrhovou jednotkou sa tak stáva obytná ulica, charakterizovaná malými centrálnymi verejnými priestormi, ktoré sú navzájom priečne prepojené zjazdným chodníkom. Snaha je o podporu existujúcej peremeabilnej štruktúry a vytvorenie diverzifikovanej prevádzkovej siete pretkanej do komplexnej spleti verejných a poloverejných priestorov. Dôraz je kladený na vytváranie centier komunít s podpornými funkciami (detské ihrisko, altánok, komunitné záhrady, atď.). Návrh nepočíta s prudkým nárastom individuálnej automobilovej dopravy, a to najmä z dôvodu snahy o ekologickú a ekonomickú udržateľnosť. V rámci riedkeho osídlenia mikroregiónu sa tak javia ako vhodná alternatíva k individuálnej a hromadnej doprave carsharing systémy (TAXI, UBER, atď.)

Analýza návrhu funkčného využitia
Analýza návrhu funkčného využitia
Analýza návrhu funkčného využitia
Analýza návrhu funkčného využitia
Detail námestia M 1:00
Detail námestia M 1:00
Detail školského areálu M 1:00
Detail školského areálu M 1:00
Detail novej obytnej štruktúry M 1:500
Detail novej obytnej štruktúry M 1:500
Detail komplexu radovej zástavby M 1:500
Detail komplexu radovej zástavby M 1:500

 

Regulácia

Schéma regulácie novej obytnej štruktúry M 1:500
Schéma regulácie novej obytnej štruktúry M 1:500

 

Typológia

Pri riešení povrchov v obci sa uvažuje s použitím betónových materiálov, a to najmä z dôvodu možnosti svojpomocnej výroby vybraných kusov dlažby v rámci sociálneho podniku. Taktiež sa jedná o pomerne rýchlu, cenovo výhodnú a nenáročnú formu náhrady za prírodný kameň, ktorá môže byť navyše vyhotovená v rôznych veľkostiach, hrúbkach, tvaroch, či farebnostiach. 

 Typový dom

Hlavným zámerom návrhu typového domu bolo vytvoriť maximálne funkčne využiteľný priestor na čo najmenšej zastavanej ploche. Inšpiráciou tak boli tradičné, stáročiami overené, ľudové staviteľské vedomosti, transformované pre potreby súčasného človeka. Návrh vychádza z archetypu typického slovenského domu.

Výrazným architektonickým a funkčným prvkom je gánok, ktorý vytvára nárazníkový priestor, oddeľuje poloverejnú zónu od súkromnej (priestorom zádveria) a v letných mesiacoch chráni objekt pred priamym slnečným žiarením a prehrievaním objektu. Orientácia izieb je rovnako determinovaná daným archetypom. Kým hlavná obytná miestnosť je orientovaná do ulice (“predná izba”), súkromné priestory spálne sú situované smerom do tichého dvora. Technické a hygienické miestnosti sú umiestnené na severnej strane domu.

Dom je navrhnutý na princípe inkrementálneho rastu. Použitý je pri tom „shell“ systém, ktorý umožňuje rast a prípadné zmeny v rámci vnútornej dispozície domu, pričom tvar obalovej konštrukcie sa nemení. Srdcom a základnou jednotkou domu je hygienicko-technické jadro, ktoré slúži ako centrum ďalšej transformácie.

Návrh zohľadňuje ekologické a energetické dopady stavby. Orientácia pozdĺžnej strany domu na juh, rozmery objektu, tieniace prvky a použité materiály majú korene rovnako v ľudovej architektúre. Základným stavebným materiálom je drevená stĺpiková konštrukcia (prefabrikované panely), ktorá umožňuje rýchlu a presnú montáž. Konštrukcia obvodových stien dosahuje súčiniteľ prestupu tepla U<0,15W/m2. Zastavaná plocha domu je 85m2, úžitková 165m2 a obytná 102m2. Cena za materiál na stavbu finálnej fázy domu sa pohybuje na úrovni 30 000 Eur.

Kompletnú diplomovú prácu nájdete v prílohe nižšie:

Poloha diela

Ing. arch. Oto Nováček
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím