Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
29. január 2023
0
634

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky zverejnil finálny návrh vyhlášky určený na pripomienkovanie

Stavebný zákon z roku 1976 nahradili dva úplne nové právne predpisy – zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe s účinnosťou od 1.4.2024.
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky zverejnil finálny návrh vyhlášky určený na pripomienkovanie

18. januára 2023 zverejnil Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky finálny návrh vyhlášky určený na pripomienkovanie, ktorý nájdete TU.

Teraz je najvyšší čas pozrieť si navrhované znenie a poslať pripomienky...

V zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov začal proces konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi a inými zainteresovanými stranami v súvislosti s prípravou návrhu vyhlášky. Konzultácie budú prebiehať formou výmeny informácií a konzultácií prostredníctvom elektronickej komunikácie a v prípade potreby aj osobnými rokovaniami so subjektmi, ktoré prejavia záujem o spoluprácu pri príprave novej právnej úpravy. Termín ukončenia konzultácií je 15. februára 2023.

Kontaktná osoba: richard.boris@stavebnyurad.gov.sk

Všetky podrobné informácie k vyhláške o ÚPD a o ÚPP nájdete TU.

 

Územné plánovanie

Stavebný zákon z roku 1976 nahradili dva úplne nové právne predpisy – zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe s účinnosťou od 1.4.2024.

Prvá časť stavebnej legislatívy: Zákon o územnom plánovaní

200 ZÁKON z 27. apríla 2022 o územnom plánovaní (PDF na prezeranie alebo stiahnutie).

 • elektronicky čitateľná forma, jednotné úložisko všetkých územných plánov,
 • jednotná metodika a štandardy pri tvorbe územnoplánovacej dokumentácie​,
 • homogénny formát a forma územných plánov, ​
 • nové nástroje a služby umožňujúce obciam účinnejšie a efektívnejšie plánovať územný rozvoj.

Hlavné prínosy a benefity nového zákona o územnom plánovaní  oproti súčasnému stavebnému zákonu

 • v prvom rade ide o zmenu základného nastavenia zákona z prevažne určovacieho, „príkazného“ na „umožňovací“, to znamená, že funkčná a priestorová regulácia územného rozvoja bude definovaná limitne, pričom všetko, čo limit neprekročí, alebo naopak splní minimálny, bude prípustné,
 • ťažisko regulácie sa presúva z reg. funkčného využívania, ktoré bolo vlastné centrálne plánovanému hospodárstvu, na reguláciu priestorového usporiadania, čo je aj trendom vo svete;
 • škála „povinných“ záväzných regulatívov sa jednak zúži (priestorových na cca 5-6 a funkčných na cca 11+ ochranné a bezpečnostné pásma) a jednak zjednotí tak, aby boli univerzálne súčasťou všetkých stupňov UPD na celom území SR a bol na najvyššiu mieru eliminovaný ich rôznorodý výklad a manipulácia;
 • významne sa zostruční záväzná časť UPD, ktorou bude v graf. vyjadrení výkres priestorovej a funkčnej regulácie rozvoja územia (regulačný výkres – RV) v textovo-tabuľkovom vyjadrení regulačné listy (RL) pre jednotlivé priestorovo-funkčné celky vyznačené na regulačnom výkrese; ostatná grafická a textová časť je súčasťou informatívnej časti UPD, v ktorej sú výkresy jednotlivých zložiek úz. rozvoja (najmä ŽP, doprava, technická infraštruktúra, urbanistická koncepcia a pod.) a text, ktorý bližšie vysvetľuje dôvody a podrobnosti riešenia, sumarizuje podklady a pod.
 • zjednotením a zostručnením záv. časti UPD a zníži jej finančná a časová náročnosť, či už pri obstaraní novej, alebo jej aktualizácií zmenami a doplnkami (ZaD);
 • zavedením nového stupňa UPD – územného plánu mikroregiónu obstarávaného samosprávnymi krajmi po dohode s dotknutými obcami sa významne zvýši dostupnosť mať UPD pre mnohé obce, ktoré sú súčasťou rôznych prírodných, sociálno-kultúrnych, urbanizovaných celkov a priestorov a pod.;
 • významnou zmenou je aj harmonizovanie procesov posudzovania vplyvov strategického dokumentu a spracovania územnoplánovacej dokumentácie ako aj zozáväznenie záverečného stanoviska z procesu posudzovania vplyvov. Takto sa hneď na začiatku procesu už pri plánovaní nastaví budúce využívanie územia s ohľadom na vplyvy na životné prostredie, čím dôjde aj k predvídateľnejšiemu prostrediu pre budúce investície ale aj hľadanie riešení potrebného rozvoja spoločnosti.  

Vyhláška o ÚPD a o ÚPP

VYHLÁŠKA
Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky,
o obsahu a rozsahu územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích
podkladoch

Finálny návrh vyhlášky zo dňa 18. 1. 2023 určený na pripomienkovanie

Cieľom vyhlášky je ustanoviť podrobnosti o obsahu a rozsahu územnoplánovacej dokumentácie, o územnoplánovacích podkladoch, o všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia a o zastavovacích podmienkach, a to na základe splnomocňovacích ustanovení § 39 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní.

Po rekodifikácii stavebnej legislatívy a prijatí zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní a zákona 201/2022 Z. z. o výstavbe, bude k 1. aprílu 2024, keď predmetné zákony nadobudnú účinnosť, zrušený zákon č. 50/1976 Zb. zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a taktiež Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ktoré predmetnú problematiku upravovali doteraz.

K rekodifikácii stavebnej legislatívy ako aj k zmene podrobností a povinných obsahových a rozsahových náležitostí, ktoré musia alebo majú spĺňať jednotlivé druhy územnoplánovacích podkladov a jednotlivé stupne územnoplánovacej dokumentácie sa nepristupuje iba z dôvodu zrušenia doterajšej regulácie, ale taktiež z dôvodu potreby zmodernizovania a zjednotenia postupov pri obstarávaní územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích dokumentácií s uplatnením informačných systémov a digitálnych technológií.

Úrad pre územné plánovanie a výstavu Slovenskej republiky preto v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov začína dňa 18. januára 2023 proces konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi a inými zainteresovanými stranami v súvislosti s prípravou návrhu vyhlášky. Konzultácie budú prebiehať formou výmeny informácií a konzultácií prostredníctvom elektronickej komunikácie a v prípade potreby aj osobnými rokovaniami so subjektmi, ktoré prejavia záujem o spoluprácu pri príprave novej právnej úpravy.

 

Termín ukončenia konzultácií je 15. februára 2023.
Kontakt: e-mail: richard.boris@stavebnyurad.gov.sk

Viac informácií o konzultáciách s podnikateľskými subjektmi nájdete TU.
Podrobné informácie o novej legislatíve sú zverejnené TU.

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím