Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
23. október 2023
3
239

Nové 3D modely archeologických nálezísk

Päť digitálnych 3D modelov terénu zaujímavých archeologických nálezísk
Nové 3D modely archeologických nálezísk

Pri príležitosti Medzinárodného dňa archeológie 2023, pripravili na sobotu 21. 10. 2023 pracovníci Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov ďalších päť digitálnych 3D modelov terénu zaujímavých archeologických nálezísk. Sú nimi tri hradiská - Prašník-Hrádok, Prašník-Tupá skala a Zemplín, novoveké opevnenie v Tvrdošíne, ako aj časť územia Slovenskej brány s viacerými opevneniami, medzi ktorými sa vyníma hradisko Krivín.

Hradisko Tlstá hora - vybudované v staršej dobe železnej - halštatskej (7. a začiatok 6. stor. p. n. l.).- https://skfb.ly/oMDpv

Hradisko Tlstá hora sa nachádza asi 750 m JZ od obce Prašník (okr. Piešťany). Leží na vrchu Tlstá hora v Malých Karpatoch, okolo ktorého obteká potok Holeška. Areál lokality s rozlohou 4,3 ha sa skladá z opevnenej a neopevnenej časti. Hradisko bolo vybudované v dobe halštatskej (7. a začiatok 6. stor. p. n. l.), kedy spolu s hradiskom Molpír patrilo k sústave hradísk v Západných Karpatoch vznikajúcich na dôležitých komunikačných uzloch. Obe hradiská zrejme vznikli aj zanikli súčasne, pričom príčinou ich zániku bol požiar. Táto poloha však bola využívaná už v staršej dobe bronzovej, ako aj neskôr - na počiatku doby laténskej, v stredoveku (12. - 13. stor.) či bratríckymi vojskami v 2. pol. 15. stor. Asi 4 km JZ smerom sa nachádza ďalšia výšinná lokalita - hradisko Hrádok.

Text a popisy: Erika Makarová (PÚ SR)
Vizualizácia a 3D zobrazenie: T. Lieskovský (STU Bratislava)
© Pamiatkový úrad SR

 

Hradisko Hrádok - polykultúrna lokalita, ktorá vznikla na strategickom mieste, ktoré umožňovalo kontrolovať pomerne dlhý úsek pravekej cesty vedúcej cez malokarpatský priesmyk - https://skfb.ly/oMDp6

Výšinné opevnené sídlisko - hradisko Hrádok leží cca 4,5 km Z od obce Prašník (okr. Piešťany). Rozprestiera sa na SV okraji Malých Karpát nad pravým brehom potoka Holeška v polohe Nad kameňolomom (U Fajnorov). A práve otvorenie kameňolomu malo pre hradisko devastačné následky, pretože jeho veľká časť bola v dôsledku ťažby nenávratne zničená. Archeologickým výskumom realizovaným P. Novákom tu bolo doložené osídlenie z obdobia eneolitu (ludanickej skupiny), zo staršej (maďarovskej kultúry) a neskorej doby bronzovej (sliezskej fázy lužickej kultúry), doby laténskej a včasného stredoveku, pričom slovanské osídlenie prežívalo až do 12. storočia. Pravdepodobne z hradiska pochádzajú aj dva depoty z neskorej doby bronzovej. Približne 4 km na SV sa nachádza ďalšia výšinná lokalita - hradisko Tlstá hora.

Text a popisy: Erika Makarová (PÚ SR)
Vizualizácia a 3D zobrazenie: T. Lieskovský (STU Bratislava)
© Pamiatkový úrad SR

 

Hradisko Krivín a jeho okolie s ďalšími významnými lokalitami sú súčasťou hustej siete opevnení v tzv. Slovenskej bráne. Boli budované od doby bronzovej až po novovek za účelom ochrany a kontroly významnej komunikácie, ktorá viedla údolím Hrona do stredoslovenskej banskej oblasti - https://skfb.ly/oMDoJ

Hradisko lužickej kultúry okolo vrchu Krivín (316 m n. m.) leží v Štiavnických vrchoch na ľavom brehu Hrona asi 3,5 km S od obce Rybník (okr. Levice). S rozlohou viac ako 50 ha je najrozsiahlejšou fortifikáciou v priestore Slovenskej brány, ktoré chránili vstup z juhu na stredné Pohronie a do stredoslovenskej banskej oblasti. Zložitý systém valov vytvára 7 rôzne veľkých areálov, pravdepodobne s rôznou funkciou ako aj dobou vzniku. Valy chránili komplex z 3 strán, zo Z bol chránený skalnými bralami a strmým zrázom, klesajúcim k Hronu. Najstaršie nálezy datujú jeho výstavbu do záveru neskorej doby bronzovej, pričom osídlenie tu pokračovalo aj v staršej dobe železnej a neskôr v mladšej až neskorej dobe laténskej. Areál hradiska bol opäť osídlený vo včasnom stredoveku (9.-10. stor.).

Text a popisy: Peter Bisták (PÚ SR)
Zdroj produktov LLS: ÚGKK SR
© Pamiatkový úrad SR

 

Novoveké opevnenie “Šance”, ktoré sa nachádza na ľavom brehu rieky Oravica v Tvrdošíne na severnom Slovensku. Ide o unikátny opevňovací systém s centrálnou, vyvýšenou časťou v tvare šesť/sedemhranu s bastiónmi, ktorá je obohnaná priekopou a valom zrejme s palisádou - https://skfb.ly/oMDoU

polohe nazývanej Dielec. Ide o unikátny opevňovací systém s centrálnou časťou, bastiónmi a priľahlými valmi a priekopami. Podľa dostupných písomných prameňov bol vybudovaný počas posledného protihabsburgského povstania Františka II. Rákociho, zrejme v r. 1709. Archeológ Alojz Habovštiak, ktorý na lokalite v r. 1957 robil sondážny archeologický výskum, predpokladá, že opevnenie mohlo zaniknúť požiarom najskôr po prechode poľských vojsk J. Sobieského cez Tvrdošín, kedy sa v histórii mesta spomína veľké pustošenie. Získaný archeologický materiál – črepy, kovová pracka, olovený praslen, zlomky kachlíc a hlinených fajok – datuje lokalitu do 16. až 18. stor.

Text a popisy: Martin Furman (KPÚ Žilina) a Erika Makarová (PÚ SR)
Vizualizácia a 3D zobrazenie: T. Lieskovský (STU Bratislava)
© Pamiatkový úrad SR

 

Hradisko v Zemplíne na východnom Slovensku sa rozprestiera na návrší na pravom brehu rieky Bodrog. Strategická poloha na križovatke obchodných ciest bola osídlená od praveku - https://skfb.ly/oMDoR

Hradisko sa nachádza na strategickej pozícii na pravom brehu rieky Bodrog blízko brodu, čím sa stala križovatkou obchodných ciest. Svedčí o tom osídlenie od doby kamennej prakticky až po súčasnosť. Prvé opevnenie tu mohlo byť snáď už v neskorej dobe bronzovej, spoľahlivo na prelome letopočtu, keď sa tu usadili Kelti. Neskôr prichádzajú Dáci a po nich aj Germáni. Spoločné spolužitie dokladá pohrebisko západne od lokality. Neskôr toto výhodné miesto osídlili aj Slovania. Mohutný val obopínajúci lokalitu a prevyšujúci okolie miestami o 20 metrov vznikol v dvoch fázach počas 11. - 12. storočia a je pozostatkom drevo-hlinitej hradby komitátneho hradu Zemplín, ktorý sa stal správnym centrom regiónu v stredoveku. Lokalita je významným kultúrnym prvkom zaniknutej stredovekej krajiny severného Potisia.

Text a popisy: Martin Pristáš (KPÚ Košice)
Vizualizácia a 3D zobrazenie: T. Lieskovský (STU Bratislava)
© Pamiatkový úrad SR

Erika Makarová (PÚ SR)

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím