Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
1. október 2019
0
561

Prvým riaditeľom bratislavského Metropolitného inštitútu by sa mal stať Michal Hladký

Krátke predstavenie víťazného kandidáta a jeho vízie rozvoja MIB-u pre roky 2020 - 2022.
Prvým riaditeľom bratislavského Metropolitného inštitútu by sa mal stať Michal Hladký

Ako najlepšieho kandidáta odporučila komisia architekta ArtD. Michala Hladkého. Výberového konania sa zúčastnilo jedenásť kandidátov. Menovanie M. Hladkého musí potvrdiť ešte Mestské zastupiteľstvo.

Michal Hladký sa narodil v Košiciach v roku 1981. Architektúru vyštudoval v roku 2007 na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, kde v súčasnosti vyučuje. Hladký spolupracoval aj na víťaznom projekte pre Európske hlavné mesto kultúry 2013 v Košiciach. Od roku 2008 pôsobil v mimovládnej organizácii Košice 2013, kde bol zodpovedný za investičné projekty a projekty rozvoja kreatívneho priemyslu, od roku 2014 pôsobí ako jej riaditeľ. Mimovládna organizácia Košice 2013 sa považuje za nasledovníka projektu EHMK 2013. V roku 2009 Michal Hladký spoluzakladal občianske združenie Vychodné Pobrežie, ktoré pôsobí v oblasti kultúry a mestského rozvoja. Organizuje podujatia ako napríklad  Pecha Kucha Night Košice. 

 

Rozvojový plán MIBu na roky 2020-2022  

Mesto Bratislava vytvorilo po vzore významných európskych miest Metropolitný Inštitút Bratislavy ako príspevkovú organizáciu s jasným cieľom viesť a riadiť strategické plánovanie a rozvoj v oblastiach ako sú verejný priestor, územné plánovanie a rozvoj mesta, budúcnosť dopravy v meste, architektonické súťaže, dátová politika a analytické činnosti, participácia a komunikácia, zeleň a životné prostredie, strategické plánovanie a niekoľko ďalších.  Organizácia vznikla 1.4.2019 a v súčasnosti postupne rastie a napĺňa organizačnú štruktúru ľuďmi v 4 sekciách a to v Sekcii strategického plánovania, analýz a hodnotenia, Sekcii rozvoja a plánovania mesta, Sekcii komunikácie, participácie a vzdelávania ako aj v Sekcii prevádzky a špecifických činností. Tieto sekcie sú jasne štrukturované do útvarov, ktoré svojím zložením zodpovedajú charakteru aktivít a cieľom organizácie. Úlohou riaditeľa je priniesť víziu rozvoja organizácie a zabezpečiť plnenie úloh, ktoré jej vyplývajú zo štatútu, sú zadané zriadovateľom, alebo sa týkajú vlastných aktivít organizácie.  

Vízia 

MIB by sa mal v najbližších rokoch stať rešpektovanou (Trust) odbornou organizáciu, prinášajúcou zásadné zmeny v oblasti strategického a územného rozvoja Bratislavy. Mal by zásadným spôsobom ovplyvňovať rozhodovanie mesta v oblasti tvorby politík a v prístupe k občanom a ich živote v meste.  

Témou, ktorá by mala byť motívom (purpose driver) fungovania MIBu je kvalita života obyvateľov v meste a ich šťastie (Wellbeing & Happiness). Všetky aktivity a ciele, ktoré si MIB kladie, či už v analytickej, strategickej alebo komunikačnej oblasti by mali byť zamerané v konečnom dôsledku na občana mesta (Citizen centric).  

Trust
Wellbeing&Happiness
Citizen Centric        

 

Zásadné výzvy  

Doplnenie chýbajúceho (closing gaps)  

MIB potrebuje v praxi overiť funkčnosť svojej organizačnej štruktúry vo vzťahu k dosiahnuteľnosti cieľov, ktoré mu definoval zriaďovateľ. Bude potrebné organizáciu vybudovať personálne a technicky. Ďalej je nevyhnutné analyzovať súčasný stav vo vzťahu k požadovanému (napr. v oblasti dát to je ich existencia a možnosti získavania, a určenie, aké dáta MIB potrebuje atď.).  Taktiež je potrebné vytvoriť stratégiu vo vzťahu k externému prostrediu (stakeholders), vytvoriť siete a komunikačné platformy s odbornou verejnosťou, ale aj obyvateľmi samotnými, aby mohla rásť dôvera a profil organizácie navonok.   

 Rozvoj (development) 

 MIB musí mať na zreteli rozvoj mesta, ale zároveň s tým aj rozvoj samotnej organizácie, budovanie interných kapacít a zvyšovanie profilu zamestancov. Rýchly rast a štruktúra zamestancov, z ktorých časť je nových a časť pokrývajú interné kapacity mesta, je výzvou pre riadenie.   

Inovácie (innovation) 

Na MIB sú kladené vysoké nároky v oblasti inovácií a inovatívneho prístupu. Je preto potrebné mať jasne zadefinované interné procesy, umožňujúce inovovať na rôznych úrovniach organizácie, vytvoriť kultúru stimulujúcu kreativitu, a tým následne vybudovať nástroje, ktoré prinášajú inovácie aj navonok (napr. LAB pre mestské inovácie).     

Riadenie 

Model riadenia organizácie by mal byť založený na princípe prechodu medzi klasickou hierarchickou a holakratickou decentralizovanou štruktúrou. Zásadné princípy autonómnosti, preberania iniciatívy a zodpovednosti spolu s agilným (AGILE) prístupom by mali byť podporené jasným cieľom a zmyslom existencie organizácie a jednotlivých rolí v tejto organizácii.  MIB bude decentralizovaná neustále sa učiaca a vyvíjajúca organizácia, ktorá je schopná adekvátne reagovať na výzvy.  

 

Ciele pre roky 2020-2021  

Dobudovať personálnu štruktúru organizácie
Budovať vzťahy so stakeholdrami
Vytvoriť si sieť medzinárodných partnerov 
Doplniť chýbajúce útvary podľa potreby - Vizualizácia dát, Happiness Office 

Definovanie scope pre zber dát
Určenie chýbajúcich dát a identifikácia zdrojov a možností ich získavania
Nastavenie analytiky v zmysle potrieb strategického plánovania
Nastavenie ukazovateľov a stanovenie indexov (základných)
Vytvorenie Informačného modelu mesta LAB - vytvorenie programov Artists in residence, Scientists in residence, pilotné inovácie, hackathon identifikácia business modelov nad dátami, ktorými MIB disponuje (Open data), Vstupná správa ku City as service stratégii 

Vyhlásenie súťaží podľa harmonogramu dohodnutého s mestom
Manuál verejných priestorov
Pilot mapy kvality verejných priestorov
Pilot mapy ne-miest (non place)
Dopravná analýza
Vytvorenie virtuálneho dopravného modelu mesta 

Dotazníky o kvalite života v meste a spokojnosti
Workshopy 
Vytvorenie kolaboratívnej siete (identifikovanie aktívnych ľudí v jednotlivých mestských častiach, organizácie, firmy ochotné podieľať sa aktívne na zmene) Komunikačná stratégia MIBu  

Priestory pre Centrum Rozvoja mesta + definované základné aktivity a program  

2022 

Kompletný informačný model mesta s jasnou grafickou interpretáciou dát
Kompletný návrh pre strategický plán PHSR
Program vzdelávania občanov Metodológia Happiness index 
Mapa kvality verejný priestorov (využitie IOT sieť senzorov v meste) 

Centrum Rozvoja Mesta - plne funkčný priestor s programom, Citizens Science centrum
Kompletný virtuálny dopravný model mesta
City as service stratégia implementačná fáza
Prepracovný business model s ohľadom na vlastné výkony, IP atď. 

Plánovaný rozpočet 
2020 -1,4 mil
2021 - 1,6 mil
2022 -1,8 mil 

 

SWOT 

Silné stránky: 

Jasná podpora mesta
Atraktivita a zmysel organizácie
Jasne definované ciele
Personálne zabezpečenie
Odborná kapacita Finančná stabilita 

Slabé stránky:  

Slabá čitateľnosť, komplexnosť a zložitosť témy
Nízka vizibilita a rozpoznateľnosť u obyvateľov mesta (v súčasnosti)
Nízka medzinárodná reprezentácia (zatiaľ nie je v sietach, nespolupracuje) 
Komunikácia 

Príležitosti:  

Vlastníctvo veľkého množstva dát a systémov na ich analyzovanie Know-How
Potenciál pre inovácie
Siete partnerov
Spolupráca so súkromným sektorom
Spolupráca so školami, podpora talentov a budovanie publika - podpora obyvateľov a ich nápadov - Citizens Science
Atraktívne aktivity sú lákadlo pre širokú cieľovku  

 Ohrozenia 

Znižovanie rozpočtu (napr. vypukne ďalšia kríza, nízky výber podielových daní - nová legislatívna úprava ai.) 
Zmena priorít mesta
Vysoké očakávania a neschopnosť Delivery
Rýchly rast 

 

Záver 

MIB je unikátny počin na Slovensku a je veľmi dôležité aby sa realizoval, čo možno v najrozvinutejšej forme, aby bolo možné preveriť všetky hypotézy a zistiť prenositeľnosť zahraničných dobrých praxí.  

Bratislava je hlavné mesto SR, preto je potrebné, aby MIB dokázal zdieľať svoje know how aj v rámci iných miest na Slovensku, či v Európe. Zdieľaním vedomostí sa buduje reputácia a rastie tak nie len odborný kredit, ale vzniká priestor 

 

Rozvojový plán MIB-u pre roky 2020 - 2022, ktorý predložil Michal Hladký nájdete aj v prílohe nižšie:

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím