Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
8. február 2024
0
972

Informácia o stave reformy stavebnej legislatívy

Súčasný stav postupu reformy z pohľadu Slovenskej komory architektov
Informácia o stave reformy stavebnej legislatívy

Vzhľadom na nejasnú situáciu ohľadne stavebnej legislatívy a oprávnené otázky zo strany členov a členiek Slovenskej komory architektov (SKA), dovoľujeme si Vás informovať o súčasnom stave postupu reformy z pohľadu SKA.

Po parlamentných voľbách na jeseň 2023 nová vláda vo svojom programovom vyhlásení deklarovala zmenu stratégie reformy stavebnej legislatívy, ktorá bola neskôr formulovaná do nasledovných krokov:

- Odloženie účinnosti zákona č. 201/2022 z.z. o výstavbe najmenej o rok, predbežne od 1. 4. 2025

- Novelizovanie zákona č. 50/1976 z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (starý stavebný zákon) s účinnosťou od 1. 4. 2024 do nadobudnutia účinnosti zákona č. 201/2022 o výstavbe

- Novelizovanie zákona č. 200/2022 z.z. o územnom plánovaní v nevyhnutnom rozsahu s ponechaním účinnosti od 1. 4. 2024

Novela zákona č. 50/1976 z.z. spočíva najmä v mechanickom vypustení všetkých častí o územnom plánovaní a v podrobnej špecifikácii procesu legalizácie „čiernych stavieb“, nakoľko tá už podľa nového zákona č. 201/2022 o výstavbe nebude možná. Čo sa týka povoľovacieho procesu, zásadná zmena predstavuje rozšírenie okruhu stavieb, pri ktorých bude možné zlúčenie územného konania so stavebným konaním, resp. nahradenie územného konania záväzným stanoviskom orgánu územného plánovania (obce) o súlade stavby s územným plánom.

Novela zákona č. 200/2022 z.z. upresňuje najmä podmienky a proces vydávania záväzného stanoviska orgánu územného plánovania, ktoré v určitých prípadoch môže nahradiť územné konanie. Nakoľko predpokladaná účinnosť zákona by sa nemala meniť, v súčasnosti prebieha medzirezortné pripomienkové konanie k vykonávacím predpisom k tomuto zákonu, ktorého sa SKA zúčastňuje.

Obe novely zákonov prešli v závere roku skráteným medzirezortným pripomienkovým konaním. Aj napriek extrémne krátkej lehote (rádovo dní pred vianočnými sviatkami), legislatívny výbor SKA v oboch prípadoch vypracoval pripomienky k návrhom, tie však neboli zo strany predkladateľa, Ministerstva dopravy SR, akceptované. Zmeny všetkých troch zákonov odsúhlasila vláda v pôvodnom znení, momentálne sú predložené na rokovanie parlamentu a čaká sa na ich schválenie.

Vplyv zmien stavebnej legislatívy na ďalšie právne predpisy zachytáva tzv. zberný zákon, ktorého súčasťou je čiastočná novelizácia zákona č. 138/1992 z.z. o komore architektov a komore stavebných inžinierov. Na tejto novele sme ako SKA priamo spolupracovali s predkladateľom zákona, aby sme minimalizovali negatívny dopad na náš stav. Naše podnety boli v prevažnej miere akceptované.

Ďalším legislatívnym počinom novej vlády, ktorý reflektuje na jej programové vyhlásenie je návrh zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete a o zmene a doplnení niektorých zákonov (LP/2024/10). K tomuto zákonu prebehlo opäť skrátené medzirezortné pripomienkové konanie, v ktorom si SKA uplatnila zásadnú pripomienku odmietajúcu zákon ako celok, vzhľadom k tomu, že predstavuje bezprecedentný zásah do vlastníckych a užívateľských práv a negatívnym spôsobom obmedzuje práva samospráv rozhodovať o svojom území, povyšuje záujem realizovať verejné strategické investície nad iné právom chránené záujmy, vrátane verejných záujmov na ochrane životného prostredia a jeho zložiek, na ochrane zdravia, kultúrneho dedičstva a pod.

Definitívne znenie všetkých predkladaných zákonov bude závisieť od prípadných pozmeňovacích návrhov poslancov a procesu schvaľovania v parlamente. Preto je momentálne predčasné – aj napriek časovej núdzi s blížiacim sa dátumom účinnosti niektorých právnych predpisov – organizovať školenia pre členov komory, nakoľko by pri nich mohlo prísť k nepresnostiam.

Aj z dôvodu stále sa zvyšujúcej právnej neistoty v oblasti stavebnej legislatívy predstavenstvo SKA poverilo Výbor pre štandardy služieb architektov a práva duševného vlastníctva pod vedením Kornela Kobáka dopracovaním reformy štandardov poskytovania služieb architekta SKA tak, aby jednotlivé fázy služieb prípravy a realizácie stavieb neboli viazané na konkrétne stupne projektovej dokumentácie povoľovacieho procesu, ale, podobne ako vo väčšine vyspelých európskych krajín, ich bude definovať dobrá prax.

Nora Vranová

Predsedníčka SKA

Autor článku

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím