Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

Material & Technology s.r.o. – M&T

Sídlo Spoločnosti: Čs. Odboje 1044
Dobruška

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

VELUX INTEGRA

Elektrické panoramatické strešné okno s...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
16. december 2015
0
124

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry pre rok 2016

Bratislavský samosprávny kraj zverejňuje: Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry pre rok 2016.
Začiatok1.2.2016
12:00
Koniec16.12.2015
19:05
MiestoBratislavský samosprávny kraj
AdresaSabinovská 16,
Bratislava,
Slovensko
Druh podujatiaPodujatie
Kontaktsekretariát
dotaciekultura@region-bsk.sk

Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry Bratislavský samosprávny kraj v súlade so všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej „VZN č. 6/2012“) a v súlade so Stratégiou rozvoja kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2015 – 2020, schválenou Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č. 46/2015 zo dňa 26.6.2015 a v súlade s Povolením výnimky termínu predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na rok 2016 schválenou Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č. 88/ 2015 zo dňa 28.10.2015 zverejňuje:
 
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry pre rok 2016

pre nasledovné oblasti:
1.  Podpora ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva
2.  Podpora ľudovej a neprofesionálnej kultúry                                                                    
3.  Podpora pamäťových aktivít a činností
4.  Podpora divadla a tanca
5.  Podpora audiovizuálneho umenia
6.  Podpora literatúry
7.  Podpora výtvarného umenia
8.  Podpora hudobného umenia
9.  Podpora medziodborových umeleckých aktivít

Dôležitá informácia pre žiadateľov:

Termín predkladania žiadostí je od 1.1.2016 do 1.2.2016 formou registrácie žiadosti v elektronickom informačnom systéme a zároveň vo fyzickej podobe do podateľne BSK.

Elektronický informačný systém sa momentálne nachádza v uzatvorenom testovacom režime. Systém bude uvedený do prevádzky dňa 1.1.2016.

Žiadateľ je povinný elektronicky registrovať dokumenty a povinné prílohy tak, ako ich definuje VZN 6/2012. Elektronický informačný systém slúži na zlepšenie komfortu a zjednodušenie prístupu pre žiadateľov. Systém žiadateľa vedie krok po kroku od vyplnenia Žiadosti až po vkladanie povinných príloh. Na záver systém žiadosť skompletizuje a umožní žiadateľovi ju vytlačiť. Takto vytlačenú žiadosť žiadateľ zašle na adresu BSK, resp. podá na podateľni úradu BSK do stanoveného termínu (rozhoduje dátum na pečiatke pošty alebo poštovej služby, resp. dátum doručenia na podateľňu). Povinné prílohy, ktoré žiadateľ vložil do elektronického systému, je povinný predložiť spolu so žiadosťou aj vo fyzickej podobe.

VÝŠKA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV V TEJTO VÝZVE JE PREDBEŽNE STANOVENÁ NA 800.000 EUR.


Maximálna výška dotácie poskytnutá jednému žiadateľovi v jednom rozpočtovom roku nesmie prekročiť sumu vyššiu ako 20 000 EUR.(odporúčame detailne preštudovať VZN 6/2012)


NA POSKYTNUTIE DOTÁCIE NEMÁ ŽIADATEĽ PRÁVNY NÁROK.


ZOZNAM OPRÁVNENÝCH ŽIADATEĽOV (odporúčame detailne preštudovať VZN 6/2012):


1) obec, mesto alebo mestská časť na území BSK, a to ako účasť na financovaní spoločných úloh v záujme rozvoja územia BSK
3) iná právnická osoba ako uvedeným v písm. a) tohto ustanovenia a ktorej BSK nie je zakladateľom, ktorá má sídlo na území BSK (napr. občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, registrovaná cirkev, obchodná spoločnosť), a fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt na území BSK


ZOZNAM POVINNÝCH PRÍLOH (odporúčame detailne preštudovať VZN 6/2012):


1) podrobná charakteristika činnosti žiadateľa, pokiaľ žiadateľom nie je obec, mesto, mestská časť alebo vyšší územný celok
2) podrobný popis projektu, najmä jeho účel, zámer, ciele, vecná náplň, termín, miesto a pod.
3) podrobný rozpočet projektu spolu s vyznačením položiek, na ktoré žiadateľ požaduje dotáciu, a kompletné údaje o ďalších zdrojoch financovania projektu
4) doklad o zriadení alebo založení žiadateľa, okrem žiadateľa, ktorým je obec, mesto, mestská časť, vyšší územný celok alebo ktorý je zriadený priamo zo zákona,
5) doklad preukazujúci oprávnenie konať v mene žiadateľa (napr. doklad o vymenovaní štatutárneho orgánu)
6) výpis z obchodného registra alebo obdobného regis¬tra nie starší ako 3 mesiace, ak ide o právnickú osobu
7) výpis zo živnostenského registra alebo obdobného registra nie starší ako 3 mesiace, ak ide o žiadateľa, ktorým je samostatne zárobkovo činná osoba zapísaná v živnostenskom registri alebo v obdobnom registri, osvedčujúci oprávnenie na vykonávanie činnosti, vrátane preukázania oprávnenia konať v mene žiadateľa (štatutárny orgán), ak nie je toto uvedené vo výpise z príslušného registra (napr. stanovy a doklad o vymenovaní štatutárneho zástupcu)
8) čestné prehlásenie žiadateľa s úradne overeným podpisom štatutárneho zástupcu o vysporiadaní všetkých záväzkov voči štátu, BSK, iným vyšším územným celkom, obciam, mestám a mestským častiam, ako aj prehlásenie, že žiadateľ nie je v konkurze, v likvidácii a nie je voči nemu vedené exekučné konanie a že všetky údaje uvedené v žiadosti sú úplné, pravdivé a správne (vzor je k dispozícii na web-stránkewww.bratislavskykraj.sk)
9) doklad o zriadení alebo vedení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky (kópia zmluvy o bežnom účte alebo výpis z bežného účtu), na ktorý má byť dotácia poukázaná
10) doklad preukazujúci vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ak je predmetom žiadosti dotácia na rekonštrukciu, opravu alebo technické zhodnotenie nehnuteľnosti
11) súhlasné stanovisko príslušného pamiatkového úradu, ak je predmetom dotácie pamiatkovo chránený objekt
Žiadosti o  poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry (ďalej „žiadosti“) budú posudzované a dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry (ďalej „dotácie“) budú poskytované nasledovne:

Všeobecné zásady poskytovania dotácií:

1. Základným cieľom Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry je podpora živej súčasnej kultúry a umenia, najmä projektov nadregionálneho a regionálneho významu, činnosti kontinuálne pôsobiacich subjektov v oblasti kultúry a umenia (vrátane kultúrnych priestorov), podpora modernizácie infraštruktúry kultúrnych priestorov a podpora talentovaných umelcov s ambíciami presiahnuť hranice regiónu.
2. Dotácie budú poskytované v zmysle  VZN č. 6/2012 a v súlade so Stratégiou rozvoja kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2015 – 2020. Žiadosti budú posudzovať odborní hodnotitelia pre jednotlivé oblasti kultúry a umenia a Rada Bratislavského samosprávneho kraja pre kultúru a umenie. O poskytnutí dotácií rozhoduje predseda Bratislavského samosprávneho kraja (žiadosti do 2.500.- EUR vrátane), alebo Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja na návrh dotačnej komisie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (žiadosti nad 2.500.- EUR).
3. Rada Bratislavského samosprávneho kraja pre kultúru a umenie (ďalej „Rada“) z disponibilnej sumy na poskytnutie dotácií odporučí vyčleniť najmenej 40% na tzv. „nezriaďovanú“ kultúru (nezávislá, nezaradená kultúra – aktéri kultúrneho a umeleckého diania pôsobiaci nezávisle od zriaďovaných kultúrnych inštitúcií a mimo priamych rozpočtových väzieb na verejné rozpočty).
4. Rada z disponibilnej sumy na poskytnutie dotácií odporučí vyčleniť približne 20 % na dotácie do 2.500.- EUR vrátane a 80 % na dotácie nad 2.500.- EUR. 5. Žiadateľ o dotáciu je povinný spolufinancovať projekt, ktorý je predmetom žiadosti a to do výšky 10 % z požadovanej sumy, z čoho polovica musí byť vo forme finančného plnenia, čo žiadateľ uvedie v žiadosti.
6. Základné obsahové členenie:
- Projektové dotácie (na konkrétne kultúrne a umelecké projekty – pre všetkých oprávnených žiadateľov v zmysle VZN č. 6/2012)
- Inštitucionálne dotácie (na samotnú činnosť žiadateľov – pre „nezriaďované“ subjekty)
- Individuálne dotácie a dotácie na modernizáciu infraštruktúry (oprávnené materiálové náklady).
7. Žiadosti musia byť vypracované a musia k nim byť pripojené všetky doklady podľa VZN č. 6/2012.
8. Žiadosti musia mať  výrazné označenie „Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry“.
9. Lehota na predkladanie žiadostí je do 1.2.2016 (vrátane). Žiadosti je potrebné predložiť  v elektronickej aj v písomnej podobe.
10. Žiadosť o dotáciu sa považuje za doručenú ak je v stanovenej lehote doručená v úradných hodinách do podateľne Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej č. 16 v Bratislave, alebo ak je v písomnej podobe podaná na poštovú prepravu.
11. Posúdenie formálnych náležitostí žiadostí v zmysle VZN č. 6/2012 vykoná Úrad Bratislavského samosprávneho kraja. Žiadateľ, ktorého žiadosť o dotáciu nebude spĺňať náležitosti predpísané VZN č. 6/2012, bude bezodkladne vyzvaný na doplnenie žiadosti; žiadosti, ktoré nebudú spĺňať náležitosti predpísaní VZN č. 6/2012 a nebudú v lehote stanovenej vo výzve doplnené, nebudú posudzované.
12. Žiadosti, ktoré splnia formálne náležitosti podľa VZN č. 6/2012, odstúpi Úrad Bratislavského samosprávneho kraja na posúdenie odborným hodnotiteľom žiadostí a členom Rady BSK pre kultúru a umenie pre jednotlivé oblasti.
13. Odborní hodnotitelia posúdia obsahovú (vecnú) stránku žiadostí. Svoje hodnotenie (posudky) predložia Rade Bratislavského samosprávneho kraja pre kultúru a umenie. Hodnotitelia a členovia Rady pridelia jednotlivým žiadostiam podľa zásad hodnotenia žiadostí (projektov) počet bodov a súčasne sa vyjadria, či odporúčajú žiadosti vyhovieť.
14. Na zasadnutí Rady Bratislavského samosprávneho kraja pre kultúru a umenie (ďalej „Rada“) predstaví jednotlivé žiadosti vždy člen Rady, kompetentný pre danú oblasť kultúry alebo predseda Rady, prípadne si Rada prizve odborných hodnotiteľov. Následne Rada o jednotlivých žiadostiach diskutuje a hlasuje.
15. Pokiaľ je na zasadnutí Rady vznesených viacero návrhov, dá predseda Rady najprv hlasovať o návrhu najvýhodnejšom pre žiadateľa o dotáciu, postupne až po návrh najnevýhodnejší, až pokiaľ Rada neprijme právoplatné rozhodnutie.
16. Rada na základe hodnotenia (posudkov) odborných hodnotiteľov, na základe vlastného rozhodnutia  a v súlade s týmito zásadami predloží žiadosti aj s návrhom konkrétnej výšky dotácie na schválenie predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja (dotácie do 2.500.- EUR vrátane), alebo predloží návrh dotačnej komisii Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (dotácie nad 2.500.- Eur). Dotačná komisia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja predloží návrh na poskytnutie dotácií na schválenie Zastupiteľstvu Bratislavského samosprávneho kraja. Hodnotenia členov Rady a nezávislých hodnotiteľov budú po schválení návrhu na poskytnutie dotácií predsedom BSK alebo Zastupiteľsvom BSK zverejnené prostredníctvom elektronického informačného systému. Zoznam žiadateľov, ktorým predseda BSK, resp. Zastupiteľstvo BSK schválili žiadosti o poskytnutie dotácie, bude zverejnená na web-stránke www.bratislavskykraj.sk.

Zásady hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácií:

1. Základným kritériom je splnenie formálnych náležitostí  v zmysle VZN č. 6/2012.
2. Pre hodnotenie žiadosti o dotáciu je určujúci prisúdený celkový počet bodov (čím viac bodov, tým lepšie hodnotenie) podľa nasledujúcich kritérií:
a) Obsahový súlad so zásadami výzvy – jedinečnosť navrhovaného konceptu, umelecký prínos, vklad do kontextu súčasných trendov a tendencií v kultúre, význam pre rozvoj kultúry spoločnosti v lokálnom aj širšom význame (škála 0 až 20 bodov).
b) Myšlienková prepracovanosť projektu – zrozumiteľnosť, prehľadnosť, výstižnosť, jasne formulovaný cieľ projektu, prostriedky na dosiahnutie cieľa a ich vzájomné prepojenie (škála 0 až 5 bodov)
c) Finančná stránka projektu – primeranosť, hospodárnosť a reálnosť rozpočtu (škála 0 až 5 bodov)
d) Schopnosť realizácie projektu – odborné predpoklady žiadateľov, jasný a vykonateľný realizačný plán, spolupráca s ďalšími partnermi (škála 0 až 5 bodov)
e) Doterajšie výsledky (renomé) žiadateľa (škála 0 až 5 bodov)

Kontakt, Informácie:

Informácie o VZN č. 6/2012 sú k dispozícii na web stránke Bratislavského samosprávneho kraja www.bratislavskykraj.sk v sekcii Dotácie. Bližšie informácie k výzve budú poskytnuté na e-mailovej adresu dotaciekultura@region-bsk.sk.

Mapa podujatia

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím