Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
30. marec 2024
0
449

Novostavba

Prehľad a sumarizácia pojmu Novostavba v zákonoch, vyhláškach a normách.
Novostavba

Pojem novostavba sa často používa a objavuje aj v legislatíve. Doteraz však nebol tento termín pevne definovaný. Úrad geodézie, kartografie a katastra ho v poslednom znení vyhlášky zadefinoval a obmedzil obdobím 10 rokov od kolaudácie.

 

Zákon č. 50/1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) - znenie účinné od 1.4.2024 do 31.3.2025

 • Nedefinuje

 

Zákon č. 215/1995 Z. z.

o geodézii a kartografii - znenie účinné od 1.4.2025

 • § 20a ods. 2 - Správca informačného systému územného plánovania a výstavby v rozsahu, v akom sú tieto údaje evidované v registri stavieb, sprístupňuje informačnému systému geodézie, kartografie a katastra údaje o
  • a) až f) nesúvisí s príspevkom
  • g) stave nehnuteľnosti
   1. novostavba,
   2. kompletná rekonštrukcia,
   3. čiastočná rekonštrukcia alebo
   4. pôvodný stav,
  • h) dátume kolaudácie stavby; ak nie je známy dátum kolaudácie stavby staršej ako 30 rokov, uvedie sa rok kolaudácie.

 

Vyhláška č. 532/2002 Z. z.

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie - znenie účinné od 1.3.2020 do 31.3.2025

 • § 56 - [podrobnosti vo vyhláške]
 • § 57 ods. 1 - Prístup do každej stavby uvedenej v § 56 musí byť zabezpečený najmenej jedným vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích stupňov; pri novostavbe musí byť takto riešený hlavný vstup. Prístup do každej stavby uvedenej v § 56 musí byť tiež vyznačený pre osobu so zrakovým postihnutím hmatovo, vo výnimočných prípadoch zvukom.

  

Zákon č. 554/2003 Z. z.

o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a o zmene a doplnení zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z. - znenie účinné od 1.7.2016

 • § 3 ods. 2 - Predmetom dane nie je
  • a) až c) nesúvisí s príspevkom
  • d) prevod stavby vrátane priľahlých pozemkov a zastavaných pozemkov, ktorá je novostavbou, na ktorú bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie, alebo je dokončenou novostavbou, a stavba nebola doteraz užívaná, ak prevodcom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je výstavba alebo predaj stavieb a ktorú nadobúdateľ ďalej prenajíma na základe zmluvy s právom kúpy prenajatej veci,

 

Zákon č. 555/2005 Z. z.

o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - znenie účinné od 25.4.2020 do 31.3.2025

 • § 2 ods. 5 - Novou budovou na účely tohto zákona je budova, ktorej energetická hospodárnosť sa ovplyvňuje v projekte stavby alebo počas výstavby.

 

Vyhláška č. 300/2009 Z. z.

ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov - znenie účinné od 1.4.2024

 • § 9a ods. 6 - Novostavbou je stavba, od kolaudácie ktorej neuplynulo viac ako 10 rokov.

 

Zákon č. 201/2022 Z. z.

o výstavbe - znenie účinné od 1.4.2025

 • Nedefinuje

 

STN 73 6310

Navrhovanie železničných staníc. Základné ustanovenia – rok vydania 2001

 • Článok 2.14 - novostavba - nové stavebnotechnické vyhotovenie železničnej trate a jej častí so stanoveným cieľom a časom trvania.

 

STN 73 6359

Nástupištia na železničných dráhach – rok vydania 2001

 • Článok 2.23 - novostavba - nové stavebnotechnické vyhotovenie železničnej trate a jej častí so stanoveným cieľom a časom trvania.

 

STN 73 4301

Bytové budovy - rok vydania 2021

 • Nedefinuje

 

31.3.2024

Peter Marčok 

Autor článku

Peter MarčokSKBratislava
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím