Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

VELUX

Tepelnoizolačné parametre vyhovujú...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

ISOVER STOPVAP 90

Parozábrana pre difúzne uzatvorené konštrukcie...

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
28. apríl 2016
0
525

Andrej Jaroš

Mgr.
Baštová 1
811 03 Bratislava
Slovensko

+421 904 820 576

Zameranie

interiér, veda, výskum, špecialista, publicistika, služby, teória architektúry / starožitnosti / súčasné umenie

Vzdelanie

1998 - 2004
Filozofická Fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Veda o výtvarnom umení

2012 - 2017
Filozofická Fakulta, Univerzita Karlova v Prahe
Dějiny výtvarního umění

Prax

12.12.2012 - súčasnosť
Flatgallery (MLADÉ UMENIE, o.z.)
Baštová 1, 811 03 Bratislava, SR
www.facebook.com/flatgallery
galerista a kurátor - galerijná a kurátorská činnosť, inštalácia výstav, uzatváranie autorských zmlúv, písanie grantov, koncipovanie umeleckých zbierok, poradenská činnosť.

1.1.2009 - 1.2.2013
Season Report (4MA.MEDIA, s.r.o.)
Obchodná 22/A, 811 06 Bratislava
šéfredaktor - Vedenie a koordinácia redaktorského tímu, výber námetov a tém na spracovanie do obsahu, editovanie článkov, editovanie webu, PR komunikácia s klientmi a médiami, vypracovávanie cenových ponúk, prezentácia periodika pred potencionálnymi klientmi, koncept a

10.05.2016 - 01.01. 2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 6, 816 43 Bratislava, SR
hlavný štátny radca - administratíva a organizačné zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ na odbore medzinárodných vzťahov a EÚ záležitostí

31.5. 2017 - 31.8.2017
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Cesta na Červený most 6, 811 04 Bratislava, SR
odborný radca - samostatné ucelené odborné činnosti v príslušnom úseku štátnej správy – ochrana pamiatkového fondu

1.9.2017 - súčasnosť
Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava, SR
štátny radca - samostatné ucelené odborné činnosti v príslušnom úseku štátnej správy – povolenia na dočasný vývoz NKP, tajomník komisie na obnovu pamiatok v rámci podprogramu OSSD 1.4 a 1.5 v dotačnom systéme MK SR, agenda UNESCO

Hľadám prácu

zariaďovanie interiérov, prenájom umeleckých diel, poradenská činnosť pri koncepcii umeleckých zbierok

V roku 2004 som úspešne ukončil 6 ročné vysokoškolské štúdium na katedre dejín umenia FiF Univezrity Komeského v Bratislave obhájením diplomovej práce: Bratislavské pasáže, u školiteľky Doc. PhDr. Dany Bořutovej, CSc.

V roku 2018 som ukončil piaty (záverečný) ročník doktorského štúdia bez vykonania štátnej skúšky a odovzdania dizertačnej práce v externej forme na katedre Dějin výtvarního umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Výskumnú činnosť v dizertačnej práci som venoval téme: Kúpeľné objekty z medzivojnového obdobia od českých architektov na Slovensku pod vedením školiteľky, Doc. PhDr. Marie Klimešové, CSc. Aj vďaka práve tomu som získal možnosť prezentovať sa pred odborným, ale aj pred bežným publikom s umenovednými prednáškami vrátane vedeckých konferencii, alebo doktorských seminárov a workshopov. Po absolvovaní magisterského štúdia, som okrem pôsobenia prevažne v umeleckej a žurnalistickej sfére, získal 14 ročnú prax s písaním odborných i náučných článkov so zameraním hlavne na výtvarné umenie, architektúru a dizajn vo viacerých printových médiách, ako sú: Designum, Interier, Flash Art, Inspire magazine, Pressburger Zeitung, Atrium, H.O.M.i.E., Fórum Architektúry, Projekt, Metropola, Form magazine, Historická revue, Monument revue, TTB či v elektronických médiách a na internetových blogoch (archiweb.cz,…) V období 2009 - 2013 som pôsobil na
pozícii šéfredaktora štvrťročného lifestylového magazínu Season Report, v ktorom som založil aj samostatnú špecializovanú sekciu Art and Antiques, ktorá sa venuje výlučne umeniu. Počas vedenia redakčného tímu magazínu Season Report som si vybudoval širokú škálu cenných kontaktov, získal početné skúsenosti s prezentáciami a vypracovávaním obchodných stratégii, tvorbou cenových ponúk, ako aj s písaním odborných článkov a PR článkov na zvolenú tému jednotlivých vydaní. Taktiež som mal na starosť obsahovú koncepciu magazínu, vedenie a organizovanie chodu celej redakcie (približne 15 člennej), komunikáciu s klientmi, obchodné kontakty s obchodnými partnermi a sponzormi, ako aj dohľad nad internetovými stránkami ako aj tvorbu konceptu newslettra.

Posledných sedem rokov sa okrem iného intenzívne venoval aj galerijnej a kurátorskej činnosti vo Flatgallery v Bratislave, ktorú som založil a vediem od decembra 2012 do súčasnosti.

Mojím hlavým cieľom pri tomto špecifickom výstavnom projekte bolo vytvárať
kvalitný výstavný program, ktorý zahŕňa na domáce pomery pomerne netradičný koncept hybridu galérie/bytu, v ktorom dávam priestor na prezentáciu najmä súčasného umenia od mladých domácich profesionálnych autorov, najmä študentov a čerstvých absolventov umeleckých škôl a akadémií. Popritom organizujem počas výstav aj špeciálne udalosti, ako napríklad prednášky, komentované prehliadky s kurátorským výkladom pre širokú verejnosť, finisáže alebo private views pre zberateľov umenia a špeciálne pop-upové akcie, alebo spoločensko-kultúrne aktivity ako komorné koncerty, čítania prózy a poézie.

Od roku 2016 som začal pôsobiť v štátnej správe. Na základe úspešného absolvovania výberového konania som získal pozíciu hlavného štátneho radcu do SK Pres tímu v rámci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na odbore medzinárodných vzťahov a EÚ záležitostí. Počas tohto obdobia som bol v špeciálnom tíme, ktorý mal na starosť organizáciu 14 medzinárodných konferencií z toho jednu na najvyššej štátnej úrovni.

Po krátkej pauze som pôsobil na Pamiatkovom úrade Slovenskej republiky v Bratislave ako samostatný odborný radca v rámci odboru štátneho informačného systému (OŠIS) na Referáte ústredného zoznamu pamiatkového fondu. Na základe úspešného výberového konania na post štátneho radcu som od 1. 9. 2017 nastúpil na pozíciu samostatného odborného pracovníka - špecialistu v oblasti kultúrneho dedičstva v rámci Sekcie kultúrneho dedičstva,
odboru ochrany pamiatkového fondu. Zároveň vykonávam funkciu tajomníka dotačných komisií na obnovu pamiatok v podprogramoch Obnovme si svoj dom 1.4 (Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave) a 1.5 (Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy). Okrem toho mám na starosť agendu povolení na dočasný vývoz národných kultúrnych pamiatok mimo územie SR. Taktiež som koordinátorom projektu Dni európskeho kultúrneho dedičstva za rezort kultúry. Medzi moju pracovnú agendu patrí aj plnenie úloh v súvislosti s Dohovorom č. 210/2009 Z. z. o ochrane kultúrneho dedičstva pod vodou: International Centre for Underwater Archeology (ICUA) – UNESCO Category II., ako aj zabezpečenie a koordináciu agendy UNIDROIT pri UNESCO v rámci rezortu kultúry. V poslednom čase som participoval na koncepte Ideového zámeru pre tvorbu stratégie rozvoja múzejníctva na obdobie 2020-2025 v rámci MK SR. Zároveň som od roku 2019 členom v Riadiacej komisii pre zameranie INTERREG III B (transnacionálna spolupráca) na základe menovania ministra životného prostredia Slovenskej republiky, p. Lászlóa Sólymosa.

Taktiež som bol v období 2018-2019 odborným hodnotiteľom žiadostí
o nenávratný finančný príspevok pre Integrovaný regionálny operačný program pre výzvu číslo IROP - PO3 - SC31–2016-5, na základe menovania ministerky kultúry Slovenskej republiky.

V januári 2020 som bol Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky vymenovaný za národného člena expertov pre pracovnú skupinu Open Method of Coordination (OMC) pre „High-quality Architecture and Built Environment for Everyone“ v rámci Pracovného plánu pre kultúru 2019-2022 Rady EÚ v Bruseli. Od októbra 2019 som členom Komisie pre kultúru pre mestskú časť Bratislava - Staré mesto. V januári 2020 som bol nominovaný GR SKDKM MK SR, p. PhDr. Radoslavom Ragačom, PhD., na post zástupcu MK SR do výberovej komisie výstavného programu Domu umenia na rok 2020. Zúčastnil som sa ako zástupca delegácie SR na viacerých odborných
medzinárodných konferencií zameraných na záchranu a obnovu kultúrneho dedičstva (napríklad zasadnutie predsedníctva UNESCO pri príležitosti 65. výročia schválenie Haagskeho dohovoru v Ženeve v apríli 2019), konaných doma i v zahraničí.

Od leta 2019 som tajomníkom súťaže Kultúrna pamiatka roka - cena Fénix, zameraná na ocenenie rekonštruovaných pamiatok. V spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR som publikoval publikáciu - propagačnú brožúru: Tri budovy, Tri príbehy, ohľadne histórie sídla samotného ministerstva, ktorá bola vydaná koncom roku 2020.

Kontakt - interaktívna mapa

Príspevky na stránke

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím