Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
20. január 2022
0
176

Možnosti financovania projektov na zemný plyn z verejných zdrojov

Prehľad najvýznamnejších programov z ktorých možno čerpať.
Možnosti financovania projektov na zemný plyn z verejných zdrojov

(Zdroj: SPP - distribúcia, a.s.) Vykurovacie systémy na báze zemného plynu poskytujú spoľahlivú, cenovo dostupnú a environmentálne prijateľnú energiu.

Zemný plyn má schopnosť prispieť k dosiahnutiu nízkouhlíkovej ekonomiky. V porovnaní s tuhými palivami vzniká pri spaľovaní zemného plynu len zhruba polovičné množstvo skleníkových plynov. Rovnako dôležité však je, že na rozdiel od tuhých palív, vzniká pri spaľovaní zemného plynu len zanedbateľné množstvo pre ľudské zdravie mimoriadne nebezpečných tuhých znečisťujúcich látok (mikroskopické prachové častice). Zemný plyn je vďaka hustej sieti plynovodov bezpečným, spoľahlivým a ekonomicky výhodným energetickým zdrojom.

V súčasnosti existuje viacero programov, z ktorých možno získať podporu z verejných zdrojov pre riešenia založené na zemnom plyne. Tento článok poskytuje prehľad o tých najvýznamnejších. 

 

Existujúce štrukturálne fondy

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podporuje zatepľovanie starších rodinných domov (musia byť skolaudované aspoň 10 rokov pred realizáciou zateplenia), v rámci ktorého je možné vymeniť aj zdroj vykurovania. Podporovaná je výmena existujúceho zdroja tepla za nový. Požiadavky na zdroj tepla sú špecifikované vždy v aktuálne vyhlásenej výzve, pričom v ostatnej výzve bola požiadavka na zaradenie zdroja tepla do energetickej triedy účinnosti A a vyššej; túto požiadavku spĺňajú moderné plynové kondenzačné kotly. Príspevok pokrýva iba časť celkových oprávnených nákladov a  jeho maximálna výška môže byť 8 800 €. 

 

Environmentálny fond 

Environmentálny fond zverejnil na svojej webovej stránke dokument „Špecifikácia činností podpory na rok 2021“, v ktorom je zadefinovaná oblasť „Ochrana ovzdušia“. Cieľom v tejto oblasti je podporiť aktivity smerujúce k zlepšeniu kvality ovzdušia prostredníctvom zníženia emisií znečisťujúcich látok (oxidov dusíka, síry, uhlíka a tuhých znečisťujúcich látok - častíc PM10, PM2,5). V rámci programu sú zadefinované dve skupiny podporovaných činnosti: podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov a podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov. V rámci prvej činnosti je možné modernizovať alebo vymeniť zdroj tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody. Podmienkou je, že  nový zdroj tepla musí mať  nižšie emisie znečisťujúcich látok ako pôvodný, čo znamená, že môžu byť podporené aj zdroje tepla využívajúce ako palivo zemný plyn. Maximálna výška podpory na jednu žiadosť je 200 000 € pri dodržaní podmienky minimálne 5% spolufinancovania. Dotácia sa vypláca až po realizácii projektu. Oprávnenými žiadateľmi môžu byť rozpočtové organizácie, obce, samosprávne kraje, príspevkové organizácie, občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním. Aktuálne však Environmentálny fond nemá vyhlásené žiadne výzvy na predkladanie projektov. Ministerstvo životného prostredia SR by malo v roku 2022 prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia predstaviť dlho očakávanú kotlíkovú dotáciu, o ktorej nájdete vždy aktuálne informácie na oplyne.info alebo FB SPP – distribúcia.

Produkcia znečisťujúcich látok z rôznych typov palív (zdroj www.oplyne.info/ekologia):

 

Plán obnovy a odolnosti

Ide o nový nástroj vytvorený za účelom naštartovať ekonomický rozvoj po pandémii COVID-19. Plán obnovy a odolnosti je rozdelený na osemnásť komponentov, pričom jedným z nich je obnova budov. Vytvorí sa mechanizmus, ktorý majiteľom rodinných domov umožní požiadať o podporu na zateplenie striech, obvodového plášťa, výmenu okien, ale aj zdroja energie, ktorým môže byť aj nízkoemisné spaľovacie zariadenie, teda plynový kondenzačný kotol. Na túto oblasť je vyčlenených 528,2 mil. € a podporených by mohlo byť až 30 tisíc domácnosti. Druhou plánovanou oblasťou podpory  v rámci tohto komponentu má byť obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov. Na tento účel je vyčlenených 213,3 mil. €. Predkladanie žiadostí bude možné od roku 2022. 

Slovenská agentúra životného prostredia vo svojej tlačovej správe z 11. 1. 2022 informuje o spustení webovej stránky www.obnovdom.sk, kde záujemcovia postupne získajú informácie o možnostiach a podmienkach čerpania prostriedkov na obnovu rodinných domov. 

Plynárenská sieť má v súčasnosti ambíciu sa dekarbonizovať. Už teraz je schopná integrovať biometán a do budúcnosti to budú aj iné obnoviteľné a nízkouhlíkové plyny, akým je napríklad zelený vodík vyrobený z obnoviteľnej elektrickej energie. Existujúce plynové kondenzačné kotle sú schopné spaľovať mix zemného plynu a vodíka do 10%. Dekarbonizovaný plyn by tak mal odstrániť aj poslednú prekážku, ktorá stojí proti dlhodobému využívaniu plynových zariadení – touto prekážkou je momentálne „fosílnosť“ zemného plynu. Táto skutočnosť by sa preto mala okrem verejný politík, ktoré budú podporovať plynové zariadenia, odraziť aj v ponukách riešení rekonštruovaných a nových rodinných domov. 

Zdroje:
https://byvajteusporne.sk/ 
http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie
https://www.mfsr.sk/files/archiv/1/Plan_obnovy_a_odolnosti.pdf 
https://www.obnovdom.sk/

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím