Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

VELUX

Tepelnoizolačné parametre vyhovujú...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

ISOVER STOPVAP 90

Parozábrana pre difúzne uzatvorené konštrukcie...

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
31. júl 2020
0
1143

Súťaž: Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach

Mesto Košice vyhlásilo v spolupráci s občianskym združením Mlynský náhon krajinársko-urbanistickú súťaž "Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach".
Vyhlásenie31.7.2020
12:00
Odovzdanie návrhov26.8.2020
15:00
VyhlasovateľMesto Košice
AdresaTrieda SNP 48/A,
Košice,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIng. arch. Martin Richnavský
+421 556419464
martin.richnavsky@kosice.sk

Informácie o súťaži:

Typ súťaže: projektová, verejná, neanonymná, vyhlásená pre vopred neurčený počet účastníkov, súťažný dialóg s troma workshopmi

Riešené územie: širšie centrum Košíc s dĺžkou 1,7 kilometra a rozlohou 14 hektárov

Hlavné ciele: Transformácia oblasti na významný mestský oddychovo-rekreačný prvok s vodným tokom, ktorý vytvára podmienky na rozvoj a udržanie biodiverzity v mestských podmienkach.

Riadni členovia poroty:
Členovia nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing. Jana Pyšková, autorizovaná krajinná architektka ČKA, predsedkyňa poroty
Ing. Anna Dobrucká, autorizovaná krajinná architektka SKA
Dipl. Ing. Peter Gero, urbanista, architekt
Členovia závislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Jana Koreňová, autorizovaná architektka SKA, zástupkyňa Mesta Košice
Ing. Robert Gregorek, PhD., biológ, zástupca občianskeho združenia Mlynský náhon

Priebeh súťaže
Krajinársko - urbanistická súťaž návrhov je:

 • projektová
 • verejná
 • neanonymná
 • vyhlásená pre vopred neurčený počet účastníkov
 • súťažný dialóg s dvoma workshopmi (3 a 5 v nasledujúcej kapitole)

Priebeh súťaže je znázornený na nasledujúcom obrázku:

Predpokladaný harmonogram súťaže
Predpokladaný harmonogram súťaže

Termíny:

Súťaž sa realizuje v troch po sebe nadväzujúcich etapách. Prvá a druhá etapa sú etapami
súťažného predkladania a hodnotenia návrhov a tretia etapa je etapou zadávania zákazky.

Prvá etapa súťažného hodnotenia:
Predloženie dokladov do prvej etapy: 26.08.2020, 15:00
Hodnotiace zasadnutie poroty: 02.09.2020
Vyrozumenie uchádzačov o výsledku prvej etapy: 04.09.2020

Druhá etapa súťažného hodnotenia:
Prvý workshop - prezentácia zadania, prednášky, obhliadka riešeného územia, diskusia: 08.09.2020
Druhý workshop - zaslanie rozpracovaného riešenia jednotlivých účastníkov súťaže: 15.10.2020, 15:00
Prezentácia rozpracovaného riešenia jednotlivých účastníkov súťaže, diskusia: 21.10.2020
Odoslanie pripomienok poroty k rozpracovaným riešeniam: 27.10.2020
Tretí workshop - zaslanie finálneho riešenia jednotlivých účastníkov súťaže: 01.12.2020, 15:00
Prezentácia finálneho riešenia jednotlivých účastníkov súťaže, diskusia: 08.12.2020
Hodnotiace zasadnutie poroty: 08.12.2020
Vyrozumenie uchádzačov o výsledku druhej etapy: 10.12.2020
Termín vyplatenia režijných odmien: 18.12.2020
Verejná prezentácia a výstava finálnych riešení: 15.12.2020

Tretia etapa - zadávanie zákazky:
Výzva vyhlasovateľa na rokovanie s víťazom súťaže: 07.01.2021

Hodnota zákazky:

Celková predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie služieb zadávaná v zmysle
ZVO je 69 900 €, a skladá sa z nasledujúcich položiek:

Ceny a odmeny:

Predpokladané odmeny účastníkov druhej etapy - súťažného workshopu (odmena za návrh, ktorú dostane každý účastník po splnení podmienok - počet účastníkov 3 až 5): 4 000,- €

Predpokladané odmeny za jednotlivé vypracované riešenia a licenčné poplatky za autorský dohľad účastníkovi tretej etapy: 49 900,- €

Predmet súťaže

Mlynský náhon v Košiciach, jeho význam a história

Mlynský náhon je jedným z prirodzených ramien Hornádu, ktoré tieklo širším centrom Košíc. Až do minulého storočia bol Mlynský náhon významným mestským prvkom a zdrojom energie pre tri mlyny, z ktorých bol jeden prestavaný na vodnú elektráreň.

V šesťdesiatych rokoch 20. storočia bolo prijaté rozhodnutie zrušiť vodný tok v centrálnej časti mesta a v jeho pôvodnom koryte umiestniť štvorprúdovú komunikáciu, ktorá riešila dopravné problémy dynamicky sa rozvíjajúceho mesta. Severná a južná časť toku ostali zachované, ale vzhľadom na problematickú prevádzku a nezáujem vedenia mesta obidva úseky postupne degradovali.

Na sklonku milénia sa severná časť dožila čiastočnej obnovy kulisového typu, táto však bola realizovaná mimoriadne necitlivo vo vzťahu k spôsobu prevádzky Mlynského náhonu a predovšetkým likvidačne k utrápenému biotopu vo vode i na brehoch.

Súčasný stav

Pôvodné koryto Mlynského náhonu sa nachádza medzi historickým centrom Košíc a mestským parkom a v súčasnosti ho môžeme rozdeliť do troch úsekov:

Severný úsek so šírkou koryta približne 12 metrov prepája rekreačnú oblasť Anička so širším centrom mesta a je nazývaný Mlynský náhon. Úsek je označený tyrkysovou farbou.

Stredný úsek je zatrubnený. Potrubie je umiestnené prevažne pod štvorprúdovou cestnou komunikáciou, ktorá vedie centrom mesta po Štefánikovej a Krivej ulici. Úsek je označený bodkami červenej farby.

Južný úsek je tvorený pôvodným korytom s vyústením do Hornádu, je zanedbaný a prechádza priemyselno-brownfieldovou oblasťou. Tento úsek sa nazýva Mlynský potok. Úsek je označený žltou farbou.

Vymedzenie a charakteristika riešeného územia

Predmetom riešenia je zachovaná severná časť vodného toku nazývaná Mlynský náhon a jej priľahlé okolie, ktoré sú označené červenou plnou čiarou. Dotknuté územie je označené červenou bodkovanou čiarou.

Riešené územie má dĺžku 1,7 kilometra a šírku v priemere 70 metrov. Rozkladá sa na ploche 14 hektárov.

Riešené územie sa nachádza predovšetkým na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Košice, avšak niektorí majitelia susedných pozemkov súhlasili so začlenením svojich pozemkov do celkového riešenia.

Riešené územie môžeme charakterizovať nasledovne:

 • nezaujímavý, nevľúdny priestor bez funkcií, z veľkej časti susediaci s hlučnou cestou,
 • chýbajúce prepojenia oboch brehov,
 • chýbajúce pozdĺžne komunikácie pre pešiu a cyklistickú dopravu,
 • problematická osobná automobilová doprava a parkovanie,
 • slabý prietok vody obmedzovaný hlavne prerušením hladiny v dolnej časti,
 • nedostatočné okysličovanie vody, prizmatické dno tvorené panelmi,
 • zdevastovaný alebo nevhodný biotop vo vode, na brehoch a v okolí,
 • nákladná a neefektívna prevádzka a údržba vodného toku, brehov a okolia.

Ciele revitalizácie a krajinársko-urbanistickej súťaže

Analýza aktuálneho stavu a potenciálu predmetnej lokality, konzultácie s odbornou a laickou verejnosťou a názor občanov na budúcu podobu Mlynského náhonu definovali ciele, ktoré chceme dosiahnuť revitalizáciou zanedbaného vodného toku a jeho okolia:


Biológia

 • Vytvorenie živého vodného toku, ktorý vytvorí primerané podmienky na rozvoj a udržanie biodiverzity v mestských podmienkach.
 • Zabezpečenie bezpečného hniezdenia vtákov, bezpečného prístupu k vode pre lokálne živočíšstvo a umožnenie migrácie živočíchov medzi vodnými prvkami a okolím.
 • Vytvorenie podmienok pre rozvoj vodnej vegetácie predovšetkým vo vode a na rozhraní medzi vodou a okolitým terénom. Návrh stavebných úprav v súlade s týmto cieľom a konkretizovanie druhového zastúpenia vodných makrofytov.

Urbanizmus

 • Transformácia oblasti na významný mestský oddychovo-rekreačný prvok.
 • Vytvorenie koncepcie peších a cyklistických prepojení pozdĺž a naprieč vodným tokom.
 • Vytvorenie koncepcie verejných priestorov s rôznymi funkciami.
 • Zapojenie Mlynského náhonu do koncepcie mestskej zelenej infraštruktúry.

Architektúra

 • Riešenie prvkov malej architektúry pozdĺž toku: móla, prístupy k vode, ihriská, mobiliár.
 • Stvárnenie premostení.
 • Architektonické riešenie verejného priestoru v priamom kontakte s vodou.
 • Návrh riešenia nevyužitých medziblokových priestorov v dotknutom území.

Prevádzka

 • Navrhnuté riešenia musia zohľadňovať racionálnu a ekonomickú údržbu a prevádzku vodného toku, brehov aj priľahlých plôch.
 • Pri návrhu je nevyhnutné rešpektovať, že údržba nesmie negatívne zasahovať do biotopu predovšetkým počas vegetačného obdobia a to hlavne manipuláciou s výškou hladiny a prietokom vody v koryte.
 • Technické prvky riešenia je potrebné začleniť do priestoru tak, aby nepôsobili rušivo a pritom zaručovali plnú funkčnosť týchto zariadení, bezpečnosť obsluhy, ľudí aj domácich zvierat.

Viac informácií o súťaži nájdete na stráne www.mlynskynahon.sk, a na slovenskej verzii stránok o súťaži. Profil zákazky v systéme Josephine je zverejnený tu.

Súťažné podmienky a zadanie nájdete tiež v dokumentoch nižšie:

Zadanie súťaže:

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím