Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
28. jún 2022
5
3260

Výsledky súťaže: Bratislava - Južné predmestie a staromestské nábrežie

Zvíťazil návrh Patrika Domanického.
Výsledky súťaže: Bratislava - Južné predmestie a staromestské nábrežie

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vyhlásila v marci jednokolovú ideovú súťaž na architektonicko-urbanistické riešenie územia s mimoriadnym významom, ktoré prepája priestor pamiatkovej rezervácie Starého mesta s nábrežím rieky Dunaj. Lokalita je vymedzené z južnej strany korytom rieky Dunaj, zo severnej Hviezdoslavovým námestím a Jesenského ulicou, z východnej strany Starým mostom a zo západnej strany Novým mostom. Návrhy mali v maximálnej miere implementovať závery zrealizovaného participačného procesu. Víťazný návrh bude jedným z podkladov pre spracovanie územného plánu zóny Južné predmestie.

Do súťaže sa v stanovenej lehote prihlásili traja účastníci:

 • Súťažný návrh č. 1: Bc. Vladimír Bezchleba, Radarová 8, 821 02, Bratislava
 • Súťažný návrh č. 2: Ing. arch. Patrik Domanický, Rozkvet 2039/77, 017 01, Považská Bystrica
 • Súťažný návrh č. 3: Ing. arch. Máté Asbóth, Moča 488, 946 37, Moča

Hodnotiaca komisia v zložení: Zuzana Aufrichtová, Ľubomír Boháč, Peter Beňuška, Ingrid Konrad, Pavel Paňák, Eva Wernerová, Damas Gruska, Zdeněk Fránek a Alena Palková rozhodla o výsledkoch nasledovne:

1. cena vo výške 11.000 EUR - návrhu číslo 2: Ing. arch. Patrik Domanický

Komentár poroty:

Súťažný návrh najlepšie naplnil zadanie a očakávanie vyhlasovateľa súťaže. Kultivovanou formou predstavuje reálnu budúcu podobu riešeného územia a ponecháva dostatok priestoru pre detailnejšie rozpracovanie jednotlivých fragmentov územia pri zachovaní komplexnosti územia ako funkčného celku. Súťažný návrh bude dobre slúžiť ku správnemu smerovaniu ďalších stupňov územnoplánovacích dokumentácií (územný plán, plán zóny a podobne), ako aj detailnejších častiach územia napríklad umelecko-architektonických súťažiach.

Za skvelé súťažná porota považuje prepojenie Starého Mesta voči línii nábrežia v rozhodujúcich ťahoch obzvlášť vyústenia Štúrovho námestia vo veľkomestský priestor.

Pre ďalšie rozpracovanie tohto súťažného návrhu súťažná porota odporúča nasledovné:

 • Detailnejšie riešenie zelene. Dať zeleni väčší priestor v súvislosti s potrebami a nutnosťami súčasného stavu environmentálneho uhla pohľadu,
 • Odporúča vybudovanie mobilných (nie stacionárnych) protipovodňových zábran a odkryť tak pohľad z parteru ulice na teleso rieky,
 • Odporúča jednotlivé časti riešeného územia detailnejšie rozpracovať a preverovať drobnými súťažami a spoluprácou so školami architektúry a podobne,
 • Premyslieť narušenie linearity nábrežia do organizačnej podoby,
 • Preveriť plochy pred Slovenskou národnou galériou do miesta s lepšou komunikatívnosťou s veľkolepou architektúrou Slovenskej národnej galérie (lepšie prepojiť verejné priestory),
 • Zvážiť viac priečnych prepojení so Starým Mestom,
 • Zvážiť redukciu frekventovanosti a štruktúru miestnej lodnej dopravy,
 • Preveriť návrhy drobnej architektúry a stavieb s atraktívnou architektúrou.

Na základe uvedených skutočností sa súťažná porota rozhodla tomuto súťažnému návrhu prideliť prvú cenu vo výške 11 000 EUR.

 

2. cena vo výške 7.000 EUR nebola udelená.

3. cena vo výške 4.000 EUR - návrh číslo 3: Ing. arch. Máté Asbóth

Komentár poroty:

Výtvarne ambiciózny návrh koncipuje nábrežie ako súvislý pruh priestranstiev, peších trás a zelene. Jeho výrazovú jednotu v bohatom, až futuristickom dizajne je možné hodnotiť pozitívne iba čiastočne. Svojou formálnou bohatosťou konkuruje obrazu jestvujúcej zástavby nábrežia, ktorá ho vytyčuje.

Kladom riešenia je redukcia dopravných plôch nábrežia, riešenie cyklotrasy a zvýšenie podielu zelene v území. Kľúčovým problémom návrhu je absencia reflexie dôležitých mestských priečnych vyústení na nábrežnú hranu.

Ekologický aspekt je v návrhu výrazne prezentovaný a výtvarne interpretovaný. Vo svojich lokálnych podrobnostiach ponúka bohatý zážitok, pravdepodobne za cenu čiastočnej straty vzťahu na obklopujúci mestský kontext. Kvalitou návrhu je jeho grafická presvedčivosť.

Na základe uvedených skutočností sa súťažná porota rozhodla tomuto súťažnému návrhu prideliť tretiu cenu vo výške 4 000 EUR.

 

Súťažný návrh bez udelenia ceny a odmeny: návrh číslo 1: Bc. Vladimír Bezchleba

Komentár poroty:

 • Súťažný návrh vo veľmi malej miere reagoval na Súťažné podmienky a nepriniesol skoro žiadne invenčné nápady. Zobojsmernenie električkovej trate okolo Reduty sa javí ako nešťastné nakoľko je navrhnuté v trase pešieho pohybu Staromestského Korza.
 • Ponechanie parkoviska na nábreží pri osobnom prístave je v rozpore s územným plánom mesta.
 • Sprístupnenie rieky formou terénnych stupňov v úseku pred parkom stojí za preverenie.
 • Pozitívom je návrh cyklistických trás v uličnom profile Vajanského a Fajnorovho nábrežia.
 • Na základe uvedených skutočností sa súťažná porota rozhodla tomuto súťažnému návrhu neprideliť žiadnu cenu a ani odmenu.

 

Všeobecné odporúčania súťažnej poroty

 1. Navrhnúť opatrenia na ukľudnenie automobilovej dopravy na Rázusovom a Vajanského nábreží,
 2. Zníženie počtu jazdných pruhov na 1+1 a využitie 1+1 pruhu na cyklistickú trasu a na pobytovú zeleň (zmena nivelety),
 3. Pridanie prechodov pre peších a spomaľovacích nájazdov,
 4. Požiadať Hlavné mesto Bratislava/ MIB o vypísanie dopravno-urbanistickej súťaže a neskoršie vypracovanie dopravno-urbanistickej štúdie v širšom území vnútorného mesta s cieľom vylúčiť tranzitnú dopravu z nábrežia,
 5. Sfunkčnenie alebo nové využitie budovy osobného prístavu,
 6. Zrušenie parkoviska autobusov a nájsť jeho nové využitie v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou,
 7. Vypísať dielčie architektonicko-krajinárske súťaže na riešenie ťažiskových priestorov – Park Bulharských partizánov, otvoreného bazénu pri Starom moste, Štúrovo námestie a pod..
 8. Na základe výsledkov tejto súťaže návrhov zadať spracovanie územného plánu zóny,
 9. Rešpektovať výhľady z Dunaja na budovy nábrežia a výhľadov z nábrežia na Dunaj tak, aby ich vzrastlá zeleň neblokovala, ale rytmizovala,
 10. Obmedziť resp. stanoviť možnosti kotvenia veľkých turistických lodí ako aj trvalého kotvenia lodí v úseku Hotel Devín - Slovenská národná galéria – Osobný prístav,
 11. Zadať spracovateľovi víťazného súťažného návrhu dopracovanie priestoru pred Slovenskou národnou galériou a Námestia Ľ. Štúra.

 

Zápisnica zo zasadnutia poroty:

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím