Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
5. máj 2015
0
262

Nafta zo vdduchu a z vody - teraz už reálne

Auto­mo­bil­ka Audi vy­rá­ba no­vé pa­li­vo pre spa­ľo­va­cie mo­to­ry, kto­ré mô­že pri­niesť pre­lom v eko­lo­gic­kej ob­las­ti. Ide to­tiž o syn­te­tic­kú naf­tu, vy­ro­be­nú len z vo­dy a oxidu uh­li­či­té­ho.
Nafta zo vdduchu a z vody - teraz už reálne

Pi­lot­ná vý­ro­ba pa­li­va e-di­esel bo­la spus­te­ná v spo­lup­rá­ci s ne­mec­kým star­tu­pom Sun­fi­re v Dráž­ďa­noch.
Pri vý­ro­be sa pou­ží­va elek­tri­na z ob­no­vi­teľ­ných zdro­jov, ako je ve­ter­ná, so­lár­na ale­bo vod­ná ener­gia. Pot­reb­ný vo­dík sa zís­ka­va z vo­dy re­ver­zi­bil­nou elek­tro­lý­zou, pri­čom kys­lík sa vy­púš­ťa späť do ov­zdu­šia. Vo­dík sa po­tom mie­ša s CO2, kto­rý sa pre­me­ní na oxid uhoľ­na­tý (CO) v dvoch che­mic­kých pro­ce­soch a vý­sled­kom je čí­ra kva­pa­li­na vy­tvo­re­ná z uh­ľo­vo­dí­kov s dl­hým re­ťaz­com. Na­zý­va sa blue cru­de a jej ra­fi­no­va­ním vznik­ne ko­neč­ný pro­dukt - syn­te­tic­ká eko­lo­gic­ká naf­ta.

Pod­ľa vy­jad­re­nia Audi sa CO2 zís­ka­va z bio­ply­nu, ale aby sa pro­ce­su pri­dal ďal­ší eko­lo­gic­ký as­pekt, dal by sa zís­ka­vať aj z oko­li­té­ho vzdu­chu , čím by sa z ne­ho od­stra­ňo­va­li skle­ní­ko­vé ply­ny.
Sun­fi­re tvr­dí, že ana­lý­za syn­te­tic­kej naf­ty uka­zu­je, že má lep­šie vlas­tnos­ti ako fo­síl­ne pa­li­vá. Neob­sa­hu­je sí­ru a fo­síl­ne ole­je a je šetr­nej­šia k ži­vot­né­mu pros­tre­diu. Ener­ge­tic­ká účin­nosť pro­ce­su vy­tvá­ra­nia pa­li­va s vy­uži­tím ob­no­vi­teľ­ných zdro­jov ener­gie sa po­hy­bu­je oko­lo 70 %.
„Mo­tor beží tich­šie a vzni­ká me­nej zne­čis­ťu­jú­cich lá­tok," ho­vo­rí tech­no­lo­gic­ký šéf Sun­fi­re Chris­tian von Ol­shau­sen. Pa­li­vo mož­no kom­bi­no­vať s bež­nou mo­to­ro­vou naf­tou, ako sa to ro­bí aj v prí­pa­de bio­naf­ty.
Dráž­ďan­ská to­vá­reň je di­men­zo­va­ná na pro­duk­ciu 42 ga­ló­nov (160 lit­rov) syn­te­tic­kej naf­ty den­ne, obe spo­loč­nos­ti však ma­jú zá­mer vy­bu­do­vať väč­šiu to­vá­reň.
„Ak dos­ta­ne­me pr­vé ob­jed­náv­ky, bu­de­me prip­ra­ve­ní ko­mer­cia­li­zo­vať na­še tech­no­ló­gie," ho­vo­rí von Ol­shau­sen.
Tr­ho­vá ce­na syn­te­tic­kej naf­ty by sa ma­la po­hy­bo­vať v roz­me­dzí 1 - 1,50 eura za li­ter, čo by bo­lo len o má­lo viac ako sú­čas­né ce­ny naf­ty v Euró­pe. Bu­de však do znač­nej mie­ry zá­vi­sieť aj od ce­ny elek­tri­ny.

Zdroj itnews.

169832
Youtube

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím