Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

ISOVER EPS GREYWALL

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

VELUX INTEGRA

Elektrické panoramatické strešné okno s...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
5. máj 2015
0
115

Nafta zo vdduchu a z vody - teraz už reálne

Auto­mo­bil­ka Audi vy­rá­ba no­vé pa­li­vo pre spa­ľo­va­cie mo­to­ry, kto­ré mô­že pri­niesť pre­lom v eko­lo­gic­kej ob­las­ti. Ide to­tiž o syn­te­tic­kú naf­tu, vy­ro­be­nú len z vo­dy a oxidu uh­li­či­té­ho.
Nafta zo vdduchu a z vody - teraz už reálne

Pi­lot­ná vý­ro­ba pa­li­va e-di­esel bo­la spus­te­ná v spo­lup­rá­ci s ne­mec­kým star­tu­pom Sun­fi­re v Dráž­ďa­noch.
Pri vý­ro­be sa pou­ží­va elek­tri­na z ob­no­vi­teľ­ných zdro­jov, ako je ve­ter­ná, so­lár­na ale­bo vod­ná ener­gia. Pot­reb­ný vo­dík sa zís­ka­va z vo­dy re­ver­zi­bil­nou elek­tro­lý­zou, pri­čom kys­lík sa vy­púš­ťa späť do ov­zdu­šia. Vo­dík sa po­tom mie­ša s CO2, kto­rý sa pre­me­ní na oxid uhoľ­na­tý (CO) v dvoch che­mic­kých pro­ce­soch a vý­sled­kom je čí­ra kva­pa­li­na vy­tvo­re­ná z uh­ľo­vo­dí­kov s dl­hým re­ťaz­com. Na­zý­va sa blue cru­de a jej ra­fi­no­va­ním vznik­ne ko­neč­ný pro­dukt - syn­te­tic­ká eko­lo­gic­ká naf­ta.

Pod­ľa vy­jad­re­nia Audi sa CO2 zís­ka­va z bio­ply­nu, ale aby sa pro­ce­su pri­dal ďal­ší eko­lo­gic­ký as­pekt, dal by sa zís­ka­vať aj z oko­li­té­ho vzdu­chu , čím by sa z ne­ho od­stra­ňo­va­li skle­ní­ko­vé ply­ny.
Sun­fi­re tvr­dí, že ana­lý­za syn­te­tic­kej naf­ty uka­zu­je, že má lep­šie vlas­tnos­ti ako fo­síl­ne pa­li­vá. Neob­sa­hu­je sí­ru a fo­síl­ne ole­je a je šetr­nej­šia k ži­vot­né­mu pros­tre­diu. Ener­ge­tic­ká účin­nosť pro­ce­su vy­tvá­ra­nia pa­li­va s vy­uži­tím ob­no­vi­teľ­ných zdro­jov ener­gie sa po­hy­bu­je oko­lo 70 %.
„Mo­tor beží tich­šie a vzni­ká me­nej zne­čis­ťu­jú­cich lá­tok," ho­vo­rí tech­no­lo­gic­ký šéf Sun­fi­re Chris­tian von Ol­shau­sen. Pa­li­vo mož­no kom­bi­no­vať s bež­nou mo­to­ro­vou naf­tou, ako sa to ro­bí aj v prí­pa­de bio­naf­ty.
Dráž­ďan­ská to­vá­reň je di­men­zo­va­ná na pro­duk­ciu 42 ga­ló­nov (160 lit­rov) syn­te­tic­kej naf­ty den­ne, obe spo­loč­nos­ti však ma­jú zá­mer vy­bu­do­vať väč­šiu to­vá­reň.
„Ak dos­ta­ne­me pr­vé ob­jed­náv­ky, bu­de­me prip­ra­ve­ní ko­mer­cia­li­zo­vať na­še tech­no­ló­gie," ho­vo­rí von Ol­shau­sen.
Tr­ho­vá ce­na syn­te­tic­kej naf­ty by sa ma­la po­hy­bo­vať v roz­me­dzí 1 - 1,50 eura za li­ter, čo by bo­lo len o má­lo viac ako sú­čas­né ce­ny naf­ty v Euró­pe. Bu­de však do znač­nej mie­ry zá­vi­sieť aj od ce­ny elek­tri­ny.

Zdroj itnews.

168275
Youtube

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím