Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

Material & Technology s.r.o. – M&T

Sídlo Spoločnosti: Čs. Odboje 1044
Dobruška

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

VELUX INTEGRA

Elektrické panoramatické strešné okno s...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
9. október 2015
0
305

10 domov za 24 hodín - pomocou 3D tlače

Tech­no­ló­gia 3D tla­če sa vo sve­te vy­ví­ja po­mer­ne rých­lo. Po­má­ha zni­žo­vať nie­len en­vi­ron­men­tál­ne, ale aj fi­nan­čné nák­la­dy.
10 domov za 24 hodín - pomocou 3D tlače

Úlo­hou no­vej 3D tla­čiar­ne, vy­so­kej 6,6 met­rov a ši­ro­kej 10 met­rov je zlep­šiť ži­vot­né pod­mien­ky v čín­skych de­di­nách. Prí­jem oby­va­te­ľov ži­jú­cich na vi­die­ku je to­tiž až trik­rát niž­ší ako u ľu­dí z miest. Ten­to roz­diel sa neus­tá­le zväč­šu­je, vý­sled­kom čo­ho sú ne­dos­ta­ču­jú­ce fi­nan­čné pros­tried­ky na reali­zá­ciu no­vých obyt­ných do­mov. 3D tla­čia­reň z di­el­ne vy­ná­lez­cu me­nom Ma Yihe by ma­la ten­to prob­lém vy­rie­šiť tým, že v prie­be­hu 24 ho­dín vy­ro­bí až 10 prí­zem­ných dom­če­kov.

Nák­la­dy na ich stav­bu sú mi­ni­mál­ne, me­nej ako 5 000 USD. Ďal­šia pred­nosť tej­to tech­no­ló­gie je šetr­nosť k ži­vot­né­mu pros­tre­diu. Na vý­ro­bu ta­ké­ho­to ty­pu do­mu nie sú pot­reb­né teh­ly ani mal­ta - vy­uží­va sa ce­ment vy­ro­be­ný zo sta­veb­né­ho od­pa­du. Ok­rem to­ho sa tak­to pos­ta­ve­né do­my vy­zna­ču­jú dob­rou te­pel­nou sta­bi­li­tou.

Pr­vá de­siat­ka 3D vy­tla­če­ných do­mov, si­tuo­va­ných v ma­lom mes­teč­ku ne­ďa­le­ko Šan­gha­ja, sa bu­de vy­uží­vať ako kan­ce­lár­ske pries­to­ry.

Nosné i obvodové koštrukcie sa tlačia ako škrupiny vystužené na spôsob priehradových väzníkov. Vláknami vystužená betónová zmes je schopná do určitek miery preanášať aj ťahové namáhania. V exponovaných častiach sa vkladá konštrukčná oceľová výstuž.

Prikladáme i video, ktoré názornejšie prezantuje výrobný proces.

3023252
Youtube

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím