Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
21. december 2022
0
1073

Komplexná obnova fasád a strechy bytového domu Vajanského nábrežie 9, Bratislava – Staré Mesto

Vynovená bratislavská Kotva.
Komplexná obnova fasád a strechy bytového domu Vajanského nábrežie 9, Bratislava – Staré Mesto
Ateliér: underconstructionAutori: Ing. Mgr. art. Peter Kopček (autor obnovy), Mgr. art. Martin Šimek (autor obnovy), Ing. arch. Juraj Šimek (autor obnovy), Bedřich Brettschneider (autor pôvodného architektonického riešenia)Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorovPlocha pozemku: 681 m2Zastavaná plocha: 589 m2Návrh: 2014 - 2015Realizácia: 2021 - 2022Adresa: Vajanského nábrežie 9, Bratislava, SlovenskoPublikované: 28. december 2022

 

Fasády bytového domu na Vajanského nábreží stojaceho v susedstve Slovenského národného múzea a kúpeľov Grössling sa po dlhých rokoch chátrania dočkali obnovy. Veľký rožný objekt, dokončený v roku 1930 podľa návrhu architekta Bedřicha V. Brettschneidera, vznikol pre filiálne riaditeľstvo Viedenskej všeobecnej poisťovne Anker. Nárožie ukončené hranolovitou nadstavbou preto zdobí emblém poisťovne s kotvou a dvojica oceľových žrdí s rovnakým motívom. Ako uvádza Register modernej architektúry oA HÚ SAV: "stavba pomerne tradičná s malými okennými otvormi a výraznými horizontálnymi pásmi na fasáde. Za zmienku stoja dlhé priebežné balkóny s moderným zábradlím z pásovej ocele. V budove sa pôvodne nachádzali kancelárie filiálky poisťovne a byty."

O nedávnej obnove objektu, evidovaného ako národná kultúrna pamiatka, sa s nami (ARCHINFO) rozprávali autori obnovy architekti Peter Kopček, Martin Šimek a Juraj Šimek:

 

AI: Ako ste sa dostali k zákazke, kto bol jej iniciátorom?

PK, MŠ, JŠ: Bývalý obyvateľ domu oslovil náš ateliér s výzvou predložiť ponuku na vypracovanie projektovej dokumentácie na obnovu priečelí a striech.

K získaniu zákazky zrejme prispel aj fakt, že sme v predošlých rokoch projektovali obnovy domov na Grösslingovej, Karadžičovej, Štefánikovej a na Mlynských nivách.

 

AI: Čím je pôvodné dielo architekta Brettschneidera zaujímavé? Aké sú hlavné architektonické kvality stavby?

PK, MŠ, JŠ: Funkcionalistická hmota domu je na uličných fasádach dotvorená prvkami charakteristickými pre predchádzajúce obdobia - výraznými rímsami, štukatérskymi prvkami, umelecko-remeselnými prvkami vo fasádach a v interiéri, kvalitou pôvodných povrchových úprav

 

AI: Pod aký stupeň pamiatkovej ochrany spadá budova?

PK, MŠ, JŠ: Nehnuteľná NKP - evidovaná v registri NKP pod číslom 11237 / 1-1.

 

AI: V čom bola pre vás práca na obnove prvorepublikovej budovy špecifická? Stretli ste sa už vo vašej praxi s podobným projektom?

PK, MŠ, JŠ: Na rozdiel od stavieb, ktoré nespadajú do registra NKP nás budova bývalej sporiteľne zaväzovala k hlbšej spolupráci s pamiatkovým úradom. Táto spolupráca sa najviac prejavila na staro-novom vzhľade budovy, ktorá je preto dnes po dekádach (aj na naše prekvapenie) opäť okrovej farby.

V našej praxi sme mali to šťastie modernizovať aj iné budovy v pamiatkovej zóne Bratislavy, z hľadiska pamätihodnosti bola budova Sporiteľne Kotva zatiaľ najväčšou výzvou a veríme, že jej obnova bude dokonaná aspoň v takom rozsahu ako navrhujeme.

Pri tejto príležitosti, by sme si dovolili vyzvať aj mesto Bratislava ako spoluvlastníka priestorov objektu, aby sa do obnovy zapojilo, napríklad príspevkom na rekonštrukciu kamenného obkladu parteru, alebo zjednotením výkladov.

 

AI: S akým zadaním vás oslovili investori?

PK, MŠ, JŠ: Predmetom projektu bola komplexná obnova priečelí a striech, teda častí budovy, ktoré komunikujú nielen s vlastníkmi ale aj s verejnosťou. Obsahom zadania, ako aj naším cieľom, bolo priblížiť sa čo najviac k pôvodnému vzhľadu budovy.

 

AI: V akom stave bol objekt pred oibnovou. Čo boli najväčšie problémy stavby?

PK, MŠ, JŠ: Hlavná nosná konštrukcia budovy bola v dobrom technickom stave s výnimkou železobetónových balkónov a atík, ktoré boli lokálne narušené až po výstuž.

Vonkajšie povrchové úpravy - omietky - boli vo veľkom rozsahu poškodené až zničené nevhodnou "opravou" fasád disperznou omietkou realizovanou koncom 20. storočia.

Vo veľkom rozsahu bol poškodený kamenný obklad uličných fasád 1. a 2. nadzemného podlažia. Viaceré kamenné dosky chýbali a boli nahradené polystyrénom, niektoré dosky boli popraskané, celá kameňom obložená plocha parteru bola presieťkovaná a omietnutá stierkovou omietkou.

Oplechovania parapetov, ríms a atík boli skorodované, v dôsledku ich poškodení boli lokálne zničené omietky.

Na šikmej streche bola použitá azbestocementová krytina, ktorú bolo nutné vymeniť za zdravotne nezávadný materiál.

 

AI: Odhalil pamiatkový prieskum nejaké nečakané momenty?

PK, MŠ, JŠ: Pamiatkový prieskum sa neuskutočnil. Počas prípravných prác sme vykonali stavebno technický prieskum v spolupráci s pracovníkmi KPÚ Bratislava PhDr. Ferusom a Mgr. Augustinom a stanovili spôsob obnovy jednotlivých prvkov fasád. Menšie prekvapenia prišli až po začatí stavebnej obnovy. Kamenný obklad parteru zabalený do stierky s výstužnou mriežkou visel na skorodovaných kotvách, štruktúra kameňa bola v miestach kotvenia narušená, mnohé kamenné dosky boli popraskané a hrozili pádom. Na fasádach budovy boli vykonané sondy, ktoré odhalili jej pôvodnú farebnosť. Táto skutočnosť zmenila aj náš pôvodný zámer obnoviť biely šat budovy. Dnes je fasáda v pôvodnej okrovej.

 

AI: Skúste stručne priblížiť genézu projektu.

PK, MŠ, JŠ: V roku 2014 sme boli vyzvaní vlastníkmi bytov na vypracovanie súťažnej cenovej ponuky na projektové práce pre obnovu fasád a strechy bytového domu V súťaži sme uspeli. Následne sme vypracovali architektonický návrh.

  • december 2014 - konzultácia návrhu s KPÚ Bratislava
  • február 2015 - projekt na stavebné povolenie
  • apríl 2015 - projekt na realizáciu stavby
  • V roku 2018 podal správca domu žiadosť o vydanie stavebného povolenia, ktoré nadobudlo právoplastnosť 21.11.2019
  • Stavebné práce boli zahájené v septembri 2020 a dokončené v apríli 2022

 

AI: Ako prebiehala spolupráca s pamiatkovým úradom?

PK, MŠ, JŠ: Počas projektovej prípravy bol návrh riešenia konzultovaný s pracovníkom KPÚ, počas realizácie bol zástupca KPÚ aktívnym účastníkom kontrolných dní. Spolupráca prebiehala veľmi dobre.

 

AI: Ktoré východiská najviac ovplyvnili výsledný architektonický koncept?

PK, MŠ, JŠ: Zámer dosiahnuť vzhľad budovy, ktorý bude najbližšie jej pôvodnej podobe.

 

AI: Skúste stručne popísať kľúčové body konceptu a architektonického riešenia…

PK, MŠ, JŠ: Základný koncept bol nepoškodiť objekt vlastným zásahom a udržať ho v čo najvernejšom stave, k tomu načo sme boli ako pozorovatelia zvyknutí, táto časť konceptu bola neskôr odborne rozšírená a usmernená KPÚ. V inej rovine bolo treba citlivo (vhodne) opraviť tie časti objektu, ktoré boli v havarijnom stave. V neposlednom rade bolo treba vec správne odkomunikovať s investorom, v tomto prípade spoločenstvom vlastníkov.

Ak by sme mali vyjadriť zámer jedným slovom, tak je to OBNOVA. Ak by sme išli do detailov, tak zábradlie má namiesto 5 pôvodných, v súčasnosti 6 horizontálnych delení. Je o to bezpečnejšie a zmenu pozná málokto. Stožiare s kotvami sú repliky a nie je to vidieť. Emblém s logom a dátumom založenia poisťovne nie je z opálového skla a zatiaľ nesvieti - to žiaľ vidieť je.

 

AI: S akými materiálmi ste pri obnove pracovali? Využili ste niekde aj dobové techniky, alebo postupy?

PK, MŠ, JŠ: Obnove fasád predchádzal Návrh umelecko-remeselnej obnovy, v ktorom bol podrobne popísaný postup prác a návrh použitých materiálov. Navrhnutý technologický postup obnovy omietok, klampiarskych a zámočníckych výrobkov kopíroval pôvodné technológie s použitím súčasných stavebných materiálov.

Dominantný emblém - logo kotvy a žrde so zmenšeninou loga boli repasované, zničené časti boli vytvorené ako tvarové a materiálové repliky.

 

AI: Aké zaujímavé technické riešenia a detaily ste v rámci projektu realizovali?

PK, MŠ, JŠ: Okná na schodiskách boli nahradené drevenými replikami, v ktorých boli na 1. a 2. podlaží inštalované pôvodné vitráže.

Vyčnievajúce betónové konštrukcie - balkóny a atiky poškodené zatekaním a eróziou boli opravené súčasnými reprofilačnými hmotami.

 

AI: Ako prebiehala stavba? Stretli ste sa s vážnejšími komplikáciami?

PK, MŠ, JŠ: Stavebné práce prebiehali v súlade s projektovou dokumentáciou, pravidelné kontrolné dni s účasťou investora, technického dozoru, projektantov, stavbyvedúceho a zástupcu KPÚ napomáhali úspešnému pokračovaniu stavby.

Za najväčšiu komplikáciu a neúspech považujem chýbajúci kamenný obklad na fasádach 1. a 2. nadzemného podlažia. Pri odkrývaní omietnutého obkladu a pri podrobnom skúmaní kotvenia kamenných dosiek stavba zistila pokročilú koróziu kotviaceho systému a narušenie kamenných dosiek v mieste kotevných otvorov. Výsledkom zistení bolo rozhodnutie kamenný obklad demontovať a nahradiť novým. Vzhľadom k tomu, že na takýto rozsah kamenárskych prác nebola v rozpočte dostatočná rezerva, obklad bol nahradený omietkou a s predpokladom, že po získaní potrebnej sumy bude kamenný obklad doplnený.

 

AI: Ako ste spokojní s výsledkom? Podarilo sa dotiahnuť projekt do finálnej podoby, alebo sa plánuje s ďalšími etapami obnovy?

PK, MŠ, JŠ: Spokojnosť je brzdou pokroku. Mnohým detailom - najmä zámočníckym výrobkom chýba remeselný fortieľ, fasádam neprospieva rozmanitosť výplní okenných otvorov.
Veríme, že sa podarí doplniť chýbajúci obklad.

 

AI: Obľúbený moment, architektonický alebo technický detail...

PK, MŠ, JŠ: Celkom dobrý pocit sme mali, keď stavebný dozor oznámil termín začatia kolaudácie...

Veríme, že obľúbený moment nastane keď budú dokončené výklady a kamenný obklad.

 

Fotografie nový vs. pôvodný stav:

Dobová fotografia:

Kotva na dobovej fotografii
Kotva na dobovej fotografiiZdroj: Register modernej architektúry oA HÚ SAV

Vizualizácia:

Dobová výkresová dokumentácia:

Projektová dokumentácia dokumentácia - komplexná obnova fasád a strechy:

Projekt na realizáciu stavby - technická správa:

Poloha diela

Ing. Mgr. art. Peter Kopček
Mgr. art. Martin Šimek
Ing. arch. Juraj Šimek
Bedřich Brettschneider
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím