Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
9. december 2023
2
1091

Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady, Bratislava

Zachovanie a obnova pôvodných vrstiev, prispôsobenie priestoru pre novú verejnú prevádzku.
Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady, Bratislava
Ateliér: Katedra architektúry, Stavebná fakulta, STUAutori: Ing. arch. Ing. Roman Ruhig, PhD., Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová (Kiabová), PhD., Ing. Ing. arch. Martina Kalivodová, Ing. arch. Ing. Zuzana Šišková, doc. Ing. Martina Majorošová, PhD. (Krajinný inžinier), Ing. Tamara Reháčková, PhD. (Krajinná architektka)Investor: Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaPlocha pozemku: 4847Návrh: 2023 - 2023Adresa: Bratislava, SlovenskoPublikované: 26. január 2024

V roku 2023 bola zahájená komplexná obnova pamiatkovo chráneného areálu Kochovej záhrady. V článku je prezentovaná architektonická štúdia, ktorá poslúžila ako východisko pre realizačný projekt. Areál na Partizánskej ulici vznikol v tridsiatych rokoch 20. storočia ako súčasť sanatória MUDr. Karola Kocha. Spletité prostredie záhrady, zasadenej do svahovitého terénu, dodnes charakterizuje systém terás, spojených chodníčkami exotická výsadba, sochy a mnohé prvky drobnej architektúry.  

Viac o návrhu obnovy Kochovej záhrady slovami architektov: 

Jedným z najdôležitejších aspektov pri návrhu bolo navrhnúť zeleň tak, aby nebránila priehľadom cez celú záhradu, pohľadom cez plot od Bartoňovej ulice a zo Staroturského chodníka, alebo vnímaniu pôvodných kamenných sôch. Medzi naše ciele patrí zachovanie a obnova pôvodnej vrstvy, ktorá nesie znaky drobných zaoblených prvkov (obrubníky, bazénová rímsa, stĺpy v oplotení...). Z tohto dôvodu je potrebné odstrániť vrchnú vrstvu rímsy bazéna, alebo hranaté obrubníky, ktoré by mali byť umiestnené iba v okrajových častiach záhrady.

V neposlednom rade boli všetky nové prvky navrhnuté ako reverzibilné a v prípade potreby je možné ich odstránenie, alebo premiestnenie.

koncept
koncept

Návrh  urbanistického riešenia

Hlavnými ideami urbanistického návrhu, bolo zachovanie pôvodných trás / chodníkov / spevnených plôch a vytypovanie lokalít / zón na stretnutia a oddych. Medzi vytipované sektory patrí zóna A - vstup do záhrady s infocentrom a terasou, zóna B - bazén, do ktorého navrhujeme vrátiť vodný element a zóna C - slnečné kúpele, ktorý budú vďaka novému mobiliáru slúžiť ako miesto na slnenie, čo zodpovedá pôvodnému využitiu tohto sektoru. Väčšina spevnených plôch, chodníkov a schodísk prejde rekonštrukciou v pôvodnej polohe. Do územia však prinášame dva nové chodníky, ktoré sledujú os existujúcich trás a zároveň sprístupnia dôležité body v záhrade.

situácia
situácia

Návrh vegetácie

Pri návrhu na obnovu a doplnenie zelene sme vychádzali z potreby čo najviac rešpektovať historické druhové zloženie a zachovať zbierkový charakter záhrady. Zároveň bolo potrebné zohľadniť aktuálne mikroklimatické pomery. V záhrade sa zásadne zmenili svetelné podmienky a prístup k vlahe. Na veľkej časti plochy aj po prečistení porastov bude prevládať tzv. suchý tieň. Tento typ stanovišťa sa vyskytuje pod korunami veľkých stromov. K nepriaznivým podmienkam suchého tieňa je možné pripísať aj mohutný koreňový systém veľkých stromov, ktorý odčerpáva značnú časť vlahy, ktorá sa cez koruny a listy do pôdy vôbec dostane. Výsadby stromov a väčších kríkov bude potrebné lokalizovať na otvorené plochy, ktoré sa uvoľnia po prečistení záhrady. Nad slnečnými kúpeľmi sa nachádza zaniknutá bylinková záhrada, ktorá by mala byť obnovená. Hriadky sú vymedzené dlaždicami z vymývaného betónu. Túto plochu je nutné zachovať ako okrasnú bylinkovú záhradu, zachovať dlaždice, v prípade potreby vymeniť za ich tvarové a materiálové kópie. 

axonometria
axonometria

Drobná architektúra

Riešenie turistického infocentra vyšlo z požiadavky objednávateľa, kde by sa tu mal návštevník záhrady dostať k informáciám o danom mieste, o jeho histórií, alebo skladbe vegetácie. Zároveň by si tu mohol kúpiť darčekové predmety, alebo čaj z byliniek a rastlín pestovaných v záhrade. Prevádzkar infocentra, by zároveň mal pod drobnohľadom celý areál. Navrhli sme viacero alternatív. Investor spolu s relevantnými odborníkmi nakoniec vybral dve alternatívy.

Turistické infocentrum

Alternatíva 1 - kruhový pôdorys infocentra ako aj kruhový pôdorys prekrytia terasy vychádza z podobnej kruhovej konštrukcie, ktorá sa v minulosti v záhrade nachádzala a zrejme slúžila ako prezliekacia kabínka. Kruhové časti sú vložené do rastra so štvorcovou sieťou. Objekt môže byť demontovaný a jeho časti presunuté do iných častí záhrady pri rôznych akciách / aktivitách. Jednotlivé komponenty môžu slúžiť napríklad ako nosiče výstavných banerov, alebo ako tieniece paravany. Samotný objekt infocentra obsahuje tri miestnosti: infocentrum, sklad, WC.

návrh infocentra v kruhu - pôdorys, rez
návrh infocentra v kruhu - pôdorys, rez
návrh infocentra v kruhu - axonometria
návrh infocentra v kruhu - axonometria
návrh infocentra v kruhu - vizualizácia
návrh infocentra v kruhu - vizualizácia

Alternatíva 2 - hmota infocentra je zapustená do terénu - architektúra vrastá do záhrady. Objekt je rozdelený na dve menšie hmoty, ktoré spája spoločná strecha. Zapustená hmota by pojala potrebné zázemie - sklad a WC a vo vysunutej časti by bolo umiestnené samotné infocentrum. Priečna orientácia objektu voči svahu vytvára priestor pre terasu. Zaoblenia odkazujú na pôvodné prvky drobnej architektúry v záhrade a detaily čitateľné aj na samotnom Kochovom sanatóriu.

návrh infocentra zapusteného v kopci - pôdorys, rez
návrh infocentra zapusteného v kopci - pôdorys, rez
návrh infocentra zapusteného v kopci - axonometria
návrh infocentra zapusteného v kopci - axonometria
návrh infocentra zapusteného v kopci - vizualizácia
návrh infocentra zapusteného v kopci - vizualizácia

Bazén

Teleso bazéna je situované medzi najsevernejším chodníkom, budovou sanatória a hlavným prístupovým schodiskom do samotnej záhrady. Bazén je obdĺžnikový, betónový, s keramickou obrubou. Zostane zachovaný ako súčasť pôvodného architektonického konceptu záhrady. Je však nutná jeho obnova a výmena poškodených častí. Dnes je obklopený vzrastlými stromami a jeho využitie ako bazéna na kúpanie nie je pre svetelné pomery vhodné. Kovové madlá a vstup do bazéna sú v havarijnom stave. Pôvodne boli zvislé steny bazéna obložené obdĺžnikovými dlaždicami, čo odporúčame replikovať. Terén okolo bazéna je vyvýšený, jeho pôvodná úroveň je pod keramickým obkladom. Táto úroveň terénu je čitateľná z dobových fotografií. Výška terénu by sa mala v okolí bazéna vrátiť do pôvodného stavu. Bazén je riešený v štyroch alternatívach, ktoré vznikli na základe námetov od viacerých subjektov zaangažovaných do projektu.

Alternatíva 1 - bazén s bazénovou vodou (námet: magistrát)

Tento koncept je založený na prinavrátení vody do bazéna, aj keď bez možnosti kúpania. Ak by bazén fungoval ako v minulosti, vyvolalo by to viaceré náročné výzvy a investície. Bolo by potrebné vybudovať hygienické zariadenia pre verejnosť, zázemie pre plavčíka... Aby sme tomu predišli, navrhujeme bezpečnostný rošt, ktorý bráni prepadu návštevníkov a zvierat na dno bazéna. Ako najväčšia nevýhoda riešenia sa javia vysoké prevádzkové náklady. Túto alternatívu ako architekti neodporúčame z dôvodu Obnova by vyznela "jalovo, nepravdivo, gýčovo".

bazén s bazénovou vodou
bazén s bazénovou vodou

Alternatíva 2 - bazén s jazernou vodou (námet: Reháčková, Majorošová)

Daná alternatíva je podobná ako alternatíva 1. Tiež by sa na celú výšku bazén zalial vodou a vložil doň bezpečnostný rošt, no v tomto prípade by voda nebola bazénová, ale jazerná. Síce by vodný element nebol prinavrátený, ako v alternatíve 1, ale zároveň by nevyznieval klamlivo. Bolo by zrejmé, že bazén zmenil funkciu, aj keď by sa do určitej miery zasiahlo do jeho autenticity. Na rošt by sme umiestnili kvetináče s vodnými rastlinami, ktoré by umocnili pocit z jazierka. Tento variant ako architekti neodporúčame z dôvodu straty určitej zložky autenticity.

bazén s jazernou vodou
bazén s jazernou vodou
bazén s jazernou vodou - vizualizácia
bazén s jazernou vodou - vizualizácia

Alternatíva 3 - zrkadliaca plocha (námet: magistrát)

Predmetný variant nepracuje s vodným elementom. Vodu nahrádza zrkadlová plocha, umiestnená na oceľovej konštrukcii. Priestor pod jej rovinou by mohol byť využitý ako sklad pre záhradné náradie, ktorý bol prístupný cez nové schodisko. Schody sú zakreslené do štúdie, iba ako možná alternatíva. Ak by sa priestor pod zrkadlom nenachádzal, nebude nutné ich realizovať. Výhodou alternatívy sú menšie prevádzkové náklady a menšia potreba vykonávania údržby. Tento variant ako architekti neodporúčame z dôvodu takmer úplnej straty autenticity. Je u nás na poslednom mieste.

bazén so zrkadlenou plochou
bazén so zrkadlenou plochou

Alternatíva 4 - vodný film (námet: autori architektonickej štúdie)

Predmetná alternatíva prinavracia vodný element v náznaku. Navrhujeme ho v podobe "vodného filmu" s hĺbkou 300 mm. Podpornú konštrukciu tvoria oceľové prvky, na ktoré sa položí tvrdené bezpečnostné sklo. Vodná plocha je príbuzná vodnej hladine pôvodného bazéna, no zároveň rešpektuje zmenu funkcie. Nevýhodou môžu byť vyššie prevádzkové náklady v porovnaní s alternatívami 2 a 3. Tento variant ako architekti odporúčame.

bazén s vodným filmom
bazén s vodným filmom
bazén s vodným filmom - vizualizácia
bazén s vodným filmom - vizualizácia

Lehátka

Vzhľadom na to, že sa v záhrade nezachoval žiadny mobilný nábytok (lehátka, stoličky) ani žiadne fotografie, ktoré by ho zachytili, bolo nutné navrhnúť nový mobiliár. Analogicky sme pritom vychádzali z dobových príkladov z iných miest. Základom sa stalo kovové prevedenie lehátok a stoličiek, typické v období založenia záhrady. S kovom sa pracovalo na remeselnej úrovni, čomu nasvedčujú aj detaily zábradlí a zábran s viacerými zaobleniami, častokrát riešených iba z jedného kusu. Podobný dizajn badať aj na pôvodných držadlách, cez ktoré sa vstupovalo do bazéna. Všetky aspekty smerovali dizajn lehátok k využitiu oceľovej konštrukcie. Ústredný motív tvorí držadlo, pripomínajúce madlo vstupu do bazéna. Na výplň využívame súčasný materiál z obnoviteľných zdrojov - 100% recyklovateľný bioplast z rastlinných polymérov. Jeho možné difúzne vyhotovenie je v kontexte základnej idey = priehľady naprieč záhradou, kde lehátko nebude tvoriť optickú bariéru: Mobiliár bude môcť byť umiestnený v záhrade trvalo, vďaka malým betónovým pätkám, ktoré budú ukryté pod terénom / dlažbou. Stabilné lehátko je navrhnuté tak, aby ho bolo v prípade potreby možné presunúť. Lehátka by mali byť prioritne umiestnené v časti slnečných kúpeľov.

alternatívne návrhy lehátok s inšpiráciou
alternatívne návrhy lehátok s inšpiráciou
slnečný kúpeľ - vizualizácia
slnečný kúpeľ - vizualizácia

Spevnené plochy

Existujúce komunikácie by mali byť plne rešpektované. Obnoviť je potrebné všetky pôvodné komunikačné ťahy v ich šírke, trasovaní a v materiáli. Obnovená bude tiež zaniknutá komunikácia, na ktorú sa nastupovalo z bočného ramena hlavného schodiska, ako aj odpočinková plocha odbočky hlavného schodiska. Spevnené plochy mali v dobe vzniku záhrady obdobnú štruktúru ako dnes: 30% drveného kameniva frakcie od 2 do 32 mm, 40 % piesku frakcia 0,063-2 mm, 30 % jemnozrnná frakcia pod 0,063 mm. Zmes materiálu pochôdznej vrstvy je stanovený na základe geologického prieskumu.

Odobratie ornice je navrhnuté po celej pochôdznej ploche. Odobratím nánosov a zrovnaním pochôdznych plôch (cca 50 mm) sa pripraví plocha na vyhotovenie novej vrstvy, ktorá bude vyspádovaná a bude vodopriepustnejšia.

Medzi bylinkovou záhradou a chodníkom z východnej strany bol v minulosti chodník, ktorý ich prepájal. Bolo to odpozorované z AH výskumu 2007 - Zvarová, Obuchová. Chodník navrhujeme prinavrátiť v rovnakej materialite ako je navrhnutá spevnená plocha takmer v celej záhrade.

návrh obnovy plochy slnečného kúpeľa
návrh obnovy plochy slnečného kúpeľa

Výmena technického schodiska

Vstup a schodisko do Bartoňovej ulice sú z obdobia budovania oplotenia a slúžili ako hospodársky prístup pre záhradu, ale po zmene vlastníckych vzťahov sa mení ich funkcia na hlavný vstup do záhrady. Z dôvodu rôznych výšok stupňov v ramene, nevyhovujúcemu sklonu schodiska pôvodné schodisko nevyhovuje normatívnym požiadavkám a je potrebné ho nahradiť novým schodiskom. To je navrhnuté ako jednoramenné, priamočiare so 14 stupňami s rozmerom jedného schodu 167 x 317 (výška x šírka). AH výskum odporúča schodisko zrealizovať z kameňa, alebo z ušľachtilého betónu.

výmena technického schodiska - nový hlavný vstup do záhrady
výmena technického schodiska - nový hlavný vstup do záhrady

Obrubníky

Tehlové keramické obrubníky, ktoré sa nachádzajú pozdĺž spevnených komunikácii navrhujeme zachovať a doplniť replikami. Zachovávame staršie so zaoblenou hranou, ktoré dopĺňame ich tvarovými a materiálovými replikami. Hranaté tehlové obrubníky môžu byť presunuté do časti záhrady, kde budú menej viditeľné. Pôvodné obrubníky sú na viacerých miestach vyvalené. Dôvodom je ich pôvodný dizajn, ktorý nemá dostatočnú výšku na votknutie a ani opatrenia, ktoré by ich viac zastabilizovali. Z tohto dôvodu odporúčame pôvodné hranaté obrubníky stabilizovať vďaka cementovému lôžku, do ktorého budú votknuté a oblé obrubníky premiestniť do časti záhrady, kde nebudú vo svahu, ale v rovine. Repliky oblých obrubníkov budú vypálené aj s pätou, ktorá stabilizuje nové obrubníky dostatočne nato, aby mohli byť osadené aj do terénu. Niektoré repliky obsahujú integrovaný LED pás, ktorý zabezpečí osvetlenie pochôdznych plôch a tým sa eliminuje ostatné záhradné osvetlenie, ktoré sa tu nenachádzalo. Pri slnečnom kúpeli, spodnom komunikačnom ťahu (pod bazénom) a v mieste prinavrátenej komunikácii (pri bylinkovej záhrade) bude osadený kovový stratený obrubník, ktorý iba náznakom oddelí zeleň od pochôdznej plochy. Presné osadenie keramických obrubníkov a charakteristické priečne rezy pochôdznymi plochami sú znázornené vo výkresovej časti.

možnosti kotvenia pôvodných a nových obrubníkov
možnosti kotvenia pôvodných a nových obrubníkov

Osvetlenie

Niektoré repliky keramických obrubníkov by mohli obsahovať integrovaný LED pás, ktorý by zabezpečil osvetlenie chodníka a tým by sa eliminovalo ostatné záhradné osvetlenie, ktoré sa tu v minulosti nenachádzalo. LED osvietenie by bolo integrované do obrubníka vo vopred predpripravenej podzdĺžnej ryhe.

integrované osvetlenie do obrubníka
integrované osvetlenie do obrubníka

Osvetlenie oboch sôch je riešené cez bodové svietidlo umiestnené v teréne a skryté v zeleni. Každá socha bude nasvietená vždy iba z jednej strany, vďaka čomu tiene zvýraznia kontúry predmetných diel. Nasvietené by mali byť tak, aby boli sochy vidieť z Bartoňovej ulice a zo Staroturského chodníka.

schéma návrhu nasvietenia sochy
schéma návrhu nasvietenia sochy

Integrované osvetlenie LED pásom je uvažované pri dvoch schodiskách vedúcich do záhrady. Prvým je hlavné schodisko, ktoré nadväzuje na vstup od Kochovho sanatória. Toto schodisko by bolo nasvietené LED pásmi po oboch stranách, zo spodnej hrany madla, ktoré je z časti vykonzolované nad schodiskom. Obdobne by bolo nasvietené aj druhé schodisko, ktoré je napojené na hlavný vstup do záhrady (bývalý technický vstup). LED pásy by boli integrované do spodnej časti vrchného madla. Takýmto spôsobom by zdroj svetla nebol priamo viditeľný ani pri jednom schodisku, no z bezpečnostného hľadiska budú schodiská osvetlené dostatočne.

schéma návrhu nasvietenia pôvodného schodiska
schéma návrhu nasvietenia pôvodného schodiska
Ing. arch. Ing. Roman Ruhig, PhD.
Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová (Kiabová), PhD.
Ing. Ing. arch. Martina Kalivodová
Ing. arch. Ing. Zuzana Šišková
doc. Ing. Martina Majorošová, PhD.
Ing. Tamara Reháčková, PhD.
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím