Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
17. september 2018
0
2712

BRATISLAVSKÝ DUNAJSKÝ PARK

Idea bratislavského dunajského parku, na ktorej sa podieľali odborníci z rôznych odvetví ochrany prírody, biológie, vodohospodárstva, vodných športov, ako aj z oblasti architektúry a urbanizmu.
BRATISLAVSKÝ DUNAJSKÝ PARK

Predstavenie vízie

Charakter Dunaja v Bratislave a jeho hydromorfologické a hydraulické parametre umožňujú, aby mala Bratislava okrem pekných nábrežných promenád aj rozsiahle riečne brehy a záplavové územia prírodného charakteru, vhodné na rekreáciu, pobyt a pohyb ľudí pri rieke a v jej blízkosti.

Skupina odborníkov, znalcov Dunaja, architektov a urbanistov, prírodovedcov, vodohospodárov a ochrancov prírody, sformulovala víziu Bratislavského dunajského parku.

Východisková situácie

Možnosti využitia prírodných podmienok Dunaja v Bratislave sú unikátne a revitalizačné opatrenia potrebné pre naplnenia ich potenciálu, v súlade s modernými trendmi, budú pomerne jednoduché a lacné. Existujúce vzdutie vodného diela Gabčíkovo od Starého mosta smerom po prúde, umožňujú opätovné oživenie niekoľkých ramien a ich prepojenie s hlavným tokom Dunaja.

Víziou je jedinečné a rozsiahle územie pri rieke s estetickými prírodnými a prírode blízkymi brehmi na miestach kde to umožňujú morfologické a hydraulické podmienky a niekoľko ramien prepojených s hlavným tokom Dunaja. Prístup a pohyb ľudí v území bude možný náučnými, turistickými, či cyklochodníkmi a po Dunaji a ramenách aj vodnými trasami pre rekreačné vodácke aktivity. Miera úpravy a charakteru územia bude rôzna od upraveného parku, cez mestskú pláž a športové areály až po chránené územie. Predpokladá sa integrácia miest rôzneho charakteru so zachovaním ich súčasných funkcií.

Tento želaný stav bude možné dosiahnuť postupne. Prvým krokom bude deklarovanie záujmu mesta a verejnosti a dotvorenie vízie s pomocou koncepčných materiálov a štúdií, ktoré víziu konkrétne rozpracujú. Dôležitým krokom bude koordinácia mesta s príslušnými štátnymi inštitúciami, najmä so správcom toku, s ďalšími aktérmi v území a s verejnosťou, aby vízia konečného výsledku bola široko akceptovaná a podporovaná.

Dunajský park
Dunajský park

Deklarácia iniciátorov myšlienky Bratislavského dunajského parku

Dunaj, so svojimi brehmi, lužnými lesmi, plážami, ramenami a ostrovmi, je pre Bratislavu, jej obyvateľov a návštevníkov, strategickým a zásadným prírodným prvkom a nositeľom identity.

Pre Bratislavu, ako hlavné mesto a centrum regiónu s presahom hraníc, má Dunaj, jeho prírodný charakter a zdravý riečny ekosystém, dôležitý význam pre životné prostredie, pre kvalitu života ľudí a udržateľný hospodársky rozvoj.

Verejnosť má eminentný záujem aby sa údržba, správa a environmentálny manažment Dunaja a jeho brehov vykonávali v súlade s najnovšími progresívnymi odbornými poznatkami a postupmi, ktoré zaručia, že kvalita prírodného prostredia Dunaja a jeho brehov sa nebude naďalej zhoršovať, ale zlepšovať. Predstavitelia iniciatívy majú záujem spolupracovať s príslušnými inštitúciami, predovšetkým so samosprávou a so správcom toku, tak, aby sa prijali revitalizačné opatrenia, ktoré v čo najväčšej možnej miere zachovajú a obnovia prírodný charakter toku, obnovia a zachovajú ramená rieky, obnovia prírodný charakter brehov, nahradia necitlivé brehové opevnenia estetickou a prírode blízkou alternatívou, umožňujúcou zdravý život riečneho ekosystému a príjemný prístup ľudí k rieke.

Skutočnosti ktoré viedli iniciátorov k potrebe zadefinovať toto územie ako park:

 • Dunaj je so svojimi brehmi, lužnými lesmi, plážami, ramenami a ostrovmi, pre Bratislavu, jej obyvateľov a návštevníkov strategickým a zásadným prírodným prvkom a nositeľom identity
 • Súčasné poznatky o unikátnosti a zraniteľnosti ekosystému Dunaja
 • Narastajúci záujem verejnosti o pobyt, oddych a rekreáciu na brehoch Dunaja
 • Aktuálne negatívne príklady nevhodného manažmentu toku a brehov Dunaja, vedúce k zbytočnému poškodeniu prírodného prostredia a zhoršeniu kvality života verejnosti
 • Dĺžka dunajských brehov a rozsah území ktoré sú pre návštevu a pobyt ľudí pri rieke atraktívne sa neustále zmenšuje
 • Toto územie je súčasťou koryta Dunaja, slúži na prevádzanie veľkých vôd, po väčšinu času je jeho využitie na účely parku veľmi vhodné a jeho občasné zaplavenie je z hľadiska prírodného parku aj žiadúce
 • Súčasným progresívnym trendom v urbanizme, v manažmente vodných tokov a v protipovodňovej ochrane, je ochrana, obnova, revitalizácia a vytváranie prírodných priestorov pri riekach
 • Toto územie, ktoré je verejným priestorom, sa ako park stále využíva, aj keď nie s plne využitým potenciálom, okamžite je teda potrebné ho ako park aj chápať a správať sa tak k nemu
 • Dunaj v Bratislave ešte aj dnes vyniká druhovým bohatstvom rýb (viac ako 50 druhov), stav mnohých populácií je však kritický, pretože sa v dôsledku nevhodných brehových úprav a regulácií nemajú kde rozmnožovať

Príklady reálneho poškodenia prírodného prostredia Dunaja z nedávnej minulosti:

 • Necitlivá technokratická zmena obľúbenej prírodnej pláže Lido na neestetický a neprístupný breh (1980-te roky 20. storočia)
 • Narušenie cenného a stabilného prírodného brehu chráneného územia Soví les a jeho nahradenie necitlivým a nevhodným obhádzaním lomovým kameňom (prvá dekáda 21. storočia!)

Aktuálne príklady reálneho poškodenia prírodného prostredia Dunaja zo súčasnosti:

 • Necitlivé opevnenie ľavého dunajského brehu pri Vlčom hrdle neďaleko ostrova Kopáč (zima 2018 !). Stovky metrov brehu prírodného charakteru, ktoré boli dôležitou súčasťou ekosystému rieky a obľúbeným miestom pobytu ľudí tohto mesta pri rieke, tu boli premenené na zdevastovaný mŕtvy breh obsypaný kameňmi v celej dĺžke, napriek tomu že takéto opatrenie nebolo potrebné (vnútorný oblúk, malé rýchlosti prúdenia, hrádza vzdialená 400 m) a použitá forma opevnenia je nevhodná.
 • Devastačný výrub stromov na ľavom brehu Dunaja medzi Čunovom a Dobrohošťou (zima a jar 2018 !). Holorub stromov na brehu Dunaja a v jeho inundačnom území má na desaťročia katastrofálne ekologické následky, bol vykonaný v rozpore s elementárnymi zásadami ekologického manažmentu vodného toku a z hľadiska protipovodňovej ochrany bol neadekvátny a nevhodný.

Aktuálny príklad bezprostredného ohrozenia prírodného prostredia Dunaja:

 • V starom koryte Dunaja, v širšom regióne Bratislavy, sa pripravuje kontroverzný zámer na prehradenie Dunaja niekoľkými vodnými dielami s otáznym účelom, ktoré by premenili prúdiaci úsek Dunaja na stojaté zdrže. Ochrancovia prírody, biológovia, ekológovia, ale aj vodohospodárski odborníci, vodáci a rybári upozorňujú na rozsiahle negatívne dôsledky takéhoto zámeru.

Bratislavský dunajský park v základných bodoch:

 • Záplavové územie Dunaja tvoriace unikátny prírodný priestor
 • Celý slovenský úsek pravého brehu Dunaja
 • Ucelený úsek dĺžky 20 km od rakúskej po maďarskú hranicu
 • Predpokladá sa integrácia miest rôzneho charakteru so zachovaním ich súčasných funkcií
 • Jednoduché revitalizačné úpravy
 • Prepojenie troch ramien s Dunajom (Ovsišťské rameno, Starohájske rameno, Jarovské rameno)
 • Revitalizácia brehov na vybraných miestach
 • Sprístupnenie pre ľudí: pozdĺžne spojenie po chodníkoch pri Dunaji, priečne vstupy do územia  k miestam prírodného Dunaja
 • Turistické, náučné, bežecké a cyklo chodníky, vodácke trasy
 • Zásadné zlepšenie podmienok pre rybie spoločenstvá
 • Možnosť vstupu priamo do Dunaja na čo najväčšom počte miest
 • Výchovný prvok – možnosť priamej osobnej skúsenosti, že rieka nie je nepriateľ, ale životodarné prostredie
 • Park prispeje k adaptácii na zmenu klímy – zlepší sa odtok cez inundačné územie, obnovia sa vodné plochy a mokrade, umožní sa ľuďom prístup do prostredia s príjemnejšou klímou v letných horúčavách
 • Možné rozšírenie aj na ľavý breh Dunaja
 • VEĽMI JEDNODUCHO REALIZOVATEĽNÉ aj postupne po etapách

Iniciátori myšlienky Bratislavského dunajského parku:

Ing. arch. Vladimír Hrdý
Ing. arch. Matúš Janota
prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc.
Mgr. Andrej Kovarik
Ing. Martin Mišík, PhD.
Mgr. Andrej Somora
doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD.

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím