Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
27. apríl 2023
0
1554

Výsledky súťaže: Banská Bystrica - Petermanova veža

V ideovej súťaži zvíťazil návrh Martina Kotrusa a Alexandry Kotrusovej.
Výsledky súťaže: Banská Bystrica - Petermanova veža

Mesto Banská Bystrica vyhlásilo v januári ideovú súťaž návrhov na sprístupnenie Petermanovej veže, ktorá je súčasťou pozostatkov stredovekej fortifikácie mestského hradu Banskej Bystrice. Strategická poloha zvonovej veže v centre mesta ponúka široký potenciál využitia pamiatky na kultúrne účely ako aj pre rozvoj cestovného ruchu. Idey získané touto súťažou chce mesto aplikovať pre budúce zhotovenie projektovej dokumentácie.

Do súťaže sa zapojilo 6 autorských kolektívov, hodnotených bolo 5 súťažných návrhov.

 

Hodnotiaca komisia v zložení: Roman Turčan, Jaromír Chmelík, Vladimir Majtan, Peter VodrážkaPeter Surovec rozhodla na zasadnutí dňa 21. apríla o výsledkoch súťaže nasledovne:

1. miesto (cena 3 000 €) - návrh  "A": FRAM Architekt
Autori:
Ing. arch. Martin Kotrus, Ing. arch. Alexandra Kotrusová, PhD.

Komentár poroty:

Návrh uvažuje so zrekonštruovaním časti hmoty kamenného hradobného múru do pôvodnej výšky  a so sprístupnením veže na úrovni 3.NP otvorom na SZ fasáde veže. Prístup k tomuto otvoru je  schodiskom vedúcim z objektu situovanom na mieste bývalého mýtneho domčeka popri  zrekonštruovanom torze múru až na korunu jeho muriva, kde sa ponúka vyhliadka na hradný areál. 

Nový vstupný objekt veže s recepciou je riešený v prijateľnom objeme, charakteristickom pre  niekdajší strážny domček s pultovou strechou. Objekt je prístupný priamo z úrovne priľahlých  spevnených plôch.  

Otázne je nakladanie s prezentovanými základmi strážneho domčeka, resp. úpravou prístupu do  objektu, prípadne úpravou nivelety priľahlých spevnených plôch. Objekt je navrhnutý ako  murovaný, v súčasnom duchu s použitím moderných výrazových prostriedkov, jeho interiér je  jednoducho čitateľný a pôsobí "čisto". Má účelne riešenú dispozíciu a dobre komunikuje s okolím  prostredníctvom pravidelne umiestnených vysokých presklených otvorov na fasádach. 

Návrh dôsledne rieši prevádzkovú schému pohybu návštevníkov expozície vo veži, vrátane  zjednosmernenia prehliadkových trás v 3. - 5.NP veže. Uvažuje aj s možnosťou využitia východu  cez Barbakan na 4.NP veže i keď tento nie je zahrnutý do prehliadkovej trasy. 

Porota kladne hodnotí návrh výmeny oceľovej zvonovej stolice za drevenú, ako aj prehliadkovú  lávku nad nosnou konštrukciou zvonov.  

Nové stropy vo veži sú navrhnuté drevené trámové, schodiská oceľové s transparentným kovovým  zábradlím (ťahokov).  

Návrh pôsobí spomedzi všetkých návrhov najpriateľskejšie k okoliu a k pamiatke, prístavba (vstupný objekt) veže je navrhnutá primerane a citlivo. Predložené riešenie má potenciál sa rozvíjať, prístupy  a prepojenia priestorov sú navrhnuté vhodne. 

Odporúčania: 

Murované konštrukcie vstupného objektu môžu mylne evokovať, že ide o pôvodné murivo strážneho domčeka - odporúča sa prípadne zvážiť materiálové stvárnenie jeho fasád. 

Návrh znegoval existujúcu prezentáciu kamenných murív strážneho domčeka a novostavbu osadil na jeho miesto na úroveň priľahlého nádvoria v snahe o rekonštrukciu dobovej historickej situácie.  Existenciu pôvodného domčeka by bolo vhodné prezentovať v rámci expozície. 

Otázne je či by mala byť realizovaná dostavba múru práve v takomto rozsahu a aké by malo byť jeho možné využitie. 

Súťažné panely:

Vizualizácie:

 

2. miesto (cena 2 000 €) - návrh "E"
Autorky: Ing. arch. Dominika Mikátová, Ing. arch. Lenka Baková

Komentár poroty:

Prezentácia časti opevnenia hradného areálu v pôvodnej výške je riešená formou náznakovej  rekonštrukcie a to po stránke navrhnutej forma aj materiality, vrátane sprístupnenia veže na úrovni  3.NP pôvodným otvorom na jej fasáde. V tomto prípade hradobný múr nie je plný, ale perforovaný  novými otvormi a v rámci jeho "útrob" je riešené schodisko, aj priestory zázemia  

Moderný novotvar minimalistického vstupného pavilónu na mieste bývalého strážneho domčeka (nie však v celej jeho stope) tvorí prízemný kubus s celopresklenou fasádou a plochou strechou. Jeho  univerzálny priestor bezberiérovo prístupný rampou obsahuje pokladňu, slúži aj pre multimediálnu  prezentáciu a ako vstupný priestor veže, prístupnej prostredníctvom schodiska vedeného "cez" nové  hradby. Schodisko môže slúžiť zároveň aj ako vyhliadkové, vďaka menšími otvoreným plošinám  v rámci jeho podest.  

Prístup, prevádzka a expozícia v jednotlivých podlažiach veže sa javí sa ako funkčná, zaujímavá a  vhodná. 

Prezentácii hradieb sa dá porozumieť, no otázne sú ich perforácie, ktoré fortifikačnú formu  potláčajú. V interiéri veže je navrhnuté použitie podláh z oceľových pororoštov, ktoré porota  považuje za otázne, nakoľko sa javí sa ako nepraktické a znižujúce bezpečnosť. Rovnako presklené  zábradlia schodísk a vyhliadkových plošín by bolo vhodné uvážiť, porota sa s ním nestotožňuje,  pretože takéto riešenie má viacero negatívnych aspektov. 

Novotvar prístavby veže je dobre pojednaný a akceptovateľný, prináša jednoznačné čisté riešenie,  hmota prístavby reminiscencie domčeka je najmenšia spomedzi hmôt tých návrhov, ktoré ju ponúkli. Riešenie, ktoré prezentuje návrh je dobre pochopiteľné, prístavba je technicky jednoduchá, na nič sa nehrá, navrhnutá interiérová apsida jej vnútorného plášťa však pôsobí trochu formálne.  Návrh pôsobí konzistentne a riešenie interiéru je sympatické, hoci je poňatý minimalisticky.  Riešenie, ktoré návrh prináša sa zdá byť finančné najmenej náročné spomedzi tých, ktoré riešia aj  objekt prístavby. 

Odporúčania: 

"Vstup" do Thurzovsko - Fuggerovskej expozície s navrhovaným prepojením 1. a 2. NP veže  schodiskom predpokladá zásah do pôvodných klenieb, čo porota považuje za necitlivé voči  pamiatke.  

"Rekonštrukcia" pôvodných hradieb z iného druhu kameňa, resp. - prezentovaná farebnosť kameňa  sa nejaví ako vhodná.

Súťažné panely:

 

3. miesto (cena 1 200 €) - návrh "B"
Autorka: Ing. arch. Lucia Kurillová

Komentár poroty:

Návrh rešpektuje súčasné optické prepojeniu priestoru tržnice a hradného areálu a nenavyšuje  hradobný múr, čím priestor pôsobí oproti prvým dvom návrhom odľahčenejšie. 

Nový vstupný objekt expozície rieši moderným novotvarom, osadeným nad úrovňou prezentovaného muriva bývalého strážneho domčeka, ktorého hmotovým stvárnením je čiastočne inšpirovaný. Kým  fasáda a dispozícia prízemia pôsobí voči okoliu uzatvorene ("betónový kváder s transparentným  obalom"), priestor pod konštrukciou naznačenej pultovej strechy prekrytej "priehľadnou  membránou" z ťahokovu pôsobí zaujímavo. Táto otvorená platforma je venovaná vyhliadkovému  posedeniu a poskytuje optický kontakt z okolitými verejnými priestormi. 

Podľa názoru poroty predložený novotvar, resp. jeho materialita pôsobí príliš kontrastne voči  historickému okoliu, nepôsobí s vežou v symbióze a navrhované riešenie vyznieva v rámci kontextu neusporiadane. Takéto stvárnenie prístavby sa javí ako veľmi silná nová vrstva a novotvar v areáli  hradu pôsobí príliš dominantne. Návrh nie je vizuálne dostatočne "pokojný" a relatívne málo citlivý  vo vzťahu k pamiatke. 

Dispozičné riešenie prízemia s recepciou, viacúčelovým priestorom a zázemím má vhodnú funkčnú  náplň, nie však vhodné usporiadanie - je pomerne uzavreté voči okoliu, nemá bezbariérový prístup a otázna je aj orientácia hygienických priestorov na fasádu a smerom do nádvoria hradu. Exteriérové schody vedúce zo vstupného objektu až na 3. NP veže sa vinú popri fasáde veže a  vytvárajú príležitosti pre vyhliadku na rôzne strany. Celkovo však riešenie takejto vyhliadkovej trasy vyznieva nekoncepčne a schodisko vybiehajúce z novotvaru a určitým spôsobom jeho pôsobenie  v prostredí ešte násobí. 

Expozícia vo veži je riešená prehľadne, sklenená podlaha umožňujúca vertikálny priehľad v rámci  veže je inšpiratívnym námetom, jej konštrukciu je však potrebné preveriť, vzhľadom na pôvodné  drevené konštrukcie vo veži a jej správanie sa pri pomerne silnom dynamickom a akustickom  zaťažení pri zvonení zvonov. 

Zaujímavo pôsobí sprístupnenie podkrovia cibule 

Odporúčania: 

Návrh pôsobí "neučesaným" dojmom a používa priveľa materiálov ako v exteriéri tak aj interiéri

Súťažné panely:

 

4. miesto - návrh "D": ateliér SIMPLE CODE

Komentár poroty:

Tento návrh ako jediný spomedzi hodnotených spochybňuje potrebu prístavby vstupných priestorov  veže a predkladá názor na riešenie bez nej. 

Pôdorysnú stopu dobového mýtneho domčeka prezentuje zhmotnením pozícií kamenného muriva  stien jeho priestorov a následným vypĺňaním medzipriestorov zeleňou a prvkami drobnej  architektúry.  

Z návrhu nie je zrejmé akým spôsobom je Petermanova veža sprístupnená návštevníkom. Veľkým  nedostatkom návrhu je, že nerieši pôdorysy podlaží ani schému navrhnutej prevádzky. Vstup  z priestorov Barbakanu do veže nebol v návrhu presvedčivo odkomunikovaný ako vhodnejší než  vstup z exteriéru. 

V predloženom návrhu je prezentovaná iba situácia na 3. - 5. NP veže, nie je riešené ani  sprístupnenie úrovne vyhliadky pod jej strechou. To je popísané iba v texte (prístup na 6.NP -  doplneným sekundárnym rebríkovým schodiskom). 

Autori sa zaoberali iba čiastkovými námetmi ako sú: 

  • Prezentácia reminiscencie na domček mýtnika riešená parkovými úpravami jeho pôdorysu, ktorá  podľa názoru poroty pôsobí v rámci hradného areálu veľmi "zvláštne" a rozpačito. Ani socha Belu  IV. na danom mieste nie je vhodne umiestnená - uhorský kráľ v pobytovom záhone pôsobí zmätočne
  • Vyhliadková platforma vo väzbe na predpokladané miesto niekdajšieho vstupu do veže v 3.NP.  Ide o vykonzolovanú oceľovú konštrukciu z Cortenu, osadenú v mieste hornej hrany niekdajšieho  hradobného múru. Navrhnuté riešenie by bolo podľa poroty akceptovateľné s menším vyložením.  Výstup na platformu je zidealizovaný a technicky nepodložený. 
  • Zdvojené široké točité schodisko, ktoré nesie integrované súčasti expozície a súčasne je  vyhliadkovým prvkom veže. Je spojnicou medzi najnižším bodom v 3. NP v mieste niekdajšieho  vstupu do veže a najvyšším bodom v 5. NP pod zvonmi. V návrhu je prezentovaný model dreveného  špirálového schodiska s trajektóriou expozície zdola - nahor, zhora - nadol a späť, ktoré je vsadené  do priestorovej oceľovej konštrukčnej mriežky.  

Z pohľadu poroty sa vloženie navrhnutého masívneho schodiska, ktoré pravdepodobne nebude  kompatibilné s pamiatkový mi hodnotami veže (po vykonaní AHV) javí veľmi otázne a typologicky nevhodné do daného priestoru. 

Autori sa príliš fixovali na masívnu formu schodiska, ktorá sa v priestore veže javí ako invazívny  prvok a vytvára zvláštne nevyužité rohy v pôdorysoch dispozície. Schodisko neumožňuje voľný  priehľad vežou a vnímanie jej interiéru a rovnako autorom unikajú väzby na exteriér Schodisku venovali autori priveľa pozornosti, pričom niektoré požiadavky zadania vôbec neriešili . 

Porota neodporúča ďalej pracovať s riešením predloženým v rámci návrhu.

Súťažné panely:

 

5. miesto - návrh "C": AMŠ Partner
Autori: Ing. arch. Marián Šovčík, CSc., Ing. arch. Martin Brida, PhDr. Miroslav Sura

Komentár poroty:

-Veľmi "odviazaný návrh" priniesol exteriérový celopresklený výťah vedúci popri Petermanovej veži  a modernú stavbu vstupného objektu, ktorá mierne levituje nad rekonštrukciu muriva strážneho  domčeka. Oceľová konštrukcia prízemného kubusu z Cortenu je prístupná bezbariérovo a okrem  viacúčelového priestoru s recepciou a zázemím obsahuje aj nástupnú stanicu výťahu. 

Neprehliadnuteľným počinom v priestore areálu hradu je aj návrh rekonštrukcie hradieb vedúcich od Petermanovej veže až k Farskej bašte v ich pôvodnej výške. Hradby s cimburím sú poňaté v troch  rôznych prevedeniach - sčasti ako kamenné, sčasti z nepriehľadnej oceľovej konštrukcie z Cortenu a sčasti z oceľovej konštrukcie s transparentnou výplňou, čo pôsobí veľmi chaoticky. 

Prehliadka veže je ponúknutá v dvoch trasách: "historickej", t.j. v súčasnom stave veže a "zážitkovo komfortnej" panoramatickým výťahom so stanicami na 3. NP a 6.NP. Ide však o prerušovanú  prehliadkovú trasu, nakoľko jednotlivé podlažia veže nie sú navzájom prepojené.  

Návrh na podklade historických analýz prináša aj názory na riešenie celého hradného areálu a  okolitých verejných priestorov vrátane mestskej tržnice, ako aj názor na situovanie výtvarných diel  v týchto priestoroch.. 

Predložený návrh poskytol porote priestor pre vytvorenie názoru a vyhodnotenie dopadu veľkých a  invazívnych zásahov do predmetného hradného areálu. Porota sa prikláňa k názoru, že táto cesta nie  je vhodná. 

Sprístupnenie Petermanovej veže celopreskleným výťahom porota hodnotí ako neprimerané,  preexponované, priveľmi konkurujúce historickej architektúre veže aj z diaľkových pohľadov.  

Autori nepredložili návrh riešenia plynulej trasy prehliadky expozície vo veži, návštevníci sú nútení  opakovane nastúpiť a vystúpiť z výťahu na rôznych podlažiach, čo sa javí z hľadiska prevádzky  príliš komplikované. 

Novotvar prízemného pavilónu má vhodnú funkčnú náplň, v areáli však spolu s výťahom vedľa  hmoty veže pôsobí priemyselne, "nekomunikuje" s pamiatkou.  

Prezentácia hradného múru viacerými materiálmi sa javí ako vágna.  

Návrh pracuje s umiestnením viacerých výtvarných diel v okolí a samotnom priestore mestského  hradu, pričom takéto riešenie nebolo preverené a nie je založené na spoločenskej objednávke.  Navrhnutý presun sochy Belu IV. bol porotou hodnotený pozitívne. 

Tento návrh dáva do pozornosti myšlienku, že by bolo vhodné venovať sa riešeniu hradného areálu  ako celku.

Súťažné panely:

 

Vylúčený z hodnotenia (doručený po lehote určenej na overenie súťažných návrhov) - návrh "F"
Autor: Ing. arch. Marek Bulej 

Súťažný panel:

 

Zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty pre súťaž návrhov:

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím