Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
3. november 2023
1
1138

Architektonické súťaže v roku 2023 - prehľad

Súťaže, návrhy, víťazi...
Architektonické súťaže v roku 2023 - prehľad

V rámci koncoročných sumárov už tradične prinášame chronologický prehľad súťaží za posledný rok. Oproti roku 2022, ktorý bol bol z tohto pohľadu mimoriadne silný sme zaznamenali výrazný pokles. Z doterajšieho maxima - 37 architektonických a urbanistických súťaží overených Slovenskou komorou architektov sme sa v roku 2023 dostali na číslo 26.

Výsledky, i súťažné návrhy prinášame v retrospektívnom prehľade. Zoradené sú podľa druhu v chronologickom poradí, podľa termínov zverejnenia:

 

Súťaže overené Slovenskou komorou architektov:

Mestský park Banská Bystrica (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Mesto Banská Bystrica
Zverejnené: 16. marec 2023

Cieľom projektovej jednoetapovej súťaže bolo nájsť najlepší krajinársko-architektonický návrhu revitalizácie pamiatkovo chráneného Mestského parku. Zámerom samosprávy je park zachovať a citlivo pretvoriť pre budúce generácie, s prihliadnutím na odborné odporúčania a podnety ľudí žijúcich v Banskej Bystrici. Mestský park má ponúkať možnosti na rekreačné, kultúrne a komunitné aktivity, a byť zapojený do priestorovej a sociálnej štruktúry okolia. Vyhláseniu súťaže predchádzal rozsiahly participatívny proces.

Do súťaže sa zapojilo 12 autorských kolektívov, zvíťazil návrh Ireneja Šereša, Lenky Gulačovej, Romany Šašinkovej a Kataríny Gálikovej.

 

Kreatívne a inovačné centrum Brezno (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Mesto Brezno
Zverejnené: 6. apríl 2023

Dvojkolová architektonickú súťaž s cieľom prispôsobenia objektu zo 60. rokov pre nové využitie a funkčnú náplň. Súťažný návrh mal priniesť efektívne riešenie existujúcich priestorov a nadstavby, s dôrazom na optimálny kompromis medzi technickými a priestorovými požiadavkami, architektonickým výrazom a ekonomickou náročnosťou. Predpokladané investičné náklady na realizáciu sú do 3,5 mil. € bez DPH.

V súťaži svoje návrhy odovzdalo 16 autorských kolektívov, zvíťazil návrh kolektívu young.s architekti.


Nová Myjava (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Mesto Myjava
Zverejnené: 11. apríl 2023

Verejná jednokolovú súťaž návrhov na komplexné riešenie zóny "Nová Myjava". Zmeny v území, priamo napojenom na centrum mesta, vyplývajú z potreby zrušenia autobusovej stanice, ktorá v lokalite stratila svoje opodstatnenie. Poloha na západne orientovanom svahu, s peknými výhľadmi na mesto, vytvára predpoklad pre situovanie nových funkcií. Na území by po zrušení autobusovej stanice mala vzniknúť obytná zóna. Návrh urbanistickej štúdie riešeného územia bude po obstaraní a vypracovaní podkladom pre obstaranie Zadania pre ÚPN-Z. Riešené územie má 9 hektárov.

Do súťaže sa zapojilo autorských kolektívov, zvíťazil kolektív Alexy & Alexy.

 

Rekonštrukcia a revitalizácia Kultúrno-komunitného centra Dlhé Hony, Trenčín (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Mesto Trenčín
Zverejnené: 27. apríl 2023

Súťaž návrhov na návrh kompletnej a zásadnej rekonštrukcie objektu starého Kultúrneho strediska. "Stavba by mala mať nápaditý a zaujímavý koncept a nemala by pripomínať štandardnú ekonomickú architektúru. Mala by byť estetickým akcentom tejto zóny. Okrem toho musí nové riešenie reflektovať nové požiadavky na súčasnú architektúru  ekologické a udržateľné zelené riešenia", stálo v zadaní.

Súťaž prebieha v dvoch kolách. V prvej etape predložilo portfóliá referenčných projektov a prvotný koncept 18 tímov. Systémom viacstupňového vyraďovania určila porota 4 kolektívy, ktoré následne vyzvala na účasť (na predloženie návrhov) v druhom kole. Zvíťazil návrh Michala Oborného, Vladimíra Vršanského, Michala Vršanského, Andreja Drgalu, Michaely Steiner Sýkorovej.

 

Banská Bystrica - Petermanova veža (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Mesto Banská Bystrica
Zverejnené: 27. apríl 2023

Ideová súťaž návrhov na sprístupnenie Petermanovej veže, ktorá je súčasťou pozostatkov stredovekej fortifikácie mestského hradu Banskej Bystrice. Strategická poloha zvonovej veže v centre mesta ponúka široký potenciál využitia pamiatky na kultúrne účely ako aj pre rozvoj cestovného ruchu. Idey získané touto súťažou chce mesto aplikovať pre budúce zhotovenie projektovej dokumentácie.

Do súťaže sa zapojilo 6 autorských kolektívov, hodnotených bolo 5 súťažných návrhov. Zvíťazil návrh Martina Kotrusa a Alexandry Kotrusovej.


Výtvarný návrh sochy Imricha Karvaša v exteriéri budovy NBS, Bratislava (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Národná banka Slovenska
Zverejnené: 5. máj 2023

Národná banka Slovenska vyhlásila súťaž s cieľom získať návrh sochy, ktorá pripomenie významnú slovenskú osobnosť - profesora Imricha Karvaša. Významný slovenský ekonóm, národohospodár, právnik, vysokoškolský pedagóg a publicistu, odborník v menovej oblasti, presvedčený humanista a vlastenec vstúpil do dejín ako prvý guvernér Slovenskej národnej banky.

Súťaže sa zúčastnilo 16 kolektívov. Porota udelila znížené ceny trom návrhom a špeciálnu cenu jednému návrhu. Ako najlepší určila návrh autor Petra Ilčíka. Na základe rokovania vyhlasovateľa súťaže s účastníkom súťaže, ktorého súťažný návrh sa umiestnil na 1. mieste a odporučenia architektov budovy ústredia NBS sa nakoniec vyhlasovateľ súťaže rozhodol víťazný sochársky návrh nerealizovať. 

 

Architektonicko-výtvarný návrh novej expozície "Život a dielo básnika Ivana Kraska", Piešťany (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch
Zverejnené: 31. máj 2023

Zadaním verejnej dvojkolovej súťaže bolo vytvorenie návrhu novej stálej expozície prezentujúcej život a dielo básnika Ivana Kraska v priestoroch jeho piešťanského bytu. K zámeru vytvoriť novú expozíciu múzeum prikročilo z dôvodu zastaraného formátu a neaktuálnosti súčasnej expozície. Súčasťou riešenia novej expozície mal byť aj návrh nového výstavného fundusu, výtvarného a grafického riešenia obrazových materiálov v expozícii ako i grafické riešenie textov a návrh osvetlenia expozície.

Do 1. kola súťaže sa prihlásilo 8 subjektov, z ktorých jeden subjekt nesplnil formálne súťažné podmienky a rozhodnutím poroty bol z posudzovania vylúčený. Hodnotiaca komisia z nich vybrala troch uchádzačov, ktorí predložili svoje návrhy do druhého kola. Zvíťazil Ateliér Greš Želiar.

 

Trenčiansky luh - revitalizácia Rekreačno-vzdelávacej zóny (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Mesto Trenčín
Zverejnené: 14. jún 2023

Dvojkolová krajinársko-architektonická súťaž návrhov na revitalizáciu rekreačno-vzdelávacej zóny Trenčiansky luh. Projekt má spolu s revitalizáciou parku Gen. M. R. Štefánika rozšíriť infraštruktúru pre konanie kultúrnych a spoločenských aktivít, pripravuje mesto aj vo vzťahu k titulu EHMK2026.

Trenčiansky luh bol v roku 2021 vyhlásený za obecné chránené územie, ktoré je rozdelené na dve zóny. Prvá je Zóna ochrany lužného lesa je bezzásahová. Druhá rekreačno-vzdelávacia zóna je určená aj na aktívnejšie využitie -  práve táto časť je predmetom súťaže. Riešené územie s rozlohu cca 25 000 m2 je vymedzené hrádzou a riekou Váh.

Cieľom plánovanej revitalizácie lokality je vytvoriť priestor pre rekreačno-oddychové aktivity, s komunitnými prvkami, s ohniskami, malými ihriskami a s prvkami pre deti a rodiny, s mobiliárom, s priestormi pre umelecké a komunitné aktivity. Zadanie odporúča akcentovať miesta, z ktorých sú atraktívne pohľady na hrad.

V stanovenej lehote bolo vyhlasovateľovi doručených 11 ponúk. Do 2. kola súťaže postúpili na základe hodnotenia portfólií a libreta 4 súťažné kolektívy. Zvíťazil návrh Viktórie Gáspár, Matúša Janotu, Richarda Kastela, Vladimíra Kováča, Martina Mišíka a Andreja Škrinára.


Revitalizácia parku Gen. M. R. Štefánika v Trenčíne (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Mesto Trenčín
Zverejnené: 14. jún 2023

Dvojkolová krajinársko-architektonickú súťaž návrhov na revitalizáciu parku Gen. M. R. Štefánika. Projekt má spolu s revitalizáciou revitalizáciu rekreačno-vzdelávacej zóny Trenčiansky luh rozšíriť infraštruktúru pre konanie kultúrnych a spoločenských aktivít, pripravuje mesto aj vo vzťahu k titulu EHMK2026.

Park s rozlohou cca 45.000 m2 sa nachádza na východnom okraji historického centra mesta, medzi ul. Gen. M. R. Štefánika a železničnou traťou, na východnom okraji parku je železničná a autobusová stanica. V súčasnosti slúži hlavne ako príjemná spojnica medzi centrom mesta a stanicami.

Cieľom revitalizácie územia je transformácia "tranzitného" priestoru na kultúrno-spoločenský park. Zmena náplne má potenciál vytvoriť atraktívne prostredie a pritiahnuť nových návštevníkov. Zadanie odporúča akcentovať miesta, z ktorých sú atraktívne pohľady na hrad (napr. pri existujúcom altánku).

V stanovenej lehote bolo vyhlasovateľovi doručených 6 ponúk. Do 2. kola súťaže postúpili na základe hodnotenia portfólií a libreta 4 súťažné kolektívy. Zvíťazil návrh Petra Steca, Jána Studeného, Petra Pasečného a Lucie Paulíkovej.


Gánkový dom - súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Inštitútom Slovenskej komory architektov
Zverejnené: 21. jún 2023

Ideová verejná jednokolová architektonická súťaž návrhov, ktorej zadaním bolo hľadanie ideového prístupu k obnove rodinného domu typu - "gánkový dom".

Úlohou účastníkov súťaže, profesionálov v oblasti navrhovania stavieb bolo vyjadriť názor na optimálnu formu adaptácie, dostavby či transformácie najčastejších typových domov 20. storočia, pri zohľadnení kritérií energetickej a spoločenskej udržateľnosti vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti SR - komponentu 2.

Do súťaže sa v stanovenej lehote zapojilo 45 účastníkov. Druhú, zvýšenú cenu ex aequo si odniesli Matúš Hudec, Jana Kubicová, Timea Petrová a kolektív ateliéru Ô.


Dom s prejazdom - súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Inštitútom Slovenskej komory architektov
Zverejnené: 21. jún 2023

Ideová verejná jednokolová architektonická súťaž návrhov, ktorej zadaním bolo hľadanie ideového prístupu k obnove rodinného domu typu - "dom s prejazdom".

Úlohou účastníkov súťaže, profesionálov v oblasti navrhovania stavieb bolo vyjadriť názor na optimálnu formu adaptácie, dostavby či transformácie najčastejších typových domov 20. storočia, pri zohľadnení kritérií energetickej a spoločenskej udržateľnosti vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti SR - komponentu 2.

Do súťaže sa v stanovenej lehote zapojilo 27 účastníkov. O druhú zvýšenú cenu sa podelili autori Lukáš Blana + Adam Benčo a Tomáš Gelien + Ludmila Haluzíková.


Mestská radovka - súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Inštitútom Slovenskej komory architektov
Zverejnené: 21. jún 2023

Ideová verejná jednokolová architektonická súťaž návrhov, ktorej zadaním bolo hľadanie ideového prístupu k obnove rodinného domu typu - "mestská radovka".

Úlohou účastníkov súťaže, profesionálov v oblasti navrhovania stavieb bolo vyjadriť názor na optimálnu formu adaptácie, dostavby či transformácie najčastejších typových domov 20. storočia, pri zohľadnení kritérií energetickej a spoločenskej udržateľnosti vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti SR - komponentu 2.

Do súťaže sa v stanovenej lehote zapojilo 23 účastníkov. Zvíťazil návrh Dávida Husára a Michala Dindu.


Námestie s mestským hradom, Stropkov (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Mesto Stropkov
Zverejnené: 27. jún 2023

Jednoetapová urbanisticko-architektonická súťaž návrhov na podobu centrálneho námestia s mestským hradom.

Dlhodobým zámerom Mesta Stropkov je komplexná revitalizácia priestranného centrálneho námestia, ktorá sa touto súťažou návrhov dostáva do finálnej fázy. Tá je o to zaujímavejšia, že zahŕňa pozostatky mestského hradu s kostolom a kaštieľom. Archeologicko-historický výskum vytvoril podklad pre zapojenie komplexu zaniknutého hradu do priestorovej štruktúry centrálneho verejného priestoru.

Komplexná obnova námestia a zviditeľnenie mestského hradu má prispieť k prilákaniu návštevníkov a turistov do mesta, k vytvoreniu kvalitného spoločenského, zhromažďovacieho a oddychového miesta pre obyvateľov mesta a zhodnotenia málo známych historických aspektov mesta Stropkov.

Porota posudzovala 9 súťažných návrhov. Zvíťazil návrh Nikolety Slovákovej, Jany Sulzera, Rudolfa Nikerleho, Kryštofa Jireša a Laury Lukáčovej (pražské uncut studio).

 

Trvalé záložné pracovisko Národnej banky Slovenska Kremnica (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Národná banka Slovenska
Zverejnené: 7. júl 2023

Dvojetapový architektonicko-urbanistickú súťaž na trvalé záložné pracovisko na svahovitom pozemku nad Angyalovým domom v Kremnici. Nový multifunkčný objekt bude slúžiť ako trvalé záložné pracovisko (TZP) v mimoriadnych situáciách ako priestor pre umiestnenie havarijných tímov. Objekt bude slúžiť aj pre potreby Múzea mincí a medailí, ktoré je súčasťou Národnej banky Slovenska, ako vzdelávacie stredisko zamestnancov NBS.

Víťazný návrh presvedčil porotu svojím lineárnym konceptom, ktorý je osadený v teréne tak, aby stavbe padlo za obeť najmenej stromov. Dvojpodlažná hmota, šikmá strecha a výraz dreveného domu odkazuje na históriu banského regiónu. Objekt, čiastočne postavený na stĺpoch, je koncipovaný ako drevostavba.

Do súťaže sa zapojilo 42 autorských kolektívov, do druhej etapy postúpilo 5 z nich. Zvíťazil návrh ateliéru ATOMstudio s.r.o. - Katarína Bergerová, Martin Hudec, Tea Mersuli


Galantská knižnica (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ:  Galantská knižnica
Zverejnené: 18. júl 2023

Architektonicko-urbanistická súťaž na novú podobu kultúrnej inštitúcie.

Projekt vznikne na mieste bývalého hospodárskeho dvora esterházyovského Neogotického kaštieľa v Galante v priamom kontakte s mestským parkom a Parkom SNP. Víťazný návrh využíva múry hospodárskeho objektu, ktorý bol neskôr prestavaný na školu. Podľa autora tvoria "pamäť miesta" a zároveň kulisu, do ktorej sa vstavia knižnica.

Súťaž zaujala na slovenské pomery nezvyklým formátom. Súťažiaci nepredkladali vizualizácie, porota vychádzala len z výkresov a fyzického modelu a mohla sa tak lepšie sústrediť na odbornú stránku - koncepčné, hmotovo-priestorové a dispozično-prevádzkové riešenie. 

Do súťaže sa zapojilo 48 autorských kolektívov. Zvíťazil návrh architekta Michala Kontšeka. 


Centrum tradičnej kultúry Detva (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ:  Podpolianske osvetové stredisko v spolupráci s BBSK
Zverejnené: 19. júl 2023

Predmetom zákazky s nízkou hodnotou s prvkami urbanisticko-architektonickej súťaže bolo optimálne riešenie areálu Centra tradičnej kultúry, vrátane architektonického riešenia novostavby samotného objektu centra, pre uspokojenie potrieb modernej inštitúcie 21. storočia, zameranej na uchovávanie a šírenie vybraných javov tradičnej kultúry (ľudový spev a hudbu, tanec, výtvarné a remeselné prejavy, tradičnú stravu, spoločenský život a obyčajovú kultúru). Centrum má ponúkať aj ubytovacie kapacity.

V rámci 1. etapy súťaže bolo vyhlasovateľovi doručených v stanovenej lehote 15 žiadostí o účasť, vrátane portfólií s referenčnými projektmi uchádzačov. Hodnotiaca komisia posunula na základe kvality a relevantnosti predložených portfólií do ďalšej etapy súťaže 5 autorských kolektívov. Zvíťazil návrh ateliéru 2021.


Ekovýchovné centrum Správy Národného parku Veľká Fatra v Turčianskych Tepliciach (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ:  Správa Národného parku Veľká Fatra
Zverejnené: 31. júl 2023

Dvojetapová projektovú súťaž na Ekovýchovné centrum Národného parku Veľká Fatra, ktoré má vzniknúť v budove bývalého Lesného závodu v Turčianskych Tepliciach.

Do súťaže sa zapojilo 33 účastníkov. Na základe hodnotenia kvality predložených portfólií boli  vyzvaní traja účastníci, ktorí spracovali a osobne odprezentovali svoje návrhy. Zvíťazil návrh ateliéru Kuklica Smerek architekti.

 

Návštevnícke centrum Demänovských jaskýň a Národného parku Nízke Tatry (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ:  Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky a Správa slovenských jaskýň
Zverejnené: 14. august 2023

Dvojetapová projektovú súťaž na Návštevnícke centrum Demänovských jaskýň a Národného parku Nízke Tatry. Návštevnícke centrum vznikne v areáli Demänovskej jaskyne slobody, ktorá je dlhodobo najnavštevovanejšou sprístupnenou jaskyňou na Slovensku.

V prvej etape účastníci predložili zloženie riešiteľského tímu a portfólio troch referenčných projektov. Do účasti v druhej etape boli spomedzi 34 účastníkov vyzvané tri kolektívy, ktoríé spracovali a osobne odprezentovali svoje návrhy. Zvíťazil návrh ateliéru A B.K.P.Š.


Návštevnícke centrum Národného parku Slovenský kras (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ:  Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne
Zverejnené: 25. september 2023

Cieľom užšej verejnej neanonymnej dvojkolovej súťaže návrhov bolo získať návrh pre vybudovanie nástupného pavilónu do areálu Národného parku Slovenský Kras. Ten sa má v budúcnosti stať prvým kontaktným miestom pre potenciálnych návštevníkov parku. Okrem základných informácií by mal poskytnúť aj možnosť občerstvenia a oddychu, a vytvoriť zázemie pre konanie menších edukačných podujatí. V druhej etape má investor záujem realizovať pavilón expozície, ktorého návrh však mali súťažné kolektívy vyriešiť iba ideovo a urbanisticky.

V prvom kole súťaže odborná porota posudzovala kvalitu predloženého portfólia a libreta 19 ateliérov. Na základe bodového zisku postúpili do druhej etapy tri autorské kolektívy. Zvíťazil odvážny návrh Benjamína Brádňanského a Víta Haladu z ateliéru N/A.


Administratívna budova Úradu vlády Slovenskej republiky (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ:  Úrad vlády Slovenskej republiky
Zverejnené: 28. september 2023

Dvojetapovú architektonicko-urbanistickú súťaž na novú administratívnu budovu Úradu vlády Slovenskej republiky. Zámer vyplynul z nedostatku kancelárskych priestorov pre potreby úradu, ktorý je v súčasnosti riešený umiestnením zamestnancov v komerčnom podnájme. Súčasťou novej budovy budú najmä kancelárie pre celkovo 500 zamestnancov a s tým súvisiace zázemie. Riešené územie, na ktorom sa dnes nachádzajú staré technické objekty je na okraji Lippayovskej záhrady, v blízkosti budovy Letného arcibiskupského paláca a pavilónu úradu. Pre Úrad vlády bola architektonická súťaž prvou skúškou nástroja verejného obstarávania.

Do prvej etapy súťaže sa zapojilo celkom 55 súťažných kolektívov. Do druhej etapy postúpilo 6 najlepších. Zvíťazil návrh architektov Milana Kiačeka a Matúša Kiačeka.


Revitalizácia areálu pre Ústav pamäti národa (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Ústav pamäti národa
Zverejnené: 3. október 2023

Ústav pamäti národa (ÚPN) od svojho vzniku pred dvadsiatimi rokmi sídli v  prenajatých priestoroch na rôznych miestach Bratislavy a nemal možnosť fungovať ako reprezentatívna inštitúcia otvorená pre verejnosť. ÚPN preto vyhlásil jednokolovú architektonickú súťaž návrhov, ktorá má priniesť riešenie. Z  doteraz nevyužívaných budov na štátnych pozemkoch na rozhraní mestských častí Ružinov, Staré mesto a Nové mesto má vzniknúť reprezentatívne sídlo Ústavu aj s  verejnými priestormi pre návštevníkov.

Do určenej lehoty svoje návrhy predložilo 11 súťažiacich. Hodnotiaca komisia za víťaza súťaže vyhlásila prešovský kolektív zerozero.


Miklušova väznica - súťaž návrhov na novú expozíciu (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach
Zverejnené: 3. november 2023

Cieľom verejnej anonymnej jednoetapovej architektonickej súťaže návrhov bolo nájsť najlepšie riešenie pre novú expozíciu Miklušovej väznice a sprístupniť históriu väzenstva a súdnictva v meste Košice širokej verejnosti.

Klasické exponáty vo vitrínach majú doplniť multimediálne inštalácie, atraktívne pre všetky vekové kategórie. Architekti riešili tiež sprístupnenie priestoru a zbierkových predmetov návštevníkom so zdravotným znevýhodnením a prepojenie s existujúcou expozíciou v Objekte.

Do súťaže bolo odovzdaných 8 súťažných návrhov prostredníctvom systému EVO. Ďalšie 2 súťažné návrhy, ktoré boli odovzdané iným spôsobom, neboli hodnotené. Hlasovanie členov poroty určilo ako víťazný návrh Simony Fisherovej, Juraja Izraela a Ivony Chmelovej.


Architektonicko urbanisticko krajinárska anonymná súťaž návrhov Turzovské kúpele (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Košický samosprávny kraj
Zverejnené: 5. november 2023

Architektonicko-urbanisticko-krajinárska súťaž návrhov s cieľom obnovenia historického areálu Turzovských kúpeľov v katastri obce Gielnica a vytvorenia Wellness a Spa Rezortu.

Do dvojkolovej anonymnej súťaže sa zapojilo celkom 10 autorských kolektívov. Zvíťazil návrh bratislavského ateliéru Between.

 

Námestie slobody v Banskej Bystrici (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Mesto Banská Bystrica
Zverejnené: 21. november 2023

Zámerom banskobystrickej samosprávy je prestavba Námestia slobody na plnohodnotný verejný priestor s celomestským charakterom. Riešené územie tvorí mimoriadne zložitý urbanisticko-architektonický priestor - súčasť významnej kompozičnej osi v štruktúre mesta.

Medzinárodná urbanisticko-architektonicko-krajinársku súťaž sa konala formou súťažného dialógu. Prihlásilo sa 12 architektonických ateliérov zo štyroch krajín - Slovenska, Českej republiky, Nemecka a Veľkej Británie. Medzinárodná odborná komisia vybrala štyroch postupujúcich, ktorí dopracovali svoje návrhy na riešenie priestoru Námestia slobody.  Zvíťazil návrh bratislavského kolektívu Between.

 

Modernizácia oddelenia náučnej literatúry v Turčianskej knižnici v Martine (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Turčianska knižnica v Martine
Zverejnené: 23. november 2023

Cieľom súťaže bolo nájsť najlepší návrh pre vytvorenie multifunkčného priestoru knižnice s využitím moderného technického vybavenia. Priestor bude po dokončení spĺňať nároky na vzdelávanie verejnosti aj knihovníkov a vytvorí podmienky pre aktívne trávenie voľného času.

Súťaž prebiehala v dvoch etapách. Do prvej etapy predložilo zloženie riešiteľského tímu a portfólio (tri referenčné projekty) 12 autorských kolektívov. Na základe posúdenia kritéria kvality referenčných projektov zostavila hodnotiaca komisia poradie účastníkov. Vyhlasovateľ následne vyzval na účasť v druhej etape ateliéry, ktoré sa umiestnili ex aequo na prvých troch miestach. Zvíťazil návrh kolektívu Hubinsky atelier.

 

Verejná anonymná krajinársko-architektonická súťaž Depo park Trnava (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Mesto Trnava
Zverejnené: 12. december 2023

Krajinársko-architektonická súťaž na konverziu bývalého železničného depa a opravárenských hál Urbánneho parku pre alternatívne mestské športy a kultúru. 

Zámerom mesta je, aby sa opustený a chátrajúci brownfield o rozlohe cca 3 hektáre a haly s prestrešenou plochou 2650 m2 zmenili na urbánny park. Ťažisko bude tvoriť skatepark, s parametrami na organizovanie medzinárodných súťaží. Plochy hál a areálu majú byť doplnené o ďalšie športové a kultúrne programy, pre vytvorenie mixu pre živý a intenzívny mestský priestor bez bariér s prirodzenými rozhraniami a komplexnými vzťahmi. 

V termíne určenom na odovzdanie súťažných návrhov bolo prijatých 20 návrhov. Zvíťazil ateliér Kuklica Smerek architekti.

 

V roku 2023 boli vyhlásené ďalšie súťaže overené SKA, ktoré budú vyhodnotené až v budúcom roku:

 • Vízia areálu SAV (viac tu)
  Vyhlasovateľ: Slovenská akadémia vied
 • Urbanistický návrh Trnava - Štvrť (viac tu)
  Vyhlasovateľ: Mesto Trnava
 • Univerzitná nemocnica sv. Martina - Interiér lôžkových oddelení (viac tu)
  Vyhlasovateľ: Univerzitná nemocnica Martin
 • Univerzitná nemocnica sv. Martina - Interiér verejných, administratívnych a školiacich priestorov a ambulancií (viac tu)
  Vyhlasovateľ: Univerzitná nemocnica Martin
 • Rekonštrukcia a prístavba mestskej plavárne vo Zvolene (viac tu)
  Vyhlasovateľ: Mesto Zvolen
 • Nová stála expozícia pre Kaštieľ Radoľa - Cesta dejinami (viac tu)
  Vyhlasovateľ: Kysucké múzeum
 • Revitalizácia vnútrobloku Zoborského kláštora v Nitre (viac tu)
  Vyhlasovateľ: Nitrianska organizácia cestovného ruchu n. o.
 • Nová fontána na pešej zóne v Trnave (viac tu)
  Vyhlasovateľ: Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko a Mesto Trnava
 • Trenčiansky hrad - expozícia 2026 (viac tu)
  Vyhlasovateľ: Trenčianske múzeum v Trenčíne
 • Centrum verejných služieb / Priemyselný park Valaliky (viac tu)
  Vyhlasovateľ: Valaliky Industrial Park

V procese overovania sú nasledovné súťaže:

 • Obytná zóna Medziháj (viac tu)
  Vyhlasovateľ: Mesto Trnava
 • Pastoračné centrum sv. Jána Pavla II., Sereď (viac tu)
  Vyhlasovateľ: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Sereď
 • Galéria Lesná (viac tu)
  Vyhlasovateľ: Nadácia Lesná
 • Bytový dom WWH (viac tu)
  Vyhlasovateľ: RED_REAL ESTATE DEVELOPMENT

 

Okrem súťaží, ktoré boli vyhlásené pod záštitou Slovenskej komory architektov, prebehlo niekoľko ďalších, ktoré prinášame v nasledujúcom súhrne:

 

Architektonicko-urbanistická súťaž Southbank Bratislava (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Penta Real Estate
Zverejnené: 13. apríl 2023

Predmetom riešenia súťaže bola  lokalita medzi bratislavským Starým mostom, mostom Apollo a Prístavným mostom. Architektonicko-urbanistická súťaž, ktorá je východiskom pre projekt s pracovným názvom Southbank, bola spustená v polovici augusta 2022.

52 súťažných návrhov do druhého kola postúpilo šesť architektonických zoskupení, ktoré následne svoje návrhy rozpracovali do detailnej podoby. Zvíťazil návrh kolektívu Snøhetta + Studio Egret West + gro architekti.

 

Návštevnícke centrum a administratívno-prevádzková budova Národného Parku Malá Fatra v obci Varín - verejné obstarávanie pre služby architektov a projektantov (výsledky nájdete tu, projekt tu)
Vyhlasovateľ: Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
Zverejnené: 26. apríl 2023

Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne vyhlásila v marci verejné obstarávanie pre služby architektov a projektantov, ktorého cieľom bolo je získať spracovateľa architektonického návrhu a následne projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu sídla národného parku a vytvorenie moderného návštevníckeho centra.

Spomedzi štyroch účastníkov zvíťazil košický kolektív Architektonické štúdio Atrium.

 

Stredisko environmentálnej výchovy Tisovec - projektová dokumentácia (výsledky nájdete tu, projekt tu)
Vyhlasovateľ: Správa Národného parku Muránska Planina so sídlom v Revúcej
Zverejnené: 28. apríl 2023

Správa Národného parku Muránska Planina so sídlom v Revúcej vyhlásila v marci výzvu na predloženie ponuky projektovej dokumentácie. Zámerom projektu je rekonštrukcia bývalej administratívnej budovy nachádzajúcej sa v okrajovej časti mesta Tisovec na Stredisko environmentálnej výchovy vrátane školy v prírode, kde bude možné realizovať pobytové programy. 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bol najlepší pomer ceny a kvality predložených portfólií referenčných projektov.

Do súťaže sa zapojilo 6 autorských kolektívov. Zvíťazil košický kolektív Architektonické štúdio Atrium.

 

Architektonicko-urbanistická súťaže na projekt s pracovným názvom Vajnorská (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Penta Real Estate
Zverejnené: 9. máj 2023

Cieľom jednokolovej architektonicko-urbanistickej súťaže bolo nájsť budúce riešenie a podobu zástavby brownfieldu v bratislavskom Novom Meste. Projekt plánuje developer realizovať na rohu ulíc Vajnorská a Odborárska, na území s rozlohou takmer 4,5 hektára

V súťaži potvrdilo účasť 6 architektonických ateliérov s medzinárodnou pôsobnosťou. Zvíťazil slovinský ateliér Bevk Perović arhitekti.


Architektonický návrh slovenskej expozície na EXPO 2025 Osaka (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR
Zverejnené: 2. jún 2023

Neoverená súťaž návrhov oficiálnej expozície Slovenskej republiky na svetovej výstave EXPO 2025 OSAKA. Jej účelom bolo podľa slov vyhlasovateľa získanie najvhodnejšieho architektonického návrhu riešenia predmetu súťaže v rozsahu, ktorý zabezpečí jeho realizáciu na mieste výstavy. Víťazný návrh má slúžiť ako podklad pre priame rokovanie s víťazným uchádzačom o zadaní zákazky na poskytnutie služieb (zhotovenie projektovej dokumentácie, poskytnutie inžinierskej činnosti súvisiacej so stavbou a služieb autorského dozoru počas výstavby). 

Do súťaže sa zapojili 4 autorské kolektívy, z ktorých tri splnili súťažné podmienky a boli hodnotené. Prvé miesto obsadil návrh bratislavského kolektívu EXPO LINE.

 

Verejné obstarávanie: Tri chaty - prípravná a projektová dokumentácia (výsledky nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Národný park Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Zverejnené: 21. jún 2023

Zámerom Správy Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici je rekonštrukcia troch objektov - chát Dúbrava, Dve vody a Chaty v sedle pod Veľkým Bokom. Objekty na území NAPANT-u budú po rekonštrukcii slúžiť ako ubytovane malé skupiny turistov a terénnych pracovníkov.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bol najlepší pomer ceny (K1) a kvality (K2):

K1: Za uchádzačom ponúknutú celkovú cenu vyjadrenú v EUR s DPH verejný obstarávateľ udelil maximálne 38 bodov (25% hodnotenia).
K2: Za kritérium kvality - uchádzačom predložené portfólio referenčných projektov maximálne 114 bodov (75% hodnotenia).

Do verejného obstarávania (na rôzne časti zákazky) predložilo ponuky 20 uchádzačov. Predmetom zadania bolo spracovanie architektonického návrhu a následne projektovej dokumentácie rekonštrukcie objektov. Objekty na území Národného parku Nízke Tatry zrekonštruujú podľa návrhov TLR11, grau architects a Tomáša Ružiaka.

 

Výzva na predloženie ponuky: Vypracovanie projektových dokumentácií pre Národný park Veľká Fatra (výsledky nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
Zverejnené: 13. júl 2023

Výzvu na predloženie ponuky na rekonštrukciu troch objektov v lokalitách Gader - Žíhľavná, Smrekovica a Ľubochňa. Cieľom výzvy bolo nájsť najvhodnejšiu ponuku na spracovanie architektonického návrhu a projektovej dokumentácie rekonštrukcie objektov v prírodnom prostredí, ktoré budú slúžiť ako priestory pre envirovzdelávanie, infocentrum a terénne stanice s možnosťou ubytovania malých skupín turistov.

Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bol najlepší pomer ponúknutej ceny na celý predmet zákazky (max. 25 bodov zo 100) a kvality predloženého portfólia referenčných projektov  (max. 75 bodov zo 100).

Pre časť 1 (projektová dokumentácia pre Infocentrum a zázemie pre prírodný turizmus Gader - Žíhľavná v Národnom parku Veľká Fatra a Výskumnícke centrum a zázemie pre prírodný turizmus Smrekovica v Národnom parku Veľká Fatra) predložilo ponuky 16 autorských kolektívov. Zvíťazila ponuka BO s.r.o.

Pre časť 2 (projektová dokumentácia pre Infocentrum Správy národného parku Veľká Fatra v Ľubochni) predložilo ponuky 17 autorských kolektívov. Zvíťazila ponuka Tomáša Ružiaka.

 

Neanonymná projektová súťaž: Tri objekty v NP Poloniny (výsledky nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne
Zverejnené: 14. júl 2023

Obstarávanie nebolo súťažou návrhov, ale zadávaním zákazky podľa ustanovenia § 117 ZVO s princípom uplatnenia najlepšieho pomeru kvality a ceny.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bol najlepší pomer ponúknutej ceny (max 10b zo ∑ 100b) a kvality uchádzačom predloženého portfólia referenčných projektov (max 90b zo ∑ 100b).

Zákazka sa delí na 3 časti:

Časť 1 - Informačné stredisko Nová Sedlica - rekonštrukcia objektu z 90. rokov
Časť 2 - Rekonštrukcia horskej chaty a doplnenie mobiliáru na lokalite Grófske chyžky 
Časť 3 - Terénna stanica Osadné - udržiavacie a rekonštrukčné práce na zrubovej stavbe 

Do súťaže sa prihlásilo celkom 19 autorských kolektívov. Zvíťazili ponuky kolektívov MAPA architekti, BAKYTA a ATLR11.


Výzva na predloženie ponuky: Ekovýchovné a návštevnícke centrum Národného parku Nízke Tatry (výsledky nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Zverejnené: 14. júl 2023

Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici vyhlásila v júni 2023 výzvu na predloženie ponuky na vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie prestavby objektu bývalého Horského hotela Pusté pole na ekovýchovné a návštevnícke centrum. Lokalita sa nachádza v katastri obce Telgárt, blízko hraníc troch samosprávnych krajov - Banskobystrického, Košického a Prešovského. Nachádza sa tiež na rozhraní troch národných parkov: NP Nízke Tatry, NP Muránska planina a NP Slovenský raj.

Do výzvy sa zapojilo 12 autorských kolektívov. Podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktorým bol najlepší pomer ceny (K1 -10% hodnotenia) a kvality predložených portfólia referenčných projektov (K2 - 90% hodnotenia), prvé miesto obsadil uchádzač TŘI.ČTRNÁCT architekti.

 

Nová administratívna budova Big Mat Zvolen (viac tu)
Vyhlasovateľ: Big Trade s.r.o.
Zverejnené: 14. júl 2023

Súťaže s cieľom vybrať architektov pre návrh novej budovy Big Mat-u vo Zvolene.

Boli vybrané tri kolektívy, ktoré budú v ďalších (honorovaných) etapách súťažiť o zadanie zákazky, jej architektonické dopracovanie, prípravu nasledujúcich stupňov dokumentácie vedúcich k realizácii stavby, až po autorský dohľad nad realizačným procesom.

Do prvého výberového kola sa prihlásilo 8 ateliérov. Z nich boli vybrané tri kolektívy, ktoré v ďalších (honorovaných) etapách súťažili o zadanie zákazky, jej architektonické dopracovanie. Porota vybrala pre ďalšie etapy prác na príprave realizácie objektu BigMat Slovakia vo Zvolene návrh kolektívu ČECHVALA ARCHITECTS.

 

Výber študentských súťaží:

SAINT- GOBAIN Architecture Student Contest 2023 (viac tu)
Vyhlasovateľ: Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Zverejnené: 17. apríl 2023

Témou XVII. ročníka medzinárodnej študentskej architektonickej anonymnej bola revitalizácia územia v štvrti Boavista, ktorá sa nachádza v blízkosti nábrežia rieky Tagus v Lisabone. Úlohou súťažiacich bolo na vymedzenom pozemku, v jednom z pôvodných historických objektov navrhnúť galériu pre audiovizuálne umenie, novú rezidenčnú budovu s podzemným parkovaním a vypracovať návrh prepojení daného územia s vonkajšími zelenými verejnými plochami s voľnočasovým využitím, ktoré budú umožňovať prechod mestskou štvrťou a napojenie na susediace ulice.

 

Do národného kola bolo zaslaných 13 návrhov. Zvíťazil návrh Sandry Blaškovičovej a Martiny Bežovej.

 

Medzinárodná študentská súťaž Xella (viac tu)
Vyhlasovateľ: Xella Slovensko spol. s r.o.
Zverejnené: 12. máj 2023

V aktuálnom ročníku vysokoškolskej súťaže Xella bolo zadaním spracovanie ideovej urbanistickej a architektonickej štúdie "Marina Ústí nad Labem, prístav a kotvisko malých vodných plavidiel a výletných lodí“.

Zvíťazil Denis Cheryn z FA ČVUT Praha. Práce slovenských študentov obsadili dve miesta spomedzi 6 finalistov.


Študentská architektonická súťaž Prefabrication goes creative (viac tu)
Vyhlasovateľ: Katedra architektúry, Stavebná fakulta STU
Zverejnené: 24. máj 2023

Študentská architektonická súťaž, ktorú pre študentov organizuje spoločnosť Peikko Slovakia v spolupráci s Katedrou architektúry Svf STU. Úlohou súťažiacich bolo využiť systém nosníkov DELTABEAM® pri návrhu objektov, s funkčnou náplňou spadajúcich pod kategóriu občianskej vybavenosti. Zadanie umožňovalo kombinovať systém s rôznymi materiálovými variantmi prefabrikovaných stropov a zvislých konštrukcií. Medzi rozhodujúce hodnotiace kritériá patrili: urbanistické riešenie, kvalita architektonického konceptu, dispozičné riešenie, energetický koncept návrhu a v neposlednom rade konštrukčné riešenie a využitie prefabrikácie.

Spomedzi 12 návrhov zvíťazila práca Adama Hronského.

 

Úspechy Slovákov v zahraničných súťažiach

Revitalizace vnitrobloku Divadla Jiřího Myrona (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Národní divadlo moravskoslezské
Zverejnené: 15. máj 2023

Druhé miesto obsadil bratislavský ateliér PLURAL

Súťaž na revitalzáciu vnútrobloku Divadla Jiřího Myrona v Ostrave. Zadanie užšej projektovej architektonickej súťaže spočívalo predovšetkým v sprehľadnení a zjednodušení prevádzky vnútrobloku, doplnenie nutných priestorov divadla a celkové skvalitnenie zázemia, vrátane obnovy technickej infraštruktúry. Veľký dôraz bol pritom kladený na zapojenie zelene a energetickú úspornosť riešenia. Vnútorné nádvorie, ktoré má dnes charakter zadného traktu má byť nielen revitalizované a zefektívnené z praktického hľadiska (kríženie technológií, skladovania, odpadovho hospodárstva, zásobovania…), ale tiež zhumanizované tak, aby slúžilo ako príjemné miesto na pobyt.

Odborná porota na základe žiadostí o účasť a hodnotenia predložených portfólií vyzvala 5 účastníkov na predloženie súťažných návrhov. Zvíťazil návrh brnianskeho kolektívu, Szymon Rozwałka + Ada Rypl-Žabčíková + Jaroslav Sedlák, druhé miesto obsadil bratislavský ateliér PLURAL, na tretej priečke sa umiestnil pražský kolektív žalský architekti.


Proměna sadu Dr. Milady Horákové - Ostrava (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Mesto Ostrava
Zverejnené: 21. marec 2023

Druhé miesto obsadil návrh česko-slovenského autorského kolektívu v zložení: Vladimír Sitta, Jakub Kopec, Michal Marcinov a Barbora Hrmová.

Cieľom mesta Ostrava je premena sadu na park celomestského významu. Úlohou autorov bolo definovať vhodnú funkčnú  náplň, s prihliadnutím na históriu miesta a vyriešiť priestupnosť parku v širších urbanistických vzťahoch. Samozrejmosťou je dôraz vyhlasovateľa na ekonomickú primeranosť a udržateľnosť.

Súťažné návrhy rozvíjajú priestor v okolí kultúrneho domu a plánovanej novej koncertnej sály z dielne architekta Stevena Holla. Konštrukcia novej budovy bude vynesená cez pôvodný objekt na severnú stranu smerom do parku Milady Horákovej. Vďaka presklenej stene osvetlenie interiéru v noci osvieti aj časť priľahlého parku.

Porota v jednokolovej užšej krajinársko-architektonickej súťaži hodnotila 8 návrhov. Zvíťazil ateliér míza architekti, druhé miesto obsadil návrh česko-slovenského autorského kolektívu v zložení: Vladimír Sitta, Jakub Kopec, Michal Marcinov a Barbora Hrmová.

 

Vizuální identita Památníku Terezín (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Památník Terezín
Zverejnené: 18. júla 2023

Slovenskí autori vo finále.

Súťaž na vypracovanie vizuálnej identity inštitúcie vypísal pamätník po úspešnej medzinárodnej architektonickej súťaži na riešenie rekonštrukcie Múzea geta Terezín.

Predmetom užšej dvojfázovej súťaže bolo vypracovanie vizuálneho štýlu a jeho následná aplikácia pre všetky objekty a pietne miesta Pamätníka Terezín. Nová vizuálna identita bude zároveň využitá pre tlačené aj on-line výstupy inštitúcie, informačný systém pamätníka a jeho priľahlých objektov a prípadne aj pre novo pripravovanú expozíciu.

Päťčlennej hodnotiacej komisii predsedala slovenská grafická dizajnérka Ľubica Segečová. Porota v prvom kole vybrala spomedzi 19 prihlásených kolektívov štyroch finalistov. O výbere rozhodovala kvalita predložených portfólií referenčných prác. Do finálového výberu sa dostalo bratislavské štúdio Andrej & Andrej aj kolektív v zložení: Matúš Buranovský, Filip Kraus a Josef Tomšej. Zvíťazil návrh 20YY Designers.

 

Novostavba základnej školy Stará Boleslav (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Mesto Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Zverejnené: 18. júla 2023

Zvíťazil návrh česko-slovenského kolektívu Chybík + Krištof.

Jednokolová otvorená súťaž návrhov na novú základnú školu. Úlohou súťažiacich bolo navrhnúť novostavbu s kapacitou 4 x 9 tried, I. a II. stupňa. Návrh mal počítať nielen s vytvorením priestoru pre výučbu, šport a trávenie voľnočasových aktivít 900 detí, ale tiež s obohatením kultúrneho a športového života mesta.

O odmeny v celkovej výške troch miliónov českých korún (126 000 €) sa uchádzalo 31 autorských kolektívov z deviatich krajín: Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Francúzsko, Španielsko, Holandsko, Belgicko, Švédsko a Kanada.

V silnej konkurencii zvíťazil návrh česko-slovenského ateliéru Chybík + Krištof.

 

Administrativně-technická budova Zdravotnické záchranné služby (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Mesto Praha
Zverejnené: 15. novembra 2023

Do medzinárodnej súťaže sa zapojilo 19 autorských kolektívov z deviatich krajín sveta. V silnej konkurencii zvíťazil návrh slovenského ateliéru PLURAL.

Architekti sa museli vysporiadať s mimoriadne komplikovaným lokalitným programom. Ústredný bod budovy tvorí zdravotnícke operačné stredisko - dispečing, kde pracovníci ZOS prijímajú hovory a riešia krízové ​​situácie. ZOS je doplnené ďalšími prevádzkami, ako sú vzdelávacie a výcvikové stredisko so zázemím pre výcvik záchranárov i verejnosti, servis a očista sanitných vozidiel a ďalšie záchranárske vybavenosti, alebo administratívne zázemie celej pražskej záchrannej služby... Architektonické riešenie muselo dbať na pohodlie užívateľov, ktorí sú pri výkone svojej práce nadmerne vystavení stresovým situáciám.

Do medzinárodnej súťaže sa zapojilo 19 autorských kolektívov z deviatich krajín sveta, zvíťazil návrh slovenského ateliéru PLURAL.

Porota v zložení: Martin Sobota, Jeannette Kuo, Lenka Míková, Alexandra Udženija, Zuzana Hamanová, Zuzana Freitas Lopesová, Tomáš Portlík a Karel Horejš ocenila pragmatický prístup autorov víťazného návrhu k riešeniu prevádzky a technických aspektov, ktorý dopĺňa ambiciózne architektonické stvárnenie objektu.

 

Legislatíva a praktické pomôcky

Nový Súťažný poriadok SKA (viac tu)

Od 1. marca 2023 nadobudlo platnosť nové znenie Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov.

Výber zmien, ktoré by nemali ostať bez povšimnutia:

 • prinavrátenie pojmu "architektonická súťaž" zastrešujúci všetky formy súťaží a predmetu súťaží v ktorých výsledkom a hodnoteným prvkom je návrh; 
 • mení sa pomer vyhlásených cien z 5:3:2 na 5:4:3 v prospech 2. a 3. miesta v poradí;
 • definuje sa režijná odmena a spôsob jej uplatnenia; reflektuje predovšetkým priebehy malých súťaží, súťažných dialógov a vyzvaných súťaží;
 • ruší sa spôsob výpočtu primeranej celkovej sumy na ceny a odmeny v projektovej súťaži ako 0,5 - 2% predpokladaných nákladov stavby. S dôrazom na zákonnú povinnosť vyhlasovateľa uvádzať výšku PHZ (predpokladaná hodnota zákazky) sa ako minimum sumy na ceny a odmeny stanovuje podiel 15% z hodnoty kompletných fáz základných služieb architekta príslušnej zákazky, bez ohľadu na ich obstarávaný rozsah;
 • v ideovej súťaži sa výška cien a odmien určuje ako minimálne 5-násobok režijnej odmeny, kalkulovanej na základe odhadu časového honoráru a priamych nákladov na vyhotovenie súťažného návrhu;
 • ruší sa zoznam spracovateľov súťažných podmienok a zoznam porotcov z dôvodu neproduktívnej formálnosti zoznamov.

 

Na záver prikladáme stále aktuálny Manuál súťaží návrhov Slovenskej komory architektov (viac tu)

Publikácia názorne vysvetľuje a dokumentuje problematiku architektonických súťaží.

Manuál implementuje praktické skúsenosti zo súťaženia v posledných rokoch. Zahŕňa nové postupy, databázu kontaktov a príklady realizácií.

 

V novembri sa uskutočnili aj Prípravné trhové konzultácie, ktoré vytvprili priestor pre odborné pripomienkovanie pripravovaných architektonických súťaží na Pavilón Úradu vlády a rekonštrukciu Hotela Bôrik (viac tu)

Aktuálne informácie o aktuálne prebiehajúcich súťažiach nájdete na ARCHINFO v tejto sekcii. Výsledky súťaží si môžete pozrieť tu.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím