Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
14. júl 2023
1
2165

Centrum tradičnej kultúry Detva - výsledky

Zvíťazil návrh ateliéru 2021.
Centrum tradičnej kultúry Detva - výsledky

Podpolianske osvetové stredisko v spolupráci s BBSK vyhlásilo vo februári 2023 súťaž pre novostavbu Centra tradičnej kultúry v Detve. 

Predmetom zákazky s nízkou hodnotou s prvkami urbanisticko - architektonickej súťaže bolo optimálne riešenie areálu Centra tradičnej kultúry, vrátane architektonického riešenia novostavby samotného objektu centra, pre uspokojenie potrieb modernej inštitúcie 21. storočia, zameranej na uchovávanie a šírenie vybraných javov tradičnej kultúry (ľudový spev a hudbu, tanec, výtvarné a remeselné prejavy, tradičnú stravu, spoločenský život a obyčajovú kultúru). Centrum má ponúkať aj ubytovacie kapacity.

V rámci 1. etapy súťaže bolo vyhlasovateľovi doručených v stanovenej lehote 15 žiadostí o účasť, vrátane portfólií s referenčnými projektmi uchádzačov. Jeden z uchádzačov bol pre nesplnenie súťažných podmienok vylúčený. Hodnotiaca komisia posunula na základe kvality a relevantnosti predložených portfólií do ďalšej etapy súťaže 5 ateliérov. 2. etapa súťaže pozostávala z dvoch workshopov a prezentácie finálnych návrhov účastníkov.

 

Porota v zložení Martin Paulíny, Martin PavelekVladimír Hain, Hana Kasová a Beáta Mikušová rozhodla o nasledovnom poradí návrhov účastníkov súťaže:

 1. miesto: 2021 
 2. miesto: ALEXY & ALEXY 
 3. miesto: Hubinsky atelier 
 4. miesto: Totalstudio
 5. miesto: Šercel Švec 

Celkovo k súťaži:

 • Porota a vyhlasovateľ oceňuje vysokú účasť, kvalitu a záujem architektonických kolektívov o tento typ súťaže v regióne stredného Slovenska.
 • Porota a vyhlasovateľ oceňuje zanietenie, angažovanosť, invenciu súťažiacich pri spracovaní zadania, ako aj kvalitu spracovania výstupov.
 • Porota a vyhlasovateľ oceňuje u všetkých súťažiacich vysoko profesionálny prístup všetkých kolektívov aj ich reflexiu a konštruktívny prístup k odporúčaniam poroty.
 • Výstupy súťaže boli kvalitné a splnili všetky nároky i požiadavky. Víťaz však môže byť len jeden a stal sa ním najkomplexnejší návrh.

 

Výsledné poradie a podrobné hodnotenie poroty: 

1. miesto: 2021 s.r.o. (skicovné 5000 €)

Komentár poroty:

Jednoduché a logické, z historickej štruktúry vychádzajúce urbanistické riešenie, využívajúce celú šírku riešenej parcely s vhodne umiestneným parkovacím zázemím, ktoré využiteľnú plochu parcely maximalizuje.  Riešenie formou “L” urbanizmu je otvorené aj voči susednému parkovisku, ktoré tak môže byť v prípade potreby “zapojené” do exteriérových aktivít CTK. Zadným kolmým objektom ,,humna“ súčasne vytvára plynulý prechod do novšej štruktúry, ktorý tu v súčasnosti chýba.

Z hľadiska pešieho pohybu je zaujímavé zjednotenie výškovej úrovne pred riešenou parcelou s výškovou niveletou námestia, čo napomáha pohybu peších, napríklad v rámci celomestských akcií. Spevnené plochy lemujúce dvorné fasády oboch prevádzkových objektov, umožňujú mechanizovaný presun bremien spojených s nadrozmernou rezbárskou činnosťou. Nádvorie s navrhnutou výsadbou vyšších stromov ponúka okrem príjemného posedenia v tieni aj dostatočný priestor pre alternatívne využitie a usporiadanie príležitostných stánkov i pódia.

Víťazný návrh ateliéru 2021 predstavuje po architektonickej stránke najkonzistentnejšie riešenie Centra tradičnej kultúry v Detve. Z vizuálneho hľadiska novonavrhované budovy na prvý pohľad pôsobia k prostrediu striedmo a pokorne. Prezentujú tradičné formy, konštrukcie, farebnosť i materialitu ľudovej architektúry pričom do nich integrujú aj súčasné moderné prvky veľkoformátových okien a ďalšie remeselné a umelecké detaily akým je aj logo v rozete štítovej steny. Navrhovaný dizajn stavieb je veľmi umiernený, do daného prostredia vhodný a javí sa tiež ako relatívne odolný aj vo vzťahu k prípadným cenovým optimalizáciám riešenia počas výstavby.

Čistá dispozícia umožňuje variabilné využitie vnútorných priestorov pre workshopy, ale aj plnohodnotnú prácu zamestnancov centra v príjemnom autentickom prostredí. Prezentované riešenie interiérov nie je postavené na žiadnych neobvyklých konštrukčných, či materiálových prvkoch, vychádza z navrhovanej konštrukčnej bázy a stavebnej materiality samotných objektov. Uvažovaná strešná krytina v podobe drevených šindľov, bude zrejme musieť byť v štádiu ďalšieho projektovania, s ohľadom na budúcu údržbu a prevádzkové nadväznosti, dobre premyslená.

Etapizácia dvoch prevádzkových objektov návrhu je vhodná v zmysle zadania, pričom už po realizácii prvej etapy bude riešenie spĺňať značnú časť požadovaných parametrov. Potrebné bude dopracovanie možnosti ubytovania a doriešenie skladových priestorov pre potreby workshopových priestorov. Napriek tomu už po dokončení prvej etapy má návrh potenciál stať sa ikonickou stavbou pre centrum Detvy a dôstojne tak plniť aj svoju reprezentačnú funkciu čo bolo jedným z hlavných cieľov zadania.   

 

2. miesto: ALEXY & ALEXY s. r. o. (skicovné 5000 €)

Komentár poroty:

Z historickej formy zástavby pozemkov vychádzajúce urbanistické riešenie, umožňujúce jednoduché sezónne prestrešenie a tienenie vnútorného nádvoria. Uzavretosť nádvoria medzi dvoma lineárnymi objektmi, je podstatnou vlastnosťou tohoto návrhu. Pridanou hodnotou je  vyššia miera akustického oddelenia od okolitej výstavby, nevýhodou potom určitá limitácia počtu návštevníkov a logicky menšia prevádzková aj optická prepojenosť na okolie.

 Z architektonického, vizuálneho ani materiálového hľadiska objekty nie sú jednotné. Hlavná budova je v zmysle vyjadrení autorov umeleckou citáciou tradičnej štítovej steny domu.  Druhý objekt predstavuje humno, ktoré bývalo jednoduchšie a aj v tomto prípade má zámerne len latkovú štruktúru fasády, ktorá v tejto lokalite nie je tradičná.

Dizajn navrhovaných stavieb možno napriek tomu považovať v danom prostredí za vhodný, hoci výsledok by dosť podstatne súvisel s kvalitou realizácie stavebných detailov a použitých materiálov, a to predovšetkým “dreveného” objektu humna. Uvažovaná strešná krytina bielej farby, by zrejme musela byť v štádiu ďalšieho projektovania, s ohľadom na jej dlhodobú údržbu a predpokladané starnutie materiality stavby, dobre premyslená.

Z dispozičného a funkčno-prevádzkového hľadiska sa jedná o kvalitný návrh umožňujúci aj istú mieru flexibility využitia.

Etapizácia oboch prevádzkových objektov sa javí ako dobrá, hoci prezentovaný koncept by v plnej miere fungoval až po dokončení oboch etáp.

 

3. miesto: Hubinsky atelier s. r. o. (skicovné 5000 €)

Komentár poroty:

Jednoduché a logické, z historickej štruktúry vychádzajúce urbanistické riešenie, s vhodne prevádzkovo umiestneným parkovacím zázemím, ktoré však využiteľnú plochu parcely mierne limituje.  Riešenie formou “L” urbanizmu je otvorené aj voči susednému parkovisku, ktoré tak môže byť v prípade potreby “zapojené” do exteriérových aktivít CTK. Z hľadiska mestského verejného priestoru je zaujímavé aj prepojenie riešenej parcely s priľahlým námestím a to vrátane zjednotenia výškovej úrovne.

Návrh sa vyznačuje komplexnosťou uvažovania a prepájania priestorov vo všetkých mierkach od urbanizmu cez architektúru až po interiérové detaily. Na prvý pohľad pôsobí stroho no elegantne. Výrazným prvkom sú fasádne okná rešpektujúce tradičný trojosový princíp, sú však zároveň zmodernizované šikmými osteniami a v severnej časti fasádu ozvláštňuje líniové okno.

Z hľadiska dizajnu je návrh veľmi kultivovaný a do daného tradičného prostredia vhodný, pričom odolný sa javí aj z pohľadu prípadných cenových optimalizácií, napríklad stavebných detailov a materiality, počas výstavby.

Návrh ponúka variabilitu využitia aj usporiadania interiéru podľa potreby prevádzkovateľa čo je jeho nespornou výhodou. Materialita oboch objektov usporiadaných kolmo na seba je tradičná a zodpovedá svojej funkcii centra tradičnej kultúry. Pridanou hodnotou je aj pergolové prestrešenie objektov využiteľné  pre realizáciu umeleckých workshopov aj v nepriaznivom počasí. 

Z hľadiska predpokladanej etapizácie výstavby sa javí návrh ako vhodný, hoci exteriérová dielňa vytvorená len formou “pod prístreškom” medzi prvou a druhou etapou výstavby objektov, nie je ideálnym riešením a to aj s ohľadom na budúcu prevádzku areálu.

 

4. miesto: Totalstudio, s.r.o. (skicovné 5000 €)

Komentár poroty:

Zastavovací plán areálu CTK vychádza z tradičnej formy zastavovacích plánov detvianskych parciel, no ako jediný prináša ideu troch samostatným objektov, ktoré sú zároveň aj navrhovanou etapizáciou výstavby. Uzavretá forma zástavby s pozdĺžnym vnútorným dvorom prináša zrejmé výhody aj nevýhody. Ponúka možnosť jednoduchého prestrešenia vnútorného nádvoria a určitú akustickú oddelenosť od okolia  na úkor nižšiej miery prepojenosti s okolím a limitujúcej kapacity vnútorného nádvoria, ktorá je v tomto prípade mierne vylepšená umiestnením hlavných objektov takmer na pozdĺžne hranice parcely.

Parkovacie zázemie aj členenie areálu vo väzbe na prevádzku navrhovaných objektov je navrhnuté vhodne, etapizácia taktiež, hoci posledná etapa, realizovaná formou malého ubytovacieho domčeka sa z celkového charakteru územia vymyká a objemovo sem akoby nezapadá.

Z architektonického a konštrukčného hľadiska sú objekty modulárne a relatívne jednoduché. Výtvarné a dizajnové riešenie stavieb je veľmi zaujímavé, vo veľkej miere však postavené na špecifickom spracovaní  drevených detailov, ktoré sa nemusí v realite úplne “podariť”.  Reprezentatívne detaily perforovaných štítových fasád smerom do námestia by si vyžadovali precízne prevedenie aby sa v plnej miere prejavila ich kvalita. Z hľadiska udržateľnosti aj starostlivosti o fasádu a drevené prvky by bol projekt celkovo náročnejší na údržbu.

Z urbanistického a funkčno-prevádzkového hľadiska by projekt fungoval až po dokončení všetkých troch etáp.

 

5. miesto: Šercel Švec s.r.o. (skicovné 5000 €)

Komentár poroty:

Jednoduché a logické, z historickej štruktúry vychádzajúce urbanistické riešenie, s vhodne prevádzkovo umiestneným parkovacím zázemím, ktoré však využiteľnú plochu parcely mierne limituje. Riešenie formou “L” urbanizmu je v tomto prípade nastavené spôsobom, ktorý oddeľuje nádvorie CTK od priľahlého parkoviska, čo eliminuje jeho rušivé pôsobenie, no neumožňuje jeho prípadné priame prevádzkové prepojenie. Autori sa veľmi dobre vysporiadali s výškovými rozdielmi pozemku. Originálne vyrovnanie terénu ponúka viaceré výhody prevádzky a súčasné pôsobí noblesne a moderne.

Zaujímavý a odvážny návrh vyznačujúci sa  vysokou mierou originality použitia detailov odvolávajúcich sa na tradičné prvky ľudovej architektúry, ktoré cituje no transformuje v novom funkčnom využití. Zaujímavý autorský dizajn stavieb je postavený vo veľkej miere na konkrétnom špecifickom stavebnom detaile a materialite, čo sa môže javiť, s ohľadom na nároky stavebnej výroby, ako možný zdroj problémov.

Nadčasové detaily a materiálové riešenie nosnej konštrukcie vo forme lepených nosníkov a CLT panelov, hrebeňových svetlíkov, plechovej strechy a šedej fasády je funkčné a pôsobivé, v Detve však nie veľmi tradičné. Miera ich prijatia verejnosťou je preto diskutabilná, čo však neznižuje ambíciu autorov poňať Centrum tradičnej kultúry netradične.       

Etapizácia výstavby dvoch prevádzkových objektov sa javí ako vhodná, hoci suterénne priestory pod “humnom“, realizované v rámci dvoch etáp, sú otázne.

 

Nepostupujúci do druhej etapy: 6. – 14. miesto (uvedené v abecednom poradí):

 • architt.sk, s.r.o. 
 • ARTING atelier s.r.o. 
 • de SIGNUM 
 • Ing. arch. Martin Bizoň 
 • INDEX, spol. s r. o. 
 • Ing. Arch. Peter Kasman 
 • Lukačovič architekti s.r.o. 
 • regec+vrbova architekti s.r.o.
 • subtechUNITY s.r.o. 

Nehodnotení pre nesplnenie podmienok súťaže:

 • ATELIER V19 s.r.o. (IČO: 45340480, SK)

  

Zápisnica:

Za podklady ďakujeme Jurajovi Havlíkovi.

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím