Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
27. jún 2023
5
4691

Námestie s mestským hradom, Stropkov - výsledky súťaže

Víťazný návrh ateliéru uncut studio podľa slov poroty "prináša ucelenú novú vrstvu a má potenciál stať sa živým miestom".
Námestie s mestským hradom, Stropkov - výsledky súťaže

Mesto Stropkov vyhlásilo v januári 2023 projektovú jednoetapovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na podobu centrálneho námestia s mestským hradom.

Dlhodobým zámerom Mesta Stropkov je komplexná revitalizácia priestranného centrálneho námestia, ktorá sa touto súťažou návrhov dostáva do finálnej fázy. Tá je o to zaujímavejšia, že zahŕňa pozostatky mestského hradu s kostolom a kaštieľom. Archeologicko-historický výskum vytvoril podklad pre zapojenie komplexu zaniknutého hradu do priestorovej štruktúry centrálneho verejného priestoru.

Komplexná obnova námestia a zviditeľnenie mestského hradu má prispieť k prilákaniu návštevníkov a turistov do mesta, k vytvoreniu kvalitného spoločenského, zhromažďovacieho a oddychového miesta pre obyvateľov mesta a zhodnotenia málo známych historických aspektov mesta Stropkov.

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 27. 1. 2023 pod číslom KA-61/2023.

Porota posudzovala 9 súťažných návrhov. Desiaty návrh bol do súťaže doručený po stanovenej lehote a nebol hodnotený.

 

Hodnotiaca komisia v zložení: Tomáš Boroš, Matej Grébert, Martin KvitkovskýIvana Pasečná a Ondrej Brendza, na hodnotiacom zasadnutí 9 júna rozhodla o výsledkoch súťaže nasledovne:

 

1. miesto (10 000 €): uchádzač č. 7 - uncut studio, Praha (ČR)

Autori: Nikoleta Slováková, Jan Sulzer, Rudolf Nikerle, Kryštof Jireš, Laura Lukáčová

Komentár poroty:

Zaujímavý a inovatívny návrh, ktorý najlepšie reaguje na požiadavky súťaže. Ambiciózne riešenie celého územia a jasne čitateľná forma prezentácie opevnenia ako celku, Návrh skrýva veľký potenciál a je flexibilný, čo sa týka ďalšej modifikácie podľa požiadaviek zadávateľa. Rešpektuje súčasné požiadavky na udržateľnosť zachytávanie vody v území. Napriek svojmu rozsahu návrh nepôsobí dominantne, ale vytvára piedestál už stávajúcim historickým objektom. Zelený ostrov v strede námestia je príjemným protipólom jeho tvrdej a otvorenej severnej časti a rešpektuje súčasné požiadavky na udržateľnosť ako aj narábanie s vodou v území. Návrh predstavuje silnú myšlienku ostrova - mestskej krajiny, ktorá sa pozvoľna "rozpadá" do jestvujúceho námestia. Je to vhodná forma prepojenia jestvujúceho a navrhovaného verejného priestoru. Návrh je ambiciózny, invenčný, súčasný, rieši primárny cieľ zadania súťaže, ktorým bolo predstavenie riešenia bastionu formou lapidária, ktorý zhromažďuje archeologické nálezy a architektonické fragmenty a prezentuje ich príťažlivo verejnosti. Pozitívne je hodnotené aj predstavenie typológie "pergol" rozmiestnených v riešenom území, ktoré doň vnášajú nové, hravé funkcie. Priestor okolia kaštieľa a aj iné zostávajú riešené ako multifunkčné (nekonkurujú námestiu, dopĺňajú ho) čím je umožnené do budúcna pracovať s priestorom podľa aktuálnych potrieb mesta a návštevníkov. Autori tiež predstavili typológiu, čo sa týka výberu druhov stromov, ocenená bola aj diverzita týchto živých prvkov. Vďaka realizácii návrhu môže byť Stropkov (podobne ako Medzilaborce s Múzeom moderného umenia Andyho Warhola) vďaka atraktívnemu centru skutočne zaujímavým hotspotom na mape turistického ruchu. 

Kvalitatívne jeden z najlepších a najviac prepracovaných konceptov, ktorý umožňuje jeho prípadnú modifikáciu bez výraznej straty identity. Návrh prináša ucelenú novú vrstvu a nesie potenciál stať sa živým miestom, pridanou hodnotu vo verejnom priestore mesta. Na druhej strane sú jednotlivé stavebné riešenia jedny z najnákladnejších na realizáciu.

+ návrh s ambíciou priniesť do Stropkova novú pridanú hodnotu vo verejnom priestore,
+ komplexnosť riešenia,
+ veľa rôznych možností, ako sa na koncepcii dá pracovať a modulárne pridávať/uberať bez straty identity,
+ konektivita skrz rozpadajúcu sa dlažbu do námestia,
+ citlivé použitie poctivých prírodných materiálov (kameň - žula),
+ prepojenie oboch častí námestia cez vysokú zeleň,
+ presvedčivá práca s výškovými pomermi v území,
+ vytvorenie nových terás, príležitosti na rôzne akcie na námestí,
+ vytvorenie vizuálne uzatvorenej piazzetty pred okresným úradom,
+ vhodné reagovanie na potreby adaptácie na zmenu klímy, použitie priepustných povrchov,
+ kompletnost', komplexnosť až nadštandardné naplnenie obsahu riešení jednotlivých problematik územia, z ktorých je vždy možné v pripade utrasenia si nárokov mesta uberať (napr. redukcia podzemných prezentačných priestorov vzhľadom na potreby, mierku, financie mesta).

- finančná náročnosť projektu,
- režim fungovania navrhovaných expozícií, voľne prístupné/kontrolovaný vstup.

Súťažné panely:

Vizualizácie:


2. miesto (6 000 €): uchádzač č. 4 - Ateliér Toman, Šenkvice

Autori: Ing. Katarína Tomanová Porubčinová, Ing. arch. Lenka Kavuljáková, Ing. Dušan Daniš, PhD., Ing. arch. Roderik Baltazár

Komentár poroty:

Jeden z najlepších návrhov. Citlivo a kultivovane prepojené s |. - IlI. etapou námestia. Jestvujúci vodný prvok je prepojený s novou fontánou pred okresným úradom. Praktické využitie našiel aj odkrytý bastión.

+ vytvorenie veľmi kultivovaného zeleného prostredia,
+ citlivé použitie poctivých prírodných materiálov a ich recyklácia (kritérium udržateľnosti),
+ jednoduchost', koncepčnosť a kultivovanosť,
+ prezentácia bastionu ako kľúčového otvoreného multifunkčného priestoru amfiteátrového typu,
+ vytvorenie príjemného zeleného prostredia,
+ malý rozsah zásahov a ich jednoduchosť
+ bezbariérovosť, prístupnosť verejných priestorov, konektivita (voda ako zjednocujúci lineárny prvok prepájajúci jestvujúce námestie s juhom),
+ koncept verejných priestorov zelene s citlivým výberom druhov (dvojité stromoradie — parčík smerom od námestia SNP),
+ silná analytická časť (predstavenie funkčnej schémy a iných dopravných schém a diagramuosvetlenia),
+ hierarchizácia verejných priestorov (upozornenie na významné priestory skrz dlažbu),

- bez väčšej ambície zvýšiť atraktivitu celého centra,
- otázka materiality a miera zásahov v rámci objektu bastiónu.


3. miesto ex aequo (2 250 €): uchádzač č. 3 - Ing. arch. Anna Laubová, Vidonín (ČR)

Komentár poroty:

Decentný minimalistický návrh. Zaujímavým, avšak ťažko realizovateľným, riešením je stromoradie kopírujúce zaniknuté hradby. Otázne je navrhované presklenie bastiónu a reálny efekt tohto technického riešenia.

+ konektivita, voda ako zjednocujúci lineárny prvok,
+ veľmi kultivovaný a decentný prístup,
+ otvorenosť priestorov voči kontextu,
+ prepojenie oboch častí námestia,
+ koncepcia zelene (výber drevín a výmena záhonov za udržateľnejšie),
+ rešpektovanie histórie, zachovanie identity miesta ako najdôležitejšej hodnoty, objekty kostola, kaštieľa a bastiónu na "matrici" z kamennej dlažby,
+ použitie prírodných a priepustných materiálov a manažment vody, recyklácia materiálov (udržateľnosť, zlepšenie mikroklímy centra mesta, environmentálny aspekt udržateľnosti),
+ predstavenie celoročného diagramu aktivít podľa sezóny, inkorporácia osvetlenia a dopravného riešenia,

- slabo rozpracované prekrytie bastiónu,
- finančné zamyslenie sa nad realizovateľnosťou návrhu (ekonomický aspekt udržateľnosti, recyklácia)
- zelená aleja nad hradbami by ich mohla poškodiť,
- absencia rozpracovania prekrytia bastiónu napriek jeho ťažiskovej funkcií v samotnom návrhu,
- výsadbou aleje nad pôdorysnou stopou hradieb by došlo k poškodeniu archeologických nálezov.


3. miesto ex aequo (2 250 €): uchádzač č. 8 - TA Studio, Svätý Jur

Komentár poroty:

Jednoduché riešenie, avšak s prvoplánovo stvárneným bastionom. Zaujímavý koncept prvku bastionu, ktorý sa „rozkladá" ako obálka, aby sa stal atraktívnym multifunkčným verejným priestorom s amfiteátrom. Otvára sa námestiu a komunikuje s ním. Architektonicky je to ale pomerne rozpačité.

+ kultivovanosť a jednoduchosť riešenia,
+ prepojenie oboch verejných priestorov cez nový objekt, vytvorenie nového plató,
+ komplexnosť, konektivita a otvorenosť verejných priestorov,
+ atraktivita, riešenie bastiónu ako atraktívneho prekrytého architektonického objektu,
+ použitie priepustných materiálov,
+ jemné modelácie terénu so zabezpečením prístupnosti,

- obava z výškového usporiadania a nadväznosti,
- relatívne dominantný objekt prestrešenia bastiónu,
- nevhodné doplnenie rušivých objemov exteriérových schodísk k novému objektu.

 

 

Ostatné súťažné návrhy:

Uchádzač č. 1 - young.s architekti, Bratislava

Komentár poroty:

Ambiciózny návrh zobrazujúci hradby v celom rozsahu, ale len v hypotetickej rovine. Vyzerá to ako dočasná inštalácia a evokuje to študentský návrh. Konštrukcie sú zložité na realizáciu a je otázne, či by ich bolo možné postaviť podľa predkladaného návrhu. 

Návrh však upútal originalitou, neprvoplánovosťou pristupu, zdôraznením hradieb formou flexibilnej konštrukcie, historického odkazu skrz moderné prezentovanie - interpretácia mohutnosti a už zabudnutej veľkoleposti miesta. Invencia, zvolenie nečakanej a neokázalej formy priestorovej subtilnej konštrukcie nie je len estetickým elementom, ale ponúka aj množstvo diverzifikovaných funkcií. Autori tak prezentujú citlivý, neprvoplánový návrh. Otázna je udržateľnosť, údržba, objemnosť, finančná náročnosť realizácie navrhovanej konštrukcie vo vzťahu k prostrediu, veľkosti mesta. Hradný park je tu zjednocujúcim prvkom spájajúcim kaštieľ a sanktuárium, predpriestory turistického informačného centra a okresného úradu sú vhodne riešené v rámci hierarchizácie ako sekundárne. Kladne hodnotené je použitie udržateľných priepustných materiálov, čo sa týka spevnených povrchov vo vzťahu k meniacej sa klíme. Autori predstavili elegantné, minimalistické riešenie.

+ náznakové dopovedanie rozsahu celého hradu a symbolické zobrazenie fortifikácie,
+ symbolika bývalých hradieb,

- snaha o interpretáciu hmoty. Nakoľko nie sú dochované takmer žiadne informácie o podobe hradu, jedná sa výlučne o štylizované, ničím nepodložené zobrazenie, ktoré môže pôsobiť zavádzajúco,
- nedostatočné odprezentovanie typu konštrukcie, javí sa príliš subtílne, až nerealisticky.
- vnímanie a čitateľnosť celého objemu iba na základe priestorového rámu z pohľadu chodca je v danej mierke viac ako otázne,
- použitie bieleho štrku nevhodné (ale to je detail), bolo by vhodné uprednostniť lokálne materiály.

 

Uchádzač č. 2 - Miloš Hájnik architekti, Vranov nad Topľou

Autori: Ing. arch. Miloš Hájnik, Ing. arch. Slavomíra Cichá 

Komentár poroty:

Návrh sa sústreďuje na vybudovanie pavilónu nad severozápadným bastionom. Chýba citlivé prepojenie na súčasné Námestie SNP. Nie je to návrh, ktorý komplexne rieši požiadavky zadávateľa, navrhované územie je pomerne izolované a je tam nepomer spevnených plôch. Ako opisujú autori návrhu ich cieľom nebolo ohúriť, návrh je konzervatívny, ale architektonicky sa modernejšie venuje objektu bašty, čo aj bolo cieľom súťaže a ten je vhodne naplnený z tohto hľadiska.

+ citlivosť vstupov voči historickému kontextu,
+ snaha čo najhodnovernejšie sa pripodobniť historicky predpokladanej podobe hradu (obnovenie idey vodnej priekopy formou fontán po obvode hradieb),
+ jednoznačný architektonicky názor,
+ použitie prírodných lokálnych materiálov (udržateľnosť),
+ prepojenie priestoru lapidária s okolím,
+ bezbariérovosť, rozšírenie verejných priestorov na kultúrne podujatia (severovýchodná hradná bašta),
+ predstavenie konceptu zelene,
- nová architektúra je možno až príliš dominantná a čiastočne konkuruje samotnému kostolu,
- absentuje prepojenie s jestvujúcim námestím.

 

Uchádzač(i) č. 5 - Juraj Kis, Michal Gomboš, Miroslav Naď, Barbora Zakovičová a Ján Krcho, Košice

Komentár poroty:

Chýba odkaz na hradby a ich existenciu. Riešiteľ ich takpovediac nechal zmiznúť. Jednotlivé navrhované plochy nevyužíva tak, aby perspektívne ochladzovali celý riešený priestor.

+ jednoduché a finančne nenáročné riešenie,
+ použitie kvalitných prírodných priepustných materiálov (mlat, kameň),
+ zaujímavé riešenie obhliadky bastionu skrz lávku,
+ umiestnenie vodného prvku pred okresným úradom (zlepšenie mikroklímy, vhodné by bolo doplniť mobiliárom - sedením s tienením),
+ bezbariérovosť,
+ reprezentatívnosť, vyzdvihnutie objektu kostola a zachovanie čistých priehľadov,
+ použitie trvalkových udržateľných záhonov.
+ kvalitný verejný priestor medzi kostolom a kaštieľom s vysokou zeleňou a sedením,

- nové terénne úpravy, ktoré zakrývajú pôdorysné stopy hradných múrov,
- absencia odôvodnenia nových kompozičných osí
- parkoviská bez tienenia, nevhodné prepojenie návrhu s jestvujúcim námestím (síce opäť použitie otvoreného minimalistického, ale príliš strohého, nevyužiteľného, zbytočne exponovaného priestoru bez tienenia a vysokej zelene, ktorá by aspoň čiastočne znižovala okolitú teplotu námestia)
- príliš veľké otvorené strohé priestory bez funkcie (minimum zelene a absencia funkčnej schémy aktivít) a Jysokej zelene s vysokou náročnosťou ostro modelovaných kopcov na údržbu (vo vzťahu k súčasným požiadavkám a adaptačným opatreniam na zmenu klímy),
- lávka v rámci hmoty bastiónu,
- nové terénne úpravy, ktoré zakrývajú pôdorysné stopy opevnenia,
- relatívne malá pozornosť venovaná vysokej zeleni.

 

Uchádzač č. 6 - Ing. arch. Marek Turošík, ArtD., Ing. arch. Ján Horváth, Ing. arch. Lukáš Sečka, PhD., Považská Bystrica

Komentár poroty:

Snaží a v maximálnej miere využiť prvok zaniknutých hradieb, nedostatkom sú novonavrhované objekty, ktoré tvoria vizuálnu bariéru k dominante námestia - sanktuáriu. Stropkovský hrad ako identita priestoru.

+ veľmi jasne a citlivo odprezentovaná pôvodná línia hradieb,
+ otvorenosť verejných priestorov navzájom vnútri hradu,
+ nerušivé uzavretie územia ako hradu, vyzdvihnutie objektu kostola,
+ konektivita námestia s riešeným územím vhodnou formou (v súčasnosti akútna potreba riešiť adaptáciu na zmenu klímy) použitím dažďových záhrad, vysokou lineárnou zeleňou,
+ koncept "mäkkých" verejných priestorov zelene, jasný koncept

- hrad ako matrica, koberec, podnož objektom - dominantám kostola a kaštieľa, jasný koncept námestia - štvorca a ostatných pridružených verejných priestorov a ich lokalizácia v priestoroch bášt (schéma verejných priestorov),
- nelogické perforovanie hradieb novými vstupmi
- dobudovanie vnútorných objemov bastiónov v rozpore s rozhodnutím KPÚ
- slabo odprezentované novotvary prístreškov, ktoré pôsobia rušivo,
- absencia väčšieho zjednotenia a prepojenia oboch priestorov.

 

Uchádzač č. 9 - Fotta Popadič Architekt, Bardejov

Komentár poroty:

Návrh rieši adaptačné opatrenia, čo sa týka zmeny klímy (rieši vsakovanie, použitie retenčných podzemných nádrží), autori predstavili schému zelene, funkčnú schému, ktorá delí funkčné zóny na duchovnú na juhu a kultúrnu na severe. Návrh zaujímavým spôsobom rieši stavbu bastionu, avšak ako celok pôsobí príliš fragmentovane. Vytvorenie nových kompozičných osí naprieč celým riešeným územím je pomerne rozpačité

+ prepojenie oboch priestorov cez vzrastlú zeleň,
+ odprezentovanie zachovanej pôdorysnej stopy hradiska,

- ťažkopádnosť' a dominantné postavenie nových prístreškov
- rušivé, nehodiace sa prístrešky,
- rôznorodý prístup k riešeniam prezentácie vybraných fragmentov,
- finančná náročnosť (množstvo stavieb, vodných prvkov),
- diverzita prvkov, priestorov,
- nové kompozičné osi a trasovanie v rámci územia,
- prerastené - celý komplex ako park, nejasnosť hierarchie verejných priestorov.

 

 

 

Zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty:

 

Doplnené o tlačovú správu mesta Stropkov:

V Stropkove spoznali budúcu podobu historického námestia s hradom

(STROPKOV, 27. júna 2023) Stropkovská samospráva vyhodnotila v uplynulých dňoch architektonickú súťaž nazvanú Námestie s mestským hradom Stropkov - IV. etapa revitalizácie Námestia SNP. Vyhlásená bola v závere januára tohto roka a uchádzači mohli svoje návrhy prihlásiť do 31. mája. "Naším dlhodobým zámerom je komplexná revitalizácia priestranného centrálneho námestia, ktorá sa vďaka súťaži dostala do finálnej fázy. Naše námestie je unikátne aj tým, že zahŕňa pozostatky mestského hradu s kostolom a kaštieľom. Archeologicko-historický výskum vytvoril podklad pre zapojenie komplexu zaniknutého hradu do priestorovej štruktúry centrálneho verejného priestoru, ktorý v Stropkove roky čakal na celkovú revitalizáciu. Jej záverečná etapa je zavŕšením časovo náročného úsilia o obnovu námestia, čomu predchádzali procesy odkúpenia a sanácie objektov stojacich na námestí, priamo nad mestským opevnením," uviedol primátor Stropkova Ondrej Brendza. Dodal, že komplexná obnova námestia a zviditeľnenie mestského hradu má prispieť k prilákaniu návštevníkov a turistov do mesta, k vytvoreniu kvalitného spoločenského, zhromažďovacieho a oddychového miesta pre obyvateľov mesta a zhodnotenia málo známych historických aspektov mesta Stropkov.

Do súťaže bolo napokon prihlásených deväť návrhov, z toho dva z Českej republiky. Každý z nich obsahoval opis architektonického riešenia, prezentáciu konceptu, schémy fungovania verejného priestoru celého námestia, ako aj návrh rozčlenenia programu a príklady fungovania v bežný deň či počas hromadných podujatí. 

Jednotlivé návrhy posudzovala komisia zložená zo štyroch autorizovaných architektov delegovaných Slovenskou komorou architektov, piatym porotcom bol primátor Ondrej Brendza. Poradný hlas pri výbere najvhodnejších návrhov mali experti poroty z Krajského pamiatkového úradu a Arcibiskupského úradu Košice. "Porotu najviac presvedčil návrh od architektiek Terezy Šváchovej a Nikolety Slovákovej zo spoločnosti uncut, s.r.o. Praha. Za prvé miesto im bola udelená odmena 10 tis. eur.   Na druhom mieste s odmenou 6 tis. eur skončil návrh od spoločnosti Ateliér Toman, s.r.o. Šenkvice. Tretia cena bola udelená dvom architektonickým návrhom predloženým spoločnosťou TA Studio, s.r.o. Svätý Jur a združením architektov Anna Laubová - Vojtěch Sosna. Tieto návrhy získali odmenu po 2250 eur," zhrnul O. Brendza. 

Porota sa jednomyseľne zhodla, že víťazný návrh najlepšie reagoval na požiadavky súťaže. "Skrýva veľký potenciál a je flexibilný, čo sa týka ďalšej modifikácie podľa požiadaviek zadávateľa. Rešpektuje súčasné požiadavky na udržateľnosť  zachytávanie vody v území. Napriek svojmu rozsahu návrh nepôsobí dominantne, ale vytvára piedestál už stávajúcim historickým objektom. Zelený ostrov v strede námestia je príjemným protipólom jeho tvrdej a otvorenej severnej časti a rešpektuje súčasné požiadavky na udržateľnosť a ako aj narábanie s vodou v území. Návrh predstavuje silnú myšlienku ostrova - mestskej krajiny, ktorá sa pozvoľna ´rozpadáva´ do jestvujúceho námestia,“ vysvetlil predseda poroty Matej Grébert. Návrh je ambiciózny, invenčný, súčasný, rieši primárny cieľ zadania súťaže, ktorým bolo predstavenie riešenia bastionu formou lapidária, ktorý zhromažďuje archeologické nálezy a architektonické fragmenty a príťažlivo ich prezentuje verejnosti. Na druhej strane treba povedať, že išlo o jeden z realizačne najnákladnejších návrhov. "Toto však už bude úloha samosprávy a už teraz hľadáme zdroje na realizáciu projektu. Čakajú nás konzultácie s autorkami víťazného návrhu a jeho prípadné pripomienkovanie. Výsledkom bude pretavenie idey do stavebnej dokumentácie a následne spoznáme výšku nákladov na realizáciu. Každopádne, architektonickou súťažou sme urobili významný krok k rekonštrukcii zvyšnej časti historického centra Stropkova. Čaká nás ešte veľa práce, ale našim cieľom je v tomto funkčnom období začať s realizáciou stavby," uzavrel primátor O. Brendza.    


Opis autorov víťazného projektu 

O stropkovskom hrade verejnosť dlhé roky netušila. Do pozornosti sa dostáva vďaka zrealizovaným archeologickým prieskumom. Vďaka nim sa dá predpokladať, že výskum bude prebiehať aj naďalej vo zvyšku priestoru. V návrhu predpokladáme ich trasu a odporúčame ich rešpektovať v maximálnom rozsahu.

Hlavným cieľom návrhu je citlivo odprezentovať históriu hradu, sprístupniť priestory obyvateľom Stropkova, vytvoriť multifunkčné priestory so zázemím, ktoré doplnia námestie. Navrhnúť exteriérové priestory pre oddych a v neposlednom rade ponúknuť mestu možnosť zatraktívniť sa na mape turistického ruchu.

Navrhujeme ostrov ako zelenú oázu uprostred ruchu zaneprázdnenosti a chaosu. Miesto, kde sa história stretne so súčasnosťou. Ostrov rešpektuje predpokladanú stopu hradu, je parafrázou na jej minulú hranicu. Ohraničenie priestoru je nosným prvkom návrhu. Vytýčené hranice sú opornou stenou, v ktorej sa v mieste dolného námestia nachádza multifunkčný priestor s lapidáriom alebo nízkou stenou vo forme lavičky v hornom námestí. V priestoroch vozovky splynie v dlažbe. Ostrov je plne priechodný z každej strany. V niektorých miestach je akousi spomienkou než pevnou bariérou. Je inverznou podobou hradu od predstavy, na akú sme na ňu zvyknutí z minulosti. 

Navrhujeme mestskú krajinu. Zelený ostrov prepája námestia a jeho vnútorné priestory. Krajina sa pozvoľna rozlieva do okolitých plôch a začleňuje námestie do mestského systému zelene. Poskytuje úplne nový priestor svojim charakterom a upozorňuje na svoju dôležitosť, ktorá je zjavná už len z terénne tvarovaného súčasného námestia. Autorský návrh horného námestia ponecháva vo svojej podobe a vytvára protipól zelenému ostrovu. Navrhuje len jeho minimálne úpravy vo forme revitalizácie trávnatých plôch a doplnení mobilného mobiliáru (trhové stánky a hojdačky).

V ostrove sa nachádzajú dve dominantné stavby - kostol a kaštieľ. Priestory minulých bastiónov venuje každý jednej podfunkcii. Nájdeme tu vstup do lapidária, vyhliadkovú vežu so stromom, s výhľadom na dolné námestie, pódium pre vonkajšie bohoslužby, altán pre vonkajšie aktivity (napr. svadby), vstupnú bránu do areálu hradu. Považujeme za dôležité jej prepojenie s kaplnkou Piety, ktorá v minulosti vítala pútnikov. Neďaleko sa nachádza dochovaná lipová aleja, ktorá bola vysadená na počesť Františka Ferdinanda d’Este.

V návrhu zachovávame súčasné sochy, ktorým sme našli vhodné umiestnenie. Sochárske diela boli vytvorené v prosbe a komunikácii s Bohom, aby odvrátil nešťastie uvalené na krajinu. Dopĺňame dve nové diela v predpolí kostola, ktoré budú dokladom terajšej doby. Rovnako navrhujeme premiestniť sochu Panny Márie do priestoru ostrova, z miestneho súkromného pozemku.

Navrhujeme stenu / hranicu. Nové konštrukcie sú jednoduché navrhnuté z konštrukčného pigmentovaného betónu. V interiéroch sú podlahy zasypané štrkom alebo lokálne spevnené dlažbou. Priestorom multifunkčného priestoru prerastajú stromy v zabudovaných kvetináčoch, ktoré zároveň slúžia ako nosný systém. Návrh aplikuje princípy modrozelenej infraštruktúry (MZI), ktoré prispievajú k zníženiu vplyvu klimatických zmien a súčasne vedú k zlepšeniu mikroklímy v mieste a rozšíreniu biodiverzity.

Základným pilierom MZI je hospodárenie s dažďovou vodou. Dažďová voda zo striech objektov je v území zachytávaná pomocou prvkov MZI a následne využívaná pre vegetáciu. Spevnené plochy sú v návrhu minimalizované. Tam, kde je to len trochu možné, volíme plochy priepustné (mlat, odseková dlažba s vegetačnou škárou…) Spevnené plochy námestia sú vyspádované k vegetačným prvkom, kde je voda v prvom rade ponúknutá rastlinám a až následne je prebytočná voda odvádzaná pomocou drenážneho systému do akumulačnej nádrže k spätnému využitiu. Parkovacie státia budú tvorené zo zatrávňovacej dlažby a spádované do zelene.

Zelená zložka MZI je v návrhu zastúpená niekoľkými typmi: stromy, kríky, kvetinové záhony, trávnik. Pestrosť vegetácie napomáha k rozšíreniu biodiverzity. Z veľkej časti ide o dreviny domáce. Vegetácia zadržiava dažďové vody a znižuje odtok (voda je okrem iného zachytávaná na povrchu listov), zlepšuje sa mikroklíma a kvalitu vzduchu. V neposlednom rade je tiež estetickým prvkom. Pre stromy bude pripravený dostatočný prekoreniteľný priestor zo štrukturálneho substrátu s vysokou schopnosťou retencie dažďových vôd. Dolné námestie navrhujeme vydláždiť a doplniť vodné trysky. Na námestí môže byť umiestnená úradná tabuľa.


Hodnotenie víťazného návrhu z pohľadu poroty

Zaujímavý a inovatívny návrh, ktorý najlepšie reaguje na požiadavky súťaže. Ambiciózne riešenie celého územia a jasne čitateľná forma prezentácie opevnenia ako celku. Návrh skrýva veľký potenciál a je flexibilný, čo sa týka ďalšej modifikácie podľa požiadaviek zadávateľa. Rešpektuje súčasné požiadavky na udržateľnosť  zachytávanie vody v území. Napriek svojmu rozsahu návrh nepôsobí dominantne, ale vytvára piedestál už stávajúcim historickým objektom. Zelený ostrov v strede námestia je príjemným protipólom jeho tvrdej a otvorenej severnej časti a rešpektuje súčasné požiadavky na udržateľnosť a ako aj narábanie s vodou v území. Návrh predstavuje silnú myšlienku ostrova - mestskej krajiny, ktorá sa pozvoľna ,,rozpadá“ do jestvujúceho námestia. Je to vhodná forma prepojenia jestvujúceho a navrhovaného verejného priestoru. Návrh je ambiciózny, invenčný, súčasný, rieši primárny cieľ zadania súťaže, ktorým bolo predstavenie riešenia bastionu formou lapidária, ktorý zhromažďuje archeologické nálezy a architektonické fragmenty a prezentuje ich príťažlivo verejnosti. Pozitívne je hodnotené aj predstavenie typológie „pergol“ rozmiestnených v riešenom území, ktoré doň vnášajú nové, hravé funkcie. Priestor okolia kaštieľa a aj iné zostávajú riešené ako multifunkčné (nekonkurujú námestiu, dopĺňajú ho) čím je umožnené do budúcna pracovať s priestorom podľa aktuálnych potrieb mesta a návštevníkov. Autori tiež predstavili typológiu, čo sa týka výberu druhov stromov, ocenená bola aj diverzita týchto živých prvkov. Vďaka realizácii návrhu môže byť Stropkov (podobne ako Medzilaborce s Múzeom moderného umenia Andyho Warhola) vďaka atraktívnemu centru skutočne zaujímavým hotspotom na mape turistického ruchu. 

Kvalitatívne jeden z najlepších a najviac prepracovaných konceptov, ktorý umožňuje jeho prípadnú modifikáciu bez výraznej straty identity. Návrh prináša ucelenú novú vrstvu a nesie potenciál stať sa živým miestom, pridanou hodnotu vo verejnom priestore mesta. Na druhej strane sú jednotlivé stavebné riešenia jedny z najnákladnejších na realizáciu.


+ návrh s ambíciou priniesť do Stropkova novú pridanú hodnotu vo verejnom priestore,
+ komplexnosť riešenia,
+ veľa rôznych možností, ako sa na koncepcii dá pracovať a modulárne pridávať/uberať bez straty identity,
+ konektivita skrz rozpadajúcu sa dlažbu do námestia,
+ citlivé použitie poctivých prírodných materiálov (kameň - žula), 
+ prepojenie oboch častí námestia cez vzrastlú zeleň,
+ presvedčivá práca s výškovými pomermi v území,
+ vytvorenie nových terás, príležitostí na rôzne akcie na námestí,
+ vytvorenie vizuálne uzatvorenej piazzetty pred okresným úradom,
+ vhodné reagovanie na potreby adaptácie na zmenu klímy, použitie priepustných povrchov,
+ kompletnosť, komplexnosť až nadštandardné naplnenie obsahu riešení jednotlivých problematík územia, z ktorých je vždy možné v prípade utrasenia si nárokov mesta uberať (napr. redukcia podzemných prezentačných priestorov vzhľadom na potreby, mierku, financie mesta).

- finančná náročnosť projektu,
- režim fungovania navrhovaných expozícií, voľne prístupné/kontrolovaný vstup

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím