Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
16. marec 2023
3
3739

Mestský park Banská Bystrica - výsledky súťaže

Zvíťazil návrh Ireneja Šereša, Lenky Gulačovej, Romany Šašinkovej a Kataríny Gálikovej.
Mestský park Banská Bystrica - výsledky súťaže

Mesto pozná víťaza krajinársko-architektonickej súťaže návrhov na revitalizáciu mestského parku.

Po vyhodnotení výstupov participatívneho procesu, vyhlásila samospráva v závere minulého roka verejnú krajinársko-architektonickú súťaž na novú podobu Mestského parku na Tajovského ulici.

Kvalitu doručených prác, ktoré riešili revitelizáciu tejto národnej kultúrnej pamiatky hodnotila šesťčlenná odborná porota. Víťazom sa stal kolektív GULAČOVÁ + ŠEREŠ architekt - Irenej Šereš, Lenka Gulačová, Romana Šašinková a Katarína Gáliková - ktorý najlepšie dokázal identifikovať problémy a poukázal na celoročný potenciál mestského parku.

Do verejnej anonymnej projektovej súťaže návrhov "Mestský park Banská Bystrica" sa prihlásilo celkovo 12 tímov s požadovanou odbornou spôsobilosťou. Keďže obľúbené miesto stretávania sa obyvateľov patrí medzi národné kultúrne pamiatky, návrh revitalizácie mestského parku musí prihliadať na zachovanie jeho pôvodnej kompozície a priestorového usporiadania vegetačných i architektonických prvkov. Podľa členov medzinárodnej poroty bolo zadanie na rekonštrukciu historického parku pomerne náročné. Napriek tomu bola úroveň návrhov veľmi vysoká a jednotliví účastníci súťaže si dali záležať na tom, aby si priestor, ako aj historické podklady naštudovali.

"Niekedy návrhy skĺzavali do príliš historizujúceho riešenia. Po vzhliadnutí všetkých sa objavilo pár zaujímavých originálnych riešení, ktoré môžu byť veľkým prínosom z hľadiska ďalšej práce. Výsledkom tejto súťaže je východiskový materiál slúžiaci na to, aby sa mesto dopracovalo k vytvoreniu zaujímavého a atraktívneho vnútorného priestoru," povedal autorizovaný krajinný architekt Slovenskej komory architektov, predseda poroty Peter Vaňo.

Podľa odbornej poroty víťazný návrh rešpektuje pôvodnú dispozíciu parku a citlivo ho plní novými funkciami s dodržaním logiky jeho užívania. Víťazný tím pomerne jednoduchými zásahmi naznačil možnosti na zvýšenie kvality parku a jeho atraktivity na dlhodobejší pobyt v rámci aktívneho i pasívneho relaxu.

"Najcitlivejšou kapitolou prerodu celého parku je obnova alejí. Zaujímavým sa javí posun altánku mimo kompozičného jadra v záujme docielenia univerzálneho centrálneho stretávacieho priestoru nahradením záhonovej výsadby multifunkčným celoročne využiteľným vodným prvkom – na pochôdznu ochladzovaciu fontánu v letných mesiacoch a na dočasnú ľadovú plochu v zimných mesiacoch," objasňujú členovia poroty.

"Cieľom takýchto súťaží nie je vybrať dokonalý alebo už hotový návrh, ale taký, ktorý má najlepší potenciál. Taký, ktorého autor o danom mieste uvažuje správne a pre investora sa stane dobrým partnerom pre ďalší postup. Pre to sme urobili ako porota maximum. Myslím si, že sme mestu vybrali kvalitný podklad i tím, ktorý dokáže zladiť požiadavky jednotlivých skupín, presvedčiť ich o najlepšom riešení, niektoré veci doladiť, a hlavne zaistiť parku budúcnosť," dopĺňa členka poroty Jitka Vágnerová, autorizovaná krajinná architektka Českej komory architektov.

Prezentácie projektov a záznam z diskusie nájdete na nasledujúcich odkazoch:

https://www.youtube.com/watch?v=IqTzinQZBXA
https://www.youtube.com/watch?v=2p8a0q6vcY8

 

Výsledné poradie súťažných návrhov:

1. miesto - návrh č. 10: Irenej Šereš architekt, s.r.o. / Gulačová Šereš architekti
Autori: Ing. arch. Irenej Šereš, Ing. Ing. arch. Lenka Gulačová, Ing. Romana Šašinková, Katarína Gáliková

Komentár poroty:

Autorský tím víťazného návrhu najlepšie pochopil historické korene riešeného parku a koncepčnú podstatu existujúceho stavu. Najlepšie dokázali identifikovať problémy a poukázali na celoročný potenciál predmetného priestoru.

Víťazný návrh rešpektuje pôvodnú dispozíciu parku a citlivo plní park novými funkciami s dodržaním logiky jeho užívania. Pomerne jednoduchými zásahmi, použitím súčasného architektonického rukopisu, naznačili možnosti na zvýšenie kvality parku. Citlivým zabudovaním požadovaných i nových aktivít do predurčených častí parku, s vhodným potlačením negatívne vnímaných tenisových kurtov v celkovom kontexte, vytvárajú predpoklad dosiahnutia ideálnej zonácie tohto verejného priestoru a zvýšenie jeho atraktivity na dlhodobejší pobyt v rámci aktívneho i pasívneho relaxu.

Ocenený návrh vhodne pracuje s historickou kompozíciou založenej na priestorotvornom vnímaní zelene, jej osových a hmotových základoch. Aj keď spôsob rekonštrukcie zelene nie je dostatočne opísaný, grafická prezentácia naznačuje radikálnu obnovu alejí, čo bude asi najcitlivejšou kapitolou prerodu celého parku. Pozoruhodným je tiež zapracovanie siluety vonkajšieho okruhu chodníkom v podobe štrkotrávnika, čím na jednej strane odkazujú autori na historicky nerealizovaný okružný chodník, na druhej strane týmto zámerom nenarúšajú dotknuté voľné trávnaté plochy.

Zaujímavým sa javí posun altánku mimo kompozičného jadra v záujme docielenia univerzálneho centrálneho stretávacieho priestoru nahradením záhonovej výsadby multifunkčným celoročne využiteľným vodným prvkom so sezónnou premenou na pochôdznu ochladzovaciu fontánu v letných mesiacoch a na dočasnú ľadovú plochu v zimných mesiacoch.

Polemiku vyvoláva nová lokalizácia mýtneho domčeka oproti jeho historickej polohe v parku v mieste novovybudovanej okružnej križovatky ulíc J. Kráľa a Tajovského. Oproti tomu stvárnenie haptickej záhrady ako nového prvku v kontexte s ostatnými časťami parku pôsobí cudzorodo a rozpačito, ako aj pocitové hierarchické členenie vnútorných chodníkov aplikovaním dvoch odlišných povrchov – mlatového a kamenného z maloformátovej kamennej kocky. V oboch prípadoch porota odporúča prehodnotenie týchto riešení.

Napriek spomenutým odchýlkam od usmernenia KPÚ, predložený návrh znamená pre zadávateľa vhodný základ na konsenzus v záujme optimálneho začlenenia momentálne tranzitného parku do funkčného kontextu mesta.

Súťažné panely:

Vizualizácie:


2. miesto - návrh č. 8: Sobota, s. r. o. 
Autori: Ing. arch. Tomáš Sobota, Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD., Ing. Peter Sládek, Ing. Ján Janík

Komentár poroty:

Súťažný tím spracoval najprecíznejšiu analýzu riešeného priestoru, ktorá bola predpokladom druhého najkvalitnejšieho návrhu. Predložené riešenie rešpektuje historický kompozičný princíp založený na jasne čitateľnej a vnímateľnej dispozícii, ktorá ostáva zachovaná.

Hlavná priečna kompozičná os je „vyčistená“ a dosiahnuté priehľady sú umocnené pomocou trvalkových záhonov s dominanciou centrálneho altánku. Porota tu pozitívne hodnotí aj snahu o navodenie pocitu priestorovej perspektívy navolenými líniami predmetných trvalkových záhonov. Vhodne je zvládnutá tiež mierka a umiestnenie fontán v mieste prieniku okružného chodníka s priečnou promenádou. Autori kladú dôraz aj na obnovenie pôvodných brodérií na hlavnej okružnej promenáde formou vytvorenia pobytových spevnených zálivov, ktoré sú ideálne na vtiahnutie a udržanie návštevníkov v tejto časti parku.

Návrh v širších vzťahoch výnimočne vyhodnocuje potrebu humanizácie pešieho ťahu na ulici Janka Kráľa, šancu na prepojenie parku a potoka Bystrica a zmeny v organizácie dopravy. Tieto potenciály bohužiaľ v samotnom návrhu zostávajú nenaplnené.

Vysoko odbornou je práca s vegetačnou zložkou, kde autorský tím napriek iba čiastočnej obnove kompozičných alejí prezentuje zmysluplnú obnovu po ucelených blokoch, kde pôvodnú dispozíciu obnovuje vyčistením porastov od náletov a nevhodných dosadieb. Pri rekonštrukcii priestorotvorných alejí čiastočnou dosadbou však poukazuje porota na otázny výsledok z hľadiska komplexného vnímania alejí.

Slabinou návrhu je použitie nadmieru historizujúceho rukopisu navrhovaných architektonických objektov a nedôrazné zakomponovanie navrhovaných aktivít v juhozápadnej časti parku do jeho dispozičného základu. Oproti bravúrne zvládnutej krajinárskej zložke návrhu, návrh architektonického stvárnenia centrálneho altánku a „confiterie“ uberá návrhu pri celkovom hodnotení na kvalite, pôsobí sentimentálne a nepôvodne. Porota odporúča použitie modernejšieho stvárnenia rešpektujúcej súčasné nároky užívateľov tohto verejného priestoru.


3. miesto - návrh č. 3: M&P Architekti – krajinářská architektura, Ing. Petr Velička / M&P Architekti – krajinářská architektura
Autori: Ing. Petr Velička, Ing. Markéta Veličková

Komentár poroty:

Autorský tím priniesol veľmi jasnú a jednoznačnú koncepciu rekonštrukcie parku, pričom sa nesnažil dodržať len historický kompozičný základ, ktorý v plnej miere rešpektuje a obnovuje, ale ponúka aj pragmatickú postupnosť jeho obnovy. Analýza pohybu peších prináša žiadúce korekcie nástupov do parku aj snahu o zlepšenie prepojenia parku na bezprostredné okolie.

Vášnivú diskusiu vzbudila obnova centrálnej promenády zakomponovaním ovocného sadu z krajových odrôd. Posilnenie tejto kompozičnej osi rastrovou výsadbou ovocných stromov by v konečnom dôsledku znamenalo kontrastný a až nežiadúci rurálny efekt z hľadiska habituálneho a charakterového výrazu vybraného sortimentu drevín. Tento autorský prístup "zaplniť" hlavný priestor pravidelnou výsadbou krátkodobo, a tým pádom intenzívne kvitnúcich ovocných stromov, predstavuje súčasný a trúfalý vstup do obrazu historického parku, ktorý na jednej strane ho ozvláštňuje, ale na druhej strane toto kontroverzné stvárnenie dominantnej priestorovej osi vytvorením optickej bariéry môže mať negatívny dopad na vnímanie a čítanie pôvodnej historickej dispozície .

Prínosom tohto súťažného návrhu je veľmi dobre navrhnuté riešenie ochrany stromov v mlatovom povrchu a predovšetkým premyslený a racionálny návod na radikálnu postupnú rekonštrukciu kompozičných alejí s jasným konečným výsledkom. Návrh prezentuje plán komplexnej obnovy vegetácie alejí v troch etapách v priebehu 20 rokov, čím sa dosiahne jednotný vzrast a vnímanie zelene po jej obnove. Týmto radikálnym etapovitým zmladením sa obnoví základná kostra kompozície parku s dosiahne výsledné homogénne pôsobenie nosných alejí s dlhodobou perspektívou a stabilizovaným zdravotným stavom celej vegetácie parku. Neodmysliteľným je výsledný návrh dlhodobého plánu údržby a jeho striktné dodržiavanie. Porota odporúča sa týmto modelom inšpirovať a aplikovať v rámci realizácie rekonštrukcie parku, vrátane návrhu diferenciácie intenzity údržby trávnatých plôch.

Porota pozitívne hodnotila aj architektonicky jednoduchý štylizovaný altán, ktorý zaujme svojou modernou strohosťou a vzdušnou konštrukciou, rovnako ako moderné prvky mobiliáru, ktoré dotvárajú celkové riešenie. Autori zapojili do riešenia aj ulicu J.M. Hurbana a navrhnutím platanovej promenády vizuálne rozšírili park. Za zaujímavé riešenie možno vnímať zrkadlenie juhozápadnej platanovej aleje na severovýchodnú stranu parku a za ocenenie stojí aj precízne premyslené osvetlenie parku.

 

4. miesto - návrh č. 1: Ateliér G.Arch s. r. o. / Ateliér G.Arch s. r. o. a benkobenkova (BO s.r.o.)
Autori: Ing. Katarína Ďurišová, Mgr. art. Ing. arch. Jana Benková, Ing. arch. Juraj Benko, Ing. Jana Vajdiarová, Ing. Jana Šebová

Komentár poroty:

Kvalitou tohto súťažného návrhu je jeho premyslená zonácia založená na akceptovanom historickom koncepte so zapracovaním kultivovaných detailov s vysokou estetickou hodnotou a potenciálom využitia.

Zaujímavá je štylizovaná forma stvárnenia centrálneho altánku použitím subtilnej jednoduchej konštrukcie. Jej vizuálne kvalitne odprezentovaný návrh s naaranžovanou slávnostnou atmosférou je presvedčivý a koncepcia jeho variabilného využitia dáva predpoklad výslednej funkčnosti. Svojou elegantnosťou, striedmosťou a premyslenosťou zaujme aj drobná architektúra a mobiliár parku - čitáreň a tiež „malé letné fontány“, ktoré vhodne obohacujú dominantný priestor promenády parku. Oproti tomu novonavrhovaný viacúčelový objekt kaviarne doplnený „levitujúcou“ mohutnou drevenou pergolou pôsobí veľmi masívnym dojmom, čím na seba púta nežiadúcu pozornosť a narúša celkovú „jemnú“ atmosféru parku.

Súťažný návrh zaujal diverzifikáciou trávnatých plôch na centrálny intenzívnejší parkový trávnik a periférne plochy tieňomilného trávnika a kvitnúcej lúky s mozaikovitým kosením. Porota ocenila pripomenutie pôvodne zamýšľanej kompozície parku formou vonkajšieho koseného okruhu pre bežcov a stupňovanie intenzity údržby smerom k centru parku. Sporným je však modelácia terénu v koreňovom priestore existujúcich stromov.

Slabou stránkou návrhu je jeho prílišný dôraz na environmentálny aspekt, čo v kontexte hodnôt historického parku nie je najvhodnejšie. Porota odporúča venovať viac pozornosti prinavráteniu jej pôvodnej historickej podoby s rešpektovaním súčasných nárokov. Koncepcia rekonštrukcie existujúcej zelene je nejasná a rozpačitá. Navrhovaná postupná obnova alejí je problematická a obtiažne realizovateľná bez možných negatívnych dopadov na ponechané jedince pri zásahu do ich koreňového systému. Ujatie a následný rast dosadzovaných stromov sú otázne. V konečnom dôsledku by to znamenalo stratu jednotného vizuálu alejí a negatívne narušenie jedného z hlavných kompozičných princípov celého parku. Deklarovaná minimalizácia intenzity údržby je otázna. Aplikácia vodo-zádržných opatrení v mieste bez nežiadúcej kumulácie dažďových vôd je neopodstatnená.

 

5. miesto - návrh č. 12: GuldanArchitects, s.r.o. / GuldanArchitects, s.r.o.
Autori: Ing. Eugen Guldan, PhD., Ing. Alexandra Macholová, Mgr.art. Marek Petrek

Komentár poroty:

Súťažný návrh zaujal svojou elegantnou a čistou grafikou a vyzdvihnutím hlavnej kostry historickej kompozície. Ponúka premyslený koncept dispozičného riešenia a jeho hlavný prínos je v zaujímavom stvárnení centrálnej kompozičnej osi pôsobivým trvalkovo-letničkovým parterom s veľkorysým až monumentálnym centrálnym priestorom, ktorému dominuje hudobný pavilón lemovaný dekoratívnym kvetinovým záhonom doplneným atraktívnym vodným prvkom.

Architektonické objekty sú navrhnuté vkusne a v súlade so súčasnými požiadavkami doby, stvárnenie budovy zázemia a verejných toaliet je elegantné a čisté. Hudobný pavilón reaguje na jej tvaroslovie a architektonický výraz, v centrálnom priestranstve predstavuje moderný akcent. Pozitívom je doplnenie priamej pešej trasy do priestoru parku pozdĺž mimoriadne frekventovanej a rušnej ulice Janka Kráľa a ostatných dnes absentujúcich obvodových spojníc. Oproti tomu vytvorenie svojbytného priestoru „psieho parku“ formou uzavretého venčoviska v J-Z časti parku nepovažuje porota v rámci pamiatkovo chráneného historického parku za vhodnú funkciu.

Slabou stránkou návrhu sa javí prílišná koncentrácia na dekorovanie čo sa v mierke zadania zdá ako prehnané. Navodenie kúpeľného efektu potláča historicky jasne definovanú dispozičnú koncepciu a zároveň z toho vyplýva otázna finančná udržateľnosť. Porota odporúča venovať viac pozornosti kontextu celého riešeného územia.

Za opomenuté porota považuje tiež iba okrajové riešenie rekonštrukcie zelene bez návrhu novej generácie kostrových drevín okrem stálozeleného stromoradia, čo z dlhodobého hľadiska nevylepší vekovú štruktúru zelene a môže znamenať postupný rozpad pôvodnej kompozície.

 

6. - 12. miesto - návrh č. 2: KATEdesign – ateliér záhradnej architektúry, s.r.o. / KATEdesign
Autori: Ing. Katarína Monček, Ing. Michaela Šmeringaiová, Ing. Mária Jurčová, Ing. Daniel Debre

Komentár poroty:

Návrh prezentuje ponechanie stromov bez radikálnej obnovy a tento odklon od pravidelnosti ešte umocňuje ad hoc vedenými meandrovitými okružnými pásmi výsadby. Zaujímavý motív kvitnúceho a vsakovacieho pásu trvaliek, ktorý je však ťažko udržateľný v reálnej prevádzke. Pekné nenápadné pripomenutie pôvodne nerealizovaného vonkajšieho okruhu rozdielom v trávniku. Centrálna vodná plocha spojená so záhonom pôsobí v priestore príliš roztrieštene.


6. - 12. miesto - návrh č. 4: AWE ATELIÉR s.r.o. / AWE ATELIÉR s.r.o.
Autori: Ing. Ivana Citorová, Ing. Dávid Grega, Ing. arch. Tomáš Pozdech, Ing. arch Miroslav Michalica

Komentár poroty:

Pozitívny návrh náplne a stvárnenia centrálneho priestoru - pochôdznej fontány a kreatívne umiestnenie multifunkčných plôch medzi rovnobežne vedúce doteraz "bezcieľne" trasy. Vhodné uplatnenie princípu gradácie. Nereálne je kompletné vydláždenie chodníkov s ohľadom na zachovanie drevín v alejách a taktiež vzhľadom na požiadavky KPÚ. Problematické sa javí aj dosádzanie drevín do alejí (stráca sa kompozícia, stromy horšie rastú).


6. - 12. miesto - návrh č. 5: ATR s.r.o. / Tamara Reháčková, Beáta Hermanová, Hana Belošičová, Juraj Hermann
Autori: Ing. Tamara Reháčková, Ing. arch. Beáta Hermannová, Ing. arch. Hana Belošičová, Ing. arch. Juraj Hermann

Komentár poroty:

Návrh predstavuje bezkonfliktné riešenie v najväčšom súlade s požiadavkami pamiatkovej ochrany. Vhodne nadväzuje na historickú kompozíciu posedeniami v polkruhoch, avšak nové vložené kruhové kvetinové záhony vrátane formy navrhovaného altánku pôsobia rozpačito.


6. - 12. miesto - návrh č. 6: Zelený domov s.r.o. / FXKA – ateliér krajinnej architektúry
Autori: Ing. Matej Jasenka, PhD., Ing. Zuzana Weberová, Ing. Dominika Lovasiková, Ing. arch. Peter Nezval

Komentár poroty:

Návrh prichádza s atraktívnym riešením centrálneho priestoru - pochôdzna fontána a jeho lemovaním otvorenou presklenou pergolou s otáznou udržateľnosťou. Vhodný nápad na vytvorenie zelenej bariéry po obvode parku (odclonenie od komunikácií viacetážovou zeleňou). Nevhodne navrhnuté výsadby stromov, ktoré narušujú historickú kompozíciu drevín a nevhodné umiestnenie aktivít roztrúsene v parku. Navrhnuté vydláždenie chodníkov v existujúcom koreňovom priestore stromov nie je možné realizovať bez poškodenia drevín.


6. - 12. miesto - návrh č. 7: RUDBECKIA, s.r.o. / Ateliér RUDBECKIA
Autori: Ing. Júlia Straňáková, Ing. arch. Ivan Málek, Ing. arch. Akad arch. Tatiana Kopková, Ing. Timea Antalová, Ing. Paula Hoppanová, Ing. arch. Rastislav Kočajda

Komentár poroty:

Návrh je prepracovaný a výnimočný snahou prísť s myšlienkou zmeny dopravy na zlepšenie prepojenia a dostupnosti parku zo svojho okolia. Okrem rešpektu k historickej kompozícii vrátane pôvodného secesného tvaroslovia a polkruhových ník, ponúka návrh vhodnú etapizáciu obnovy alejí. Podobaaltánku je veľmi zaujímavá, vrátane materiálového riešenia a technológie lavice. Program promenády je možno príliš bohatý a pôsobí roztrieštene. Sporná je aj veľkosť detského ihriska (pomerne malé na takýto rozsiahly park).


6. - 12. miesto - návrh č. 9: ô s.r.o. / ô s.r.o.
Autori: Ing. arch. Martin Kvitkovský, Mrg. art. Martin Varga, Bc. Martina Kováčová, Mgr. art. Jaroslav Kyša, Ing. Antonín Nemec, Daniela Mišániová, Natália Gottschallová

Komentár poroty:

Návrh je výnimočný kreativitou stvárnenia. Prenáša ťažisko parku do priestoru promenády v snahe dať doteraz „hluchým“ miestam význam a zmysel. Detské ihrisko, aj keď stvárnené ako umelecký prvok, v tomto priestore nie je vhodné. Nepresvedčivý je aj výraz navrhovaného altánku. Nové navrhované stromoradie s uplatnením veľkokorunných stromov v priestore promenády je v rozpore s historickou kompozíciou. Trieštia ju aj ďalšie navrhované výsadby..

 

6. - 12. miesto - návrh č. 11: eXteriéry.sk, s.r.o. / Korečko
Autori: Ing. Rastislav Mochnacký, Ing. arch. Milan Rešovský, Ing. Martin Korečko

Komentár poroty:

Návrh predstavuje radikálny odklon od zadania, no bohužiaľ nevyužíva plný potenciál tejto autorskej slobody, aby tak vytvorením novej kvality tento odklon obhájil. Ak si odmyslíme rozpad historickej kompozície parku (sieť chodníkov a vegetačných prvkov) je navrhované riešenie trochu predimenzované. Pokiaľ by sa jednalo o centrálny park na sídlisku, či v novej developerskej štvrti, bolo by to reálnejšie. Aj tak je rozmiestnenie aktivít trochu chaotické, naivné a náročné na realizáciu, prevádzku i údržbu..

Zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty:

Poklady: Mesto Banská Bystrica

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím