Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
21. november 2023
0
3072

Námestie slobody v Banskej Bystrici - výsledky súťaže

Zámerom samosprávy je prestavba Námestia slobody na plnohodnotný verejný priestor s celomestským charakterom.
Námestie slobody v Banskej Bystrici - výsledky súťaže

Mesto Banská Bystrica vyhlásilo v apríli tohto roka medzinárodnú urbanisticko-architektonicko-krajinársku súťaž formou súťažného dialógu. Prihlásilo sa 12 architektonických ateliérov zo štyroch krajín - Slovenska, Českej republiky, Nemecka a Veľkej Británie. Medzinárodná odborná komisia vybrala v júli štyroch postupujúcich, ktorí budú v nasledujúcich mesiacoch pripravili svoje návrhy na riešenie priestoru Námestia slobody.

Mená tímov, ktoré postúpili do druhej etapy súťaže:

  • skupina uchádzačov Tři.Čtrnáct architekti s.r.o. a Atelier RAW s.r.o.
  • LOCVS, s.r.o.
  • skupina uchádzačov Till Rehwaldt a momentura s.r.o.
  • BETWEEN s.r.o.

Zámerom banskobystrickej samosprávy je prestavba Námestia slobody na plnohodnotný verejný priestor regionálneho významu. Riešené územie tvorí mimoriadne zložitý urbanisticko-architektonický celok, ktorý je súčasťou významnej kompozičnej osi v štruktúre mesta.

 

Hodnotiaca komisia v zložení: Martin Frei, Roman Trizuliak, Martin Paulíny, Martin Pavelek a Mauro Mandelli rozhodla o výsledkoch súťaže nasledovne:

1. miesto: BETWEEN (Slovenská republika)
Autori: Ing. arch. Katarína Fejo, PhD., Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD., Ing. arch. Lubomír Boháč
Spolupráca: Ing. arch. Tomáš Danko, Ing. arch. Natália Marková, Ing. arch. Zuzana Mihaľová, Ing. arch. Ivana Fabiánová, Ing. arch. Ivan Kanich, Bc. Alexandra Očková, Róbert Lipták, Nikoleta Mitríková.

Hodnotenie komisie:

Tím BETWEEN predviedol jednoznačnú prezentáciu v oboch kolách dialógu. Vo finálnom návrhu dokázali zapracovať odporúčania komisie bez toho, aby ich koncept stratil pôvodnú myšlienku. 

Návrh je spracovaný komplexne a s jasnou hierarchiou diferencovaných, na seba nadväzujúcich priestorov, čím je v súčasnosti „prázdne“ miesto šikovne prekryté novou kultúrnou vrstvou. Interpretácia ľudskej mierky a budúceho významu priestoru prevyšuje ostatné spracovateľské tímy. Návrh pridáva námestiu komornú atmosféru, ale zároveň zostáva tento priestor dostatočne veľký – ohraničené hranou átria Domu kultúry a hranou budúcej ulice (s novonavrhovanou budovou) pred VÚB. Komisia ocenila umiestnenie ťažiska námestia aktívne prepojeného s átriom Domu kultúry. Náležite boli vysvetlené aj možné scenáre využitia tohto flexibilne navrhnutého priestoru.

Autori logicky navrhli a odôvodnili etapizáciu realizácie s jasne definovanou prvou etapou - park pred Hotelom Lux.

Urbánny (mestský) park s pridanou hodnotou - výhľadom na pamätník SNP, bude ľahko prístupný pre všetkých. Dizajn pavilónu / objektu zázemia na kraji parku pod pamätníkom hodnotí komisia ako funkčne aj vizuálne najlepší. Architektúra pavilónu sa premieta aj v dizajne zastávok MHD, čo je veľkým prínosom pre vizuálne zjednotenie riešeného územia.

Oddelenie námestia od cesty stromoradím bolo predmetom rozsiahlej diskusie komisie. Mieru oddelenia - intenzitu a spôsob, bude nutné v ďalších stupňoch dopracovania návrhu (projektu) zvážiť a podložiť argumentmi. Priestor pred VÚB bankou v nadväznosti na zastávku MHD a blok zástavby na opačnej strane ulice (so zakomponovanou zastávkou MHD) zostali vypovedané nedostatočne - len v základných kontúrach. Komisia odporúča doriešiť predmetné priestory v zmysle všeobecného zhrnutia.

Komisia zároveň odporúča prehodnotiť vhodnosť, potrebu, množstvo a dimenzie betónových prvkov / bariér v parku pred Hotelom Lux a taktiež odporúča využiť niektoré myšlienky prezentované vo fáze súťažného konceptu.

Súťažné panely:

Vizualizácie:

 

2. miesto - LOCVS (Slovenská republika)
Autor: Ing. arch. Štefan Moravčík
Spoluatori: Ing. arch. Martin Sedláček, Mgr. Lukáš Šivec, Ing. arch. Jakub Moravčík, Ing. Ivana Citarová
Spolupráca: Ing. Július Žiška

Hodnotenie komisie:

Tím LOCVS preukázal najväčší posun z fázy konceptu do fázy výsledného návrhu, reagoval na požiadavky súťaže a zapracoval komentáre a usmernenia komisie do podoby komplexného finálneho návrhu s čitateľnou hierarchiou priestorov.

Na vysokej úrovni uchopili význam a architektonickú hodnotu pamätníka SNP už vo fáze konceptu. Umiestnením pavilónu s výhľadom na pamätník na okraj parku v prvom kole a orientáciou tribúny, na príležitostné podujatia na ploche námestia, na pamätník v druhom kole. Vo finálnom návrhu zjednodušili patchwork zelených plôch prezentovaných v koncepte. Komisia vysoko hodnotí spracovanie pavilónu / zázemia pri parku pod pamätníkom už vo fáze konceptu, kde ho identifikovala ako najlepší moment návrhu.

Pavilónový objekt navrhnutý pred VÚB bankou je veľmi zaujímavý a LOCVS ním jednoznačne preukázal, že tento jednopodlažný flexibilný koncept pavilónu by mohol byť využitý na drobné služby, dočasné výstavy a zázemie a stať sa tak šikovným spúšťačom a atraktorom pre Dom kultúry namiesto toho, aby sa plocha resp. objekt využívala len ako „čakáreň“ pre cestujúcich. Navrhovaný pavilón pred bankou tak môže slúžiť ako dočasný bod na definovanie priestoru vo fáze pred komplexnejším skúmaním dostavby - doplnenia priestoru. Plusom je tiež rešpektovanie a zachovanie najhodnotnejších stromov.

Návrh riešenia územia počíta s vyspelým technologickým a technickým vybavením námestia (osvetlenie, stánky, plug&play systém komponentov). Zároveň vyvstáva otázka s tým spojených nárokov na prevádzku z dlhodobého hľadiska.

Alternovaním návrhu po fáze konceptu došlo k oslabeniu pôvodnej myšlienky a prezentovaný finálny návrh tak predstavuje viacmenej katalóg riešení. Použitá mierka sa vzďaľuje ľudskej a smeruje mierne k pompéznosti.

Súťažné panely:

Vizualizácie:

 

3. miesto: Tři.Čtrnáct + Atelier RAW (Česká republika)

Autori: Doc. Ing. arch. Tomáš Rusín, Doc. Ing. arch. Ivan Wahla, Ing. arch. Ondrej Palenčar, Ing. Lýdia Šušlíková 
Spolupráca:
Ing. arch. Kateřina Pacolová, Bc. Simona Vykydalová, Ing. arch. Denis Orinčák, Bc. Marek Pokrivčák, Ing. Rostislav Košťál

Hodnotenie komisie:

Tím Tři.Čtrnáct + Atelier RAW prezentuje návrh založený na kontraste mestského priestoru – námestia a mestskej krajinnej “džungle” s obmedzeným prístupom a využitím. Dobre prepracovaný koncept sa formálne ani obsahovo výrazne neposunul do fázy finálneho návrhu.

V návrhu sa od začiatku súťaže navrhuje zastavanie priestoru pred VÚB bankou a budúcim parkovacím domom mestskými blokmi. Vytvárajú sa dve nové ulice a ohraničenie námestia aj fyzicky, potenciálne atraktívnou a modernou budovou, ktorá by mohla priniesť pre námestie veľmi dôležitý a zaujímavý každodenný program a život.

Prínosom súťažného návrhu rekonštrukcie Námestia slobody je riešenie priestoru pred objektom služieb a obchodu VD Rozkvet a myšlienka vytvorenia pamätníka obetiam komunizmu s opätovným využitím prvkov podstavca v rámci parku.

Prezentovaný projekt má veľmi silnú environmentálnu hodnotu, autori veľmi dobre pracovali s vodným prvkom bez vytvorenia bariér.

Komisia diskutovala o vhodnosti vytvorenia mestskej krajinnej “džungle” s obmedzeným prístupom pre obyvateľov. Napriek súčasným trendom zvyšovania podielu prírode blízkych plôch vo vnútornom meste, džungľa môže predstavovať nevhodný typ zelenej štruktúry v kontexte centra mesta.

Koncepcia námestia nedostatočne reaguje na objekt Domu kultúry.

Objekt zázemia korčuliarskeho oválu bol navrhnutý po usmernení komisie, avšak v otáznej lokácii mimo riešeného územia s chýbajúcou argumentáciou pre daný koncept.

V porovnaní s ostatnými súťažnými tímami ide o najmenej dopracovanú prezentáciu od fázy konceptu. Výsledný návrh zostáva v polohe konceptu bez dopovedania myšlienky v detailoch.  

 

Súťažné panely:

Vizualizácie:

 

4. miesto: Rehwaldt Landscape Architects + momentura (Česká republika, Nemecko)
Autori: Dipl. Ing. Till Rehwaldt, Ing. Richard Labanc, Ing. arch. Michal Rouha, Ing. arch. Marie Delongová, MA Tereza Černá
Spoluautor: Garth Woolison, B.enV.D, M.LA.

Hodnotenie komisie:

Tím Rehwaldt Landscape Architects + momentura ešte vo fáze konceptu navrhli jednu z najzaujímavejších myšlienok súťaže "domu na rohu" a pavilónu - "umeleckého objektu" schopných pritiahnuť pozornosť a zveľadiť námestie. Hmota dostavby nárožia je zároveň citlivo umiestnená pred výškový obytný dom. Na prízemí tohto objektu by bolo možné zabezpečiť komplexný „servis“ pre cestujúcich. Vyhliadka / kaviareň / reštaurácia na najvyššom podlaží nárožia má príležitosť vytvoriť unikátny pohľad na námestie a pamätník SNP a stať sa tak ďalším atraktívnym miestom.

Súťažný návrh hodnotí komisia ako najviac "krajinársky" spomedzi všetkých. Pre daný priestor a v kontexte celého urbanistického priestoru (os v dĺžke 1,5 km s prevažne parkovými úpravami) je vhodnejšia však viac mestská podoba riešeného územia. Umiestnenie "zelených" parkovacích plôch pred objekt VÚB nie je vzhľadom na potenciál priestoru vhodné riešenie.

Vo finálnom návrhu mierne chýba komplexnosť a hierarchia priestorov, ktorá nie je z návrhu dostatočne čitateľná. Prepojenie priestoru námestia s objektom Domu kultúry je nevýrazné a chýba tiež deklarovanie flexibility a využiteľnosti námestia. Návrh do istej miery iba kopíruje súčasnú podobu priestorov s "kozmetickými úpravami" bez výraznejšieho námetu na zásah do jednotlivých častí.

Vo výslednom návrhu autori nedostatočne využili potenciál konceptu, objektu "pavilónu", detailov riešenia námestia a využití priestoru.

Zázemie športovej plochy (oválu) - jedna z pripomienok komisie, po fáze koncept pôsobí mierne neproporčne v celkovom urbanistickom kontexte návrhu.

Súťažné panely:

Vizualizácie:

 

Zhrnutie komisie:

Všetky navrhované riešenia jasne funkčne a priestorovo zadefinovali jednotlivé časti celého riešeného územia. Veľmi jednoznačne jednotlivé návrhy vymedzili budúce „Námestie slobody“ ako hlavný zhromažďovací priestor v predpolí Domu kultúry a VÚB banky, s požadovanou funkčnou a priestorovou flexibilitou a synergiou budúceho potenciálu obnoveného Domu kultúry.

Návrhy preukázali potrebu eliminácie veľkého voľného priestoru na východo-západnej kompozičnej osi a s výrazným doplnením zelených plôch s ponechaním výhľadu na pamätník SNP. Nový zelený priestor (mestský park, prírodný park, mestská divočina) v priestore medzi Hotelom Lux a bytovým domom, medzi existujúcim mestským parkom a námestím pred Domom kultúry, je stvárnený prírode blízkym spôsobom. Oddychová promenáda pod korunami stromov tvorí severnú časť námestia pozdĺž bytového domu.

Modelácia terénu v mieste kontaktu riešeného územia s korčuliarskym oválom sa prejavuje v podobe vyvýšeného miesta s možnosťou rozhľadu nazvaný ako "urbánny balkón", "terénne pobytové schody", "terénna vlna", s možnosťou realizácie do terénu zapusteného pavilónu slúžiacemu ako zázemie pre potreby danej lokality).

Kompozičné dotvorenie ulice nárožia pri VÚB banke je vyjadrené viacerými architektonickými prostriedkami a to od zelene, cez návrhy pavilónovej zástavby až po kompaktnú zástavbu s potrebou jeho uzavretia. Pre návrh objektu v tomto priestore bude potrebné nájsť správny pomer cena / výkon tak, aby zbytočne vysoká prvotná investícia nezabránila v budúcnosti jej odstráneniu či premiestneniu a nahradeniu plnohodnotnou budovou.

Protiľahlá strana ulice bola taktiež skoro zhodne navrhnutá na urbanistické dotvorenie zástavbou v pokračovaní založenej uličnej čiary existujúcim objektom v línii za súčasnými lavičkami s osvetlením.

Návrhy eliminovali prípadné nové umiestenie výrazného hmotovo-priestorového umeleckého diela na bývalom podstavci V. I. Lenina, a to viacerými novými návrhmi jeho využitia: od vyhliadkových konštrukcií cez virtuálne projekcie až po rozptýlené menšie umelecké diela resp. pobytový priestor s výtvarným dielom. Prínosom návrhov bolo taktiež koncepčné umiestnenie výtvarných diel v celom priestore riešeného územia.

Všetky návrhy sa podobným spôsobom venovali riešeniu redukcie dopravy v území etapovite, s utlmovaním osobnej a s preferenciou verejnej hromadnej dopravy, s dôrazom na bezpečnosť a

pohyb chodcov a kultivovanie a vizuálne zadefinovanie priestorov zastávok.
Venovali sa efektivite a účelnosti návrhu, primeranosti finančných nákladov, hospodárnosti návrhov ako aj etapizácie výstavby.

Kolektívy sa na vysokej úrovni vysporiadali s riešením modro-zelenej infraštruktúry - krajinárske úpravy a vodné prvky, vodozádržné opatrenia a hospodárenie s dažďovou vodou, použitie vhodných druhov vegetácie.

 

Protokol z vyhodnotenia a priebehu súťažného dialógu:

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie vyhodnotenie autorského prístupu a referencií (1.etapa)

 

Zápisnica z vyhodnotenia žiadostí o účasť:

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím