Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
27. apríl 2023
5
3578

Rekonštrukcia a revitalizácia Kultúrno-komunitného centra DLHÉ HONY - výsledky súťaže

Zvíťazil návrh Michala Oborného, Vladimíra Vršanského, Michala Vršanského, Andreja Drgalu, Michaely Steiner Sýkorovej.
Rekonštrukcia a revitalizácia Kultúrno-komunitného centra DLHÉ HONY - výsledky súťaže

Mesto Trenčín vyhlásilo v decembri minulého roka verejnú projektovú dvojkolovú architektonickú súťaž návrhov na návrh kompletnej a zásadnej rekonštrukcie objektu starého Kultúrneho strediska. "Stavba by mala mať nápaditý a zaujímavý koncept a nemala by pripomínať štandardnú ekonomickú architektúru. Mala by byť estetickým akcentom tejto zóny. Okrem toho musí nové riešenie reflektovať nové požiadavky na súčasnú architektúru  ekologické a udržateľné zelené riešenia", stálo v zadaní.

Súťaž prebieha v dvoch kolách. V prvej etape predložilo portfóliá referenčných projektov a prvotný koncept 18 tímov. Systémom viacstupňového vyraďovania určila porota 4 kolektívy, ktoré následne vyzvala na účasť (na predloženie návrhov) v druhom kole:

 • ROAR architekti 
 • Kilo Honč 
 • INDEX
 • BETWEEN 

Hodnotiaca komisia v zložení: Jana Benková, Romana Kukuľová, Jaroslav Takáč, Dušan Šimun a Peter Kohout rozhodla na hodnotiacom zasadnutí dňa 4. 4. 2023 o výsledkoch II. kola nasledovne:

1. miesto - INDEX (návrh č. 10) – cena za súťažný návrh 5.000 €
Autori: Ing. arch. Michal Oborný,  Ing. arch. Vladimír Vršanský, Ing. arch. Michal Vršanský, Ing. arch. Andrej Drgala, Ing. arch. Michaela Steiner Sýkorová

Komentár k súťažnému návrhu:

Súťažný návrh v najväčšom rozsahu spĺňa požiadavky mesta Trenčín na rekonštrukciu a revitalizáciu Kultúrno-komunitného centra Dlhé Hony. Porota ocenila silný koncept otvorenia átria a prepojenia KKC s priestorom mestského trhoviska, čím jasne reaguje na urbanisticko-architektonický kontext predmetného územia. Stavba tak ponúka možnosť funkčného a vizuálneho prepojenia verejného priestoru, flexibilitu, zväčšenie vzájomne a obojstranne využiteľných plôch oboch mestotvorných prevádzok (trhoviska a KKC). Výhodou tohto konceptu otvoreného átria je variabilnosť - možnosť úplného vzájomného zdieľania verejných priestorov, no v prípade potreby získania väčšej intimity a útulnosti pre kultúrne a komunitné aktivity, je možné priestor átria čiastočne vizuálne uzatvoriť nenáročnými mäkšími formami architektonických zásahov (mobiliár, prvky malej a dočasnej produkčnej architektúry, flexibilné prvky mobilnej zelene a pod.).

Okrem silného urbanistického konceptu porota ocenila aj jasný, priamočiary a nadčasový, alebo skôr v čase overený, architektonický výraz stavby, citujúci architektonické ikony moderny, otvorenie fasády smerom k parčíku pri ul. 28. októbra, kde sú umiestnené priestory komunitného centra, a naopak jej uzavretie na severnej strane, kde sú umiestnené sály a zázemie pre kultúrny program. Hmotové a dispozičné riešenie KKC je prehľadné, jednoduché, možno až trochu strohé, no ponúka funkčnú schému s logickým umiestnením priestorov podľa typu s ohľadom na svetové strany, umiestnenia vstupov a pod.

Radenie všetkých sál za sebou dáva možnosť flexibilne otvárať, resp. uzatvárať jeden veľko-priestor na viacero menších sál, resp jednu veľkú sálu. Tým pádom návrh výborne reaguje na teoretické potreby mesta, ktoré môžu vzniknúť v budúcnosti.

Miera vydláždenia plochy medzi trhoviskom a KKC a rovnako plochy samotného átria je však prílišná, zo strany zadávateľa bol očakávaný viac komunitný a mäkší charakter s väčším využitím zelene, čo je však technicky a koncepčne ľahko riešiteľné v ďalších stupňoch projektovania.

Súťažné panely:

Vizualizácie:


2. miesto - ROAR architekti + TVAR architekti (návrh č. 4) – cena za súťažný návrh 5.000 €
Autori: Ing. arch. Michal Romanec, Ing. arch. Patrik Kuva, Ing. arch. Tomáš Pohanič, Ing. arch. Michal Buranovský, Ing. arch. Bohdan Hollý, Bc. Soňa Langová, Bc. Kristína Čangelová, Kristián Julínek

Komentár k súťažnému návrhu:

Tento návrh sa umiestnil na druhom mieste za víťazným návrhom a bol veľmi dlho diskutovaný a hodnotený. Po veľmi tesnom hlasovaní o jeho druhom mieste ho porota ocenila ako veľmi kvalitný a komunitne citlivo odvnímaný koncept, ktorý ponúka prívetivú a nápaditú architektúru. Zaujímavým prvkom je konštrukčné riešenie lomenicovej strechy, ktoré sa premieta do architektonického výrazu a svojim tvarom komunikuje s tvarom jestvujúceho prestrešenia trhoviska. Návrh veľmi dobre využíva strešné terasy vrátane artikulácie vstupu na strechu. Lokalitný program a schéma dispozičného riešenia je funkčná, avšak poloha umiestnenia jednej zo sál bez okien k zeleni parku pri ul. 28. októbra mohla byť zvážená vzhľadom na presklené komunitné priestory situované k severnej, a skôr zadnej fasáde objektu.

Návrh ponecháva átrium funkčne a prevádzkovo uzavreté, neprepája ho z trhoviskom, čo je škoda. Má s ním síce vizuálny kontakt cez presklené plochy fasády, no tieto dva verejné priestory nemožno úplne prepojiť.

Architektonický výraz stavby je hravý, pomerne členená hmota je tvaroslovne bohatá. (To samozrejme podporuje jej komunitný charakter a rozumieme dôvodu tohto rozhodnutia.) V danom urbanistickom kontexte, kde je stavba KKC intenzívne obklopená pomerne rôznorodo tvarovanou architektúrou, sa však žiada viac priamočiary a jednoduchší estetický akcent tejto mestskej zóny.

Súťažné panely: 


3. miesto - BETWEEN (návrh č. 12) – cena za súťažný návrh 5.000 €
Autori: Katarína Fejo, Tomáš Hanáček, 
Spolupráca: Ivana Fabianová, Zuzana Mihalová, Natália Marková, Tomáš Danko, Ivan Kanich, Robo Lipták, Nikoleta Mitriková

Komentár k súťažnému návrhu:

Koncept tohto súťažného návrhu je odlišný od všetkých ostatných návrhov tým, že ako jediný umiestňuje hlavnú fasádu a hlavný vstup KKC smerom k ul. 28. októbra cez zelené priestranstvo malého pobytového parčíku, čo je v logike tohto návrhu určite relevantným a zaujímavým rozhodnutím. Tvorcovia totiž prevádzkovo neprepájajú KKC a trhovisko, čo je trochu škoda - ani vizuálne, fasáda susediaca s trhom s ním takmer vôbec nekomunikuje, zostali na nej len veľmi malé otvory napriek požiadavke poroty z 1. kola ich zväčšiť. Urbanisticky teda nevzniká možnosť nového spojenia verejného priestoru trhoviska a átria KKC, autori ponechávajú obom prevádzkam autonómiu. Očakávanie výraznejšieho prepojenia nového centra kultúry a plochy trhoviska bolo však dôležitým parametrom posudzovania návrhov zo strany všetkých členov poroty.

Vnútorná dispozícia objektu je logická a funkčná, avšak použitie pomerne rozmerných a výrazných oblúkových prvkov nosnej konštrukcie, tvoriacich dvojradovú „enfiladu“, robí priestor menej čitateľným pre návštevníka, uberá na pocite vzdušnosti a čiastočne bráni variabilite spájania priestorov v prípade potreby. Zaujímavým a porotou pomerne diskutovaným momentom tohto návrhu je umiestnenie budúcej nadstavby ďalších podlaží priamo nad átrium. Toto riešenie hmotovo veľmi harmonizuje s konceptom 1. etapy – zachováva pre okoloidúceho stále charakter jednopodlažnej architektúry z každej strany, umožňuje dokonca nadstavbu aj viacerých nadzemných podlaží v prípade potreby bez toho, že by pôsobili rušivo, no zároveň pri jeho realizácii prvok zanikol.

Súťažné panely:


4. miesto - Kilo Honč (návrh č. 6) – cena za súťažný návrh 5.000 €
Autori: Ing. arch. Matej Honč, Mgr. art. Richard Kilo, Ing. arch. Ľubomíra Blašková

Komentár k súťažnému návrhu:

Tento návrh sa vyznačuje ľahkosťou a vzdušnosťou, ktorá je vytvorená proporciou elegantných presklených fasád predsadených pred stĺpový nosný systém. Aktívne opticky prepája priestory budovy, átria, trhoviska a malého pobytového parku pri ulici 28. októbra. Členovia poroty však vyhodnotili mieru presklenia ako prílišnú, hoci návrh predkladá veľmi atraktívnu a čistú architektúru, treba pripomenúť, že daňou za toto riešenie, ktoré navyše neponúka žiadne exteriérové tienenie ani prekrytie markízami / kolonádu / alebo podobné pasívne prvky, je okrem vysokých investičných nákladov aj značná spotreba energie najmä na chladenie v letnom období. Porota na tento moment upozorňovala aj v pripomienkach z prvého kola, rovnako na požiadavku výraznejšieho prepojenia átria, ktoré v tomto návrhu zostáva opäť čiastočne prevádzkovo uzavreté vo vzťahu k trhovisku, hoci s ním cez veľké presklenia udržiava vizuálny kontakt.

Vnútorná dispozícia je tvorená skôr komunitne, útulne a ponúka návštevníkom rôzne niky a zákutia. Návrh veľmi jemne a rafinovane narába s témou dopovedania nároží a porota ocenila aj jasný a priamočiary architektonický výraz stavby.

Súťažné panely:

Do súťaže sa zapojilo 18 autorských kolektívov:

 • Ponuka č. 1 - Ing. arch. Anna Laubová 
 • Ponuka č. 2 - MEB architects 
 • Ponuka č. 3 - Hubinsky atelier 
 • Ponuka č. 4 - ROAR architekti + TVAR architekti
 • Ponuka č. 5 - J+W and Associates 
 • Ponuka č. 6 - Kilo Honč 
 • Ponuka č. 7 - Ing. Arch. Zuzana Dudáková 
 • Ponuka č. 8 - MAPA architekti
 • Ponuka č. 9 - Ing. arch. Mateja Vonkomerová 
 • Ponuka č. 10 - INDEX
 • Ponuka č. 11 - Totalstudio
 • Ponuka č. 12 - BETWEEN 
 • Ponuka č. 13 - Ing. Arch. Peter Kasman 
 • Ponuka č. 14 - architt.sk
 • Ponuka č. 15 - a t p BRATISLAVA
 • Ponuka č. 16 - BAKYTA
 • Ponuka č. 17 - PIO Keramoprojekt
 • Ponuka č. 18 - Nextarchitekti.sk 

 

Zápisnica z vyhodnotenia súťažných návrhov II. kola:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím