Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
24. máj 2022
1
4470

Kultúrne centrum Hviezda v Trnave - výsledky súťaže

Transformácia kina na nové kultúrne centrum s multifunkčnou sálou.
Kultúrne centrum Hviezda v Trnave - výsledky súťaže

Koncom decembra minulého roku vyhlásila Trnava dvojkolovú súťaž na návrh transformácie budovy kina Hviezda na Paulínskej ulici v Trnave, s cieľom realizácie nového kultúrneho centra s multifunkčnou sálou.

Kino Hviezda vo vlastníctve mesta bolo identifikované na viacerých úrovniach ako vhodný priestor na realizáciu zámeru nového kultúrneho centra, pretože jeho prevádzka ako monofukčnej kinosály s pevnou šikmou eleváciou a absenciou javiskového priestoru, zázemí a skladov nie je rentabilná a konkurencieschopná.

Vlastník a správca budovy pripravili zámer zmeny využitia budovy na multifunkčnú sálu s rovnou podlahou a teleskopickým hľadiskom, doplnenú o ďalšie priestory na komunitné aktivity – kaviareň, výstavné priestory a kultúrnu správu. 

Predmetom súťaže bolo tiež tiež vysporiadanie sa s bohatým kultúrno-spoločenským priestorovým kontextom na úrovni urbanizmu. Budova kina Hviezda zo 60. rokov 20. storočia je súčasťou modernistickej koncepcie mestského priestoru občianskej vybavenosti, ktorá bola vložená, respektíve nahradila, pôvodnú historickú uličnú zástavbu, v prospech súboru viacpodlažných solitérnych mestských stavieb. Od súťažných návrhov sa očakávla schopnosť viesť kritický dialóg s komplexnou mestskou situáciou v zmysle vytvorenia súčasného verejného priestoru, respektíve rozhrania medzi domom, kultúrnou inštitúciou a mestom, priestorom každodenného života.

Súťaž prebiehala v dvoch kolách:
1 kolo: urbanisticko‐architektonický návrh, hmotový a priestorovo‐organizačný koncept
2. kolo: architektonický návrh, funkčno‐dispozičné a materiálovo‐konštrukčné riešenia

 

Na hodnotiacom zasadnutí 12. mája rozhodla porota v zložení: Petr Hájek, Štefan Polakovič, Jana Moravcová, Michaela Hantabalová, Ondrej Horváth, Peter Cagala a Adrián Kobetič o výsledkoch súťaže nasledovne:

1. miesto (odmena 14 000 € + skicovné 6 000 €) návrh 49194 - ROAR architekti a TVAR architekti
Autori: Ing. arch. Igor Pohanič, Ing. arch. Michal Romanec, Ing. arch. Patrik Kuva, Ing. arch. Bohdan Hollý, Ing. arch. Tomáš Pohanič, Bc. Adela Tichá, Bc. Jozef Sefčík, Ing. arch. Michal Buranovský

Hodnotenie poroty:

 • Kompaktný dom
 • Jednoznačné hmotovo – priestorové riešenie, s pochopením širších vzťahov v území.
 • Hmotovo návrh najplepšie nadväzuje na súčasný horizontálny charakter kina Hviezda, rozširenie hmoty foyer a sály je prirodzene doplnené o oddelenú subtilnu hmotu administratívy, pričom je rozvijaný kompozičný vzťah horizontálnej dosky a dvoch vertikálnych hmôt. Oddelenie hmoty administatívy od sály smerom k vertikále susedného hotela vhodne nadväzuje na okolie a zároveň dovoľuje osvetlenie administratívy nerušiace kompatný výraz hmot. Tieto sú jemne materiálovo deifrencované odkazujúc na pôvodné výtvarne riešenie s potenciálom na riešenie grafického označenia prostredníctvom svetelnej fasády.
 • Návrh oživuje ponúka vo veľkej miere aktívny obvod budúceho kultúrneho centra. Smerom do Paulínskej prostredníctvom rozširenej lodžie umožňuje veľkorysé prepojenie medzi sálou, foyer a ulicou a tým aj vylievanie programu a aktivít KC do verejného priestoru. Zároveň však prostredníctvom kaviarne a prenajímateľných ateliérov oživuje aj bočné priestory, ktoré podporujú možné priečne prepojenia Paulínskej a Hlavnej ulice.
 • Návrh ponúka zväčšenie hmoty sály na požadovanú kapacitu, sála a jej riešenie je hodnotená pozitívne, vysoká miera variability, možnosti viac smerovej orientácie sály, vzťah k foyer a ďalším priestorom v čitateľnej a presvedčivej dispozícií sú vítané kvality návrhu. Porota kaldne hodnotila poréznosť parteru nielen v smere foyer – exterier ale aj v smere foyer a sála.
 • Návrh naznačuje aj možnosť poréznosti fasády sály oknom na sever, čim sa da dosiahnuť kontrolovaná práca s prirodzeným osvetlením sály pre denné aktivity.
 • Materiálo a výrazovo odporúča porota návrh v ďalšom kroku v úzkej spolupráci s mestom prehodnotiť smerom k vhodnému vzťahu s typom kultúrnych aktivít. Menej formálnych a materiálových ambícií smerom k neutrálnejšiemu charakteru. Vhodná práca napríkald z recykláciou existujúcej podlahy.
 • Porota tiež v odporúča pri hľadaní technického riešenia elevácie hľadiska úzku komunikáciu
 • a spoluprácu s budúcim prevádzkovateľom.

Vizualizácie:

 

2. miesto (odmena 8 000 € + skicovné 6 000 €) návrh 49234 - 2021 s.r.o.
Autori: Peter Lényi, Ondrej Marko, Lenka Borecká, Lukáš Lečko, Dorota Volfová, Jana Kvasniaková, Anna Kvasniaková

Hodnotenie poroty:

 • Dom na dome
 • Kultivovaný návrh zachováva charakter/atmosféru pôvodnej budovy kina Hviezda
 • Viditeľná je snaha o zachovanie hmoty, respektive jej kompizičné vzťahy, navýšenie hmoty sa deje aj v horizontálnom aj vertikálnom smere
 • Kladne hodnotená je snaha o osvetlenie sály prostredníctvom stropných svetlíkov. Sála tak získava možnosť stať sa viac ako len neutrálnym blackboxom. Zložitosť riešenia konštrukcie, akustiky, zatemnenia bola vnímana nejednoznačne. Na jednej strane potenciál na rôznorodé aj provokujúce používanie, zmenu charakteru priestoru, viacvrstevnatosť – sála ako priestor na produkciu kultúry a aktivít. Na druhej strane otázka konštrukčnej reálnosti takéhoto riešenia. Nejednoznačnosť návrhu sa prejavila aj na lamelovej fasáde vertikálnej hmoty sály a administratívy, ktorej uloha je viac zjemnovať a schovávať ako ponúkať viacvrstevnatý výraz kutúrneho centra.
 • Návrh nie je v mestskom priestore neutrálne bezkonfiktný, či je hodnotené kladne ale vo viacerých momentoch pôsobí potenciál vyrušenia skôr rozpačito ako sebavedome.
 • Parter a jeho napojenie na okolie domu sa javí ako adresné, efektívne pomenováva hlavné priestory na vylievanie programu a vedľajšie priestory obslužné priestory a dobre nastavuje charakter a atmosféru živého mestského domu.
 • Kladne je tiež hodnotená snaha o univerzálnosť sály prostredníctvom viacnásobného vstupu zásobovania sály aj s naznačaenou možnosťou vjazdu priamo do sály avšak vjazd na hydralické stoly javiska či výskový rozdiel terénu a sály pôsobia nedoriešene.
 • Dispozičné riešenie a organizácia prevádzky sa javí ako funkčné a variabilné, s čitateľnou snahouo rozvíjanie pôvodnej dispozície kina Hviezda. Problémom sú vstupy do sály len z bočných strán.
 • Vhodná transparencia alebo porérnosť foyer smerom do exteriéru

 

3. miesto (odmena 4 000 € + skicovné 6 000 €) návrh 49230 - PLURAL s.r.o. 
Autori: Martin Jančok, Michal Janák, Gabriela Smetanová, Miroslava Mižurová, Alica Pokorná

Hodnotenie poroty:

 • Dom vedľa domu
 • Silný priestorovo hmotový návrh, nezachováva pôvodné vzťahy, novú hmotu sály umiestňuje výrazne asymetricky voči zachovanému portiku, otáča orientáciu sály a nastoľuje novú mierku voči zachovanej hmote ako aj voči prostrediu. Zásadný zásah do existujúcich konštrukcií, respektíve ich náhrada.
 • Porota vníma ambíciu o nastavenie nových priestorových vzťahov v prostredí, tieto sa však dejú skôr na úrovni hmoty, mierky a kompozície avšak na úrovni parteru a napojenia domu na okolie alebo vytvárania okolia je dom tvrdý, zdôrazňuje orientáciu do Paulínskej ulice a rezignuje na priestory po stranách budovy. Táto jednostrannosť voči verejnému problému je vnímaná problematicky. Dom samotný pôsobí ako vložený do prostredia, čo je umocňené aj kobercom dlažby.
 • Návrh si vytvoril novým priestorovo hmotovým konceptom podmienky na ideálne nastavnie fungovania sály, avšak paradoxne ponúka zo všetkých troch ocenených návrhov najmenšiu plochu sály.
 • Výrazovo je dom vnímaný rozporuplne. Snaha o súčasný kultúrny dom naráža na podobnosť s inými typologickými druhmi. Nedoriešené rozpory v materialite, napríklad povodná dlažba vs. podlahové kúrenie.

 

4. miesto (odmena 2 000 €) návrh 49232 - ateliér SIMPLE CODE

 

5. miesto (odmena 2 000 €) návrh 49236 - madebygro s.r.o.
Autori: Ing. arch. Juraj Palovič, Ing. arch. Peter Strojný, Jakub Čerešník, Lukáš Bím

 

10 – 6. miesto ex equo: návrh 49209 - arsa, s.r.o.

 

10 – 6. miesto ex equo: návrh 49215 - PLAAN ARCHITEKTI s.r.o.

 

10 – 6. miesto ex equo: návrh 49240 - Ing. arch. Milan Kiaček


10 – 6. miesto ex equo: návrh 449241 - ATOMstudio

 

10 – 6. miesto ex equo: návrh 49243 - INDEX, spol. s r. o.

 

14 – 11. miesto ex equo: návrh 49191 - Tamara Závodná

 

14 – 11. miesto ex equo: návrh 49222 - Jiří Šámal

 

14 – 11. miesto ex equo: návrh 49244 - Archstudio spol. s r.o.

 

14 – 11. miesto ex equo: návrh 49245 - Fotta Popadič Architekt s. r. o.

 

Nehodnotené: návrh 49724 - Ing. arch. Miroslav Beňák

 

Zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty v 1. kole:

 

Zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty v 2. kole:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím