Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
21. október 2020
1
4669

Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Generála Goliana, Trnava – výsledky súťaže

So zadaním súťaže sa spomedzi ôsmych kolektívov najlepšie vysporiadal bratislavský ateliér PLURAL.
Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Generála Goliana, Trnava – výsledky súťaže

Súťaž, ktorej cieľom bolo nájsť novú podobu a využite vnútroblokov v rámci sídliska Linčianska vyhlásilo koncom júna mesto Trnava v spolupráci s ateliérom 2021 architekti. 

Predmetom súťaže bola revitalizácia sídliskových dvorov zo sedemdesiatych rokov. Napriek tomu, že podobných sídlisk sú na Slovensku desiatky, ide o prvú súťaž s obdobným rozsahom pre ucelené územie tohto typu. Zanedbané vnútrobloky, v rámci jedenásťtisícovej Linčianskej, by mali ožiť novými voľnočasovými aktivitami. Architekti riešili okrem dvorov medzi bytovými domami aj centrálne verejné priestranstvo, kde sa nachádzajú viaceré budovy s občianskou vybavenosťou. 

Do súťaže sa zapojilo 8 autorských kolektívov. 

Zasadnutie poroty prebehlo prostredníctvom online vydeokonferencie 13. októbra 2020, od 9. do 15 hodiny. Hodnotiaca komisia v zložení: Ivan Príkopský, Ivana Pasečná, Michal Marcinov, Ondrej Horváth a Jarmila Garaiová rozhodla o výslednom poradí návrhov nasledovne:

 

1. miesto - cena 9.000 € - návrh č. 7
PLURAL, Bratislava
Autori: Martin Jančok, Michal Janák, Maroš Kostelanský, Zuzana Kovaľová, Ján Augustín

Komentár poroty:

Jednoznačný víťaz, no porota naberala odvahu do poslednej chvíle vysloviť verdikt. Jasne viditeľné rozdiely v prepracovanosti ôsmich odovzdaných návrhov vyvolávali neistotu. Výnimočnosť návrhu tkvie v ľahkosti, odvahe nájsť a sústrediť sa na najpodstatnejšie body územia. Zvyšku neuberá potenciál. Prílišná prepracovanosť bez hierarchizácie priestoru bola pre ostatné návrhy slabinou. Budú funkčné ak sa nepodaria zrealizovať bez kompromisov?

Na prvý pohľad neriešené časti víťazmi porota počas diskusie vyhodnotila ako všeobecne problematické (napr. predzáhradky pri vstupoch, veľké zásahy do dopravy a pod.), čo by mohlo ohroziť realizáciu. Autori presne identifikovali kľúčové body, ktoré zaručia zmenu kvality prostredia. Dvory vytvárajú rôzne atmosféry, jemné rozdiely sú premysleným plánom. Cítiť vedomú prácu na komunikácii priestorov dvorov s obyvateľmi za oknami rečou architekta: mierka, výška, hustota, prázdno, odstup, blízkosť. Použitie bežeckého okruhu je častým klišé, ktoré odhaľuje nedostatok invencie autorov. Tu sa to nestalo. Dráha ako pojivo medzi rôznorodými dvormi, minimum konfliktov s dopravou, dĺžka schopná nasýtiť bežcov. Bežecký okruh na sídlisku si možno vyžiada viac pruhov a dĺžky.

Porota pri ďalšom dopracovaní návrhu odporúča zvážiť/prehĺbiť úroveň detailu riešenia v niekoľkých oblastiach, najmä: 

  • rozsah kolonády
  • spôsob riešenia zelených plôch priľahlých k obytným domom
  • rozsah vodných prvkov
  • zvážiť pripomienky, ktoré vzídu z diskusie s obyvateľmi lokality a ich zástupcami

 

2. miesto – cena 5.000 € - návrh č. 4
Kuklica Smerek architekti, Bratislava
Autori: Ing.arch. Mgr.art. Juraj Hubinský, Ing.arch. Peter Kuklica, Ing.arch. Katarína Siváková, Ing.arch. Martin Smerek

Komentár poroty:

Návrh znázornil jasný koncept - lineárnu os - centrálnu ,,urbánnu'' promenádu na ktorú nadväzujú ,,rurálne háje'', pričom v prvej etape sa zameriavajú na realizáciu tohto kľúčového priestoru. Prostredníctvom funkčných schém je zrejmé o čom návrh pojednáva. Plusom návrhu č. 4 okrem iného je, že predstavil hierarchizáciu verejných priestorov. Načrtnuté riešenia, čo sa týka detailov (napr. grafika v asfalte) napovedajú o autoroch návrhu, že nám dokážu ponúknuť nápaditú súčasnú hru, ktorá sofistikovane, krok za krokom pretvára charakter monotónneho sídliska. Plynulo riešia líniu promenády cez námestie skrz využitím kontinuity zelenej infraštruktúry. Diverzita územia je podporená použitím terénnych modelácií. Venujú sa tiež udržateľnosti, ekonómii i ekológii projektu prostredníctvom realistického manažmentu dažďových vôd, či samotnej porealizačnej údržbe - manažmentu verejných priestorov zelene v rámci obytného súboru.

Návrh je vyzretý, systematický a koncepčný, sľubuje určitú mieru čitateľnej zmeny. Náplň jednotlivých dvorov je takmer totožná, každý chce obsiahnuť plnú škálu aktivít - trochu málo invencie pre sídlisko ako celok.

 

3. miesto – cena 3.000 € - návrh č. 6
ATELIER DUMA - LIVING GARDENS, Trnava
Autori: Ing. Magdalena Horňáková, Ing. Juraj Horňák, Ing. Lenka Ficeková, Ing. Ivana Šebeňová; Spolupráca: Oliver Hacaj, Gabriela Lapšanská

Komentár poroty:

Návrh prevyšuje ostatné svojou prepracovanosťou koncepcie zelene. Každému dvoru je venovaná mimoriadna pozornosť. Autori sa venujú i okrajovým častiam, ktoré ostatní súťažiaci zanedbali. Navrhované plochy sú moderované konkrétnymi aktivitami. Obmena povrchov multifunkčných ihrísk je náznakom rôznosti dvorov. Každý z dvorov má veľmi podobnú paletu náplní, sú svojbytné, nezávislé na celku. Atmosféra ma všade rovnaké kvality. K pohybu po sídlisku núti iba príjemné centrum, ktorého potenciál autori využili. Energia vložená do dvorov, detailov a naplnení potrieb všetkých obyvateľov je enormná. Práve snaha o dokonalý kokteil v každom dvore porota vyhodnotila ako slabinu návrhu. Všetci majú celú paletu vo svojom dvore, rovnosť, nikam netreba chodiť, žiaden nie je špecifický. Vytráca sa napätie, prichádza pochybnosť, či ide o reálny svet. Priestory nenabádajú k obľúbenosti určitej skupiny. Obraz ako v jednom dvore hrá hlučná skupina futbal, okolo kočíky s najmenšími, na workoute piati nadšenci a k tomu sa prizerajúci dôchodcovia… rovnaký obraz niekoľkokrát posádzaný medzi domy. Celok postráda nadhľad, smerovanie sídliska, výnimočnosť, ktorá nabáda ku vzťahu so svojím okolím. Pojivo sídliska sa vytratilo v detaile. Návrh dvora je správne riešenie avšak pre menšiu komunitu.

V súlade s ustanovením bodu 9.1. súťažných podmienok, porota jednomyseľne rozhodla o pridelení odmien 5 účastníkom v súhrnnej výške 3.000 € za návrhy:

Odmena 600 € - návrh č. 1
2M ateliér architektúry, Bratislava,
Autori: Ing. arch. Tomáš Pozdech, Ing. arch. Filip Hečko, Ing. arch. Miroslav Michalica

Komentár poroty:

Návrh porota hodnotí ako pomerne konzervatívny prístup k súťažnému zadaniu. Jednotlivé dvory sú rozmanité typológiou ihrísk, celkové stvárnenie však pôsobí trochu genericky. Kladne je vnímaný centrálny priestor s vodným prvkom a premyslená etapizácia. Absentuje konceptuálnejší krajinársky prístup ku krajinno-architektonickým úpravám, zatiaľ čo kvetinové záhony vzhľadom na rozsah a zvolenú formu sú vnímané ako okázalé riešenie náročné na údržbu. Veľmi otázny je tiež návrh zachytávania dažďovej vody zo striech bytových domov, keďže ide o prakticky nerealizovateľnú úpravu nad rámec súťažného zadania.

 

Odmena 600 € - návrh č. 2
MAPA architekti, Bratislava
Autori: Ing. arch. Patrácia Botková, Mgr.art. Marián Stanislav, Richard Múdry, Ing. arch. Bronislava Priehodová

Komentár poroty:

Z návrhu je čitateľné správne pochopenie hierarchizácie územia. Na hlavnú komunikačnú západo-východnú os sústreďuje atraktívne prvky (atraktory – ihriská, umelý kopec,...). V lokálnom centre vytvára multifunkčný priestor s trhoviskom, pavilónom a vodným prvkom. Systém riešenia súkromných priestorov v predzáhradkách bytových domov bol časťou poroty vnímaný ako prínos, zároveň navrhovaný spôsob odčlenenia týchto priestorov zakladá potenciálne problémy s ich správou a užívaním bytov v nižších podlažiach. Koncept dvorov oproti iným návrhom neprináša novú kvalitu, ale len viac-menej kopíruje súčasný stav.

 

Odmena 600 €  - návrh č. 3
DOXA, Košice 
Autori: Ing. arch. Tomáš Boroš, Art.D, Ing. arch. Ondrej Jurčo, Ing. arch. Maroš Mitro

Komentár poroty:

Silným konceptom návrhu je jasná hierarchizácia verejných priestorov. Prísne pravidlá majú potenciál, porota však hľadala slobodnejšie riešenie. Návrh delí štruktúru priestorov na polosúkromnú na „priedomí“ bytových domov, ostrovy aktivít, ostrovy zelene a doplnkové ostrovy. Tento prístup člení verejný priestor dvorov do jednotlivých funkčných zón, ktoré sú medzi sebou oddelené rôznym výškovým lemovaním s možnosťou odlišného využitia (sedenie, obrubník, tenisová stena a pod.). Tento zaujímavý koncept však vnáša do dvorov nevhodnú barierizáciu funkčných plôch. Formálny prístup autora postráda spoluprácu architekta s krajinným architektom. 

 

Odmena 600 € - návrh č. 5
zerozero, Prešov
Autori: Irakli Eristavi, Pavol Šilla, Juraj Červený, Daniela Sabová, Pavel Bakajsa, Martina Hončárová, Kristina Roman

Komentár poroty:

Návrh veľmi jednoducho a bez príkras rieši centrálnu os a jej rozvoj smerom na východ riešeného územia. Prvok prestrešeného verejného priestoru prenáša aj do jednotlivých dvorov, čo sa stretlo s prekvapivou ale veľmi pozitívnou reakciou. Snaha poskytnúť tento komfort vo všetkých dvoroch upozornila na takmer totožné architektonické opakovanie sa v nich. Identita tak ostala visieť na rozmanitosti umeleckých diel. Ak bolo cieľom aplikovať modulové riešenie, tak nám absentuje jemné postrčenie každého dvora k jedinečnosti. Nástrojov bolo k dispozícií viacero. Zrejme chýbalo málo, ale skryté kvality nedokázali vystúpiť z tieňa konzervatívneho dojmu.

 

Odmena 600 € - návrh č. 8
NEWGARDENDESIGN, Bratislava
Autor: Ing. Eugen Guldan, PhD.

Komentár poroty:

Návrh reaguje na potrebu riešenia identity dvorov využitím kruhového motívu, ktorý sa opakuje nielen v celom území ale je násobený aj v rámci každého dvora. Nevidíme dôvod pre toto opakujúce sa gesto, ktoré vo viacerých prípadoch nefunguje so svojím okolím. Pôsobí veľmi rozpačito a na prvý pohľad efemérne. Návrhu nemožno uprieť rozvoj centrálnej osi smerom na východ celého územia. Je jednoznačný a vnímaný pozitívne, aj za cenu istého diskomfortu ohľadom parkovania. Príjemný moment rozšírenia centrálneho spoločenského priestoru smerom na západ naopak oslabuje prehnaný rozsah na východnej strane. Vnímame celkovú absenciu výraznejšieho autorského prístupu k zelenej a modrej infraštruktúre.

Zápisnica zo zasadnutia poroty:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím