Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
10. november 2020
1
9963

Parkovací dom v Trnave – výsledky súťaže

Najlepšie riešenie pre trnavské sídlisko navrhli Dušan Fischer a Ľudovít Urban.
Parkovací dom v Trnave – výsledky súťaže

Cieľom súťaže bolo nájsť najvhodnejšie architektonické riešenie parkovacieho domu v rámci obytného súboru Na hlinách v Trnave, s predpokladanou kapacitou 300 - 350 parkovacích miest.

Náročnosť zadania spočívala v umiestnení parkovacieho domu do vnútrobloku so značným prevýšením (bývalá tehelňa), priamo medzi okolité bytové domy. Parkovanie bolo potrebné vyriešiť tak, aby priestor nestratil intímny charakter dvora. Návrh mal súčasne rozšíriť priestorové využitie vnútrobloku, s doplnením o herné prvky, mobiliár, drobnú architektúru a zeleň. Riešenie kládlo nároky na optimálne architektonické, krajinárske, ako aj dopravné riešenie stavby.

Do súťaže sa zapojilo 16 autorských kolektívov.

Zasadnutie poroty prebehlo vzhľadom na protipandemické opatrenia prostredníctvom online videokonferencie 27. októbra 2020. Hodnotiaca komisia súťaže v zložení Ing. arch. Matej Grébert, Ing. arch. Karol Hoffman, Ing. Eugen Guldan, PhD., Ing. Magdaléna Horňáková a Ing. arch. Peter Purdeš, rozhodla o výslednom poradí návrhov nasledovne:

 

1. miesto (8.000 €) – návrh č.7
Atelier URBAN + Fischers, Bratislava
Autori: Dušan Fischer, Ľudovít Urban
Spolupráca: Ing. arch. Betty Laurincová, Ing. arch. Erika Hriviková, Ing. arch. Miroslava Ribovičová, Mgr. art. Matej Hoppan

 

Komentár poroty:

Vplyv návrhu po dostavaní bude minimálny, čo porota vyhodnotila veľmi pozitívne. Parkovací dom nebude vôbec viditeľný vďaka novej topológii vnútrobloku a svahu, ktorý zakrýva samotnú stavbu. Rovnako sú veľmi zaujímavo riešené priestory pre vstup do samotných garáži a odvetranie cez štrbinu naprieč objektom. Porota ocenila aj riešenie vjazdu, ktoré minimalizuje zásah do vnútrobloku. Zaujala aj netradičná forma prezentácie, ktorá môže pôsobiť až infantilne, ale je dostatočne popisná a jednoznačne komunikuje výhody návrhu. Samotné riešenie parkovania je veľmi logické a efektívne. Riešenie lezeckej steny, jeho napojenie na svah a bezpečnosť bude potrebné v ďalších stupňoch citlivo doriešiť, rovnako ako zopár drobností, ktoré však nemajú vplyv na zámer ako taký. Celkovo je návrh veľmi ucelený s jasným a silným konceptom, na ktorom sa dá ďalej stavať a rozvíjať ho v ďalších stupňoch projektovania.

 

2. miesto (4.800 €) – návrh č.13
Light4Space, Kálnica
Autori: Igor Koválovský, Ján Krchnavý, Anna Juhásová, Martin Karšňák, Dávid Husár

Komentár poroty:

Návrh výborne zapadá do zeleného vnútrobloku. Porota ocenila, že samotný objekt garáží bude minimálne vnímavý a viditeľný. Práca s topológiou terénu a prisypanie objemu bolo hodnotené veľmi kladne. Rovnako ako vjazdy, ktoré minimálne zasahujú do vnútrobloku. Logika parkovania a riešenie pohybu áut je tiež veľmi čisté. Prezentácia návrhu je veľmi prehľadná a čitateľná. Objekt kaviarne s výlezom a terasou môže oživiť funkčné využitie zeleného vnútrobloku. Čiastočne priznanie hrany objektu v parku môže byť vnímané ako zbytočné a limitujúce. Ako celok je ale návrh veľmi zrelý a dalo by sa na ňom pokračovať a rozvíjať ho ešte viac v ďalších stupňoch projektovania.

 

3. miesto (3.200 €) – návrh č.2
vranka architekti, Galanta
Autori: Radovan Vranka, Zuzana Tomečková

Komentár poroty:

Návrh maximálne využíva priestorové možnosti vnútrobloku. Dosahuje aj najväčší počet parkovacích miest pri dobre riešenej typológii a technológii parkovania. Nedostatkom sa však javí jeho dopravný vjazd a výjazd, ktorý dominuje svojim objemom a koliduje s okolitou zástavbou. Autori priznávajú v architektúre fasád dominanciu parkovacieho domu zo spodnej úrovne dvora. Strešná krajina je riešená kvalitne formou terás, nedostatkom sa javí masívnosť rámp a schodísk. Koncept a jeho vyjadrenie ma jasnú logiku a kvalitu. Návrh by mal ambície sa ďalej rozvíjať aj v ďalších stupňoch projektovania.

 

Odmena (1.000 €) – návrh č.6
Sobota, Banská Bystrica
Autor: Tomáš Sobota

Komentár poroty:

Súťažný návrh veľmi dobre a  jasne rieši dispozíciu objektu. Je tu čitateľná snaha navrhnúť realizovateľné riešenie pre mesto. Stavba je osadená tak, že vhodne a proporčne rozdeľuje priestor, ktorý je v hornej a spodnej časti územia výmerovo približne rovnaký. Rozdelenie priestorov je vhodne podporené popínavou zeleňou na ľahkej kovovej konštrukcii fasády objektu. Aj z  krajinárskeho hľadiska je možné návrh akceptovať, zaujímavo je riešená vodná plocha a  práca s  prebytočnou dažďovou vodou v  spodnej časti územia. Množstvo navrhnutých hracích plôch v hornej časti je z dôvodu šírenia hluku pre obyvateľov diskutabilné, ale bolo by ho možné preriešiť. Návrhu je možné vytknúť snáď len riešenie zdvojených príjazdových rámp zasahujúcich až do dvorovej časti. Rampa zo Saleziánskej ulice je príliš zdvihnutá nad úroveň terénu a pôsobí veľmi dominantne (bariérovo) v kontakte s bytovými domami. Napriek uvedeným nedostatkom by mal návrh ambície na ďalšie dopracovanie.

 

Odmena (1.000 €) – návrh č.8
2021, Bratislava
Autori: Peter Lényi, Ondrej Marko, Marián Lucký, Jana Kvasniaková, Dorota Volfová, Lenka Borecká,  Anna Kvasniaková

Komentár poroty:

Autori návrhu sa  rozhodli využiť len časť pozemku v rohu a blízkosti obytného panelového domu s výrazným odstupom od spodného objektu bytového domu. Zároveň ho maximalizovali svojim objemom aj za cenu náročnejšieho zakladania vo vnútrobloku. Veľmi racionálne je riešená dispozícia a prevádzka garáže, je logická a ekonomická. Samotný objekt je priznaný ako solitér s výrazným rohom dvoch vysokých fasád a dominantnými schodiskami medzi hornou a dolnou úrovňou. Novostavba rozdeľuje pozemok na novú a pôvodnú formu dvora. Strešnú krajinu rieši viac-menej len formálne. Nedostatkom sa  javí dlhá rampa vjazdu/výjazdu. Ako celok však návrh ponúka veľmi jasný koncept so svojimi mnohými pozitívami, ale aj drobnými negatívami. Návrh by mohol byť dopracovaný do ďalších stupňov projektovej dokumentácie.

 

Ďalšie návrhy bez určenia poradia:

Návrh č.1
MUUR, Bratislava
Autori: Vladimír Netík, Marianna Markusová

Komentár poroty:

Súťažný návrh zaujímavo pracuje s osadením objektu parkovacieho domu v teréne. Porota oceňuje snahu o rozdelenie objektu do dvoch odskočených úrovní, čím sa znižuje negatívny dopad fasád na okolie a zvyšuje kvalita bývania v danej lokalite. Objekt nepôsobí rušivo, z hľadiska architektonického a ekonomického je posudzovaný kladne. Rovnako kladne je posudzovaná aj cyklotrasa, navrhovaný vodný objekt a práca s dažďovou vodou. Negatíva návrhu, ktoré znemožnili jeho umiestnenie na oceňovaných pozíciach sú technického a funkčného charakteru. V rámci riešenia parkovania je to vytvorenie aj slepej ulice na 1. podlaží, parkovacie státia bez možnosti variability – diskomfort pre užívateľov. Navrhovaná polyfunkcia a priľahlá veľmi masívna spevnená plocha s charakterom promenády, ihrisko priamo pod oknami bytového domu sú považované za rušivé, obmedzujúce komfort obyvateľov vnútrobloku.

 

Návrh č.3
Vrch, Žilina
Autori: Rudolf Tupý, Michal Štiga, Ivana Štigová Kučírková

Komentár poroty:

Navrhovaný objekt má charakter samostatne stojaceho objektu, čo nespĺňa základnú požiadavku súťažných podmienok začlenenia parkovacieho domu do priestoru s minimálnym dopadom na okolie. Množstvo fasád, nájazdové rampy zasahujúce z oboch strán takmer do centra vnútrobloku, roztrieštenosť návrhu a  nedomyslené odskakované parkovacie miesta v oblúkových nájazdových rampách sú silným negatívom návrhu.

 

Návrh č.4
Ing.arch. Martin Filipovič, Senec
Autori: Martin Filipovič, Michal Hajduk, Daniela Gažová, Gabriel Bálint

Komentár poroty:

Objekt vytvára prílišnú výškovú, vizuálnu a aj psychologickú bariéru medzi úrovňou novovytvoreného dvora obytného domu na Saleziánskej ulici a dvora obytného domu na ulici Na hlinách. Zároveň sa riešením fasád parkovacieho domu v tesnej blízkosti obytného domu Na hlinách veľmi zmenšuje a uzatvára dolný dvor objektu. V bilanciách je uvedený príliš vysoký zastavaný objem navrhovanej stavby oproti ostatným predloženým návrhom v kombinácii s najnižším počtom vyžadovaných parkovacích miest. Z toho dôvodu je obava z efektívnosti a realizovateľnosti navrhnutej investície.

 

Návrh č.5
B:ARCH, Prešov
Autori: Karol Gregor, Marian Pitka, Matúš Bačinský

Komentár poroty:

Návrh je riešený z dispozičného hľadiska jednoducho a čisto. Málo je prepracovaná časť návrhu sadových úprav, všetku pozornosť autor venoval viac-menej len streche objektu. Aj napriek sympatickej snahe dopravne odľahčiť Saleziánsku ulicu od napojenia objektu zo severnej strany, pri rodinnej zástavbe, je možné považovať jej dopravné napojenie od kruhovej križovatky za nereálne z viacerých dôvodov. Jednak pre potrebu vysporiadania vlastníckych vzťahov, nevhodného kríženia mestom novobudovanej cyklotrasy, ako aj narušenia veľmi frekventovaného pešieho prepojenia sídliska Na hlinách s kontaktným územím, kde sa nachádzajú veľké obchodné prevádzky. Taktiež aj príliš dlhé napojenie objektu z ulice Na Hlinách, zasahujúce hlboko do dvorovej časti, je považované za nevhodné riešenie.

 

Návrh č. 9  
SIEBERT + TALAŠ, Bratislava
Autori: Ivan Kulifaj, Tomáš Klásek, Matej Siebert, Roman Talaš

Komentár poroty:

Návrh je možné kladne hodnotiť z  hľadiska citlivého zapojenia do krajiny, s rešpektovaním tvaru vnútrobloku. Taktiež je možné v návrhu vyzdvihnúť riešenie vodného jazierka na dažďovú vodu so zaujímavým prepojením na hracie plochy a kontaktnú oddychovú zónu. Návrhu je možné však vytknúť dopravné riešenie, ktoré rieši dostupnosť jednotlivých podlaží cez dominantnú vstupnú rampu s veľmi zlou dopravnou dostupnosťou samostatne v rámci každého podlažia formou slepých komunikácií. Exteriér je predimenzovaný, malé plôšky (gridy) v hustej sieti pre možné navrhované aktivity sú prehustené,  pôsobia až chaoticky, s predpokladaným negatívnym dosahom na pohodu bývania v bytovom dome na Saleziánskej ulici.  

 

Návrh č. 10 
VISIA, Šaľa
Autori: Andrej Zábrodský, Michal Babinec, Brigitta Döményová

Komentár poroty:

Návrh je oproti iným návrhom riešený tak, že je situovaný diagonálne v severnom rohu vnútrobloku ako „dvojúrovňový“ park. Tým zostáva východná strana bytového domu na ulici Na hlinách ako otvorený dvor, čo je pre rezidentov optimálne riešenie. Aj hľadiska dispozičného ako aj  architektonického riešenia nie je návrhu čo vytknúť. Z hľadiska nedostatkov riešenia komisia konštatovala ako najväčší problém bezprostredný kontakt južnej fasády navrhovaného objektu na severnú fasádu vedľa stojaceho objektu bytového domu Na hlinách. Herné plochy sú riešené príliš blízko k bytovému domu na Saleziánskej ulici, zakladajú „nerovnovážny“ prístup z pohľadu rezidentov dotknutého bytového domu. Ako nie najvhodnejší sa javí aj prístup do objektu cez príjazdovú rampu v prípade, že by v nej došlo k nehode.  

 

Návrh č. 11 
Vychodil architects, Bratislava
Autori: Mojmír Vychodil, Dominika Chovancová, Šimon Chmelár, Tomáš Trník,
Katarína Tomanová Porubčinová, Soňa Ridillová

Komentár poroty:

Objekt je v  návrhu riešený veľmi citlivo z hľadiska rešpektovania terénnych daností vnútrobloku. Pracuje s viacerými úrovňami a vytvára tak bezbariérové prostredie vhodne osadené vo vzťahu k spodnému bytovému domu. Dispozícia objektu je čistá a jednoduchá. Prvoplánovo sa javí riešenie vnútrobloku prepracované a architektonicky zaujímavé. Práve v snahe o bezbariérové riešenie je dvorový priestor  príliš rozčlenený, rozbitý na množstvo rôznych plôch. V druhej výškovej úrovni vznikla príliš veľká spevnená plocha bez kompenzačných udržateľných tieniacich a „sprírodňujúcich“ prvkov. Rampy zo Saleziánskej nie sú prekryté a príliš zasahujú do vnútrobloku, za klad je možné považovať ich dvojúrovňovosť.  Obsah aktivít a navrhovaných prvkov mobiliáru a zelene je rozpracovaný do prílišného detailu, čo je až v neprospech návrhu.  Pobytová náplň je ako zdroj hluku a diskomfortu pre pohodu bývania umiestnená príliš blízko k bytovému domu na severnej a východnej strane územia, niektoré prvky mobiliáru sa z pohľadu funkčnosti javia umiestnené samoúčelne, bez logickej funkcie.  

 

Návrh č. 12  
ADIZ atelier, Trnava
Autori: Marek Mečír, Ing. Anton Puškár, Slávka Ághová, Robert Bernát, Martin Skala

Komentár poroty:

Súťažný návrh vytvára vo vnútrobloku masívny priznaný objekt garáží a príliš akcentuje jeho funkciu. Z hľadiska dopadu stavby na kvalitu bývania v danej obytnej zóne nie je navrhnuté riešenie vhodné, vzhľadom na vizuálny dopad, zvýšenie hlučnosti, osvetlenia a situovanie vnútornej rampy do vnútrobloku.  Dispozičné riešenie pobytového parteru je samoúčelne formálne.

 

Návrh č. 14  
SUPERATELIER, Bratislava
Autori: Branislav Husárik, Peter Janeček, Kristína Machajová, Jana Korčoková

Komentár poroty:

Súťažný návrh vytvára vo vnútrobloku priznaný objekt garáží, vhodne osadený vo vzťahu na existujúci terén. Vlastné pôsobenie objektu je však vzhľadom na pobytový vnútroblok masívne a príliš akcentuje barierové prepojenie dvoch výškových úrovní  výraznými schodiskami. Z hľadiska dopadu stavby na kvalitu bývania v danej obytnej zóne nie je predložené riešenie vhodné, vzhľadom na vizuálny dopad, zvýšenie hlučnosti. Návrh do poloverejného priestoru vnútrobloku vnáša nevhodný prvok výraznej promenády  pre širšiu verejnosť. Nevhodné je taktiež situovanie niektorých aktivít ako skateparku vzhľadom na hlučnosť a celomestský dosah, situovanie bežeckej trasy sa javí ako klišé.

 

Návrh č. 15
A.DOM, Trnava
Autori: Katarína Viskupičová, Matej Horváth, Ivana Kučírková, Martin Škoda

Komentár poroty:

Parkovací dom je z hľadiska hmotového a priestorového pomerne výrazný a v priestore značne vnímateľný. Vytváranie terás, schodísk a rámp pôsobí v danom priestore rušivo a je náročné z hľadiska ďalšej údržby, bezpečnosti a prevádzky. Riešenie parkovania, rámp a dopravnej obsluhy je spracované racionálne. Architektonické riešenie je pomerne výrazné. Kompozícia usporiadania funkcií a chodníkov vnútrobloku vyžaduje zjednodušenie a sprehľadnenie kvôli množstvu funkcií. Exteriérová stena je viditeľná, priznaná, značne akcentovaná. Problematické je priestorovo - hmotové riešenie v kontakte s jestvujúcim objektom na ulici Na hlinách. Pozitívne je možné hodnotiť dostatok zelene, nenáročnosť terénnych úprav, odsunutie hmoty od jestvujúcich objektov na Saleziánskej ulici.

 

Návrh č. 16
Ing. arch. Irenej Šereš, Pezinok
Autori: Štefan Starinský, Irenej Šereš, Lenka Gulačová

Komentár poroty:

Návrh rieši predmetné územie vytvorením zalomeného parkovacieho domu s vizuálne akcentovanými lamelovými stenami. Kompozícia vytvára masívne schodisko ktoré pôsobí značne formálne. Otázne je pôdorysné riešenie, ktoré svojim tvarom vytvára hlučnú zónu v strede a je otázne z hľadiska ekonomickej efektívnosti - využitia priestoru v zalomených častiach. Využitie iba jedného prístupu zo Saleziánskej ulice obmedzuje možnosti alternatívneho dopravného napojenia a nie je v súlade s požiadavkami súťažných podmienok. Hmota objektu je pomerne výrazne akcentovaná v priestore vnútrobloku, čo vyvolá náročnosť z hľadiska ďalšej údržby a prevádzky. Akceptovať je možné usporiadanie priestoru nad parkoviskom a vytvorenie športovo oddychovej zóny.

Zápisnica z vyhodnocovania súťažných návrhov:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím