Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
11. február 2022
2
4055

Parkovacie domy v Martine - výsledky súťaže

Jednokolová urbanisticko-architektonickej súťaž na budúcu podobu hromadných garáží na martinských sídliskách.
Parkovacie domy v Martine - výsledky súťaže

Cieľom verejnej súťaže návrhov bolo získať komplexné riešenie návrhu parkovacích domov v  dvoch obytných zónach mesta Martin. V mestskej časti Záturčie, na sídlisku HBV a v mestskej časti Košúty, na sídlisku Košúty II. Parkovacie domy na oboch sídliskách mali byť navrhnuté na spoločnom stavebno-konštrukčnom princípe.

Súťaž návrhov je prvým krokom k vyriešeniu problémov s parkovaním v obytných zón s veľkou hustotou zástavby. V obytnej zóne Záturčie je potrebné zabezpečiť parkovanie pre 400 osobných vozidiel a v Košútoch II pre 300 osobných vozidiel.

Do súťaže sa zapojilo 12 autorských kolektívov.

Hodnotiaca komisia v zložení Martin Bišťan (predseda poroty), Martin Pavelek, Tibor Gombarček, Róbert Dúbravec a Miroslav Lepeta rozhodla o výsledkoch nasledovne:

1. znížená cena ex aequo (12 000,- €) - návrh E
vranka architekti s.r.o.
Autor: Ing. arch. Radovan Vranka 

Hodnotenie poroty:

Záturčie:

Z hľadiska urbanizmu a dopravy ide o jeden z najlepších návrhov. Napojenie parkovacieho domu je riešené mimo križovatky, čo je najlepší možný spôsob dopravného napojenia. Architektonické riešenie je čisté, striedme a dispozične kvalitné. Zakomponovanie hmoty parkovacieho domu do okolitej zástavby je čisté a hmota domu pôsobí prirodzene a kompaktne. Riešenie fasád je výbornE a kvalitne zvládnuté. Jediným dispozičným problémom je zbytočne veľký počet miest pre bicykle, ktorý je vzhľadom na lokalitu značne nadhodnotený. Parkovanie áut a vnútroobjektové komunikácie sú riešené kvalitne a úsporne.

Z technického pohľadu je objekt primárne navrhnutý ako železobetónový skelet – železobetónové stĺpy a dosky, ktoré sú tvorené zo spriahnutých oceľových nosníkov DELTABEAM a zmonolitnenými filigránovými stropnými panelmi. Komunikačné veže so schodiskom a výťahovou šachtou sú z monolitického železobetónu, čo hodnotíme z pohľadu funkcie a nákladov za správne riešenie. Orientačný prepočet nákladov hodnotíme ako podhodnotený, vzhľadom na súčasnú cenovú úroveň.

Košúty II:

Z hľadiska urbanizmu tento objekt zaujal tým, že vytvára prirodzenú bariéru od prístupovej komunikácie voči obytnej zóne. Z dopravného hľadiska kladne hodnotíme, že otočka MHD je vhodne nahradená prejazdom okolo parkovacieho domu so zástavkou pri ňom. Vnútorné usporiadanie v kombinácii s rampami, tak ako je nakreslené, je NEPOUŽITEĽNÉ. Jednosmerná vnútorná komunikácia šírky cca 3 m nedáva možnosť pohybu po PD. Po vstupe do PM a výjazdu na vyššie podlažie vodič nemá možnosť návratu. Jediným možným spôsobom sfunkčnenia PD je zobojsmernenie vnútornej komunikácie, podmienené rozšírením PD o 1 jazdný pruh (3 m). Tento nedostatok návrhu hodnotíme ako opraviteľný. Po takejto úprave bude návrh prevádzkovo bezchybný. Z architektonického hľadiska je objekt riešený dobre a prehľadne. Nadhodnotenie parkovacích miest pre cyklistov je podobné ako v Záturčí.

Koncepčné riešenie nosného systému je po statickej stránke realizovateľné. Nosníky DELTABEAM umožňujú vytvárať otvorené priestory, pri pomerne nízkej výške nosnej konštrukcie. Spriahnutý nosník DELTABEAM poskytuje štíhle a ľahké konštrukčné riešenia. Filigránove stropy poslúžia ako skryté debnenie – odpadá debnenie stropov. Pri tomto návrhu odporúčame, použiť ako stropnú konštrukciu, predpäté vyľahčené stropné panely. Steny okolo rámp a tuhé schodiskové jadra je vhodné využiť na zachytenie vodorovných účinkov pôsobiacich na konštrukciu stavby. Orientačný prepočet nákladov hodnotíme ako zčasti podhodnotený, vzhľadom na súčasnú cenovú úroveň.

Zóna Záturčie:

Zóna Košúty:

 

1. znížená cena ex aequo (12 000,- €) - návrh I
KRALIK.Partners s.r.o.
Autor: Ing. arch. Jozef Králik

Hodnotenie poroty:

Košúty II.

Urbanisticky poloha objektu výchadza v podstate z podmienok súťaže a tvaru pozemku. Dopravné napojenie na okolité komunikácie je riešené vhodným, prirodzeným spôsobom. Naopak presunutie otočky a zastávky pre MHD smerom do sídliska možno považovať za negatívum návrhu. Optimálne by bolo riešiť prejazd autobusov popri objekte parkovacieho domu.

Z hľadiska vnútornej prevádzky je usporiadanie pôdorysov v oboch parkovacích domoch, pre Záturčie aj Košúty, spomedzi všetkých súťažných návrhov jedno z najlepších. Jedinou vážnejšou výhradou je poloha rámp pri vjazde do objektu na úrovni „A“, ktorá tak ako je navrhnutá bude pôsobiť kolízne, preto v prípade spracovania ďalších stupňov projektovej dokumentácie by ich z hľadiska lepšej užívateľnosti bolo určite vhodnejšie posunúť od vjazdu smerom viac do vnútra dispozície.

Architektonicky je koncept postavený na prelínaní a  komunikácii dvoch výškovo posunutých, navzájom do seba prestupujúcich objemov. Týmto spôsobom hmotové riešenie prirodzene vychádza z pôdorysu stavby, kde jednotlivé úrovne sú jedna k druhej posunuté o pol podlažia. Zvolený princíp navyše umocňuje rozdielne materiálové a farebné riešenie obidvoch objemov.

Použitie predpätých stropných panelov umožňuje väčšie rozpony 16,5 m x 7,5 m, čím sa výrazne eliminovali vertikálne konštrukcie. Opticky tak autori dosiahli otvorenejší vnútorný priestor. Navrhnutý konštrukčný systém nesie v sebe viacero výhod a to najmä rýchlosť výstavby, minimalizácia mokrých procesov alebo skryté nosníky... Pridanou hodnotou, je strešná rovina riešená ako priestor pre športové vyžitie a relax predovšetkým pre obyvateľov sídliska. Celkovo návrh pôsobí urbanisticky a hmotovo vyvážene, s premyslenou prevádzkou i náplňou, kde sú zabezpečené priestory pre všetky požadované formy osobnej dopravy v zmysle požiadaviek zadávateľa.

Záturčie

Koncepčne aj konštrukčne sú obidva návrhy veľmi podobné, preto v zásade pre parkovací dom v Záturčí platia veľmi podobné princípy a zároveň postrehy ako v návrhu v Košútoch. Urbanisticky je samozrejme situácia odlišná. Trochu komplikovane z hľadiska bezprostrednej dopravy v okolí môže fungovať hlavný vjazd do objektu, nakoľko sa nachádza v mieste prístupu do priľahlých parkovísk... Naopak rozmery a samotná poloha parkovacieho domu je navrhnutá veľmi správne a logicky s ohľadom na potenciálne využitie priestoru východne od objektu pre potreby základnej školy. Rýdzo funkčné schémy a architektonické stvárnenie, osadenie do terénu, ľahké polotransparentné riešenie fasád, zvolený konštrukčný systém, vzrastlá zeleň na streche s možnosťou športu a oddychu sú dobrým predpokladom pre vznik kvalitného urbanistického dotvorenia obidvoch sídlisk s primárnou požiadavkou riešenia statickej dopravy v duchu súčasných štandardov.

Zóna Záturčie:

Zóna Košúty:

 

3. cena (6 000,- €) - návrh B
Autori: Ing. arch. Rudolf Kruliac
Ing. arch. Dávid Kruliac (spoluautor)

Hodnotenie poroty:

Urbanistické riešenie:

Pri oboch lokalitách sa jedná o vhodné osadenie parkovacích domov v rámci riešeného územia. Výškové parametre objektov v podobe 4 nadzemných podlaží je optimálne z hľadiska hmôt, ako aj funkčného usporiadania prevádzky. Umiestnenie plnohodnotného podzemného podlažia je z hľadiska ekonomických ukazovateľov menej výhodné – odporúčame zvážiť riešenie podzemného podlažia ako polozapusteného.

Pri objekte v Záturčí napojenie na sieť miestnych komunikácií nie je úplne optimálne, v danej situácii ale akceptovateľné, napriek krátkemu spoločnému vstupu na priľahlé parkovisko naviac v kombinácii s priechodom pre chodcov pred parkovacím domom.

Pri objekte na Košútoch nedošlo tak k zásadným zmenám v dopravnej schéme - otočka MHD zostala zachovaná. Vstup do parkovacieho domu je riešený z bočnej strany, čo hodnotíme pozitívne.

Architektonicko-konštrukčné riešenie:

Architektonické stvárnenie objektov je striedme a nadčasové. Fasáda opláštená perforovaným plechom pre daný typ stavby predstavuje praktické riešenie. Navrhované využitie striech na voľnočasové aktivity je možné, avšak ich potrebu by bolo potrebné preveriť prieskumom v predmetnej lokalite. Alternatívne a praktickejšie riešenie je ponechať strechu ako vegetačnú extenzívnu s osadením prípadných potrebných technologických zariadení.

Organizáciu dopravy v parkovacích domoch hodnotíme ako veľmi dobrú. Pohyb automobilov po parkovacom dome je riešený v jednom krídle jednosmerne rampou smerom nahor a v druhom krídle rampou smerom nadol, pričom sa minimalizuje kríženie smerov a nutnosť dávania prednosti v jazde. Vertikálny pohyb je zabezpečený dvomi rampami v centrálnej časti dispozície. Parkovacie miesta sú riešené pod 60 stupňovým uhlom voči komunikácii. Toto riešenie umožňuje redukciu potrebnej šírky komunikácie. Z prevádzkového hľadiska je navrhovaný jednosmerný pohyb automobilov praktický a efektívny.

Navrhovaná príprava pre elektromobily na každom parkovacom mieste je nereálna a nadhodnotená.

Koncepčné riešenie nosného systému objektov – železobetónový, skeletový s rozpätím stĺpov modulom 8,6m a dvomi pozdĺžnymi železobetónovými stenami nesúcimi rampy je po statickej stránke realizovateľné. Použitím bezprievlakových železobetónových stropných dosiek vznikne rovný podhľad, čo prispeje k možnosti využitia veľkoplošného debnenia a jednoduchú montáž ležatých rozvodov. Bezprievlakové dosky sú z hľadiska produktivity práce pomerne rýchle a efektívne. Hríbové hlavice elegantne pomáhajú nosnému systému zachytiť šmykové sily okolo stĺpovej podpery. Tuhé jadra okolo schodísk, ako aj pozdĺžne železobetónové steny je nevyhnutné využiť na zabezpečenie dostatočnej vodorovnej tuhosti objektov.

Zóna Záturčie:

Zóna Košúty:

 

1. Odmena (2 000,- €) - návrh D
MS architekti s.r.o.
Autori: prof. Ing. arch. Michal Šourek & kolektív:
Akad. arch. Pavel Hřebecký
Mgr. Ing. arch. Elžbieta Hřebecká
Ing. arch. Linda Svobodová
Ing. arch. Kateřina Fišerová
Ing. arch. Kseniya Bahdanovich
Ing. František Čepela
Arch. Karina Rodriguez

Hodnotenie poroty:

Navrhované architektonické riešenie dvojice objektov parkovacích domov je identické. Autorský kolektív opakuje navrhnutý princíp riešenia v obidvoch lokalitách, čo môže byť výhodou ak je dobre navrhnutý a funkčný systém parkovania. V prípade ak vnútorné usporiadanie parkovacích domov nie je riešené optimálne, je neprejazdné, eventuálne s nutnosťou cúvania pri hľadaní miesta na parkovanie sa prevádzkovo zložité riešenie opakuje. Napojenie na komunikácie v mestskej časti Záturčie nie je riešené optimálne v kombinácií výjazdov z okolitých parkovísk. V lokalite Košúty je otočka autobusov presunutá do novej polohy, ale bez zastávky MHD.

Porota ocenila vizuálne pôsobivé a architektonicky zaujímavé riešenie parkovacích domov s extenzívnymi zelenými strechami prepojenými s plochami verejnej zelene, drevenými lamelami na fasádach objektov a vertikálnymi zelenými stenami, ktoré citlivo reagujú na prostredie. Lezecká stena umiestnená na fasáde zvyšuje atraktivitu objektu v obidvoch lokalitách. Koncepčné riešenie nosného systému objektov porota vyhodnotila po statickej stránke ako realizovateľné.

Architektonický návrh predstavuje sofistikované hmotovo-objemové riešenie so snahou citlivo začleniť objekt do prostredia, verejného priestoru. Pozitívom sú environmentálne aspekty návrhu, pobytové zelené strechy so systémom akumulácie dažďovej vody s možnosťou zavlažovania verejnej zelene. Ambícia vytvoriť funkčný objekt, ktorý svojim riešením reaguje na zmenu klimatických podmienok.

Zóna Záturčie:

Zóna Košúty:

 

2. Odmena (1 600,- €) - návrh A
Konzorcium adc team, s.r.o. & DESIGN PO s.r.o.
Autori: Akad. arch. Štefan Mitro
Ing. Andrea Cákociová
Ing. Dušan Cákoci

Hodnotenie poroty:

Architektonické riešenie je jednotné pre obidva parkovacie domy. Jednoduchý obdĺžnikový pôdorys so zošikmením v mieste vjazdov doplnený vystúpenými komunikačnými mimo priestoru parkovania. Porota kladne hodnotila vyčlenenie vertikálnej dopravy do samostatných komunikačných jadier v protiľahlých rohoch objektu, čím sa stáva priestor na parkovanie pre motoristov užívateľsky veľmi prehľadný. Nedostatkom riešenia je dopravné napojenie v Záturčí okružnou križovatkou elipsovitého tvaru, ktorá nevyhovuje parametrom plynulej a bezpečnej dopravy, vrátane navrhovaného protismerného pruhu s výjazdom cez priechod pre chodcov. Navrhovaný počet parkovísk pre bicykle je výrazne nadhodnotený. Samotný obostavaný priestor parkovacích domov s piatimi podlažiami na parkovanie bol najväčší zo súťažných návrhov, čím sa návrh stal pre investora napriek užívateľsky príjemnému prostrediu najmenej vhodným z ekonomického hľadiska. Mínusom návrhu bolo jeho veľká hmota s opláštením z ťažkých prefabrikovaných betónových prvkov z pohľadového betónu doplnených o prekrytie vertikálnych otvorov z ťahokovu, ktorá si ťažko hľadá miesto v existujúcej zástavbe.

Zóna Záturčie:

Zóna Košúty:

 

6. - 12. ex aequo osobitná odmena (200,- €) - návrh C
MEB architects s.r.o.

Autori: Ing. arch. Eva Babuliaková
Ing. arch. Matej Babuliak

Hodnotenie poroty:

Zóna Záturčie:

Zóna Košúty:

 

6. - 12. ex aequo osobitná odmena (200,- €) - návrh F
Alla s.r.o.

Autori: Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD.
Ing. arch. Jaroslav Tkáč
Ing. arch. Michal Misár

Hodnotenie poroty:

Zóna Záturčie:

Zóna Košúty:

 

6. - 12. ex aequo osobitná odmena (200,- €) - návrh G
Vychodil architects, s.r.o.

Autori: Ing. Mojmír Vychodil
Ing. Šimon Chmelár

Hodnotenie poroty:

Zóna Záturčie:

Zóna Košúty:

 

6. - 12. ex aequo osobitná odmena (200,- €) - návrh H
Mal studio s.r.o.

Autori: Ing. arch. Miloš Diežka
Ing. arch. Vojtech Demeš
Ing. arch. Miloš Kupčo
Spolupráca:
Bc. Denis Baričák
Ondrej Ivan (CGI)

Hodnotenie poroty:

Zóna Záturčie:

Zóna Košúty:

 

6. - 12. ex aequo osobitná odmena (200,- €) - návrh J
INDEX, spol. s.r.o.

Autori: Ing. arch. Michal Oborný
Ing. arch. Andrej Drgala
Ing. arch. Michaela Sýkorová

Hodnotenie poroty:

Zóna Záturčie:

Zóna Košúty:

 

6. - 12. ex aequo osobitná odmena (200,- €) - návrh K
LANGBENEDEK ASSOCIETED ARCHITECTS s.r.o.

Autor: Ing arch. Michal Lang

Hodnotenie poroty:

Zóna Záturčie:

Zóna Košúty:

 

6. - 12. ex aequo osobitná odmena (200,- €) - návrh L
2f, s.r.o.

Autori: Ing. arch. Michal Gomboš, Ing. Peter Tegza, Ing. arch. Vladimír Kladiva

Hodnotenie poroty:

Zóna Záturčie:

Zóna Košúty:

Za podklady ďakujeme Vierke Šottníkovej

 

 

Zápisnica z hodnotiaceho rokovania poroty:

 

Hodnotenie súťažných návrhov:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím