Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
11. apríl 2023
0
7712

Nová Myjava - výsledky súťaže

V kombinovanej urbanisticko-architektonickej súťaži na spracovanie návrhu prestavby a dostavby územia Nová Myjava zvíťazil kolektív Alexy & Alexy.
Nová Myjava - výsledky súťaže

Myjava vyhlásila v decembri minulého roku verejnú jednokolovú súťaž návrhov na komplexné riešenie zóny "Nová Myjava". Zmeny v území, priamo napojenom na centrum mesta, vyplývajú z potreby zrušenia autobusovej stanice, ktorá v lokalite stratila svoje opodstatnenie. Poloha na západne orientovanom svahu, s peknými výhľadmi na mesto, vytvára predpoklad pre situovanie nových funkcií. Na území by po zrušení autobusovej stanice mala vzniknúť obytná zóna. Návrh urbanistickej štúdie riešeného územia bude po obstaraní a vypracovaní podkladom pre obstaranie Zadania pre ÚPN-Z. Riešené územie má 9 hektárov.

Do súťaže sa zapojilo 7 autorských kolektívov.

 

Hodnotiaca komisia v zložení: Ján Gustiňák, Peter Nezval, Martin Baloga, Anna Dobrucká, Mária Serdahelyová, Ivan Šuráni a Peter Gálik rozhodla o výsledkoch nasledovne:

1. cena (15 000 €) - návrh D: Alexy & Alexy s.r.o.

Autori: Ing. arch. Andrej Alexy, Adam Kalina, Šimon Gajdoš
Kolektív: Ing. arch. Matej Horváth, Ing. arch. Erik Jakeš, Ing. arch. Ľubomíra Pilipová, Ing. arch. Veronika Slaničanová, Ing. arch. Elena Alexy, PhD.

Komentár poroty:

Víťazný súťažný návrh D v najväčšom rozsahu splnil požiadavky na budúci obytný polyfunkčný mestský priestor v blízkosti centra mesta definované v súťažných podmienkach. Zároveň, po dopracovaní, má najväčšie predpoklady vyvážene a komplexne formovať budúcu polyfunkčnú urbanistickú štruktúru v potrebných formách mestských blokov v existujúcej, pomerne nesúrodej zástavbe. Pre posilnenie základnej identifikácie foriem a priestorov mestskej štruktúry.

Hodnotenie návrhu:

 • Rešpektovanie navrhovaného cestného skeletu vyplývajúceho z platného ÚPN – M
 • Mestotvorné riešenie v nadväznosti na centrum mesta s dôrazom na tvorbu verejného uličného priestoru blokovou zástavbou s optimálnym umiestnením atraktívneho parteru do budúcich ťažiskových ulíc riešeného územia
 • Vytváranie vnútroblokových "poloverejných" priestorov pre budúcich rezidentov.
 • Odklonenie trasy pre peších i cyklistov z územia environmentálne zaťaženého (cesta Novomestská s intenzívnou dopravou najmä v období dopr. špičky)
 • Orientácia zástavby vhodná pre optimálne dispozičné riešenia obytných blokov
 • Zakomponovanie pôvodnej urbanistickej stopy do novo navrhovanej zástavby (Ul. Trokanova, ul.1. SNR s vyústením do mikronámestia)
 • Optimálne a urbanisticky vyvážené riešenie intenzívne zastavaných plôch s plochami verejnej zelene
 • Menej vhodná poloha dopravnej obsluhy (avšak premiestniteľná) z Ulice Novomestská v priestore s hlavným peším ťahom, autobusovými zastávkami a parterom
 • Diskutabilná intenzita a výška blokovej zástavby vo vzťahu k priľahlým verejným a poloverejným priestorom (možné prehodnotenie)

 

2. cena (9 000 €) - návrh C: Wood place s.r.o.

Autori: Ing. Daniel Debre, Ing. arch. Nikolas Klimčák, Ing. arch. Miroslava Kamenská, Ing. arch. Erik Hornáček, Ing. arch. Lukáš Ďurian

Komentár poroty:

Návrh C ponúka racionálne až pragmatické riešenie zástavby plôch vymedzených existujúcimi dopravnými koridormi v  jednoducho pochopiteľnom, čiastočne blokovom koncepte.

Hodnotenie návrhu:

 • Rešpektovanie navrhovaného cestného skeletu vyplývajúceho z platného ÚPN - M
 • Praktické riešenie s hľadiska etapizácie výstavby
 • Vhodné uvoľnenie priestoru (piazetta) v polohe vyústenia pešej trasy od priemyselnej zóny v kontakte s Novomestskou ul., pri obchode COOP Jednota
 • Optimálne zachovanie sídliskového parku v severnej časti riešeného územia a jeho napojenie na existujúce plochy zelene s navrhovaným potenciálom pre nové plochy, zelene v trase súčasnej Krajňanskej ulice
 • Nízko intenzívne funkčné využitie ťažiskového priestoru autobusovej stanice
 • Naddimenzovaný plošný rozsah výstavby vzhľadom na disponibilné priestorové podmienky excentricky, v polohe južne od Novomestskej ulice a na západ od Marečkovej ul.

 

3. cena - návrh A: MS architekti s.r.o.

Autor: prof. Ing. arch. Michal Šourek
Kolektív: Akad. arch. Pavel Hřebecký, Ing. arch. Valeriia Chernukhina, Ing. arch. Kateřina Fišerová, Ing. arch. Kseniya Bahdanovich, Bc. David Hlaváč, Bc. Martin Jandera

Komentár poroty:

Návrh kladie dôraz na optimálne komplexné obytné prostredie s umiestnením polyfunkčnej vybavenosti v bytových domoch pozdĺž dopravných koridorov a na architektonické riešenie obytných domov s názorom na možné rozširovanie aj za hranice definovaného územia.

Hodnotenie návrhu:

 • Riešenie s výhradami  v priestorovom urbanistickom usporiadaní návrhu
 • Rešpektovanie navrhovaného cestného skeletu vyplývajúceho z platného ÚPN - M
 • Optimálne riešenie s odkazom na súčasné environmentálne a udržateľné riešenie stavieb
 • Menej vhodná štruktúra v priestorovom usporiadaní s opakovanými architektonicky prepracovanými solitérmi, málo podporujúca potrebu jednotiaceho činiteľa v existujúcej nesúrodej zástavbe mesta
 • Nevhodná poloha parkovacieho domu ako kompozičného akcentu v dopravnom a priestorovom ťažisku riešeného územia
 • Problematické umiestnenie verejného priestranstva v excentrickej polohe bez jednoznačného kontextu funkčných, líniových a priestorových urbanistických väzieb

 

1. odmena (2 000 €) - návrh G: R.A.U. s.r.o.

Autori: Ing. arch. Martin Bumbál ml., Ing. arch. Martin Bumbál

Komentár poroty:

 • Riešenie s výhradami v celkovom pochopení problematiky a urbanistickom a architektonickom usporiadaní návrhu v predmetnom území
 • Nerešpektovanie navrhovaného cestného skeletu vyplývajúceho z ÚPN - M
 • Vhodné riešenie v kontexte väzieb na súčasnú mestskú urbanistickú štruktúru pôvodných urbanistických stôp a dokomponovaní vymedzenia mestských blokov a to v prípade a kontexte neriešenia preložky Marečkovej ul. v zmysle ÚPN-M
 • Riešenie s vytvorením potreby námestia v priestorovom usporiadaní ťažiska územia, ako pozitívneho mestotvorného prvku
 • Naznačenie formálne umiestnenej výstavby v juhozápadnom cípe riešeného územia s absenciou riešenia dopravnej obsluhy
 • Problematické zahustenie bytovej zástavby v severnej časti územia

 

2.- 4. odmena ex aequo (500 €) - návrh B: domy od architektov, s.r.o.

Autor: Ing. arch. Dávid Chaľ

Komentár poroty:

 • Riešenie s výhradami v celkovom pochopení problematiky a urbanistickom usporiadaní návrhu v predmetnom území
 • Nerešpektovanie navrhovaného cestného skeletu vyplývajúceho z platného ÚPN–M
 • Forma "sídliskovej štruktúry" v priestorovom usporiadaní s opakovanými solitérmi, mimo priestoru autobusovej stanice minimálne nadväzujúca na existujúcu urbanistickú  štruktúru  mesta v zavedenom schematickom rastri s následnou stratou čiastočne naznačených uličných priestorov
 • Formálne a monotónne urbanistické riešenie s vlastným nezávislým usporiadaním štruktúry s minimálnym kontextom so špecifickým prostredím

 

2.- 4. odmena ex aequo (500 €) - návrh E: ateliér SIMPLE CODE

Komentár poroty:

 • Riešenie s výhradami v celkovom pochopení problematiky a urbanistickom usporiadaní návrhu v predmetnom území
 • Nerešpektovanie navrhovaného cestného skeletu vyplývajúceho z platného ÚPN - M 
 • Forma "sídliskovej štruktúry" v priestorovom usporiadaní s opakovanými solitérmi s nízkym potenciálom pre obnovu uličného priestoru mesta
 • Univerzálne urbanistické riešenie inak architektonicky a typologicky prepracovaných obytných solitérov v navrhovanom rozsahu vhodné ako satelitná obytná štruktúra na okraji mesta bez špecifického prostredia

 

2.- 4. odmena ex aequo (500 €) - návrh F: nekonečno, s.r.o., obch. meno: Ing. arch. Matúš Človieček

Autori: Ing. arch. Martin Človieček, Ing. arch. Dominika Sidorová, Ing. arch. Martin Horvát, Bc. Kristián Krajňák

Komentár poroty:

 • Riešenie s výhradami v celkovom pochopení problematiky a urbanistickom riešení s výhradami v celkovom pochopení problematiky a urbanistickom usporiadaní návrhu v predmetnom území
 • Nerešpektovanie navrhovaného cestného skeletu vyplývajúceho z platného ÚPN - M
 • Návrh s nevhodným dopravným riešením s preložením zbernej komunikácie do súbehu so železničnou traťou s nevhodnými priestorovými podmienkami a ekonomicky vysoko náročnými ekonomickými nákladmi oproti riešeniu v platnom ÚPN - M
 • Nevyužitie uvoľneného potenciálu územia, ktorý by vznikol prípadným premiestnením zbernej komunikácie oproti ÚPN-M do novej polohy s pomerne jednoduchou koncepciou zástavby s  nedostatočným celkovým prínosom pre riešené územie

 

Zápisnica z hodnotiaceho rokovania poroty:

 

Hodnotenie súťažných návrhov:

Za podklady ďakujeme Vierke Šottníkovej

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím