Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
11. november 2021
0
4342

Obnova Štefánikovej ulice v Trnave - výsledky súťaže

Návrhy komplexného riešenia verejného priestoru v historickom jadre mesta.
Obnova Štefánikovej ulice v Trnave - výsledky súťaže

Jednou z hlavných priorít mesta Trnava v posledných rokoch je obnova a revitalizácia verejných priestorov v obytných súboroch aj v centrálnej mestskej zóne. V záujme získania čo najlepších výsledkov sa prioritne využíva forma súťaže návrhov v zmysle súťažného poriadku Slovenskej komory architektov.

Krajské mesto za posledné roky usporiadalo a vyhodnotilo už 9 urbanistických a architektonických súťaží. Vďaka nim našlo riešenia pre revitalizáciu viacerých verejných priestranstiev, ale aj všedných sídliskových vnútroblokov.

Obnovou Štefánikovej ulice by mesto chcelo nadviazať na už dávnejšie zrealizovanú obnovu Hlavnej ulice ako pešej zóny a rozšíriť tak peší pobytový charakter hlavnej severno – južnej osi historického jadra. Záujmom mesta je vytvorenie súvislej pešej trasy od železničnej stanice ako dôležitého dopravného uzla, cez Námestie SNP, Hlavnú ulicu, Štefánikovu ulicu až po Zelený kríčok k územiu bývalého cukrovaru, kde v zmysle platného Územného plánu zóny Cukrovar bude trasa v tomto charaktere pokračovať popri športovom areáli Slávia ďalej na sever.

V súčasnosti už má mesto zabezpečený realizačný projekt na obnovu Námestia SNP a prednedávnom bola zahájená realizácia obnovy priestoru Zeleného kríčka. Ide o komplexný súbor niekoľkých nadväzujúcich projektov. V tomto celku je Štefánikova ulica dôležitou chýbajúcou časťou tejto „skladačky“. Spojením Hlavnej a Štefánikovej ulice vznikne atraktívny dlhý mestský bulvár, ktorý podstatne zvýši úroveň kvality verejného priestoru centrálnej časti Trnavy, ktoré je okresným mestom a sídlom Trnavského samosprávneho kraja.

Príkladný postup samosprávy pri príprave verejných investícií formou súťaže návrhov, ktorý môže byť vzorom pre mnohé slovenské mestá, bol ocenený v rámci aktuálneho ročníka CE ZA AR

Do verejnej anonymnej súťaže "Obnova Štefánikovej ulice" sa prihlásili 4 autorské kolektívy. Hodnotiaca komisia v zložení: Peter Purdeš, Ondrej Horváth, Roman Žitňanský, Jana Gregorová, Ivana Štigová Kučírková, Jarmila Garaiová a Rastislav Bocán zasadala 28. októbra. 

Nakoľko žiaden z predložených návrhov porota neodporúčala prijať bez pripomienok, ktoré bude nevyhnutné zapracovať pre realizovateľnosť návrhu, rozhodla o neudelení prvej ceny.

 

Výsledné poradie určila hodnotiaca komisia nasledovne:

2. cena (4 800 €) - súťažný návrh č. 2  
Atelier Duma - Living Gardens
Autori: Ing. Magdaléna Horňáková, Oliver Hacaj, Marek Malček, Ing. arch. Miroslav Beňák, PhD.

Komentár poroty:

Návrh je komplexný a realizovateľný, rešpektuje pôvodné usporiadanie v uličnom priestore v päťpruhu. Z hľadiska dopravného riešenia je návrh vhodný a akceptovateľný. Návrh správne pracuje s akcentmi ulice pred významnejšími objektmi. Práca so zeleňou taktiež správne reflektuje na priestorové a klimatické možnosti územia. Diskutabilný je výber dlažby v strednej časti ulice, takisto nie príliš vhodná je fragmentácia priestoru v kontexte zvýraznenia vjazdov do jednotlivých objektov. Z hľadiska princípov pamiatkovej ochrany je návrh prijateľný. Návrh rešpektuje stanovené požiadavky, ktoré primerane kreatívne rozvíja a vytvára potenciál pre dotvorenie. 

Odporučenie poroty po vyhodnotení poradia návrhov pre prípad spracovania návrhu č.2 do ďalších stupňov projektovej dokumentácie: 

V zmysle odporučenia expertov zo strany Krajského pamiatkového úradu, stredná časť priestoru v časti pešej zóny, kde je náznak pôvodnej komunikácie, by mala byť realizovaná vejárovou kamennou dlažbou po celej dĺžke a vhodne naviazaná na riešený otoč. Tá by mala byť v rámci pešej zóny tvorená zo žulových kociek s rezaným povrchom z dôvodu lepšej pochôdznosti pre peších a pojazdnosti pre bicykle. Komisia požaduje prehodnotiť fragmentáciu ulice vjazdami do objektov. Je potrebné dopracovať napojenie Štefánikovej ulice na Trojičné námestie v časti od Kostola Najsvätejšej Trojice smerom k námestiu zmiernením kontrastu medzi obidvomi priestormi a väčším uvoľnením pre peších  priestore pri mestskej veži. Výsledné riešenie prezentácie Hornej brány pri napojení  z Rybníkovej ulice bude musieť zohľadniť výsledky archeologického výskumu a požiadavky Krajského pamiatkového úradu v Trnave.

 

3. cena (3200 € + odmena 500 €) - súťažný návrh č. 1  
2M ateliér architektúry
Autori: Ing. arch. Tomáš Pozdech, Ing. arch. Filip Hečko, Ing. arch. Miroslav Michalica

Komentár poroty:

Návrh je komplexný a realizovateľný, je vyhovujúci z hľadiska navrhnutých materiálov povrchov, druhového návrhu vegetácie, aj celkového dopravného riešenia. Vyznačuje sa vhodným usporiadaním v uličnom priestore v päťpruhu. Návrh je schopný ďalšieho vývoja, možno až príliš nekompromisne sa vyznačuje prísnou geometriou výsadby stromov oproti sebe po stranách ulice, čím sa zhoršuje vjazd do dvorov niektorých objektov a niekde stromoradie koliduje s historicky cennými objektmi. Z hľadiska princípov pamiatkovej ochrany je návrh prijateľný. Návrh sa striktne drží stanovených požiadaviek, no je až príliš konzervatívny, s menšou dávkou kreativity.

 

Odmena (1 500 €) - súťažný návrh č. 4
BETWEEN
Autori: Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD., Ing. arch. Katarína Fejo, PhD., Ing. Katarína Ďurišová - Krajinná architektka
Spolupráca: Ing. arch. Zuzana Mihalová, Ing. arch. Natália Marková, Ing. arch. Tomáš  Danko, Ing. arch. Patrik Domanický

 

Komentár poroty:

Súťažný návrh rešpektuje čiastočne členenie priestoru na päťpruh, náznak komunikácie je riešený v rámci pešej zóny excentricky, viacej pri západných fasádach objektov meštianskych domov. Rozsiahlejšie pásy zelene na východnej strane ulice sú riešené tak, že nerešpektujú vjazdy do dvorov jednotlivých objektov na východnej strane z naznačenej komunikácie. Vzniká tak riziko kolízie medzi pešími, zásobovaním a cyklistami. V návrhu je evidentná snaha rozvíjať prácu so zeleňou avšak navrhované pobytové parterové trávniky nie sú v danom prostredí vhodným a dlhodobo udržateľným riešením. Excentrické umiestnenie vozovky pri vstupe na Štefánikovu od Rybníkovej sa javí ako vhodné riešenie, umožňujúce dôstojnú prezentáciu brány, avšak prezentácia rozsiahlej vodnej plochy v rámci prezentácie je veľmi otázna. Návrh čiastočne reflektuje stanovené požiadavky vyhlasovateľa a snaží sa rozvíjať najmä prácu so zeleňou.

 

Odmena (1 000 €) - súťažný návrh č. 3
Houzzin
Autori: Ing. arch. Anna Juhásová, Ing. arch. Martin Karšňák, Ing. Mária Petríková, Ing. Michal Loffler

Komentár poroty:

Návrh rozdelením peších, cyklistov, zásobovacej dopravy a vjazdu rezidentov do objektov v 2 pruhoch popri objektoch zvyšuje riziko kolízie medzi nimi. Veľkoformátová dlažba v stredovom priestore je v rozpore s požiadavkami a regulatívmi územného plánu CMZ. Excentrické umiestnenie vozovky pri vstupe na Štefánikovu od Rybníkovej sa javí ako vhodné riešenie, umožňujúce dôstojnú prezentáciu brány. Taktiež je možné vyzdvihnúť uvoľnenejšie riešenie pri objekte mestskej veže s možnosťou väčšieho rozptylu peších v napojení na Trojičné námestie. Súťažný návrh overuje iné usporiadanie v uličnom priestore, odkláňa sa od viacerých stanovených požiadaviek zadania vyhlasovateľa, výsledné riešenie však v realizácii prináša viacero konfliktných momentov.

 

Zápisnica z vyhodnocovania súťažných návrhov:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím