Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
12. február 2021
0
4368

Výsledky: Nový Bulvár Žilina – súťažný dialóg

S riešením frekventovaného verejného priestoru, nadväzujúceho na historické centrum mesta sa najlepšie vysporiadal bratislavský ateliér SLLA.
Výsledky: Nový Bulvár Žilina – súťažný dialóg

Mesto Žilina vyhlásilo koncom septembra minulého roku Urbanisticko-krajinársko-architektonický súťažný dialóg „Nový Bulvár Žilina“. 

Riešené územie je frekventovaným verejným priestorom, nadväzujúcim na historické centrum mesta. Súčasné prostredie ulice je však už menej lukratívne, morálne a technicky zastarané. Cieľom súťažného dialógu bolo nájsť optimálny návrh prirodzeného prepojenia nadväzujúcich častí ulice Antona Bernoláka, vo vzťahu k budúcej revitalizácii pokračovania Starého Bulváru ako aj premostenia ulice Mostná. 

Súťažného dialógu sa zúčastnili štyri autorské kolektívy. Do tretej fázy 2. etapy dialógu sa prostredníctvom súťažných návrhov zapojili tri ateliéry. O finálnom výsledku rozhodla hodnotiaca  prostredníctvom online zasadnutia dňa 02.02.2021.

 

Zasadnutia sa zúčastnili:
Členovia komisie:

 • Ing. arch. Peter Lényi, predseda komisie
 • Ing. Michal Marcinov
 • Mgr. Peter Fiabáne
 • Ing. arch. Dušan Šimun
 • Ing. arch. Rudolf Chodelka

Náhradníci členov komisie:

 • Ing. arch. Peter Nezval
 • Ing. Michal Berger

Pomocné orgány komisie:

 • Ing. Branislav Šarmír, sekretár súťažného dialógu

 

Hodnotiaca komisia rozhodla o výslednom poradí nasledovne:

1. miesto (8000 €) - SLLA s.r.o. 
Autori návrhu riešenia: Ing. arch. Michal Sulo, Ing. Ján Augustín, Ing. arch. Miriam Lišková
Spolupráca: Ing. arch. Marián Dušinský, Ing. Michal Löffler, Bc. Zuzana Jančeková, Mário Melek

Hodnotenie návrhu:

 • Komisia vysoko hodnotí flexibilitu víťazného tímu v procese súťažného dialógu, nakoľko ponúkol dva veľmi kvalitné návrhy a tiež dokázal veľmi kreatívne pochopiť a zapracovať pripomienky komisie.
 • Zvoleným konceptom dopravnej komunikácie v osi riešeného územia veľmi kreatívne nadväzuje na urbanizmus „starého Bulváru“ formou negatívu organizovania priestoru, čím tieto dva celky veľmi vtipne vizuálne oddeľuje a zároveň prepája zdôraznením jasnej líniovej kompozície.
 • Ako jediný z návrhov prioritne využíva priečny profil v prospech pasantov. Zúžením jazdných pruhov a rekvalifikovaním triedy cestnej komunikácie uvoľňuje priestory po stranách a umožňuje tým bonifikovať pobytovú funkciu v území . Touto zmenou priečneho profilu ako jediný zo súťažiacich akceptoval požiadavku na výsadbu vysokej zelene mimo trasovania podzemnej infraštruktúry. Zapojenie priestorov pred fasádami bytových domov tak isto prispieva k zvýšeniu pobytového komfortu a multimodality v území.
 • Komisia vysoko hodnotí výber aj množstvo vysokej a komponovanej zelene v nadväznosti na vysoký podiel nespevnených plôch v riešenom území ako ekostabilizačný prvok v území. Rovnako vysoko hodnotí aj materiálové riešenie povrchových úprav.
 • Trasovanie cyklochodníkov v koridore dopravnej komunikácie s navrhovanými bezpečnostnými prvkami spolu s rekvalifikovaním triedy cestnej komunikácie považuje komisia za optimálne riešenie.
 • Výhodou predloženého konceptu je jeho robustnosť čo umožňuje jednoduché vstrebanie zmien a úprav, ktorými návrh v nadväzujúcich fázach prejde kvôli zohľadneniu vplyvov, ktoré v súťaži neboli zahrnuté ako aj podnetov generovanými samotným návrhom (riešenie statickej dopravy a pod.).

 

2. miesto (4500 €) - PLURAL s.r.o.
Autori návrhu riešenia: Ing. arch. Martin Jančok, Ing. arch. Michal Janák, Ing. arch. Zuzana Kovaľová, Ing. arch. Maroš Kostelanský
Spolupráca: FIDOP s.r.o., emProject, s.r.o., Ing. Magdaléna Pastvová

Hodnotenie návrhu:

 • Koncepčne vysoko kvalitný návrh reflektujúci progresívne urbanistické trendy.
 • Ideu demokratizácie prostredia formou prepojovacích priestorov – „prechodov“ s flexibilnou funkčnou náplňou komisia vysoko ocenila. Otázne je však využitie tohto skôr metropolitného princípu v podmienkach menšieho a spôsobom života vo verejnom priestore skôr konzervatívneho mesta akým je Žilina.
 • Oddelenie dopravných pruhov v priestoroch „prechodov“ demontovateľnými stĺpikmi pôsobí v takto exponovanom prostredí provizórnym dojmom.
 • Návrh v priečnom profile zachováva cca. pôvodnú šírku koridorov pre peších čo determinuje navrhovanú výsadbu vysokej zelene na ich okrajoch nad trasovaním inžinierskych sietí.
 • Smerovo rozdelené vedenie dopravy parkovacími ostrovmi s pozdĺžnym státím v osi územia pohľadovo aj funkčne exponuje automobil v území.
 • Vytvorenie zeleného „baldachýnu“ korunami navrhovanej vysokej zelene vníma komisia v súvislosti s lineárnou urbanistickou formou Bulvárov ako nežiadúcu pohľadovú bariéru.
 • Navrhované výtvarne výrazné skulpturálne riešenie výťahu a premostenia neprispeje k zvýšeniu pobytového komfortu cestujúcich. Prekrytie schodiska v navrhovanej výške je z praktickej stránky formálne.
 • Využitie priestorov pred fasádami bytových domov ako „zelených bufferov“ komisia vníma ako nedostatočné využitie potenciálu týchto priestorov.

 

3. miesto (4000 €) - PLEIDEL ARCHITEKTI s.r.o.
Autori návrhu riešenia: Ing. arch. Imrich Pleidel, Mgr. art. Ondrej Pleidel, Ing. Eugen Guldan, PhD.
Spolupráca: Ing. Igor Ševčík, Ing. arch. Alena Tokovicsová

Hodnotenie návrhu:

 • Predložené riešenie vo veľkej miere rešpektuje existujúci priečny profil, čo z pohľadu využiteľnosti územia pasantom neprináša do územia novú kvalitu – nevyužíva potenciál územia.
 • Takéto riešenie v priečnom profile predpokladá výsadbu zelene v koridoroch kolidujúcich s vedením inžinierskych sietí.
 • Rozdelenie územia do troch rozmerovo cca rovnakých ale funkčne nekonzistentných celkov v pozdĺžnom profile narúša urbanistickú homogenitu a plynulosť prostredia.
 • Smerovo rozdelené riešenie dopravy formou umiestnenia veľkých parkovacích zón v osi na začiatku a konci územia vytvára silnú vizuálnu a funkčnú dominanciu automobilov čo je spolu s navýšením počtu parkovacích miest v území v rozpore s požiadavkami mesta.
 • Problematické je aj vedenie cyklotrasy v spoločnom koridore s chodníkom pre peších.
 • Návrh preferuje formu solitérnej výsadby vysokej zelene čo so sebou prináša malé percento nespevnených plôch v riešenom území .
 • Návrh sa nezaoberal priestormi pred fasádami bytových domov čo komisia vyhodnotila ako negatívum tohto riešenia.
 • Návrh v podstate sanuje existujúci stav.

 

Zápisnica zo zasadnutia poroty:

Za podklady k spracovaniu článku ďakujeme Branislavovi Šarmírovi / obstaráme, s.r.o.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím