Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
29. október 2019
0
3875

Výsledky súťaže: Nové polyfunkčné centrum Obce Miloslavov

Zvíťazil návrh Michala Bogára, Márie Bogárovej, Emy Ruhigovej a Romana Ruhiga.
Výsledky súťaže: Nové polyfunkčné centrum Obce Miloslavov

Koncom apríla vyhlásila Obec Miloslavov dvojkolovú urbanistickú súťaž na Nové polyfunkčné centrum. Dňa 4.10.2019, päť mesiacov po vyhlásení súťaže, rozhodla odborná komisia o víťazovi. Súťaž bola dvojkolová,  v prvom kole sa vyhodnocovali ponuky piatich ateliérov. Do druhého kola postúpili tri ponuky: re:architekti studio, Ing. arch. Michal Bogár, a ateliér ENDORFINE. Vybrané ponuky dostali od odbornej poroty komentár a odporúčania, na základe čoho predložili svoje návrhy do druhého kola.

V podmienkach súťaže boli jasné kritériá na minimalizáciu ďalších nových rozvojových plôch na funkciu bývania a zlepšenie vyváženosti funkčného využitia plôch vo vzťahu k administratívnej vybavenosti, obslužnej a obchodnej vybavenosti, športové plochy, voľnočasové objekty, školské zariadenia a plochy zelene. Takisto sa požadovalo zapracovanie čo najlepšieho napojenia obce na verejnú dopravu, riešenie potenciálu individuálnej dopravy okrem áut, optimalizácia hlavnej okružnej komunikácie C1 a situovanie budúceho kruhového objazdu v centre.

Odborná porota v zložení: Ing. arch. Jana Kafková (predsedníčka), členka ČKA, Ing. arch. Matej Grebert, člen SKA, Milan Baďanský, starosta obce, Ing. Renáta Bačová, Ing. Jarmila Grujbárová, poslankyne OZ, Ing. Pavol Karaba, člen Komisie KROM a Ing. arch. Oľga Radianska, stavebný úrad obce dňa 4.10.2019, po prezentácií všetkých troch účastníkov určila ako víťazný návrh Michala Bogára, Márie Bogárovej, Emy Ruhigovej a Romana Ruhiga.

Pri víťaznom návrhu komisia ocenila dôkladnú analýzu širších vzťahov a existujúcej urbanistickej štruktúry oboch častí obce, analýzu možností dopravného napojenia verejnej dopravy  v nadväznosti na nové centrum a  takisto možnú etapizáciu urbanizácie.

Teraz bude nasledovať rokovanie obce s víťazom súťaže  ohľadom zapracovania pripomienok do diela a o začatí prác na samotnej urbanistickej štúdii.

 

Víťazný návrh a návrhy, ktoré postúpili do druhého kola, si môžete pozrieť nižšie:

1. cena:    
Ing. arch. Michal Bogár; Bratislava
Autori: Ing. arch. Michal Bogár, Ing. arch. Mária Bogárová, Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová, Ing.arch Ing. Roman Ruhig.

Hodnotenie návrhu v 2. kole:
Navrhované riešenie bolo podmienené dôkladnou analýzou širších vzťahov a existujúcej urbanistickej štruktúry obidvoch častí obce. Inšpiráciou pre vytvorenie novej urbanistickej štruktúry pre pozdĺžne námestie nového centra v priestore medzi oboma časťami obce boli obidva existujúce lineárne parky v Miloslavove a v Alžbetinom dvore a lineárnosť existujúcej zástavby. Predložené riešenie si dalo za cieľ nájsť skrytý potenciál existujúceho sídla a následne ho rozvinúť. Pri hľadaní novej identity autori pracovali aj s myšlienkou prepojenia racionálnej pravouhlej uličnej siete so skrytou vrstvou pôvodných meandrov Dunajských ramien,  ktorých reliéf je pod povrchom terénu vo voľnej krajine v okolí obce stále viditeľný. Myšlienka prepojenia týchto dvoch zdanlivo protichodných vrstiev sa porote zdá veľmi zaujímavá a nosná.  Veľmik bola porotou prijatá myšlienka presunutia vlakovej stanice do novej polohy v nadväznosti na nové centrum a tiež v návrhu naznačené prepojenie na existujúce komunikácie v Dunajskej Lužnej.

V návrhu sú definované jednotlivé etapy urbanizácie. Vhodne je navrhnutá aj prvá etapa, v ktorej sa môže začať proces spájania oboch častí obce a budovania samotného polyfunkčného centra. Porota považuje navrhovanú etapizáciu za racionálnu a realizovateľnú. Porota odporúča autorom v následnej fáze spracovania v rámci riešenia polyfunkčného centra zvýšiť variabilitu navrhovaných stavebných blokov a zároveň optimalizovať mierku verejných priestranstiev.

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.3
Súťažný panel č.3

 

2. cena:
re:architekti studio, s.r.o.; Praha
Autori:
Ing. arch. Michal Kuzemenský , Ing. arch. David Pavlišta, Ing. arch. Ondřej Synek, Ing. arch. Jan Vlach,  Ing. arch. Jiří Žid.
Spoluautori:
Ing. arch. Kateřina Gloserová, Ing. arch. Michaela Hudečková, Ing. Marie Gelová, Ing. Květoslav Syrový.

Hodnotenie návrhu v 2. kole:
Navrhované riešenie jasne definovalo polyfunkčné centrum sídla ako autonómny celok, vhodne situovaný v ťažisku medzi oboma časťami obce, určilo jeho optimálnu veľkosť a zaujímavý pôdorysný tvar. Verejné priestranstvá sú v návrhu centra vymedzené kompaktnou blokovou
uličnou zástavbou, sú dimenzované v príjemnej ľudskej mierke, zodpovedajúcom charakteru malého mestečka.

Zaujímavou ambíciou návrhu je vytvoriť vo voľnej krajine výrazný prírodný zelený pás, líniový rekreačný park v tvare meandru, ktorý z nezastavaného územia prechádza do vnútra sídla v dotyku s navrhovaným centrom. Prínosom návrhu je najmä idea, že vybudovanie centra nutne nepodmieňuje ďalšie zastavanie územia okolo existujúceho sídla novými obytnými zónami. Návrh variabilne pracuje s hustotou osídlenia a ako jediný vidí princípy udržateľnosti v zachovaní voľnej nezastavanej krajiny a tiež v zvýšení jej rekreačného potenciálu. Návrhu bol vytknutý príliš výrazný kontrast medzi rôznou formou zástavby, ostré rozhranie medzi zástavbou v pevných uzavretých blokoch a rozvoľnenou individuálnou zástavbou. V návrhu bol nedostatočne reflektovaný potenciál vlakovej stanice presunutej do novej polohy.

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2

 

3. cena:
ENDORFINE s.r.o.; Žilina
Autori: Ing. arch. Pavol Ružbarský, Ing. arch Tomáš Dupkala,  Ing. arch. Matúš Repka, Ing. Štefan Petras

Hodnotenie návrhu v 2. kole:
Návrh pracuje s myšlienkou výrazne dominantného centra, postaveného na nekompromisne pravouhlej uličnej sieti. Potenciál tejto koncepcie porota považuje za nedostatočne využitý. Navrhovanému riešeniu bol porotou vytknutý monofunkčný charakter sídla s prevládajúcou funkciou bývania a iné potrebné funkcie občianskej vybavenosti neboli v návrhu primerane
uvažované ani v samotnom centre. Cieľom súťaže je nájsť reálny spôsob, aby sa z obce Miloslavov nestala len "nocľaháreň", ale aby sa zmenila na príťažlivé mestečko poskytujúce optimálne a komplexné podmienky pre život. Preto sa porota jednomyseľne zhodla s konštatovaním, že tento súťažný návrh nezodpovedá predstavám vyhlasovateľa súťaže a nie je vhodným variantom požadovaného riešenia.

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.3
Súťažný panel č.3

 

Zápisnica z vyhodnotenia návrhov v 2.kole súťaže:

Výsledky boli zverejnené aj na stránke súťaže.

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím