Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
14. október 2020
0
2008

Nové polyfunkčné centrum obce Miloslavov

Urbanistická štúdia je vypracovaná na základe koncepcie riešeného územia, ktorá bola definovaná vo víťaznom návrhu z urbanistickej súťaže na polyfunkčné centrum Miloslavov. V rámci urbanistickej štúdie boli prehĺbené viaceré časti návrhu, ktoré boli následne prerokované a odsúhlasené zo strany členov Obecného zastupiteľstva.
Nové polyfunkčné centrum obce Miloslavov
Ateliér: ER AtelierAutori: Ing. arch. Michal Bogár, Ing. arch. Mária Bogárová, Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová (Kiabová), PhD., Ing. arch. Ing. Roman Ruhig, PhD.Spolupráca: Ing. Fedor Zverko (Dopravný inžinier)Investor: Obec MiloslavovNávrh: 2019 - 2020Adresa: Miloslavov, SlovenskoPublikované: 14. október 2020
https://www.miloslavov.sk/aktuality/urbanisticka-studia-nove-polyfunkcne-centrum-obce-miloslavov/

Štúdia je zameraná predovšetkým na návrh zástavby, ktorou je definované nové centrálne námestie obce a jeho bezprostredné okolie. Okolo tohto ústredného priestoru sa rozvíja urbanistická štruktúra obsahujúca objekty občianskej vybavenosti (radnica, dom kultúry, nákupné centrum a ďalšie), obytné domy s vybavenosťou a ďalej, vo východnej, západnej a severnej polohe sú to aj bodové a líniové bytové domy. Súčasťou návrhu sú aj zelené plochy, ktoré majú diferencovaný charakter: od verejnej zelene na námestí, cez poloverejnú zeleň medzi obytnými domami až po zelené pásy navrhnuté v rámci ulíc a diagonálnych trás peších ťahov.

Uvedená nová zástavba s parkovými a zelenými plochami vytvára urbánny celok polyfunkčného centra, ktoré po zrealizovaní prepojí dve aktuálne oddelené časti obce do jedného celku.

Urbanistická koncepcia

Navrhnutá urbánna štruktúra vytvára fyzické aj funkčné prepojenie medzi obcami Miloslavov a Alžbetin dvor. Návrh novej zástavby obsahuje polyfunkčné centrum so všetkými potrebnými funkciami, ktoré spolu vytvárajú skutočné živé jadro spojenej obce. ktorá má ambíciu postupne prerásť do podoby menšieho vidieckeho mesta.

Základným cieľom pri tvorbe návrhu bolo stanovenie regulačného rámca, v ktorom sa môže rozvíjať spojená štruktúra obce Miloslavov. V návrhu sme definovali hranice zastavaného územia tak, aby sa v intraviláne aj v extraviláne mohli uchovať vybrané prírodné plochy a takisto aj poľnohospodárska pôda ako chránené lokality, do ktorých urbanizácia už nebude zasahovať. Definovanie hraníc budúcej výstavby Miloslavova chápeme z dôvodu ochrany existujúcich prírodných plôch a poľnohospodárskych území ako maximálny rozsah urbanizácie.

V tejto súvislosti považujeme za správne vytvoriť kompaktnú urbanistickú štruktúru v polyfunkčnom centre, ktoré bude mať vyššiu intenzitu zástavby a vďaka tomu by sa malo zamedziť ďalšej expanzii výstavby do extravilánu obce. V návrhu definujeme jednotlivé etapy výstavby, pričom stanovujeme prvú etapu ako základnú urbanizačnú fázu, v ktorej sa začne proces prepojenia oboch dnes oddelených častí obce. Pri spracovaní štúdie sme venovali veľkú pozornosť návrhu funkcií občianskej vybavenosti, ktoré v Miloslavove chýbajú. Väčšinu absentujúcich funkcií umiestňujeme do nových objektov navrhnutých v rámci 1. etapy polyfunkčného centra.

ideové riešenie v širších vzťahoch
ideové riešenie v širších vzťahoch

Príspevky k racionalizácii dopravy

V urbanistickej štúdii navrhujeme intenzívnejšie zapojenie železničnej dopravy do každodenného života a to pre čo najširšiu skupinu obyvateľov. Zároveň chceme dosiahnuť zjednodušenie využitia železničnej dopravy a zníženie počtu osobných áut používaných na mobilitu obyvateľstva z rezidenčných štvrtí do zamestnania a naspäť. Plánujeme vytvorenie novej železničnej stanice v centrálnej polohe - na navrhovanej priečnej osi obce - teda v území, kde bude možné vybudovať dostatočne kapacitné záchytné parkovisko pre ľudí cestujúcich každonne do Bratislavy, alebo iným smerom za prácou. Vytvorenie tejto novej železničnej stanice sa plánuje ako potenciálna spoločná zastávka s obcou Dunajská Lužná, do ktorej navrhujeme predĺžiť trasu cestnej komunikácie (priečnej osi).

 

Rešpektovanie a posilnenie biokoridorov

V návrhu vstupujeme do urbanistického konceptu aj krajinárskymi prvkami, medzi ktoré patria predovšetkým lineárne prírodné prvky biokoridorov. Vytvárame nové zelené plochy, ktoré prepájajú obytné štvrte s novým centrálnym námestím a s rekreačnou zónou v západnej časti územia. Navrhnutá funkcia lesoparku nadväzuje na existujúcu záhradkársku oblasť. Plocha tohto rekreačného areálu by sa mala stvárniť podrobnejšie v rámci 2. etapy rozvoja územia ako prírodná časť voľne prístupnú pre všetkých obyvateľov. Zároveň by sa tu mohol objaviť aj menší areál s prenajímateľnými chatkami, plavárňou, wellness-centrom, bio-bazénom a stravovaním. V celom koncepte urbanistickej štúdie posilňujeme jestvujúce biokoridory a vytvárame ich prepojenia s novo-navrhovanými zelenými plochami ako aj s okrajovými súkromnými záhradami.

širšie vzťahy
širšie vzťahy

Občianska vybavenosť a polyfunkcia vo vzťahu k výške populácie

Výročná správa obce Miloslavov za rok 2018 uvádza v demografickej časti oficiálny údaj o populácii obce: 3.050 obyvateľov. Po zrealizovaní polyfunkčného centra spolu s ďalšími obytnými zónami sa zvýši počet obyvateľov obce o cca 3.600 ľudí. Populácia obce v súvislosti s novou výstavbou vzrastie na približne 6.650 obyvateľov. Po vybudovaní plánovanej urbánnej štruktúry sa teda Miloslavov dostane do kategórie obcí s populáciou 5 – 10 tisíc obyvateľov. Uvedenú veľkostnú kategóriu sme použili ako základné kritérium pre výber jednotlivých typov občianskej vybavenosti ako aj podklad pre jej dimenzovanie. Vzhľadom na rýchly rast rezidenčných štvrtí, ktoré aktuálne vznikajú na území Miloslavova, alebo v jeho okolí, v niektorých funkciách uvažujeme aj o vyššej občianskej vybavenosti zodpovedajúcej sídlu s populáciou nad 10 tisíc obyvateľov. Týka sa to najmä zdravotného strediska, ktoré by už malo mať charakter malej polikliniky.

V novom centre obce navrhujeme aj viaceré objekty občianskej vybavenosti, respektíve polyfunkčné domy obsahujúce aj bývanie s cieľom, aby sa táto štruktúra už formovalo ako centrum malého mesta, v ktorom sa nachádza na prízemí objektov obchodná vybavenosť a služby a na vyšších podlažiach sú navrhnuté byty. Zámerom autorov aj predstaviteľov obce je vytvoriť plnohodnotnú mestskú štvrť, ktorá bude žiť v priebehu celého dňa a v rámci vybavenosti centra bude príležitosť na kultúrne a spoločenské aktivity aj vo večerných hodinách.

širšie vzťahy - axonometria
širšie vzťahy - axonometria

Kompozičné princípy

Urbanistická koncepcia polyfunkčného centra vychádza z prirodzeného rázu existujúceho prostredia. V návrhu sú rozvinuté charakteristické prvky urbánnej štruktúry aké dnes nachádzame v existujúcej štruktúre. Je to napríklad hodnotný priestor pozdĺžneho námestia s verejnou zeleňou, ktoré sa nachádza v časti Miloslava, líniová zástavba tvoriaca typické domoradia, zelené aleje v uličných priestoroch a podobne.

V priestorovom koncepte polyfunkčného centra pracujeme s kompozičnými osami, v rámci ktorých vytvárame urbanistické priehľady na miestne vertikálne akcenty, napríklad na plánovanú vežu umiestnenú v rámci areálu kostola a pastoračného centra.

Pozdĺžna kompozičná os je v návrhu trasovaná ako hlavná urbánna os vedená cez centrálne námestie. Táto os tvorí spojnicu oddelených častí obce Miloslavov.

Priečna kompozičná os je definovaná ako funkčná trasa, ktorá tvorí spojnicu centra s novou železničnou stanicou a novými obytnými štvrťami vo východnej časti Miloslavova.

analýza riešeného územia
analýza riešeného územia

Etapizácia výstavby urbanistickej štruktúry

1. etapa

Architektúra - za dôležitý moment v celom vývoji Miloslavova považujeme zahájenie skutočného fyzického prepájania oboch častí obce výstavbou architektonických objektov. V prvej etape navrhujeme v tejto súvislosti zahájenie výstavby nových objektov občianskej vybavenosti ako aj obytných domov s vybavenosťou v parteri, ktoré sú navrhnuté na hlavnej pozdĺžnej osi, teda v území obklopujúcom spojovaciu komunikáciu medzi Miloslavou a Alžbetiným dvorom.

V tomto území sú navrhnuté obytné domy s vybavenosťou, ktoré svojou hmotou a podlažnosťou (3 n.p. a jedno ustúpené podlažie) bude definovať mierku a výškovú hladinu budúceho polyfunkčného centra. Objekty popri hlavnej ulici sú navrhnuté zároveň ako súčasť  centrálneho námestia.

Obojstrannou výstavbou popri hlavnej komunikácii sa začne formovať budúca mestská ulica, ktorá postupne prepojí obe obce do jedného urbánneho celku. Výstavba bude zahŕňať aj realizáciu verejných priestorov, na ktoré bude nadväzovať realizácia ďalších častí urbanistickej štruktúra v nasledujúcich etapách výstavby.

Počas prvej etapy by sa mala realizovať aj priečna os polyfunkčného centra – spojnica centrálneho námestia s objektom novej železničnej stanice v Miloslavove. Priečna os nie je len kompozičným prvkom, ale je aj dopravnou osou, ktorú tvorí komunikácia C1. Táto dopravná trasa prechádza východo-západným smerom, dotýka sa severnej strany hlavného námestia a pokračuje ďalej k železničnej stanici.

Doprava - Súčasťou 1. etapy bude výstavba komunikácie C1, ktorej úlohou je odľahčiť komunikáciu spájajúcu v súčasnosti obidve časti obce. Cieľom autorského tímu je vytvoriť zo spojnice Miloslava - Alžbetin dvor vnútromestskú ulicu s verejnou zeleňou, chodníkmi, cyklotrasou a architektonickými objektmi, pričom všetky tieto prvky by mali spolu podporovať typický ráz budúceho malého mesta. Zároveň s výstavbou komunikácie C1 navrhujeme v 1. etape realizáciu komunikácie vychádzajúcej zo západného kruhového objazdu k novej železničnej stanici a takisto jej ďalšie pokračovanie na sever mimo obce.

Areál novej základnej školy je navrhnutý v miestnej časti Miloslava, kde je možné zabezpečiť vhodné pozemky na výstavbu školy aj so súborom športovísk. Nová základná škola je navrhnutá v blízkosti existujúcej Jubilejnej školy postavenej v období 1. Československej republiky.

 

2. etapa

Architektúra a zelené priestory - v rámci druhej etapy budú realizované ďalšie architektonické objekty predovšetkým s obytnými funkciami. Zároveň s touto výstavbou predpokladáme výstavbu priľahlých sektorov rodinných domov spolu s menšími plochami vybavenosti a detskými ihriskami, ktoré sú navrhnuté vo verejných priestoroch s pešími trasami. Sú to verejné lineárne priestory, ktoré sú inšpirované morfológiou zaniknutých dunajských ramien a v obytných zónach sú navrhnuté v podobe zakrivených peších ťahov - zelených meandrov.

Rekreačný lesopark - v druhej etape sa môže realizovať celkový rozvoj západnej časti územia, kde sa predpokladá vytvorenie rekreačného lesoparku. V tejto etape sa dopracuje a posilní systém zelených pásov a biokoridorov.

 

3. etapa

Architektúra a zelené priestory - v tretej etape bude pokračovať výstavba vzdialenejších štvrtí rodinných domov spoločne so zelenými krivkami prírodných pásov – verejných priestorov, ktoré vytvárajú priečne pešie prepojenia jednotlivých obytných sektorov s hlavným námestím. Tieto priestory na prekríženiach peších ťahov obsahujú menšie verejné plochy s vybavenosťou a ihriskami pre deti.

riešené územie - situácia
riešené územie - situácia
schéma funkčného využitia riešeného územia
schéma funkčného využitia riešeného územia
schéma statickej dopravy riešeného územia
schéma statickej dopravy riešeného územia

Jednotlivé druhy občianskej vybavenosti podľa odporúčania štandardov minimálnej vybavenosti

V urbanistickej štúdii sme navrhli viaceré polyfunkčné objekty, kde bude možné postupne umiestniť jednotlivé nižšie uvedené funkcie, ktoré uvádzame v zmysle návrhu štandardov minimálnej vybavenosti obce. Niektoré z týchto funkcií už obec Miloslavov má vybudované (ako napríklad štadión s ihriskom 100 x 65m a pod.), v našom texte však uvádzame všetky položky, aby sme tak prezentovali ucelený prehľad funkcií vybavenosti, ktoré by sa mali v obci nachádzať. V zmysle spomínaných štandardov minimálnej vybavenosti ide najmä o tieto funkcie: školstvo, zariadenia telovýchovy, športu a pohybovej rekreácie, zariadenia cestovného ruchu, zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia maloobchodu, zariadenia verejného stravovania, administratíva a služby v oblasti nehnuteľností, prenajímania, počítačové a súvisiace činnosti, zariadenia finančných služieb banky, kultúrne zariadenia. 

Princípy zamerané na kontinuitu prostredia a tvorbu svojbytnej identity:

- pozdĺžne námestie - inšpirácia pôvodným lineárnym parkom,

- prírodné línie prechádzajúce cez štvrte rodinných domov - ponáška na niekdajší organický charakter krajiny na miestach bývalých dunajských ramien,

- mierka zástavby – nadväznosť na pôvodnú mierku vidieckeho sídla,

- lineárnosť zástavby – zachovanie líniového typu zástavby podporuje urbánnu kontinuitu

 

Príspevky k zmierneniu zmeny klímy

V návrhu kladieme dôraz na ekologický prístup a udržateľnosť rozvoja sídla. V urbanistickom návrhu sú obsiahnuté nasledovné koncepčné kroky:

- zníženie energetických nárokov vhodnou orientáciou domov,

- zadržiavanie dažďovej vody v retenčných nádržiach a jej využitie,

- výsadba stromov,

- podpora získavania solárnej energie i pre obecné objekty.

Týmito a ďalšími aktivitami sa snažíme prispieť k  zmierneniu zmeny klímy.

riešené územie - axonometria
riešené územie - axonometria
regulácia individuálnej zástavby Aregulácia individuálnej zástavby B
námestie
námestie
sídelná zeleň medzi bytovými domami
sídelná zeleň medzi bytovými domami
rastlá zeleň medzi rodinnými domami
rastlá zeleň medzi rodinnými domami

Ateliér

Ing. arch. Michal Bogár
Ing. arch. Mária Bogárová
Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová (Kiabová), PhD.
Ing. arch. Ing. Roman Ruhig, PhD.
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím