Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
21. september 2020
1
5586

Troyerovo námestie a Základná umelecká škola v Stupave – výsledky súťaže

S revitalizáciou verejného priestoru Troyerovho námestia a návrhom nových priestorov Základnej umeleckej školy v Stupave sa najlepšie vysporiadal bratislavský ateliér young.s.architekti.
Troyerovo námestie a Základná umelecká škola v Stupave – výsledky súťaže

Stupava vyhlásila v marci dvojetapovú architektonicko-urbanistickú súťaž, ktorú pripravili 2021 architekti. Cieľom vyhlasovateľa bol výber najvhodnejšieho riešenia verejného priestoru Troyerovho námestia a návrh nových priestorov Základnej umeleckej školy (v susedstve Mestského kultúrneho a informačného centra). Lokalita má vďaka svojej rozlohe a polohe v rámci sídla potenciál stať sa kvalitným verejným priestranstvom nielen pre spoločenské a kultúrne podujatia. Súčasťou riešeného územia je Troyerova kúria. Víťazný návrh počíta s využitím historického objektu ako otvoreného výstavného priestoru s kaviarňou. 

Súťaž prebehla v dvoch etapách:
Prvá etapa (I. kolo): návrh urbanistického riešenia územia
Druhá etapa (II. kolo): návrh architektonického riešenia ZUŠ v nadväznosti na riešené územie

Do druhej etapy súťaže postúpilo 6 návrhov. Porota na zasadnutí 7. septembra, ktoré riadil jej predseda Jan Stempel, rozhodla o výsledkoch nasledovne:

 

1. miesto (10.000 €) – návrh č. 2: young.s.architekti, Bratislava
Autori: Ing. arch. Jozef Bátor, PhD., Bc. Dang The Anh, Bc. Lucia Papierniková

Komentár poroty:
Porotu presvedčila jasnosť a čistota urbanistického riešenia, ktoré posilňuje charakter daného územia. Porota oceňuje kontextuálnosť pavilónovej koncepcie voči okolitej zástavbe, ktorá má veľmi dobrý predpoklad na etapizovateľnosť. Tým má veľký potenciál ďalšieho rozvoja projektu po upresnení zadania. Návrh je bohatý v prelínaní vonkajších priestranstiev a vnútorných priestorov. V kontexte ostatných návrhov prináša iný- inovatívny pohľad na zastavanosť územia aj na riešenie jednotlivých dispozícií. Historický objekt Troyerovej kúrie je zachovaný a rekonštruovaný vo svojej základnej podobe.

Estetické a dispozičné riešenie je na vysokej úrovni a vytvára inšpiratívne prostredie pre ďalší umelecký vývoj žiakov základnej umeleckej školy.

Návrh v najvyššej miere vyhovel požiadavkám súťažného zadania a preto ho porota jednohlasne doporučuje k realizácii.

Súťažné panely:

Vybrané vizualizácie:

 

Na delenom treťom mieste sa umiestnili návrhy trojice ateliérov. Porota prerozdelenie cien odôvodňuje vyrovnanou kvalitatívnou úrovňou súťažných návrhov č. 3, 4 a 6. Každý z ocenených kolektívov prezentoval síce odlišný prístup, ale odovzdané spracovanie návrhov dosiahlo vzájomne porovnateľnú kvalitu. 

Zdieľané 3. miesto (3.333,33 €) – návrh č. 3: Totalstudio, Bratislava
Autori: Mgr. art.Tomáš Tokarčík, Mgr. art. Aleš Šedivec, Ing. arch. Michal Kontšek, Ing. arch. Miroslava Kamenská

Komentár poroty:
Porota kladne hodnotí jasnú urbanistickú štruktúru charakteristickú solitérnou zástavbou s prehľadnou funkciou jednotlivých objektov ako aj jednoznačnú etapizáciu. Prínosom vidí kvalitne pojednanú obnovu Troyerovej kúrie a jej oslobodenie voči námestiu. Sporným sa javí výška budovy samotnej umeleckej školy oproti návrhu v prvom kole, jej inštitucionálny charakter a nesúlad vnútorných priestorov chodieb a schodísk voči čelnej fasáde. Otáznym je aj netransparentnosť multifunkčnej sály zakrývajúca priľahlú zeleň a formálnosť verejných priestranstiev.

 

Zdieľané 3. miesto (3.333,33 €) – návrh č. 4: PLURAL, Bratislava
Autori: Martin Jančok, Michal Janák, Zuzana Kovaľová, Maroš Kostelanský

Komentár poroty:
Silná zastavovacia schéma je vhodnou možnou reakciou na heterogénnu situáciu miesta. Jasne vytyčuje univerzálne využiteľné priestranstvo s ideovo- spoločenským akcentom sály a bez okrášľovacích banalít. Integrovanie plochy trhoviska pod levitujúcu hmotu školy je inšpiratívnym návratom zaniknutej črty mestskej urbánnej typológie.

Formálny dispozičný návrh podlaží školy neodráža konštrukčno-priestorový potenciál takejto zostavy. Problematickým sa javí redukcia nástupov školy len na prístupy do vertikálnych jadier v rovine parteru.. Dvojjedinná figúra historického objektu a tubusu sály je možná a podnetná – otáznym sa javí ich tesné susedstvo. Vnútorné usporiadanie tohto dôležitého ťažiska celého areálu – osobitne sály – je nedostatočne preukázané.

 

Zdieľané 3. miesto (3.333,33 €) – návrh č. 6: Compass, Bratislava
Autori: Ing.arch. Juraj Benetin, Ing. arch. Matej Grébert, Ing. arch. Miroslava Argalášová, Ing. arch. Martin Hudec, PhD., Ing. arch. Marcel Vadík, Ing. Diana Matysová, Bc. Kristína Macharová

Komentár poroty:
Porota ocenila na návrhu jasnú koncepciu verejných priestorov námestia – priestor medzi budovami nesúci hlavný nápor návštevníkov počas podujatí a mohutný parkový priestor nadväzujúci na existujúcu zeleň. Silná je aj figúra školy rozvinutá okolo átria tvarovo nadväzujúca na pôvodný objekt kúrie. Motív sedlových striech však pôsobí príliš formálne, vnáša do námestia „vidieckosť“. Z dispozície nie je jasne čitateľné, čo je interiér a exteriér. Niektoré dispozičné rozhodnutia sú problematické (poloha zborovne, nevyužitý potenciál kúrie, rozpačitý vzťah školy k parku). Otázne je aj využitie trávnatej plochy parku počas organizovania veľkých podujatí, zeleň by pravdepodobne musela byť nahradená spevnenou plochou.

 

Porota jednomyseľne rozhodla o pridelení odmien:

5. – 6. miesto (odmena 1.500 €) – návrh č. 1: AMÁRA, Bojnice
Autori: Ing. arch. Amro Khalifa, Ing. arch. Michal Pršo

Komentár poroty:
Porota poskytla možnosť kreatívnejšie rozpracovať „blokový koncept“ posunutím návrhu do druhého kola. Autori túto možnosť nevyužili naplno. Objekt Troyerovej kúrie je prístavbou značne potlačený. Fasády nového objektu sú fádne a monotónne a neodzrkadľujú v plnej miere, že sa jedná o budovu „umeleckej“ školy. Celkový architektonický výraz nezaujal. Negatívne boli hodnotené aj dispozičné a prevádzkové väzby, ktorým chýbala väčšia logika. Podzemné parkovisko nie je vhodné riešenie na zabezpečenie potreby statickej dopravy.

 

5. – 6. miesto (odmena 1.500 €) – návrh č. 5: studený architekti, Bratislava
Autori: akad. arch. Ing. Ján Studený, ing. arch. Maroš Bátora
Spolupráca: Mag. arch. Júlia Kolláthová, Mag. arch. Peter Stec, ArtD. Katarína Kocková

Komentár poroty:
Návrh pracoval s odvážnou kompozíciou masívneho monobloku novostavby ZUŠ a segregovaného historického objektu kúrie, doplnenou „ostrovmi rôznych atmosfér “ na verejnej ploche.
Upustenie od pôvodného konceptu námestia z 1.etapy nakoniec nebolo presvedčivé a jeho potenciál nebol využitý. Navrhovaná novostavba ZUŠ sa v 1. Etape javila ako fragmentovaná, ale po dopracovaní je svojim objemom mimo merítka, najmä svojou východnou fasádou a taktiež prepojenie priestorov podzemným tunelom je v danom mieste neadekvátne.

Porota súťaže pracovala v nasledovnom zložení:

Členovia poroty:

  • Pavol Paňák
  • Branislav Škopek,
  • Jan Stempel
  • Ján Jacko
  • Peter Novisedlák

Náhradníci:

  • Martin Skoček
  • Daniel Priehoda

Pomocné orgány poroty:

  • Branislav Šarmír, sekretár súťaže
  • Lenka Borecká, overovateľka návrhov
  • Marián Lucký, overovateľ návrhov

Zápisnica súťaže:

Za podklady k spracovaniu článku sekretárovi  súťaže Branislavovi Šarmírovi / obstaráme, s.r.o.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím