Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
11. november 2021
0
1194

Súťažný dialóg: Bytový dom s polyfunkciou Trnava - Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska

Mesto Trnava hľadá najvhodnejšie riešenie pre bytový dom s priestormi pre obchodné prevádzky v Centrálnej mestskej zóne.
Vyhlásenie11.11.2021
16:00
Odovzdanie návrhov8.12.2021
15:00
VyhlasovateľMesto Trnava
AdresaTrhová 189/3,
Trnava,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktSystém JOSEPHINE

Súťažný dialóg, ktorý pripravili Mesto Trnava + 2021 architekti bol overený Slovenskou komorou architektov. Všetky informácie o súťaži nájdete na stránke spracovateľa.

Predmet:

Verejný obstarávateľ požaduje návrh polyfunkčného objektu - bytového domu s priestormi pre obchodné prevádzky a služby s podzemným parkoviskom.

Riešené územie predstavuje výnimočne veľkú nezastavanú plochu v Centrálnej mestskej zóne Trnava. Je ohraničené ulicami Paulínska, Dolnopotočná a Halenárska v Trnave. Plocha v súčasnosti slúžiaca ako parkovisko vznikla asanácou historickej zástavby. Územie sa nachádza medzi zástavbou rôznej mierky: od nízkopodlažnej historickej zástavby ulice Halenárska s úzkou parceláciou, cez bytové objekty z 2.polovice 20.storočia na ulici A. Malatinského, po monoblokový objekt obchodného domu na Dolnopotočnej ulici. Lokalitný program očakáva umiestnenie parkovacích stojísk pre verejnosť aj pre novonavrhované bytyv podzemí, priestory pre malé prevádzky obchodu a služieb v parteri, nájomné byty na zvyšných podlažiach objektov a návrh novovzniknutých dvorov.

Vyhlasovateľ: mesto Trnava
Spracovatelia: 2021 architekti
Formát: súťažný dialóg
Vyhlásenie: 2021/11

Členovia/členky hodnotiacej komisie:

 • Ing. arch. Ondrej Horváth, AA, vedúci Odboru územného rozvoja a koncepcií mesta Trnava
 • Ing. arch. Ilja Skoček, AA, nezávislý architekt,
 • Ing. et Ing. arch. Petra Kunarová, AA ČKA, nezávislá architektka,
 • Ing. arch. Matěj Hunal, AA ČKA, nezávislý architekt,
 • Ing. arch. Viliam Zajiček PhD.,AA, nezávislý architekt.

Náhradníci členov komisie:

 • Mrg. art. Ing. arch. Ondrej Kurek, PhD. nezávislý architekt,
 • Ing. arch. Peter Purdeš, AA, vedúci úseku urbanisticko-architektonickej koncepcie mesta Trnava

Experti, prizvané osoby a lokálni aktéri:

 • Zástupca/zástupkyňa KPU Trnava
 • odborník/čka na dopravu
 • odborník/čka na svetlotechniku
 • odborník/čka na naceňovanie stavieb
 • odborník/čka na real estate

Ceny v súťažnom dialógu

Verejný obstarávateľ udelí ceny v rovnakej výške výlučne trom uchádzačom súťažného dialógu, ktorí postúpili do etapy súťažného dialógu “Úvodná konferencia”, pričom 50% z cien uchádzačov, čiže 12 000 € (10 084 € po očistení o zrážku z dane z príjmu), bude vyplatených po Pracovnom stretnutí 1 po predložení výstupov v požadovanom rozsahu. Zvyšných 50 % z cien pre, čiže 12 000 € (10 084 € po očistení o zrážku z dane z príjmu), po Pracovnom stretnutí 2 po predložení výstupov v požadovanom rozsahu.

Predpokladaný časový rozvrh súťažného dialógu:
1. fáza:

 • začiatok verejného obstarávania – odoslanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní – 05.11.2021
 • lehota na predloženie žiadostí o účasť – do 08.12.2021, 15:00 hod.
 • zaslanie výzvy pre uchádzačov na predloženie profesijného prístupu– do  22.12.2021
 • lehota na predloženie profesijného prístupu – do 14.01.2022
 • predpokladaný termín vyhodnotenia profesijných prístupov - do 21.01.2022
 • zúženie počtu záujemcov na 3 (troch) vybraných záujemcov - do 07.02.2022

2. fáza:

 • zaslanie výzvy na účasť na dialógu -  do 07.02.2022
 • zaslanie súťažných pomôcok - do 07.02.2022
 • úvodná konferencia - pripomienkovanie rámcového zadania a súťažných pomôcok zo strany vybraných záujemcov do 15. 02. 2022
 • zaslanie súťažného zadania - do 01.03.2022
 • pracovné stretnutie 1 – prezentovanie rozpracovaného súťažného riešenia – predpokladaný čas v týždni 03.05.2022,
 • spätná väzba od komisie ku prezentovaným rozpracovaným súťažným riešeniam – predpokladaný čas do 10.05.2022

3. fáza

 • pracovné stretnutie 2 – prezentovanie konečnej ponuky – a vyhodnotenie týchto ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk - predpokladaný čas v týždni od 12.07.2022
 • zaslanie oznámenia o vyhodnotení ponúk na základe kritéria kvality - 26.07.2022
 • verejné vyhlásenie výsledkov – 02.08.2022

4. fáza

 • rokovanie a uzatvorenie zmluvy (zmluvy o dielo)

Informatívny dokument a jeho prílohy k prvej fáze:

Podklady k súťaži môžete stiahnuť prostredníctvom linku na portáli JOSEPHINE.

Komunikácia účastníka s administrátorkou súťaže a predkladanie dokladov a súťažných návrhov bude prebiehať elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE Komunikácia v súťaži návrhov si vyžaduje registráciu v systéme JOSEPHINE a tiež identifikáciu a autentifikáciu účastníka. Podrobné pokyny k registrácii, identifikácii a autentifikácii účastníka sú uvedené na tejto adrese.

Rozsah:

1. fáza:

 • Predloženie žiadosti o účasť
 • Predloženie profesijného prístupu

2.fáza:

Predpokladaný požadovaný rozsah výstupov pre pracovné stretnutie 1, ktorý môže byť upresnený v procese súťažného dialógu:
minimálne 3 panely vo formáte .pdf s rozmerom 700 x 1000 s maximálnou veľkosťou 50 MB, ktoré budú obsahovať:

 • situácia riešeného a dotknutého územia,s krajinárskym riešením dvora, dopravným riešením, zásobovaním prevádzok a odpadovým hospodárstvom v mierke 1:500
 • axonometria riešeného územia v mierke približne 1:500
 • pôdorys 1.NP s nadväznosťou na okolie v mierke 1:500
 • pôdorysy zvyšných podlaží v mierke m 1:500
 • min. dva charakteristické rezy v mierke 1:500
 • schéma ekologického konceptu návrhu – narábanie s dažďovou vodou... 
 • ďalšia prezentácia podľa predstavy uchádzača
 • min. 3 jednoduché charakteristické vizualizácie z úrovne chodca (z ulice aj dvorov)
 • bilancie počtu a výmer bytov podľa veľkostných kategórii
 • prezentácia variantného riešenia pre Objekt A (označený v rámcovom zadaní ako objekt v súkromnom vlastníctve) formou výseku pôdorysu v mierke 1:500, zohľadňujúce zachovanie tohto objektu. Súťažné panely budú prezentovať v požadovanom grafickom zobrazení riešenie rátajúce s asanáciou objektu. Variantné riešenie rátajúce so zachovaním objektu bude prezentované len formou výseku z pôdorysu. 

3.fáza:

predpokladaný požadovaný rozsah výstupov pre pracovné stretnutie 2, ktorý môže byť upresnený v procese súťažného dialógu:
minimálne 5 panelov vo formáte .pdf s rozmerom 700 x 1000 s maximálnou veľkosťou 50 MB, ktoré budú obsahovať:

 • situácia riešeného a dotknutého územia,s krajinárskym riešením dvora, dopravným riešením, zásobovaním prevádzok a odpadovým hospodárstvom v mierke 1:500
 • axonometria riešeného územia v mierke približne 1:500
 • pôdorys 1.NP s nadväznosťou na okolie v mierke 1:300
 • pôdorysy zvyšných podlaží v mierke m 1:300
 • min. dva charakteristické rezy v mierke 1:300
 • rez fasádou, princíp stavebno-technického riešenia 1:20
 • schéma ekologického konceptu návrhu – narábanie s dažďovou vodou... 
 • schéma etapizovateľnosti výstavby
 • min. 3 charakteristické vizualizácie z úrovne chodca (z ulice aj dvorov)
 • ďalšia prezentácia podľa predstavy uchádzača
 • odhad predpokladaných investičných nákladov
 • bilancie počtu a výmer bytov podľa veľkostných kategórii
 • prezentácia variantného riešenia pre Objekt A (označený v rámcovom zadaní ako objekt v súkromnom vlastníctve) formou výseku pôdorysu v mierke 1:300, zohľadňujúce zachovanie tohto objektu. Súťažné panely budú prezentovať v požadovanom grafickom zobrazení riešenie rátajúce s asanáciou objektu. Variantné riešenie rátajúce so zachovaním objektu bude prezentované len formou výseku z pôdorysu. 
 • osobitne predložené súbory:
 • dwg súbor obsahujúci pôdorysy
 • návrh ceny za predmet zákazky
Nezastavaná plocha v Centrálnej mestskej zóne Trnava
Nezastavaná plocha v Centrálnej mestskej zóne Trnava
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím