Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
11. jún 2021
0
4901

Obnova Námestia SNP a Parku J. A. Baťu v Partizánskom - výsledky súťaže

Ako modifikovať centrum ideálneho priemyselného mesta po troch štvrtinách storočia?
Obnova Námestia SNP a Parku J. A. Baťu v Partizánskom - výsledky súťaže

 

Komentár poroty:

Mesto Partizánske vyhlásilo súťaž na urbanisticko-architektonicko-krajinárske riešenie revitalizácie Námestia SNP a parku J. A. Baťu v Partizánskom. Riešené územie, s plochou približne 60 000 m2, predstavuje unikátny rozsah zadania, pozostávajúci z viacerých lineárne radených verejných priestorov v centre mesta Partizánske. Sú súčasťou pôvodného urbanistického konceptu ideálneho priemyselného mesta z 30. rokov minulého storočia podľa regulačného plánu mesta Baťovany, vypracovaného architektom Jiřím Voženílkom, pod vedením architekta Vladimíra Karfíka.

Súťaž sa realizovala ako neanonymná, v dvoch po sebe nadväzujúcich etapách. V prvej etape vybrala porota na základe referenčných projektov z 21 záujemcov 4 súťažné kolektívy, ktoré boli vyzvané na účasť v druhej, návrhovej etape súťaže.

Svoje návrhy doručili všetky štyri tímy (GUTGUT, s.r.o., Kuklica Smerek architekti, s.r.o., ATELIER DUMA – LIVING GARDENS, s.r.o., PLURAL s.r.o.), z ktorých porota po zasadnutí v Partizánskom a následnom online zasadnutí určila poradie. Vyhlasovateľ vyzve na rokovanie na zadanie zákazky účastníka, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný. Vzhľadom na typ súťaže (podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní), v prípade, že nedôjde k uzavretiu zmluvy s týmto účastníkom do 30 dní od výzvy vyhlasovateľa, je vyhlasovateľ oprávnený vyzvať na rokovanie v postupnom slede účastníkov umiestnených na ďalších miestach v poradí.

Porota vysoko hodnotí záujem mesta Partizánske na hľadanie najlepšieho riešenia pre rozvoj centrálneho námestia a parku formou urbanisticko-architektonicko-krajinárskej súťaže návrhov. Podľa názoru členov poroty bola súťaž dobre zorganizovaná a splnila účel pre nájdenie nových ideí pre rozvoj mesta v duchu baťovských tradícií a pre nájdenie partnera, s ktorým mesto pripraví kvalitnú víziu a tiež jej postupnú realizáciu formou premyslených, mestotvorných, architektonických a krajinárskych zásahov.

 

Hodnotiaca komisia v zložení: Kornel Kobák (predseda poroty), Eugen Guldan, Pavel Martinek, Peter MoravčíkMilan Kráľ určila výsledné poradie nasledovne:

1.miesto - Plural s.r.o. + Ateliér Divo

Hodnotenie návrhu:

Podľa hodnotenia poroty návrh najlepšie splnil podmienky zadania súťaže a zároveň ponúkol najkonzistentnejšie celkové riešenie jednotlivých segmentov rozsiahleho riešeného územia. Návrh podľa väčšinového názoru poroty citlivým a neinvazívnym spôsobom uchováva kvality originálneho konceptu. V polohe hlavného námestia pred mestským úradom ponúka významovo a geometricky čisté a čitateľné riešenie pri zachovaní logickej kombinácie pevných a prírodných plôch. V zóne parku významovo diferencuje východnú a západnú líniu, lemovanú bytovými domami a budovami škôl. Formou univerzálnej mlatovej plochy dopĺňa pozdĺž západnej strany do parku pobytové a programové plochy. Porota odporúča zvážiť rozsah tejto úpravy na úkor zelene a súčasne uvažovať o dotiahnutí tejto koncepcie aj v zóne južnej strany predpolia kostola, ktorá by pri oživení funkčnosti parteru priľahlého domu, mohla povýšiť na živé subcentrum vo vzťahu k hlavnému námestiu. V ostatných častiach územia pracuje s minimálnymi a racionálnymi intervenciami, ktoré zlepšujú kvality verejného priestoru, resp. ho ponechávajú bez zásahu. Ako súčasť snáh o rešpektovanie a zachovanie pôvodných baťovských úprav vníma porota aj zámerné nezvýrazňovanie stopy po výškovej budove. Na námestí SNP, jednoduchými architektonickými a krajinárskymi prostriedkami, vhodne organizuje plochy okolo funkčného a čitateľného dláždeného centrálneho priestoru. Návrh tiež detailne preberá dopravné riešenie zo zadania súťaže. V tejto oblasti porota odporúča riešenie prehodnotiť na úkor celkového počtu parkovacích státí a v prípade realizácie návrhu dopracovať riešenie parkovania s väčším dôrazom na vzťah k priľahlému verejnému priestoru.


2.miesto - ATELIER DUMA – LIVING GARDENS, s.r.o. + STOA architekti, s.r.o.
Riešiteľský kolektív: ATELIER DUMA LIVING GARDENS - Ing. Magdalena Horňáková, Ing. Juraj Horňák, Ing. Lenka Ficeková, Ing. Ivana Šebeňová, Ing. Ivana Kallová, Gabriela Lapšanská  
STOA ARCHITEKTI - Ing. arch. Andrea Macejková, Ing. arch. Miroslav Macejko, Ing. arch. Adam Macejko 
Dopravné riešenie - Ing. Igor Ševčík 

Hodnotenie návrhu:

Návrh bol porotou hodnotený ako koncepčne a obsahovo kvalitný, založený na ústrednej myšlienke prísneho zachovania a prednostného rešpektovania priamočiarej kompozičnej osi. Vychádza z archívnych dokumentov a zahraničných analógií, ktoré boli detailne a vierohodne prezentované, ale nemusia byť v konkrétnom urbanistickom a historickom kontexte určujúce. V časti predpolia kostola a okolia Pomníka padlým hrdinom SNP reinštaluje originálne historické predlohy. V parkovej časti zasahuje do pôvodnej „kresby“ chodníkov ich novým tvarovaním a vkladaním programových spevnených plôch. Mieru a formu takejto intervencie členovia poroty väčšinovo nepovažovali za primerane stvárnenú. V riešení niektorých nových prvkoch v území (napr. pergol pod stromami na hlavnom námestí), založených na striktnej osovej symetrii, získal v týchto častiach návrh nežiadúcu formálnosť a myšlienkovú sterilnosť. Znížená platforma na mieste zbúranej budovy mohla byť vhodným funkčným aktivátorom, avšak jej podanie s vybavenosťou postranných kontajnerov pôsobí v konkrétnom priestorovom kontexte neprimerane. Preferovanej priehľadovej osi je podriadená aj pre návrh zásadná idea premiestnenia súsošia mimo túto os, s ktorou sa porota nestotožnila najmä z dôvodov kompozície pamätníka a nevhodnosti uličných priehľadov. Uvoľnené miesto po súsoší zostáva bez nového aktívneho funkčného využitia, vo forme prísne geometrického kvetinového záhonu. Téma polohy pamätníka v kompozičnej osi bola porotou zodpovedne analyzovaná a vyhodnotená ako prijateľná pre zachovanie. Poloha je navyše historicky a spoločensky akceptovanou a prípadné polohové „obrazoborectvo“ neprináša také výrazné zvýšenie kvality novovzniknutých vzťahov, aby to stálo za narušenie aktuálneho spoločenského konsenzu v tejto otázke. Porota zároveň zhodne vysoko hodnotila nové riešenie usporiadania uličného profilu po obvode parku, s dôrazom na zmysluplnosť predeponovania pozícií parkovacích stojísk na strane pri budovách, namiesto pri parku.


3.miesto - GUTGUT, s.r.o. + Marko & placemakers + 2ka, s.r.o.
Riešiteľský kolektív: Lukáš Kordík, Štefan Polakovič, Igor Marko, Peter Pasečný, Filip Hečko, Ľuboš Dobóczi, Matúš Peklanský

Hodnotenie návrhu:

Spoločný návrh troch ateliérov porota vyhodnotila ako silne autorský a myšlienkovo veľmi bohatý, ponúkajúci v každom riešenom segmente inovatívny architektonický a krajinársky scenár. Základnou premisou návrhu je premodelovanie rovinnej plochy riešeného územia v strategických polohách centrálneho námestia pred mestským úradom, ako aj v polohe samotného parku. Porota vníma potenciál týchto terénnych vĺn aj ich schopnosť uzatvárať rozsiahle plochy do autonómnych obytných“ izieb“. Práve toto však, napriek vysokej kvalite návrhu, považovala za odklon od pôvodnej historickej idey koncepcie rovinného parku. Zásahy do územia sú jasne čitateľné a miestami nekompromisné, predstavujú zásadné ideové redefinovanie územia na „mozaiku izieb nového obytného priestoru mesta“ ako „kontinuálnej mestskej krajiny“. Porota kladne vyhodnotila ako návrh vizionársky dopĺňa do územia najväčšiu hmotu stromov a nespevnených plôch. Pri niektorých navrhovaných riešeniach (prehĺbenie centrálnej časti námestia, výstavba vyhliadkovej rampy, zvlnenie plochy parku, nadvihnutie predpolia kostola, uzavretie priehľadu) nedospela porota v diskusii k záverom o opodstatnenosti plánovaných vstupov do územia. Výstavba vyhliadkovej rampy v mieste bývalej výškovej budovy je podnetom na posúdenie, zároveň by mimo priameho osového pohľadu priniesla do priestoru nežiadúci objem a narušenie priehľadov. Prínosom návrhu je aj originálna myšlienka malého trhového námestia ako nástupnej plochy na námestie a tiež racionálny pohľad na etapizáciu realizácie. V prípade realizácie tohto návrhu odporúča porota cielene vyhodnotiť zachovanie jednotlivých „atrakcií“ vo výslednom riešení.


4.miesto - ateliér Hubinský Kuklica Smerek  + Andrea Prievalska, zelenydizajn s.r.o.
Riešiteľský kolektív:
Ateliér / Hubinský Kuklica Smerek -  Ing. arch. Mgr. art. Juraj Hubinský, Ing. arch. Peter Kuklica, Ing. arch. Martin Smerek, Ing. arch. Katarína Siváková, Ing. arch. Erik Hornáček
Krajinné riešenie - Ing. Andrea Prievalská
Dopravné riešenie - Ing. František Brliť Ing. Juraj Šmigura

Hodnotenie návrhu:

Úplný odklon od pôvodnej koncepcie centrálnej pochôdznej osi, prezentovanej vo fáze workshopu, bol hodnotený ako sympatické gesto sebareflexie. Finálny návrh vyhodnotila porota vo viacerých aspektoch ako kvalitný. Predovšetkým práca s plochou parku a riešenie sadovníckych úprav je v návrhu na vysokej úrovni, sympatická je práca so striedaním kosených plôch a nekosených lúk. Kladne porota hodnotí aj myšlienku na oživenie parku formou doplnenia pavilónu v severnej časti parku. K tvarovaniu pavilónu v tvare dominantného trojuholníka zaujala porota zhodne záporné stanovisko. Na úkor zvýšenia programovej univerzálnosti a priechodnosti v priestore námestia SNP, návrh koncepčne zachováva súčasné rozvrhnutie plôch a v rámci tejto idey pracuje aj s existujúcou fontánou. Pre riešenie plôch v severnej časti územia za Domom kultúry návrh neponúka novú kvalitu. Vnesenie cudzích, formálnych, diagonálnych motívov do kompozície spevnených a vegetačných plôch porota vyhodnotila ako nepresvedčivé a pre dané miesto nevhodné. Prínosom návrhu je zachovanie a podporenie priehľadov, kvalitný návrh parkových plôch na zvýšenie krajinársko-architektonickej hodnoty námestia a parku.

Každý zo štvorice súťažných kolektívov obdržal finančnú odmenu 4000 €.

Zápis z hodnotiaceho zasadnutia poroty:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím