Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
14. november 2022
9
8784

Mestský blok Spartakovská v Trnave - výsledky súťaže

Zvíťazil návrh ateliérov Sadovsky & Architects a Marko & Placemakers.
Mestský blok Spartakovská v Trnave - výsledky súťaže

Trnava vyhlásila v júli anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov, ktorej cieľom bolo komplexné riešenie mestského bloku v dotyku so sídliskom Družba a zónou rodinných domov v lokalite Vozovka.

Zámerom mesta je vytvorenie moderného mestského bloku s kvalitnými verejnými priestormi, udržateľnou dopravnou a technickou infraštruktúrou. Nosnou funkciou bude bývanie, doplnené o materskú školu, prenajímateľné nebytové priestory, doplnkové funkcie a v neposlednom rade silné zastúpenie kvalitnej parkovej zelene.

Do súťaže sa zapojilo 15 autorských kolektívov. 

 

Porota v zložení: Michal Kohout, Juraj Benetin, Richard Kráľovič, Peter Purdeš a Ondrej Horváth rozhodla na hodnotiacom zasadnutí dňa 27.10. o výsledkoch nasledovne:

1. cena (15.000 €) - súťažný návrh č. 8: Sadovsky & Architects + Marko & Placemakers
Autori: Ing. arch. Oliver Sadovský, Igor Marko MA Arch.ARB., Mgr. art. Marián Stanislav, Ing.arch. Juraj Izrael, Ing. arch. Dang The Anh, Ing.arch. Marek Trebuľa, Ing. arch. Elena Šoltésová PhD. MSc., Ing. arch. Jakub Popelka, Anita Menkeová

Komentár poroty:

Návrh správne identifikoval a spracoval hlavné témy zadania.

Schéma formovania hmôt od mestského bloku smerom ku menším objektom so zapracovaním peších ťahov (či už tie formujú hmoty alebo naopak) je logická a uveriteľná. Návrh vytvára vťahujúce zálivy, pracuje s “inklúziou okolia”, pozitívne je hodnotená nekompromisná priečna priepustnosť do územia /cez územie od Čulenovej ulice. Formovanie výškových hladín je racionálne, flexibilné, schopné bez narušenia konceptu prežiť reflexiu participácie či zmenu ekonomických ukazovateľov. Hmotové a výškové usporiadanie na Čulenovej ulici vykazuje vysokú mieru rešpektu k existujúcej zástavbe rodinných domov. Porota konštatuje dobrý odhad celkovej mierky. Pomer objemov, odstupov, zelene, spevnených plôch verejných priestorov, spolu s areálom škôlky vytvára harmonický celok. Vizualizovaná predstava o romantickej (v tom dobrom slova zmysle) Trnave.

Rozdelenie na jednotlivé hmoty nielen nad terénom, ale i pri formovaní garáží je vnímané pozitívne ako pre maximálne zachovanie rastlého terénu, tak sa vytvára predpoklad výbornej realizovateľnosti a bezproblémovej etapizácie. Diverzifikácia umiestnenia vjazdov oslabuje bodové dopravné zaťaženie. Vjazd do garáže z Čulenovej ulice je však napriek malým kapacitám predmetnej podzemnej garáže vnímaný nie príliš pozitívne. Naopak vjazdy z ulice Spartakovskej porota hodnotí kladne.

Uskakované formovanie samotných hmôt vytvára pozitívne situácie zo strany Spartakovskej ulice, (časť fasád pevne drží ulicu a zároveň sa vytvárajú uvoľnenia pre nekonfliktné umiestnenie exteriérových sedení), no porota vidí i negatíva tohto riešenia. Zo strany vnútrobloku to na jednej strane vytvára pozitívne kľudové poloprivátne mini/mikro priestory, no výrazne to zmenšuje voľné ucelené využiteľné vnútroblokové plochy a prináša problematiku rohovej interakcie bytov, čo narúša mieru ich intimity.

Koncept návrhu prirodzene prináša vysoký podiel viacstranne orientovaných bytov, dispozície sú kvalitné s inovatívnymi prvkami, sú flexibilné s dobrou mierou rozmanitosti.

Umiestnenie škôlky ku tichej Čulenovej ulici, južne orientovaný dvor, centrálna poloha v rámci novej zástavby a flexibilita dispozície je dobrá, otázne sú priestorové exteriérové kapacity.

Hĺbka a štruktúra prepracovania súťažného návrhu je veľmi dobrá.

Súťažné panely:

Vizualizácie:


2. cena (9.000 €) + odmena (3000 €) - súťažný návrh č. 7: cakov & partners
Autori: Ing. arch. Kalin Cakov, Ing. arch. Metodiy Monev, Ing. arch. Ján Obušek, Ing. arch. Adam Benčo, Ing. arch. Michaela Lazorová, Ing. arch. Martina Šajgalíková a Ing. Dominika Chovancová

Komentár poroty:

Návrh jasne zadefinoval zástavbu ako mestský uzavretý blok a spomedzi predložených návrhov mal najvýraznejšiu identitu. Návrh je riešený ako silný koncept s vytvorením odhlučneného dvora s veľmi jasným a rozsiahlym konceptom riešenia sadových úprav. Napriek relatívne malej výške dosahuje návrh dostatočný rozsah úžitkovej plochy. Návrh ponecháva umiestnenie škôlky v pôvodnej polohe a veľmi kvalitne rieši jej dispozíciu a začlenenie do ostatnej architektúry navrhnutej zástavby. Návrh využíva parter zo strany Spartakovskej ulice ako živý parter pre umiestnenie prevádzok obchodu a služieb. Taktiež je vysoko hodnotené dispozičné riešenie bytov ako aj práca s trnavskou identitou – zvolený princíp líniového uzavretia pri priľahlých komunikáciách, vytvárajúci opakujúcim sa rytmom otvorov ako aj farebnosťou (tehlová farba) ponášku, resp. paralelu s trnavským mestským opevnením. Návrhu je možné vytknúť len to, že z hľadiska etapizácie bude ťažšie realizovateľný a z hľadiska mesta aj obchodovateľný, keďže je poňatý ako jeden silný celok. Taktiež prílišné uzavretie bloku môže vytvárať bariéry z hľadiska peších a využívania vnútrobloku obyvateľmi priľahlej zástavby. Negatívne bolo taktiež poukázané na architektonické stvárnenie bezprostredného priestoru pri vjazde do garáží a stvárnenie nástupnej bočnej fasády objektu pri Spartakovskej ulici. 


3. cena (6.000 €) - súťažný návrh č. 9: DKLN 
Autori: Ladislav Nagy, Daniela Nagyová, Karolína Horvátová, Lucia Miklušková

Komentár poroty:

Návrh splnil požiadavku na výškové rozvrhnutie hmôt v zmysle súťažných podmienok. Veľmi zaujímavým spôsobom sa návrh vysporiadal s výškovým členením územia, z hľadiska objemu nepôsobí agresívne voči okolitej jestvujúcej zástavbe. Návrh vhodne dopĺňa prevádzky obchodu a služieb do parteru objektov v kontakte na ulicu Spartakovskú. Riešenie zelene je veľkorysé, ako vhodné sa javí riešenie zeleného predpolia materskej škôlky v kontakte na tichú zástavbu rodinných domov od ulice K.Čulena. Za negatívne stránky riešenia je možné považovať prílišné a zbytočné nadsadenie hmoty bodového bytového domu v severozápadnej časti riešeného územia a umiestnenie vjazdu a výjazdu do podzemnej garáže v koncovej polohe pri jestvujúcom bytovom dome, ktoré by komplikovalo dopravu a narúšalo pohodu bývania v kontakte na jestvujúcu sídliskovú zástavbu.


4. miesto - odmena (3.500 €) - súťažný návrh č. 1: young.s architekti

Komentár poroty:

Komplexné urbanisticko – architektonické riešenie je vyvážené a výškovo nastavené veľmi citlivo s ohľadom na Spartakovskú ulicu ako aj na priľahlú zástavbu rodinných domov ulice K.Čulena. Návrh ponúka vhodné dispozičné riešenie a štruktúru bytov s rôznou úrovňou štandardu. Do Spartakovskej ulice je riešená občianska vybavenosť vo forme prenajímateľných priestorov, čo zatraktívňuje absentujúcu vybavenosť celej Spartakovskej ulice. Návrh pracuje s vytváraním rôznych zákutí a občianskej vybavenosti vtiahnutej v rámci parteru aj dovnútra medziblokového priestoru pri Spartakovskej ulici. Ďalším kladom návrhu je riešenie priľahlých priestorov ako „tzv. predzáhradiek“ na prízemí objektov.

Návrhu je možné vytknúť prílišnú hustotu zástavby od Spartakovskej ulice, diskutabilnú z hľadiska potrebných odstupov. V návrhu absentuje vytvorenie malého spoločného zhromažďovaco - oddychového priestoru. Taktiež aj vytvorenie spoločnej podzemnej garáže pod celým priestorom obmedzuje limity etapizácie zámeru mesta a vytvára horšie podmienky pre uplatnenie zelene vo vnútroblokoch.


5. miesto - odmena (3.500 €) - súťažný návrh č. 10: Siebert & Talaš

Komentár poroty:

Nosnou témou návrhu sú tri hlavné hmoty do tvaru L pozdĺž Spartakovskej ulice a zachovanie pôvodného objektu škôlky. Tento princíp je vnímaný kladne.

Náznak rozšírenia verejného priestoru v čele západného objektu a nadväzujúci živý parter je pozitívom. Na druhej strane ukončenie na východnej strane pri kruhovom objazde je vnímané nepresvedčivo. Dlhé oplotenie vo vnútrobloku bez priečnej priepustnosti a nadštandardná privatizácia priľahlých priestorov je nevhodná.

Prílišná extenzívnosť plôch medzi hlavnými objektmi na Spartakovskej, areálom škôlky a Čulenovou nezodpovedá kvalite lokality, objekty vilových domov sú na juhu typologicky zvolené vhodne, no ich umiestnenie a orientácia v území pôsobí neuchopene. Vnútrobloku chýba mestskejší charakter.

Spôsob prístupu spracovateľského tímu ku objektu škôlky, t.j. nebúrať- obnoviť je vnímaný výrazne pozitívne.

Architektúra návrhu je racionálna, avšak bez ďalších výraznejších ambícií. Výhradné použitie balkónov namiesto lodžií na severnej fasáde sa javí z dôvodu veternosti a ruchu ulice ako nevhodné. Dispozície bytov sú korektné, no pri danom type zadania by porota očakávala výrazne vyššiu mieru flexibility a širšie portfólio stvárnenia bytov pri rovnakej izbovitosti.


6. - 8. miesto - súťažný návrh č. 4: Ing. Arch. Peter Kasman

Komentár poroty:

Návrh je založený na dvoch hmotách formovaných do typológie mestského bloku, takéto riešenie silného, čitateľného urbanistického konceptu je porotou vnímané pozitívne. Riešenie vhodne intenzifikuje nadzemné podlažné plochy, čo prináša možnosť prijateľného výškového nastavenia návrhu. Otázne je, či sa pri takomto riešení dve krídla vo východnej časti nedostávajú do prílišnej vzájomnej blízkosti. Odsadenie západného bloku od Spartakovskej ulice je vnímané kontraproduktívne ako oslabujúce kontinuitu parteru. Umiestnenie námestia v polouzavretom vnútrobloku medzi škôlkou a bývaním sa javí ako konfliktné. Exteriérový priestor areálu škôlky je príliš exponovaný do rušnej Spartakovskej ulice. Porota ocenila snahu autorov o zníženie počtu jednostranne orientovaných bytov. Etapizácia je čitateľná a uveriteľná. Vjazd do východnej časti podzemných garáží z tichej rezidenčnej Čulenovej ulice je zásadne nevhodný. 


6. - 8. miesto - súťažný návrh č. 11: PSAS

Komentár poroty:

Návrh rozdrobením hmôt bytových domov vhodne reaguje na veľké prevýšenie terénu riešeného územia. Z tejto skutočnosti vychádzajú aj predpoklady na efektívne využitie etapizácie výstavby. Návrhu nemožno uprieť ani dobrú prácu s vytvorením dostatočných plôch zelene. Architektúra pôsobí jednoliato, premennou je len jej výška. Nadsadene zbytočne pôsobí len výška akcentujúcej hmoty bytového domu v severozápadnej časti územia. Objekt nedostatočne využíva možnosť zapojenia parteru do ulice Spartakovská. Práve rozdrobením hmôt sa úplne vytráca očakávaný väčší mestotvorný charakter zástavby v kontexte okolitej architektúry pôvodného sídliska.


6. - 8. miesto - súťažný návrh č. 13: Ing. Arch. Martin Matuš

Komentár poroty:

Návrh v zásade rešpektuje súťažné podmienky rozvrhnutím jednotlivých hmôt do riešeného územia. Architektúra objektov pôsobí veľmi jednoliato, vyzdvihnúť je možné taktiež veľmi čistý architektonický prejav a citlivý vzťah navrhnutých hmôt k zástavbe na ulici K. Čulena. Za negatíva riešenia je možné považovať zbytočné odtiahnutie zástavby od ulice Spartakovská, čo by sa zákonite preklopilo aj do kvality využívania zelene a verejných priestorov pri objektoch. Toto by malo za následok aj menšie zapojenie obchodného parteru z pohľadu využívania peších a zapojenia navrhnutého bloku do organizmu mesta. Merítkovo sú objemy objektov orientovaných k Spartakovskej ulici prílišne nadsadené do Spartakovskej ulice, čo vytvára príliš veľký kontrast aj k jestvujúcej zástavbe rodinných domov na ulici K.Čulena.


9. - 15. miesto - súťažný návrh č. 2: JAAR

Komentár poroty:

Racionálny návrh s čitateľným konceptom. Vyvážená je miera zastavanosti a zelených plôch. Hmoty však pôsobia značne predimenzovane. Z urbanistického hľadiska je vhodne zvolené umiestnenie námestia. Riešenie škôlky je vnímané pozitívne. Napriek tomu že návrh naznačuje rešpekt v rámci urbanistického riešenia pri ul. K. Čulena, centrálny vjazd do garáží v tejto kľudovej zóne je s týmto zámerom v rozpore. Rozsah podzemného podlažia nenecháva v časti vnútroblokov žiadny priestor rastlého terénu. Architektonický výraz je utilitárny, čo je pri typológii zadania kladom, avšak chýba mu prvok charakteru. Zazelenanie fasády je formálne, rezy nezodpovedajú realizovateľnosti takéhoto riešenia. Veľké percento jednostranne orientovaných bytov, ich malá flexibilita a pluralita riešení je považované za negatívum návrhu.


9. - 15. miesto - súťažný návrh č. 3: architt.sk

Komentár poroty:

Návrh vhodne rešpektuje výškové rozvrhnutie hmôt zo súťažných podmienok do Spartakovskej ulice ako aj ulice K. Čulena. Je potrebné vyzdvihnúť aj vytvorenie veľkorysého ústredného námestia s veľmi zaujímavým prvkom vody – jazierka s ostrovom. Návrh taktiež zohľadňuje možnú etapizáciu zámeru. Návrhu je možné vytknúť absenciu možnosti zapojenia občianskej vybavenosti v rámci parteru Spartakovskej ulice, kde je v tak málo mestotvornom priestore sídliska možný návrat k zatraktívneniu pešej trasy. Návrh hmôt nie je vizuálne jednoliaty, vytvára dve odlišné hmotové kompozície v rámci jedného riešeného celku. Expresívny architektonický výraz sa nejaví vhodný typológii zadania, čo je nájomné bývanie.


9. - 15. miesto - súťažný návrh č. 5: DOXA

Komentár poroty:

Návrh v princípe zohľadnil výškové rozvrhnutie hmôt v riešenom území. Vytvára súrodú kompozíciu hmôt a architektúrou reflektuje na okolité prostredie. Návrh má jasný, jednoducho čitateľný koncept. Veľmi zaujímavo je riešený objekt škôlky s veľkorysou terasou a zaujímavým využitím strešnej krajiny vo forme zážitkových funkcií. Negatívom riešenia je prílišné výškové nasadenie hmôt bytovej časti voči jestvujúcim hmotám sídliskovej zástavby a vytvorenie podzemnej garáže pod materskou škôlkou na ulici K.Čulena, ktoré by podstatne limitovalo etapizáciu realizácie zámeru zo strany mesta. Navyše umiestnenie vjazdu a výjazdu do podzemnej garáže je nevhodne orientované do ulice K.Čulena v kontakte na zónu rodinných domov a druhý výjazd v koncovej polohe pri jestvujúcom bytovom dome by komplikoval dopravu a narúšal pohodu bývania v kontakte na jestvujúcu sídliskovú zástavbu.


9. - 15. miesto - súťažný návrh č. 6: AFRY CZ

Komentár poroty:

Princíp bodových objektov sa javí pre predmetné územie ako použiteľný, no práca s ním v tomto konkrétnom návrhu je nedostatočne zvládnutá. Nelogické sa javia výšky niektorých hmôt (objekt pri “námestí stretávania”, tak isto objekt pri kruhovom objazde sú pri svojej stanovenej výške a blízkosti ku zástavbe rodinných domov zvolené nevhodne). Porota chápe snahu o využitie princípu kontinuálneho parku ako izolačnej zelene, no tak ako sa znižuje kvalita zelených oddychových priestorov blízkosťou rušnej Spartakovskej ulice, tak odtiahnutie živého parteru od hlavnej komunikačnej východo-západnej trasy a od samotnej ulice je vnímané kontraproduktívne. Umiestnenie vjazdu do garáží prvej etapy z tichej Čulenovej ulice je nevhodné ako urbanisticky, tak z pohľadu topografie. Architektonický výraz objektov je vhodne umiernený, otázny je výrazový prvok koruny najvyššieho objektu. Byty sú riešené racionálne.


9. - 15. miesto - súťažný návrh č. 12: Suchánek, architektonická kancelária

Komentár poroty:

Návrh je charakteristický ideou terasovitého vysporiadania sa s členitým terénom. Na prvý pohľad vizuálne expresívne riešenie s množstvom oporných múrov však podľa poroty prinesie neúmerné a neúčelné navýšenie nákladov, čo je v rozpore s typológiou zadania. Umiestnenie proporčne vyvážených hmôt pri Spartakovskej ulici je hodnotené kladne, avšak výšková gradácia s vyvrcholením na východnej strane pri kruhovom objazde v najužšej časti riešeného územia a v tesnej blízkosti rodinných domov je nevhodná. Tak isto prudké navýšenie hmôt z troch podlaží na osem podlaží v západnom krídle s terasami orientovanými k zóne IBV nie je najvhodnejšie. Otázna je možnosť etapovitosti suterénu. Umiestnenie areálu škôlky je vhodné, podporuje kľudový charakter Čulenovej ulice, svojou južnou orientáciou dvora vytvára predpoklady na kvalitný exteriérový pobytový priestor. V kontraste s tým je ako výrazné negatívum vjazd do podzemných garáží taktiež z Čulenovej ulice. Vplyv na najvýchodnejšie umiestnené rodinné domy pri zachovaní obojstrannej ulice, resp. pre celú ulicu v prípade pravdepodobného zjednosmernenia by priniesol výrazné zníženie kvality bývania v existujúcich rodinných domoch.


9. - 15. miesto - súťažný návrh č. 14: MS Architekti

Komentár poroty:

Návrh prináša koncept nižšej “izolačnej” hmoty pozdĺžnej so Spartakovskou ulicou a na ňu kolmých krídiel, doplnené o 17 poschodovú bodovú dominantu na západnej strane riešeného územia. Návrh je životaschopný urbanistický koncept a hlboko prepracovaný. Porota však vidí niekoľko problematických momentov. Vežový objekt je výškovo naddimenzovaný a nevhodne ukončený. Zníženie hmôt v juhovýchodnej časti je formálne, osem podlažná časť objektu je prílišnom kontakte na zónu rodinných domov. Prezentovaná etapizácia je vhodná v nadzemnej časti, realizovateľnosť etapizácie suterénu sa javí zložito. Priame prevádzkové a objemové prepojenie objektu škôlky a objektu bývania je považované ako komplikácia.


9. - 15. miesto - súťažný návrh č. 15: Nextarchitekti

Komentár poroty:

Návrh nerozdeľuje hmotu objektov na 2 výškové úrovne ako to je u väčšiny návrhov a to na vysokopodlažné objekty orientované do Spartakovskej ulice a nízkopodlažné objekty orientované do ulice K. Čulena. Autori sa snažia tento problém riešiť postupným znižovaním hmoty do zóny rodinných domov. Na jednej strane kvitujeme tento pokus o nevytváranie 2 charakterov zástavby. Návrh z tohto dôvodu rieši architektúru objektov vhodne jednoliato, čo prospelo návrhu. V zásade je splnená aj požiadavka na možnosť etapizácie zámeru. Značné zabratie územia podzemnou garážou sa negatívne prejaví na riešení zelene. Odtiahnutím hmôt objektov od Spartakovskej ulice síce vzniká dostatočná plocha zelene, ale je neefektívne vytesnená mimo obytnú časť a prevádzky pre obchod a služby tým strácajú nadväznosť na uličný priestor.  

 

Rekapitulácia výsledkov súťaže:

1. cena (15.000 €) - súťažný návrh č. 8: Sadovsky & Architects
2. cena (9.000 €) + odmena (3000 €) - súťažný návrh č. 7: cakov & partners
3. cena (6.000 €) - súťažný návrh č. 9: DKLN 

4. miesto - odmena (3.500 €) - súťažný návrh č. 1: young.s architekti
5. miesto - odmena (3.500 €) - súťažný návrh č. 10: Siebert & Talaš

6. - 8. miesto - súťažný návrh č. 4: Ing. Arch. Peter Kasman
6. - 8. miesto - súťažný návrh č. 11: PSAS
6. - 8. miesto - súťažný návrh č. 13: Ing. Arch. Martin Matuš

9. - 15. miesto - súťažný návrh č. 2: JAAR
9. - 15. miesto - súťažný návrh č. 3: architt.sk
9. - 15. miesto - súťažný návrh č. 5: DOXA
9. - 15. miesto - súťažný návrh č. 6: AFRY CZ
9. - 15. miesto - súťažný návrh č. 12: Suchánek, architektonická kancelária
9. - 15. miesto - súťažný návrh č. 14: MS Architekti
9. - 15. miesto - súťažný návrh č. 15: Nextarchitekti

 

Zápisnica:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím