Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
25. máj 2022
0
4662

Alfa Škôlka - výsledky architektonickej súťaže návrhov

Zvíťazil návrh ateliéru ROAR architekti.
Alfa Škôlka - výsledky architektonickej súťaže návrhov

Do verejnej projektovej architektonickej súťaže návrhov na materskú školu s progresívnym výučbovým modelom, ktorú vyhlásila spoločnosť Ceruz s.r.o. (akcionár Alfa Škôlka a.s.) sa zapojilo 15 súťažiacich.

Zámerom súťaže bolo nájsť vhodný návrh pre Alfa škôlku, modernú materskú školu určenú pre 54 detí vo veku od 3 do 6 rokov v novovzniknutej lokalite Prúdy Sereď. Pri návrhu bolo dôležité zohľadniť potreby detí, rodičov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov, potreby vyplývajúce z vlastného konceptu výučby, vhodne zakomponovať priestory pre budovanie komunity a poskytovanie celodenných vzdelávacích služieb nad rámec bežnej výuky. Keďže vybraný návrh zo súťaže pre riešené územie sa stane vzorom aj pre ďalšie projekty materských škôl v iných lokalitách, ďalšími dôležitými kritériami bola modularita, ekológia ako aj ekonomika stavby.

O víťaznom návrhu rozhodla odborná porota, ktorej predsedala architektka Barbora Markechová. Členmi poroty boli aj architektka Danica Končeková z Fakulty architektúry a dizajnu STU a architekti Martin Frei (ČR), Richard Murgaš a Lukáš Šíp. Náhradníkmi boli Tomáš Ružiak a Linda Urbanová.
Najlepšie úlohu zvládol kolektív v zložení Ing. arch. Igor Pohanič, Ing. arch. Michal Romanec, Ing. arch. Patrik Kuva, Ing. arch. Bohdan Hollý a Bc. Adela Tichá. Návrh, odmenený sumou 5 000 eur, pracuje s modularitou a veľkými presvetlenými triedami s variabilným priestorom. Spoločný priestor s nadsvetlíkom je možné prepojiť so susediacim komunitným priestorom. Architektúru materskej školy zmäkčujú zaoblené rohy a zaujímavým prvkom sú aj átriá medzi pavilónmi.

Na druhom mieste, ocenenom sumou 3 000 eur, skončil racionálny návrh architekta Milana Škorupu z Envea s.r.o. Tretie miesto s odmenou 2 000 eur obsadil ateliér young.s. Odmenu vo výške 1 000 eur získali české ateliéry MS architekti a JAKOBY.io s.r.o.

 

Výsledky súťaže:

1. Miesto ( 5 000 eur) návrh č. 2 - ROAR architekti
Autori: Ing. arch. Igor Pohanič, Ing. arch. Michal Romanec, Ing. arch. Patrik Kuva, Ing. arch. Bohdan Hollý a Bc. Adela Tichá

Komentár poroty:

Návrh pracuje s pavilónovým riešením objektu materskej školy vo vhodnej mierke. Jednotlivé segmenty v sebe zahŕňajú funkčné náplne tried a zázemia, pričom centrálne prepojenie cez chodbový koridor umožňuje modulárne rozširovanie počtu tried. Takáto vízia modularity je vnímaná pozitívne v kontexte vízie vyhlasovateľa budovať v budúcnosti sieť materských škôl. Ústredným prvkom vnútorného usporiadania triedy je veľký presvetlený a variabilný priestor bez jasne stanoveného delenia v prípade spánku detí. Triedy sú prístupné z hlavného chodbového koridoru, ktorý prepája aj ostatné zázemie objektu. Napriek tomu, že chodbovitosť je príjemne narušená spoločným prevýšeným priestorom, priestor chodby sa v niektorých miestach javí príliš úzky a šatne tiež pôsobia na úkor tried ako poddimenzované. Situovanie hlavného vstupu z južnej strany je atraktívne, no chýba mu priestorový filter, ktorý by umožňoval rozptýlenie potenciálnych kolízií pohybu medzi jednotlivými triedami a zázemím a plnil by funkciu zádveria a priestoru na prezutie. Taktiež chýba bezbariérové riešenie hlavného vstupu. Veľkoryso riešený spoločný priestor s nadsvetlíkom ponúka variabilitu i možnosť prepojenia so susediacim komunitným priestorom. Opticky sa tak prepája veľká časť interiérových plôch, ktoré je však možné v prípade potreby oddeliť, pre nočný režim objektu. Z hľadiska nočného režimu a bezkolíznej prevádzky je výhodné aj umiestnenie vstupu do komunitného priestoru zo západnej strany. Vizuálne atraktívne pôsobí zámer zmäkčiť architektúru objektu zaoblenými rohmi, ktoré sa stávajú charakterovou črtou návrhu. Kompozícia pavilónov vytvára exteriérové zákutia - átriá, pre rozmanité využitie a zónovanie vonkajších plôch, podľa zvoleného charakteru výučby a vzdelávania detí. V návrhu chýba vonkajší krytý priestor pre aktivity. Statická doprava a riešenie zásobovania objektu sú vhodne umiestnené a nerušia dennú prevádzku.

Súťažný panel:

Vizualizácie:

 

2. Miesto (3 000 eur) návrh č. 3 - MODIOR architects and engineers s.r.o (v čase súťaže ENVEA, s.r.o.)
Autor: Milan Škorupa

Komentár poroty:

Racionálny a pragmatický koncept vytvára jednoduchú hmotu troch traktov tried uzatvorenú zo severu zázemím s centrálnou multifunkčnou halou. Tá je akcentovaná hlavným vstupom zo západnej časti. Atraktívna je možnosť úplného otvorenia haly do exteriéru z východnej časti cez skladacie presklenie, čím sa priamo rozširujú interiérové funkcie aj o exteriérové plochy. Z pohľadu multifunkčnosti je ale centrálna hala až príliš exponovaný priestor, ktorému pri istých typoch funkcií chýba možnosť priestorového členenia, či už z pohľadu útulnosti alebo akustiky. Potenciálne rozdelenie časti objektu pri nočnej prevádzke je taktiež otázne. Jednotlivé triedy spĺňajú všetky predpoklady dobre fungujúcich jednotiek s možnosťou oddelenia spacej časti a dostatočnej vizuálnej kontroly a metráže zázemia. Interiéru dominuje konštrukčné riešenie montovanej drevostavby, ktorej benefitom je modularita aj typizácia výstavby. Pozitívne je vnímaná ekonomizácia návrhu. Exteriérové plochy s rozličnými hernými prvkami obkolesujú objekt bez výraznejšieho zónovania a zámeru. Kryté terasy medzi triedami však vhodne dopĺňajú exteriérové aktivity. Po vizuálnej stránke pôsobí objekt materskej školy striedmo pričom tektonika konštrukcií je čitateľná aj na fasáde.

 

3. Miesto (2 000 eur) návrh č. 3 - young.s s.r.o.

Autori: Ing. arch. Jozef Bátor, PhD., Ing. arch. Tomáš Medlen, Ing. arch. Michaela Perejdová, Lucia Višváderová, Kristína Rózsová

Komentár poroty:

Centrálna multifunkčná hala obkolesená triedami a zázemím je ústredným konceptom návrhu. Komponovanie hmôt do nahodilého zhluku objemov je artikulované aj v exteriéri. Na prvý pohľad ťažko čitateľná štruktúra je ale súborom dobre fungujúceho zónovania prevádzky. Každá časť má svoj vlastný vstup, čím sa minimalizujú kolízne situácie. Práca s výškovým členením objektu napomáha k vzdušnosti a svetlosti vnútorných plôch. Veľká časť priestorov je však v rámci interiéru až nad mieru veľkorysá, najmä centrálna multifunkčná hala. Veľkosť tried tým pádom pôsobí v nepomere k metráži spoločných priestorov. Možnosť spojenia tried do jednej nie je žiadaná, skôr naopak vytvára problém s akustickým delením odlišnej výučby v triedach. Objem materskej školy vytvára svojou rozvoľnou zástavbou mnohé útulné zákutia pre jednotlivé prevádzkové funkcie. Rovnako ako v interiéri, aj v exteriéri je otázny pomer veľkostí priestorov. Veľká časť exteriérových plôch nie je venovaná herným aktivitám detí. Zároveň je vďaka veľkej zastavanosti riešeného územia exteriér značne priestorovo limitovaný. Pozemok je navyše vymedzený vysokým nepriehľadným oplotením, ktoré dvory ešte viac opticky zmenšuje a objekt uzatvára do seba.

 

Odmena (1 000 eur) návrh č. 4 - MS architekti s.r.o.
Autori: prof. Ing. arch. Michal Šourek, Mgr. Ing. arch. Elžbieta Hřebecká, Ing. arch. Jan Novotný, Ing. arch. Anna Goncharenko, Ing. arch. Michal Stařičný, Bc. Klim Filatov, Akad. arch. Pavel Hřebecký

Komentár poroty:

Hravý a pútavý exteriér je dominantným motívom návrhu. Výrazné krajinárske riešenie sústreďuje pozornosť na vonkajšie prírodné plochy, ktoré svojim až rozprávkovým charakterom vytvárajú samostatný svet. Rozličné zóny pre aktivity, prepájania vnútorných priestorov s exteriérom, atmosféry v rámci atraktívnych herných prvkov, to sú hlavné pozitíva. Zeleň preniká aj do strešnej roviny objektov, ktoré majú za cieľ dopĺňať svojim stvárnením domčekov živú panorámu záhrady. Samotné prevádzkové riešenie objektu materskej školy avšak popri exteriéri sekunduje. Vejárovité usporiadania je skôr vizuálnou hrou ako funkčným zámerom, pričom vytvára mnohé atypické priestory. Triedy sa nachádzajú v záveroch jednotlivých traktov a predchádzajú im rozličné chodbové priestory, čím sa stáva pohyb v objekte ťažšie čitateľný. Je škoda, že silný exteriérový koncept nenašiel uplatnenie aj v interiéri.

 

Odmena (1 000 eur) návrh č. 5 - JAKOBY.io s.r.o.

Autori: Marek Nosek, Antónia Pohanková

Komentár poroty:

Jednoduchá hra malých objemov vytvára kompozíciu s ľudským merítkom. Jednotlivé pavilóny majú v rámci pôdorysov pravidelné tvary, no vďaka zalomeniam strešných rovín ich z exteriéru vnímame ako členité. Drevená fasáda je doplnená rozmanite usporiadanými oknami, ktoré upravujú mierku objektov. Prevádzkovo však zmenšovanie niektorým priestorom skôr uškodilo. Jednotlivé triedy majú príliš segregované miesto na spanie s centrálne umiestneným skladom, čo znemožňuje plnohodnotné využitie maximálnej plochy triedy ako celku. Taktiež centrálna hala je veľkostne poddimenzovaná, vzhľadom na všetky funkcie, ktoré má plniť. Otázne je aj konštrukčné a architektonické riešenie detailu strešných rovín, ktoré sa do centrálnej haly zbiehajú. Celkovo je dispozičné riešenie veľmi fragmentované. Architektúra exteriéru tak prevyšuje kvality interiéru. Vonkajšie plochy sú doplnené atypickými hernými prvkami, ktorým ale chýba osadenie do krajinárskeho riešenia.

 

6. - 10. miesto - návrh č. 7: KRALIK.Partners s.r.o.
Autori: Ing. arch Jozef Králik, Mgr. art. Daria Králik 

 

6. - 10. miesto - návrh č. 8: Roman Oravec


6. - 10. miesto - návrh č. 10: Umna architektúra s.r.o.
Autori: Ing. arch. Katarina Ciglanová, Ing. arch. Anita Stanková, Ing. Miroslava Kavická, Ing. arch. Anna Zorkovská

 

6. - 10. miesto - návrh č. 11
Autori: Ing. arch. Jakub Hanták, doc. Ing. Attila Tóth, PhD., David Regenda

 

6. - 10. miesto - návrh č. 13
Autori: Bc. Annamária Daduľáková, Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD., doc. Ing. Juraj Koban, PhD. 

 

11. - 15. miesto - návrh č. 1
Autori: Ing. arch. Lea Rybáriková, Ing. arch. Miroslav Frecer, Ing. Stanislav Krajňák 

 

11. - 15. miesto - návrh č. 6: zornicka/architects s.r.o.
Autori: Ing. arch. Juraj Zornička, Ing. arch. Brigita Domiková 


11. - 15. miesto - návrh č. 9: KOPA, s.r.o.
Autori: Bc. Petra Bajusová, doc. Ing. Juraj Koban, PhD. 

 

11. - 15. miesto - návrh č. 14: ateliér SIMPLE CODE 


11. - 15. miesto - návrh č. 15: GEOME3 s.r.o.
Autori: Ing. arch. Martin Gallovský, Ing. arch. Mária Derevencová, Ing. arch. Peter Derevenec 

 

Zápis z hodnotiaceho zasadnutia poroty:

Súvisiace články

Ing. arch. Jakub HantákSKhantak@atelierfilter.com
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím