Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
26. september 2023
2
6195

Administratívna budova Úradu vlády Slovenskej republiky - výsledky súťaže

V architektonicko-urbanistickej súťaži na novú administratívnu budovu v areáli Úradu vlády, zvíťazil návrh od architektov Milana Kiačeka a Matúša Kiačeka.
Administratívna budova Úradu vlády Slovenskej republiky - výsledky súťaže

Úrad vlády vyhlásil vo februári 2023 dvojetapovú architektonicko-urbanistickú súťaž na novú administratívnu budovu. Zámer vyplynul z nedostatku kancelárskych priestorov pre potreby úradu, ktorý je v súčasnosti riešený umiestnením zamestnancov v komerčnom podnájme. Súčasťou novej budovy budú najmä kancelárie pre celkovo 500 zamestnancov a s tým súvisiace zázemie. Riešené územie, na ktorom sa dnes nachádzajú staré technické objekty je na okraji Lippayovskej záhrady, v blízkosti budovy Letného arcibiskupského paláca a pavilónu úradu.

Náročené zadanie s komplikovaným kontextom a mimoriadne exponovaným územím, prilákalo v 1. etape súťaže celkovo 55 súťažných kolektívov. Do druhej etapy postúpilo 6 najlepších, ktorí svoj koncept rozpracovali vo väčšej podrobnosti. Okrem súťažných panelov tak boli návrhy v druhej etape hodnotené aj prostredníctvom fyzických modelov. O výslednom poradí rozhodla odborná porota v zložení: Nora Vranová (predsedníčka poroty), Ilja Skoček, Ingrid Konrad, Juraj Šujan, Juraj Benetin, Ľudmila Saudreau, Ján Obycký (náhradníci: Juraj Benko a Peter Ochodničan). Prvé miesto, po náročnom celodennom hodnotení, napokon udelila návrhu architektov Milana Kiačeka a Matúša Kiačeka.

Víťazný návrh porotu presvedčil svojou jednoznačnou čitateľnosťou a vhodným reagovaním na zložitý kontext prostredia. Ocenená bola vyváženosť urbanistického riešenia a kvalít vnútorného priestoru návrhu, čo dáva predzvesť hodnotnému pracovnému prostrediu. Najmä v nadväznosti na existujúcu zástavbu a historický park je návrh “umierneným a citlivým dotvorením urbanizmu bloku s inštitucionálnym výrazom”. Autori najlepšie vystihli podstatu funkčnej hierarchie objektov v areáli Úradu vlády a taktiež komplexne naplnili požiadavky zadania. Výsledný objekt je svojou striedmosťou a užívateľským potenciálom “ideálnou reflexiou požadovanej funkcie - administratívna budova Úradu vlády”.

Pre Úrad vlády bola architektonická súťaž prvou skúškou nástroja verejného obstarávania, s ktorým je možné hľadať tie najlepšie riešenia v zložitých zadaniach. Do samotnej prípravy súťaže, ktorá trvala viac ako rok, boli zapojení dôležití aktéri a experti, vďaka ktorým sa podarilo zámer vopred overiť. Výsledkom bolo kvalitné zadanie, ktoré je podmienkou úspešnej súťaže. V nasledovných krokoch bude víťazný návrh ešte dopracovaný, v zmysle odporúčaní poroty a vyhlasovateľa. Nadväzovať budú potom jednotlivé projektové stupne, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu.

Fyzický model - všetky návrhy
Fyzický model - všetky návrhy

 

1. miesto - návrh č.38 - Ing. arch. Milan Kiaček
Autori: Milan Kiaček, Matúš Kiaček
Spoluautori: Juraj Kiaček, Lukáš Blana

Komentár poroty:

Víťazný návrh preukázal svojou jednoznačnou čitateľnosťou a reagovaním na zložitý kontext prostredia komplexné naplnenie požiadaviek zadania. Porota najviac oceňovala vyváženosť urbanistického riešenia a kvalít vnútorného priestoru návrhu. Snaží sa byť umierneným a citlivým dotvorením urbanizmu bloku s inštitucionálnym výrazom. Samotná hmota objektu dobre reaguje na okolitú zástavbu. Rešpektuje krajinárske riešenie pamiatkovo chráneného areálu Lippayovskej záhrady a zároveň uzatvára vnútorné bloky domov na ul. Štefánikova. Hmota objektu je členená do viacerých “pavilónov”, ktoré v nárožiach smerovaných k zástavbe na Štefánikovej ustupujú. Tento prestrih - delenie hmôt, opticky zmenšuje celkovú veľkosť objektu. Kompozične napomáha k zrozumiteľnosti merítka aj vertikálne členenie fasády, ktoré reflektuje modularitu interiérového usporiadania.

Vnútorná organizácia podlaží je charakteristická variabilitou a jednoduchosťou. Vstupné podlažie je prezentované aj variatne. Symetrický nástup do objektu vhodne oddeľuje ostatné prevádzky z bezpečnostného hľadiska. Chýba však lepšie členenie komunikačných trás medzi podzemnými a vstupným podlaží, z hľadiska kontroly pohybu osôb. Tento nedostatok je však možné odstrániť pri spodrobňovaní riešenia. Nadzemné podlažia kancelárií sú členené na päť menších sekcií, ktoré ponúkajú variabilné usporiadanie a atraktívne pracovné prostredie. Prospešná je aj prítomnosť menších átrií ktoré podporujú orientáciu v priestore a zlepšujú vizuálnu príťažlivosť pracovného prostredia. Detail dispozičného pôdorysu popisuje fungujúcu skladbu jednotlivých miestností, avšak otázna je celková kapacita kancelárií. Tú je však možné kompenzovať v rámci modulárnych konštrukčných osí pri spodrobňovaní riešenia. Energetický koncept je kombináciou elementárnych technických princípov a udržateľných opatrení. Environmentálnu stránku okrem zelene dopĺňa aj prítomnosť vodnej hladiny v exteriérovom átriu. Celkový prístup k návrhu predznamenáva vecnosť aj z ekonomického hľadiska.

Autor návrhu najlepšie vystihol podstatu funkčnej hierarchie objektov v areáli Úradu vlády. Nie je úlohou nového objektu konkurovať významu existujúcej architektúry, ale byť jej doplnením. Ponúkať kvalitu s dávkou pokory. Návrh je svojou striedmosťou a užívateľským potenciálom ideálnou reflexiou požadovanej funkcie - administratívna budova Úradu vlády. Porota veľmi ocenila aj zapracovanie odporúčaní k návrhu z 1.etapy, čo pozitívne posunulo riešenie návrhu. Výsledný návrh je výborným a vyváženým príkladom ako môže byť zhmotnená nová architektúra v historickom prostredí a pritom byť neokázalou a vnímavou k svojmu okoliu.

Fyzický model:

Vizualizácie:

Súťažné panely z 2. etapy:

 

2. miesto - návrh č.26 -  Index s.r.o. + AOCR s.r.o.

Autori: Michal Oborný, Vladimír Vršanský, Michal Vršanský, Andrej Drgala, Michaela Šteiner Sýkorová
Spolupráca: Hana Rafajová, Branislav Kružel, David Mundil, Jan Žemlička

Komentár poroty:

Návrh umiestnený na druhom mieste ponúka z hľadiska kompozície, usporiadania hmôt a celkového prevádzkového členenia, nevšedné a jedinečné riešenie. Porota vnímala veľmi silnú inšpiráciu v pavilónovej figúre existujúcej “novej” budovy Úradu vlády od architekta Jendrejáka. Takáto hmota pôsobí z hľadiska urbanizmu celého bloku ako vhodná cesta. V rámci zachovania symetrie parku je rovnako pozitívne hodnotené balansovanie nového objemu na okraji riešeného územia a snaha zakryť ostatnú časť funkcií do jednopodlažnej línie. Vytvorenie priebežnej kolonády pozdĺž západnej hranice územia len podtrháva rešpektovanie Lippayovskej záhrady a jej kompozície. Riešenie fasády hlavného pavilónu kancelárie je v kontraste s rešpektujúcou skladbou hmôt a vnáša do územia moderný, ba až snový prvok. Tento expresívny výraz však vo svojom statickom riešení vytvára neúmernú konkurenciu existujúcim objektom.

Usporiadanie jednotlivých podlaží je prispôsobené hmotovému členeniu, avšak nie vždy v prospech dispozičného riešenia. Atraktívne je vytvorenie átria v prízemnej časti objektu a premiestnenie časti prevádzok do podzemného podlažia, čo opticky zmenšuje hmotu objektu. Na jednej strane sa tým objekt viac uzatvára do seba, na druhej ponúka priestorové zážitky z navrhnutej architektúry. Vo vstupnej časti chýba centrálne prevádzkové schodisko, ktorým by sa zjednodušila orientácia zamestnancov v budove s dôrazom na peší pohyb. Z hľadiska bezpečnosti je riešenie vstupov vyhovujúce. Nadzemné podlažia kancelárií majú však veľmi striktné usporiadanie, ktoré je na hrane priestorových možností zvolenej dispozície, ktorá neponúka dostatočne inšpiratívne pracovné prostredie. Variabilita kancelárií je v značnej miere obmedzená a trpia tým najmä spoločné priestory, ktorým chýba pridaná hodnota. Centrálne átrium sa javí len ako formálny prvok bez ďalšieho využitia. Navyše vytvára výrazne odlišné a nerovnocenné kvality pracovísk. Z pohľadu užívateľov sa vnútorné priestory príliš prispôsobujú exteriérovému výrazu, čím sa povyšuje nad hlavný funkčný zámer. Napriek tomu sa jedná o najkontextuálnejší návrh, ktorý reaguje na celé spektrum súvislostí v riešenom území.

Fyzický model:

Vizualizácia:

Súťažné panely z 2. etapy:

 

3. miesto - návrh č.20 - BAKYTA s.r.o.
Autori: Pavel Paňák, Róbert Bakyta
Spoluautori: Karina Humajová, Denis Zeman 

Komentár poroty:

Návrh umiestnený na treťom mieste reprezentuje kultivované riešenie administratívneho objektu so zmyslom pre detail. Napriek tomu, že členenie objemu pôvodne v 1.etape pracovalo s neodporúčanou úpravou riešenia záhrady, tak sa aj pri jej zachovaní dá dedukovať kompozičný úmysel autora. Orientovanie hlavného vstupu je veľmi elegantné a tvorí pôvabnú figúru. Využiteľnosť átrií však zostáva stále nejasná, slúžia primárne na presvetlenie kancelárií a delenie hmoty. Posunutie juho-západnej hrany objemu k domu na ul.Štefánikova už pôsobí veľmi napäto.
Dispozičné riešenie vstupného podlažia je ideálne a to hneď z niekoľkých aspektov. Vhodne je vyriešená bezpečnosť a kontrola vstupov. Pozitívom je aj, že sa nad foyerom nenachádza ďalšie podlažie. Vyhovujúca je celková organizácia podlažia a to aj v nadväznosti na vonkajšie zásobovanie a obsluhu z exteriéru. Nadzemné podlažia kancelárií sú riešené logicky a spĺňajú požiadavky na pracoviská. Chýba možno práca s denným svetlom na dlhých chodbách, ktoré tvoria kostru kancelárií. Otázne sú tiež pracovné miesta umiestnené v centre hlbokých traktov. Variabilita priestorov je taktiež obmedzená. Nevyužitou sa javí príležitosť sprístupniť átriá zo spoločných priestorov. Pozitívne hodnotí porota zapracovanie odporúčaní k návrhu z 1.etapy. Návrh je ako celok úhľadným riešením, ktoré si dáva za cieľ vyvažovať exteriérový aj interiérový výraz. Naráža však na určitú mieru formalizmu, ktorý je prekážkou inovatívnejšiemu prístupu.

Fyzický model:

Vizualizácia:

Súťažné panely z 2. etapy:

 

4. Miesto - návrh č.19 - Sadovsky & Architects, s.r.o.
Autori: Oliver Sadovský, Igor Marko, Marán Stanislav, Viliam Zajíček, Elena Šoltésová, Marek Šeregi, The Anh Dang, Anita Menkeová, Juraj Izrael

Komentár poroty:

Návrh vyniká výraznými líniami stropných konštrukcií, ktoré odvážne presahujú nad hlavný objem budovy. Ich dominanciu zdôrazňujú veľké presklené plochy, ktoré odrážajú v čelných pohľadoch záhradu a vpúšťajú ju do interiéru. Tento estetický pôvab však stále sprevádzajú limity fasádneho delenia, ktoré má vplyv na vnútorné usporiadanie. Objemovo sa, aj vďaka presahom, už jedná o veľmi veľkú hmotu,, ktorá pôsobí ako iný typologický druh. Elegantné je odklonenie dopravy spred objektu do jeho západnej časti a jej čiastočné presunutie pod objekt, vďaka čomu sa záhrada ešte viac približuje k užívateľom. Vstupné priestory sú dobre čitateľné a dispozície sú riešené prehľadne, no menej vyhovujúce z hľadiska bezpečnosti. Vnútorné átriá presvetlujú centrálne chodby a prinašajú do pracovného prostredia príjemné pobytové miesta. Porota oceňuje aj prezentáciu udržateľného konceptu, ktorý elegantným spôsobom popisuje celkové fungovanie objektu z hľadiska energií.

Fyzický model:

Vizualizácia:

Súťažné panely z 2. etapy:

 

5. Miesto - návrh č.9 - CAKOV&PARTNERS s.r.o.
Autori: Kalin Cakov, Metodiy Monev, Ján Obušek, Adam Benčo, Michaela Lazorová, Ondrej Németh, Martina Šajgalíková, Dominika Chovancová

Komentár poroty:

Základný koncept návrhu sa opiera o jednoduchú eleganciu - odstraňuje centrálnu časť hmoty a namiesto toho zdôrazňuje ľahkosť a presvetlenie kancelárskych priestorov, s dôrazom na stredovo orientovaný vstup. Symetrická kompozícia však postráda odôvodnenie v prostredí a mieste kde sa nachádza, pričom odvolávanie sa na NKP Arcibiskupského paláca nie je úplne adekvátne širšiemu kontextu. Tektonika a materiálové riešenie fasády pôsobí veľmi príjemným a neutrálnym dojmom, čo napomáha k nekonfliktnosti s historickými súvislosťami. Veľkolepý centrálny nástup z exteriéru je v kontraste s úzkou vstupnou chodbou. Čitateľnosť dispozícií je vnímateľné naprieč všetkými podlažiami. Otázna je duplicita vnútorného a vonkajšieho átria. Postranné krídla kancelárií sú naproti tomu veľmi hlboké, s veľkými miestnosťami, ktoré neponúkajú dostatočnú variabilitu.

Fyzický model:

Vizualizácia:

Súťažné panely z 2. etapy:

 

6. Miesto - návrh č.25 - JIKA-CZ s.r.o.; ohboi, s.r.o.
Autori: Jan Kubát, Linda Kaliská, Martin Jireš, Jiří Slánský

Komentár poroty:

Zdanlivo jednoduchý koncept návrhu sa odhaľuje ako sofistikovaná kompozícia modulárnej a takmer priehľadnej konštrukčnej harmónie, ktorá je svojim moderným stvárnením doslovným podkladom pre reflexiu historického ducha okolitej záhrady. Toto odvážne riešenie však v sebe skrýva nezanedbateľné riziká z pohľadu realizovateľnosti v aktuálne platnej legislatíve. Návrh nosnej konštrukcie a predpokladané požiarne zaťaženie sa javí ako veľmi poddimenzované a ťažko zhotoviteľné. Úpravy, ktoré by museli byť takémuto riešeniu podmienené, by mali zásadný vplyv na prezentovaný koncept. V rámci prostého lapidárneho objemu je dispozičné usporiadanie veľmi čisté, v niektorých prípadoch však za cenu kompromisov, ako napr. problematická bezpečnostná kontrola vstupov, či nedostatočný počet pracovísk na kancelárskych podlažiach. Kancelárie sú obohatené aj o doplnkové priestory. Dobre funguje centrálne átrium, ktoré je využiteľné a prístupné z každého podlažia kancelárií.

Fyzický model:

Vizualizácia:

Súťažné panely z 2. etapy:

 

Zoznam účastníkov súťaže a autorov súťažných návrhov v prvej etape súťaže:

 

1. Ing. arch. Vladimír Tomala / 29. - 54. miesto
Autori: Ondrej Kramár, Vladimír Tomala, Michal Kasa

 

2. Doc. Ing.arch. František Kalesný, PhD. / 29. - 54. miesto
Autori: František Kalesný, Natália Janovičová, Michaela Nagyová, Bronislava Masárová

 

3. Ing. Jaromír Pecháček / 11. - 18. miesto
Autori: Jaromír Pecháček, Ondřej Pecháček, Matouš Pluhař, Johana Simkovičová

 

4. Ing. arch. Peter Beňuška - INTERNATIONAL CONSULTATIONS / 29. - 54. miesto
Autori: Peter Beňuška, Patrik Domanický, Eva Wenerová

 

5. DIPA-SK, s.r.o. / 19. - 28. miesto
Autori: Oliver Majcher, Yannick Vergnaud, Barbara Mazza, Claudio Cortese

 

6. MS architekti s.r.o. /7. - 10. miesto
Autori: Michal Šourek, Pavel Hřebecký, Nathalie Fatte, Alexandr Verner, Valeriia Chernukhina, Laila Sasabiová, Martin Jandera, Sahar Ben’Hmouda, Yana Tkachuk

 

7. DKarchitekti / 7. - 10. miesto
Autori: David Kudla, Filip Malý, Andrea Fabianová, Jana Raticová

 

8. ALMÁSSY ČEČETKA architekti s.r.o. / 19. - 28. miesto
Autori: Juraj Almássy, Peter Bouda, Richard Čečetka, Ivan Masár

 

9. CAKOV&PARTNERS, s. r. o. / 5. miesto
Autori: Kalin Cakov, Metodiy Monev, Ján Obušek, Adam Benčo, Michaela Lazorová, Ondrej Németh, Martina Šajgalíková, Dominika Chovancová

 

10. Marek Chalupa architekti s.r.o. / 7. - 10. miesto
Autori: Marek Chalupa, Vojtěch Jeřábek, Jan Ptáček, Daniel Parachin, Matej Ruščák

 

11. ô s.r.o. + Park Associati + Bauchplan / 11. - 18. miesto
Autori: Filippo Pagliani, Michele Piero Rossi, Marco Siciliano, Anna Frigerio, Toblas Baldauf, Fernando Nebot Gómez, Kay Strasser, Linn Amelung, Martin Kvitkovský, Martin Varga

 

12. Ing. arch. Andrej Gürtler / 29. - 54. miesto
Autori: Andrej Gürtler, Marko Ilek

 

13. CONCEPTARCH s.r.o. / 29. - 54. miesto
Autori: Peter Kopják, Lea Skypalová

 

14. akp s.r.o. / 19. - 28. miesto
Autor: Ján Pavúk

 

15. Studio Perspektiv s.r.o. / 29. - 54. miesto
Autori: Martin Stára, Ján Antal, Silvia Snopková, Ľuba Ondrejkovičová, Jakub Herza

 

16. ČECHVALA ARCHITECTS s. r. o. / 19. - 28. miesto
Autori: Tomáš Čechvala, Jakub Dunčko, Norber Gbelský, Tomáš Lučkanič, Ondrej Zajac, Tomáš Kučera

 

17. Architektonické štúdio Atrium s.r.o. / 29. - 54. miesto
Autori: Michal Burák, Matúš Gomolčák, Anton Lukáč, Martina Schmidt

 

18. Marggraf Architektur k.s. / 29. - 54. miesto
Autor: Michal Markusek

 

19. Sadovsky & Architects s.r.o. / 4. miesto
Autori: Oliver Sadovský, Igor Marko, Marán Stanislav, Viliam Zajíček, Elena Šoltésová, Marek Šeregi, The Anh Dang, Anita Menkeová, Juraj Izrael

 

20. BAKYTA s.r.o. / 3. miesto
Autori: Pavel Paňák, Róbert Bakyta

 

21. ofschem architekti s.r.o. / 19. - 28. miesto
Autori: Luboš Františák, Matěj Ondruch, Lucie Roubalová, Viktor Schwab

 

22. Natália Peťková / 19. - 28. miesto
Autori: Natália Peťková, Martin Migeon

 

23. Ing. arch. Pavol Hanzalík / 19. - 28. miesto
Autor: Pavol Hanzalík

 

24. PEER COLLECTIVE s.r.o. / 29. - 54. miesto
Autori: Georgi Dimitrov, Ondřej Machač, Daniel Struhařík

 

25. JIKA-CZ s.r.o. + ohboi, s.r.o. / 6. miesto
Autori: Jan Kubát, Linda Kaliská, Martin Jireš, Jiří Slánský

 

26. INDEX, spol. s r. o. / 2. miesto
Autori: Michal Oborný, Vladimír Vršanský, Michal Vršanský, Andrej Drgala, Michaela Šteiner Sýkorová

 

27. grau architects s.r.o. / 19. - 28. miesto
Autori: Andrej Olah, Filip Marčák, Matej Kurajda, Simona Fischerová, Jana Filípková

 

28. Kuklica Smerek architekti s.r.o. / 29. - 54. miesto
Autori: Peter Kuklica, Martin Smerek, Erik Hornáček

 

29. Totalstudio s.r.o. / 19. - 28. miesto
Autori: Mária Horváthová, Miroslava Kamenská, Aleš Šedivec

 

30. KOPA, s.r.o. / 29. - 54. miesto
Autori: Monika Mudráková, Juraj Koban, Tomáš Boroš, Eva Hrivňáková

 

31. I.A.M.-projekt Ing. arch. Ivan Matys / 29. - 54. miesto
Autor: Ivan Matys

 

32. Ing. arch. Gabriel Drobniak / 29. - 54. miesto
Autor: Gabriel Drobniak

 

33. MODIOR architects and engineers s.r.o (v čase súťaže ENVEA, s.r.o.) / 11. - 18. miesto
Autori: Milan Škroupa, Matej Michalko

 

34: SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. / 29. - 54. miesto
Autori: Ondrej Forus, Ján Horváth, Ivan Kulifaj, Matej Siebert, Diana Szekerová, Roman Talaš, Juraj Talaš, Zuzana Vráblová

 

35. de Architekten Cie. International B.V. / 29. - 54. miesto
Autor: Branimir Medić

 

36. Studený architekti s.r.o. / 29. - 54. miesto
Autori: Ján Studený, Maroš Bátora
Spolupráca: Karin Guziová, Júlia Kolláthová

 

37. zerozero, s.r.o. / 11. - 18. miesto
Autori: Irakli Eristavi, Pavol Šilla, Juraj Červený, Daniela Sabová, Michal Marcinov, Barbora Hrmová, Magdaléna Mikundová

 

38. Ing. arch. Milan Kiaček / 1. miesto
Autori: Milan Kiaček, Matúš Kiaček

 

39. Jaar s.r.o. / 11. - 18. miesto
Autor: Juraj Jančina

 

40. architekti SPDe s.r.o. / 29. - 54. miesto
Autori: Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher;
Spolupráca: Martin Mišík, Barbora Danajová; Krajinná architektúra: Andrea Prievalská

 

41. Eckhardt s.r.o. / 11. - 18. miesto
Autori: Martin Eckhardt, Marek Lüley, Šimon Vacek

 

42. A B.K.P.Š., spol. s r.o. / X
Autori: Martin Kusý, Martin Kusý, Július Vass

 

43. GEOME3 s.r.o. / 11. - 18. miesto
Autori: Maria Derevencová, Martin Gallovský, Peter Derevenec

 

44. Ing. arch. Michal Bogár / 29. - 54. miesto
Autori: Michal Bogár, Mária Bogárová, Šimon Gajdoš, Adam Kalina, Katarína Konevalová, Patrícia Sandtnerová

 

45. LANG BENEDEK ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. / 29. - 54. miesto
Autori: Michal Lang, Borislav Benedek, Sláva Mráziková, Gabriel Rolenčíková

 

46. AFRY CZ s.r.o. - organizačná zložka Slovensko / 29. - 54. miesto
Autori: Peter Malovec, Tanja Bozhinova, Karol Loj

 

47. R.A.U. s.r.o. / 29. - 54. miesto
Autori: Martin Bumbál st., Martin Bumbál ml. Damian Vizár, Martin Vizár

 

48. DKLN, s.r.o. / 29. - 54. miesto
Autori: Ladislav Nagy, Štefan Bekeš, Lea Debnárová

 

49. AXXI s.r.o. / 11. - 18. miesto
Autori: Luděk Šimoník, Jan Stolek

 

50. 2021 s.r.o. / 29. - 54. miesto
Autori: Peter Léyni, Ondrej Marko, Lukáš Lečko, Dorota Volfová, Adam Gajdoš, Paulína Branišovičová, Katarína Marušicová, Lenka Borecká, Jana Smolníková, Nikola Chriašteľová

 

51. young.s architekti s. r. o. / 19. - 28. miesto
Autori: Jozef Bátor, Tomáš Medlen, Michaela Perejdová

 

52. NICE AND WISE s.r.o. / 29. - 54. miesto
Autori: Tomáš Žáček, Matej Pospíšil

 

53. GFI, a.s. / 7. - 10. miesto
Autori: Pavol Franko, Radoslav Grečmal, Katarína Jägrová, Martin Koiš, Lucia Medlenová, Simona Ondrejková, Jakub Demčák

 

54. Eastbrothers architects s.r.o. / 29. - 54. miesto
Autori: Michal Mihaľák, Peter Mihaľák, Dávid Grega

55. architt.sk s. r. o. / 29. - 54. miesto
Autori: Tomáš Tornyos, Miroslava Tornyosová;
Spolupráca: Ivan Kubík, Jozef Perichta

 

Zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty 2. etapy:

 

Zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty 1. etapy:

 

Zoznam účastníkov súťaže a autorov súťažných návrhov - rekapitulácia:

1. Ing. arch. Vladimír Tomala / 29. - 54. miesto

Autori: Ondrej Kramár, Vladimír Tomala, Michal Kasa

2. Doc. Ing.arch. František Kalesný, PhD. / 29. - 54. miesto
Autori: František Kalesný, Natália Janovičová, Michaela Nagyová, Bronislava Masárová

3. Ing. Jaromír Pecháček / 11. - 18. miesto
Autori: Jaromír Pecháček, Ondřej Pecháček, Matouš Pluhař, Johana Simkovičová

4. Ing. arch. Peter Beňuška - INTERNATIONAL CONSULTATIONS / 29. - 54. miesto
Autori: Peter Beňuška, Patrik Domanický, Eva Wenerová

5. DIPA-SK, s.r.o. / 19. - 28. miesto
Autori: Oliver Majcher, Yannick Vergnaud, Barbara Mazza, Claudio Cortese

6. MS architekti s.r.o. /7. - 10. miesto
Autori: Michal Šourek, Pavel Hřebecký, Nathalie Fatte, Alexandr Verner, Valeriia Chernukhina, Laila Sasabiová, Martin Jandera, Sahar Ben’Hmouda, Yana Tkachuk

7. DKarchitekti / 7. - 10. miesto
Autori: David Kudla, Filip Malý, Andrea Fabianová, Jana Raticová

8. ALMÁSSY ČEČETKA architekti s.r.o. / 19. - 28. miesto
Autori: Juraj Almássy, Peter Bouda, Richard Čečetka, Ivan Masár

9. CAKOV&PARTNERS, s. r. o. / 5. miesto
Autori: Kalin Cakov, Metodiy Monev, Ján Obušek, Adam Benčo, Michaela Lazorová, Ondrej Németh, Martina Šajgalíková, Dominika Chovancová

10. Marek Chalupa architekti s.r.o. / 7. - 10. miesto
Autori: Marek Chalupa, Vojtěch Jeřábek, Jan Ptáček, Daniel Parachin, Matej Ruščák

11. ô s.r.o. + Park Associati + Bauchplan / 11. - 18. miesto
Autori: Filippo Pagliani, Michele Piero Rossi, Marco Siciliano, Anna Frigerio, Toblas Baldauf, Fernando Nebot Gómez, Kay Strasser, Linn Amelung, Martin Kvitkovský, Martin Varga

12. Ing. arch. Andrej Gürtler / 29. - 54. miesto
Autori: Andrej Gürtler, Marko Ilek

13. CONCEPTARCH s.r.o. / 29. - 54. miesto
Autori: Peter Kopják, Lea Srýpalová

14. akp s.r.o. / 19. - 28. miesto
Autor: Ján Pavúk

15. Studio Perspektiv s.r.o. / 29. - 54. miesto
Autori: Martin Stára, Ján Antal, Silvia Snopková, Ľuba Ondrejkovičová, Jakub Herza

16. ČECHVALA ARCHITECTS s. r. o. / 19. - 28. miesto
Autori: Tomáš Čechvala, Jakub Dunčko, Norber Gbelský, Tomáš Lučkanič, Ondrej Zajac, Tomáš Kučera

17. Architektonické štúdio Atrium s.r.o. / 29. - 54. miesto
Autori: Michal Burák, Matúš Gomolčák, Anton Lukáč, Martina Schmidt

18. Marggraf Architektur k.s. / 29. - 54. miesto
Autor: Michal Markusek

19. Sadovsky & Architects s.r.o. / 4. miesto
Autori: Oliver Sadovský, Igor Marko, Marán Stanislav, Viliam Zajíček, Elena Šoltésová, Marek Šeregi, The Anh Dang, Anita Menkeová, Juraj Izrael

20. BAKYTA s.r.o. / 3. miesto
Autori: Pavel Paňák, Róbert Bakyta

21. ofschem architekti s.r.o. / 19. - 28. miesto
Autori: Luboš Františák, Matěj Ondruch, Lucie Roubalová, Viktor Schwab

22. Natália Peťková / 19. - 28. miesto
Autori: Natália Peťková, Martin Migeon

23. Ing. arch. Pavol Hanzalík / 19. - 28. miesto
Autor: Pavol Hanzalík

24. PEER COLLECTIVE s.r.o. / 29. - 54. miesto
Autori: Georgi Dimitrov, Ondřej Machač, Daniel Struhařík

25. JIKA-CZ s.r.o. + ohboi, s.r.o. / 6. miesto
Autori: Jan Kubát, Linda Kaliská, Martin Jireš, Jiří Slánský

26. INDEX, spol. s r. o. / 2. miesto
Autori: Michal Oborný, Vladimír Vršanský, Michal Vršanský, Andrej Drgala, Michaela Šteiner Sýkorová

27. grau architects s.r.o. / 19. - 28. miesto
Autori: Andrej Olah, Filip Marčák, Matej Kurajda, Simona Fischerová, Jana Filípková

28. Kuklica Smerek architekti s.r.o. / 29. - 54. miesto
Autori: Peter Kuklica, Martin Smerek, Erik Hornáček

29. Totalstudio s.r.o. / 19. - 28. miesto
Autori: Mária Horváthová, Miroslava Kamenská, Aleš Šedivec

30. KOPA, s.r.o. / 29. - 54. miesto
Autori: Monika Mudráková, Juraj Koban, Tomáš Boroš, Eva Hrivňáková

31. I.A.M.-projekt Ing. arch. Ivan Matys / 29. - 54. miesto
Autor: Ivan Matys

32. Ing. arch. Gabriel Drobniak / 29. - 54. miesto
Autor: Gabriel Drobniak

33. ENVEA, s. r. o. / 11. - 18. miesto
Autori: Milan Škroupa, Matej Michalko

34: SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. / 29. - 54. miesto
Autori: Ondrej Forus, Ján Horváth, Ivan Kulifaj, Matej Siebert, Diana Szekerová, Roman Talaš, Juraj Talaš, Zuzana Vráblová

35. de Architekten Cie. International B.V. / 29. - 54. miesto

Autor: Branimir Medić

36. Studený architekti s.r.o. / 29. - 54. miesto
Autori: Ján Studený, Maroš Bátora
Spolupráca: Karin Guziová, Júlia Kolláthová

37. zerozero, s.r.o. / 11. - 18. miesto
Autori: Irakli Eristavi, Pavol Šilla, Juraj Červený, Daniela Sabová, Michal Marcinov, Barbora Hrmová, Magdaléna Mikundová

38. Ing. arch. Milan Kiaček / 1. miesto
Autori: Milan Kiaček, Matúš Kiaček

39. Jaar s.r.o. / 11. - 18. miesto
Autor: Juraj Jančina

40. architekti SPDe s.r.o. / 29. - 54. miesto
Autori: Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher;
Spolupráca: Martin Mišík, Barbora Danajová; Krajinná architektúra: Andrea Prievalská

41. Eckhardt s.r.o. / 11. - 18. miesto
Autori: Martin Eckhardt, Marek Lüley, Šimon Vacek

42. A B.K.P.Š., spol. s r.o. / X
Autori: Martin Kusý, Martin Kusý, Július Vass

43. GEOME3 s.r.o. / 11. - 18. miesto
Autori: Maria Derevencová, Martin Gallovský, Peter Derevenec

44. Ing. arch. Michal Bogár / 29. - 54. miesto
Autori: Michal Bogár, Mária Bogárová, Šimon Gajdoš, Adam Kalina, Katarína Konevalová, Patrícia Sandtnerová

45. LANG BENEDEK ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. / 29. - 54. miesto
Autori: Michal Lang, Borislav Benedek, Sláva Mráziková, Gabriel Rolenčíková

46. AFRY CZ s.r.o. - organizačná zložka Slovensko / 29. - 54. miesto
Autori: Peter Malovec, Tanja Bozhinova, Karol Loj

47. R.A.U. s.r.o. / 29. - 54. miesto
Autori: Martin Bumbál st., Martin Bumbál ml. Damian Vizár, Martin Vizár

48. DKLN, s.r.o. / 29. - 54. miesto
Autori: Ladislav Nagy, Štefan Bekeš, Lea Debnárová

49. AXXI s.r.o. / 11. - 18. miesto
Autori: Luděk Šimoník, Jan Stolek

50. 2021 s.r.o. / 29. - 54. miesto
Autori: Peter Léyni, Ondrej Marko, Lukáš Lečko, Dorota Volfová, Adam Gajdoš, Paulína Branišovičová, Katarína Marušicová, Lenka Borecká, Jana Smolníková, Nikola Chriašteľová

51. young.s architekti s. r. o. / 19. - 28. miesto
Autori: Jozef Bátor, Tomáš Medlen, Michaela Perejdová

52. NICE AND WISE s.r.o. / 29. - 54. miesto
Autori: Tomáš Žáček, Matej Pospíšil

53. GFI, a.s. / 7. - 10. miesto
Autori: Pavol Franko, Radoslav Grečmal, Katarína Jägrová, Martin Koiš, Lucia Medlenová, Simona Ondrejková, Jakub Demčák

54. Eastbrothers architects s.r.o. / 29. - 54. miesto
Autori: Michal Mihaľák, Peter Mihaľák, Dávid Grega

55. architt.sk s. r. o. / 29. - 54. miesto
Autori: Tomáš Tornyos, Miroslava Tornyosová;
Spolupráca: Ivan Kubík, Jozef Perichta

 

Za podklady ďakujeme Adamovi Lukačovičovi.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím