Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
15. október 2022
6
4902

Mestský park Dunajská Streda - výsledky krajinársko-architektonickej súťaže návrhov

Mesto Dunajská Streda vyhodnotilo jednoetapovú krajinársko-architektonickú súťaž na nový mestský park. Na víťaznom návrhu spolupracovali architekti z ateliérov LABAK a n/a architekti.
Mestský park Dunajská Streda -  výsledky krajinársko-architektonickej súťaže návrhov

Mesto Dunajská Streda vyhlásilo v júni súťaž, s cieľom nájsť najvhodnejší návrh pre novú rozsiahlu oddychovú zóny pre obyvateľov i návštevníkov mesta.

Idea vyplýva z nedostatku kvalitných zelených plôch v Dunajskej Strede a snahy znížiť negatívny dopad klimatických zmien na území mesta.

Nový mestský park plánuje samospráva vytvoriť transformáciou bývalej motokárovej dráhy na Malodvorníckej ulici a priľahlého územia s celkovou rozlohou 41 565 m2. 

Tvorbe zadania súťaže predchádzal dotazníkový prieskum, ktorý bol zameraný na budúce využitie lokality.

Do kvalitne obsadenej súťaže sa zapojilo  26 autorských kolektívov. 

 

Hodnotiaca komisia v zložení: Eugen Guldan (predseda poroty), Jakub Kopec, Zuzana Kovaľová a
József Siklósi a Zuzana Isteníková rozhodla na zasadnutí 28. septembra o výsledkoch nasledovne:

1. miesto (15 000,00 €): návrh č. 4

Autori: Laboratórium architektúry krajiny spol. s.r.o. - Ing. Michal Marcinov (Labak), Ing. Barbora Hrmová (Labak), Ing. Katarína Stanislavová (Labak), Doc. Mgr. art. Vít Halada (n/a architekti), Doc. Ing. arch. Benjamin Bradňanský (n/a architekti), Mgr. arch. David Nosko (n/a architekti), Lucia Pecháčková (spolupráca)

Komentár poroty:

Rovnako ako dráha vznikla triviálnou úpravou terénu a rovinatej plochy, tak návrh jej transformácie na mestský park s týmito terénnymi úpravami pokračuje. Ďalej modeluje a rekonfiguruje topografiu územia presunmi hmôt. Kde na jednom konci parku vznikajú výkopmi umelé biotopy pre vodné povrchy, na opačnom sa navážky stávajú novými vizuálnymi a funkčnými zážitkami. Poetické riešenie, vďaka ktorému sa priestor výškovo a terénne segmentuje, čo predstavujenajmä v kontexte podunajskej nížiny svieže ozvláštnenie. Invenčný je aj prístup k zachovaniu dráhy, ktorej spevnené plochy sú lokálne narúšané a perforované pre angažovanie tvrdých plôch do zelených s využitím princípov sukcesie. Práca s nevšednosťou sa premieta aj do samotnej architekúry prvkov a objektov. Tie prvé sú v prevažnej miere prefabrikované stavebné výrobky, hoci v minulosti bežné, dnes už nevšedné. Objekty, inšpirované modeláciou terénu a v subtílnej organickej podobe, sú skôr akcentom v prírode ako jej cieleným narušením. Rozmiestnenie aktivít pozdĺž celého riešeného územia podporuje potenciál komplexného využitia. Otvorenosť konceptu zase ponúka možnosti variácie či modifikácie riešenia bez straty koncepcie. Nedostatkom sa javí byť nízka miera vplyvu širších vzťahov na riešenie.

Súťažné panely:

Vizualizácie:

 

2. miesto (9 000,00 €): návrh č. 16
Autori: ORA - ARCHITEKTI s.r.o. - Ing. arch. Patrik Domanický, Ing. arch. Bohdan Hollý, Ing. arch. Zoran Samoľ

Komentár poroty:

Vkusné a jednoduché riešenie návrhu, ktoré nehľadá radikálne zmeny, a pracuje s princípom pridávania a uberania. Vďaka tomuto prístupu je množstvo spevnených a zelených plôch zachované, len dochádza k ich čiastočnému preusporiadaniu. Dráha je prirodzenou kostrou návrhu, pričom ju dopĺňajú nové funkcie a aktivity. Nejasné sú niektoré zmeny povrchových a materiálových zmien v rámci existujúceho povrchu dráhy, ktoré zostávajú bez podrobnejšieho vysvetlenia. Okrem hlavného objektu pavilónu sú v rámci územia aj akési prístrešky - baldachýny, ktorých funkcia ale nie je známa, keďže sú riešené veľmi schematicky. Severná časť parku je ponechaná skôr vo voľnejšom koncepte krajiny s ovocným sadom a bylinnou záhradou. Umiestnenie cvičiska pre psov v tejto pokojnej časti je veľmi dobrým riešením aj s ohľadom na charakter danej funkcie. Delenie parku na 2 zóny je umne podporené aj narábaním so širšími vzťahmi a komunikačnými prepojeniami na sídlisko, do mesta, či pozdĺž zeleného pásu. Park tým môže byť prirodzene napĺňaný pohybmi návštevníkov z priľahlých urbanizovaných území. Vo výsledku navodzuje návrh dojem, že môže byť verejným priestorom pre všetkých.

 

3. miesto (6 000,00 €): návrh č. 14
Autori: ateliér SIMPLE CODE

Komentár poroty:

Vízia nového mestského parku si ambiciózne dáva za cieľ pokryť všetky problémy v riešenom území. Potenciály v podobe zelenej infraštruktúry a urbanizácie okolitého územia rozširuje v priestorových diagramoch širších vzťahov. Návrh tým dostáva inú perspektívu a lepšie vysvetľuje zámer konkrétnych riešení. Samotný park reflektuje budúcu urbanizáciu riešenia a je výrazne predelený na dve sekcie. Južná okolo zachovanej dráhy je vyplnená novými funkciami a zeleňou. Pozitívne je doplnenie prirodzených skratiek a lepšieho pešieho zokruhovania trás. Niektoré z objektov sú umiestnené priamo na dráhe, čím sa snažia priestorovo oživiť spevnené plochy a vytvoriť nové body zastavania pre návštevníkov. Situovanie objektu kaviarne k hlavnej komunikácií môže vytvoriť príjemný dopravný predel od parku, avšak orientácie terás do tej istej cesty je diskutabilné. Návrh sa zdarne vo veľkej miere venuje aj programovej náplni prvkov mobiliáru. Charakter južnej časti parku ale zostáva stále viac zážitkový. Na druhej strane severná časť je výrazne zalesnená až do podoby lesoparku s minimom aktivít. Tento kontrast vzbudzuje otázku o miere krajinárskeho riešenia, ktoré v mnohých momentoch ustupuje urbanistickej a architektonickej predstave.

 

4. - 7. miesto (1 500,00 €): návrh č. 2 

Autori: Kuklica Smerek architekti s.r.o. a Juraj Hubinský ateliér - Ing. arch. Peter Kuklica, Ing. arch. Martin Smerek, Ing. arch. Juraj Hubinský, Ing. arch. Erik Hornáček, Ing. arch. Lenka Gulačová

Komentár poroty:

Návrh pracuje s minimálnym rozsahom intervencií do riešeného územia, vďaka čomu pôsobí až sympaticky stručne. Pôvodná dráha je priznaná vo svojom celkovom rozsahu, pričom ďalšie spevnené plochy a chodníky sú riešené formou mlatu, aby v prírodnom prostredí splynuli. Aj vďaka tomu zostáva pretekársky duch miesta stále prítomný. Architektúra objektov je výstižná a verná svojej podstate nebyť okázalou. Zakomponovanie objektu kaviarne do svahu pozdĺž severo-východnej hranice riešeného územia je toho dobrým príkladom. V takomto poradí priorít sa navrhovaná zeleň v rámci podkladu trasy dráhy stáva dominantou a všetko ostatné jej kulisou. Problematicky je vnímaná severná časť územia, ktorá je takmer celá venovaná novovytvorenému jazeru. Jeho rozsah a udržateľnosť sa nezdá byť z ekonomického hľadiska pre dané územie vhodná. V prípade ak by sa jednalo o vodnú plochu s premenlivou hladinou, prípadne suchý polder, tak by stratil význam veľkej časti parku. Zásobovanie poldra vodou by mohlo fungovať pri urbanizácii okolia (a zachytávaní vody do poldra zo spevnených plôch širšieho územia), no v súčasnej situácii je problematické. Krajinárske riešenie návrhu je veľmi schematické.

 

4. - 7. miesto (1 500,00 €): návrh č. 13 

Autori: Mandaworks AB - LAR/MSA Martin Arfalk, SAR/MSA Patrick Verhoeven, MSc. Ing. Katja Mali, SAR/MSA Cyril Pavlu, MSA Jan Wanczyk

Komentár poroty:

Návrh je inšpirovaný zákrutami pôvodnej dráhy, ako miest združujúcich energiu. V takom duchu sa zaobchádza s pôvodnou trasou spevnených plôch z ktorých sú ponechané len zákruty. Tie následne v návrhu akumulujú aktivity funkcií. Téma zákrut sa rozširuje aj do invečného riešenia architektúry objektov a ďalšieho trasovania spevnených plôch. Absolútne prispôsobenie sa danému motívu vytvára atypické, a v konečnom dôsledku trocha nelogické chodníky, ktorých dĺžka je nedostatočná a nemyslí na prirodzený pohyb peších. Vnímanie kontextu širšieho okolia a väzieb k jeho možnému využitiu je najsilnejšou stránkou návrhu. Ten by mohol byť z pohľadu zelenej infraštruktúry a peších prepojení významným prínosom pre okolie. Tejto myšlienke ale návrh podlieha natoľko, že časti širšieho územia, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta, využíva ako svoju integrálnu súčasť. Pri súčasných majetkoprávnych vzťahov tým znemožňuje návrh, bez radikálnych obmedzení, plnohodnotne realizovať.

 

4. - 7. miesto (1 500,00 €): návrh č. 15 

Autori: YOUNG.S architekti s.r.o. - Ing. arch. Jozef Bátor, PhD., Ing. arch. Tomáš Medlen, Ing. arch. Michaela Perejdová, Bc. Lucia Višváderová, Kristína Rózsová

Komentár poroty:

Kruhové segmenty sú hlavným motívom výrazového konceptu, ktorý sa rozhodol transformovať riešené územie bez zachovania pôvodnej funkčnej stopy. Prístup k tvorbe je svojim spôsobom jednoduchý algoritmus, ktorý situuje funkčné plochy do vnútra kruhov a zvyškové medzipriestory, ktoré pritom vznikajú, sú následne komunikačnou kostrou v ktorej sa návštevník pohybuje a objavuje zážitky. Architektúra je lapidárna a neruší parkový charakter. Zaujímavým motívom je vytvorenie centrálnej vyhliadky. Výsledné riešenie je ale zvolenou formou priestorom, ktorý by mohol byť kdekoľvek. Kontext územia či priestorové nadväznosti a súvislosti sú zohľadnené minimálne, ak vôbec. Kruhov a tým aj funkčných aktivít je v území také množstvo, že jednoduchosť tvaru sa stráca v kvantite jeho opakovania. Taktiež je dané riešenie veľmi ekonomicky náročné, či už z dôvodu úplnej asanácie dráhy alebo z predimenzovaného rozsahu spevnených plôch.

 

4. - 7. miesto (1 500,00 €): návrh č. 22

Autori: studio 8CET - Mátyás Molnár, Gabi Mészáros, Amanda Dolgā, Noriyuki Ishii, Jozef Angyal

Komentár poroty:

Jednoduchý koncept návrhu hľadá inšpiráciu v kontexte okolitých plôch, akými sú priľahlý pás stromov či roviny poľnohospodárskej nížiny. Nevytvára tak typický mestský park, ale skôr organicky nadväzuje na existujúce celky. Vzniká riešenie v ktorom dominujú trávnaté a lúčne plochy so sezónnymi vegetačnými spoločenstvami, čo môže byť z dlhodobého hľadiska ťažko udržateľné. Takýto prístup so sebou prináša aj veľké plochy bez prirodzeného tieňa. Komplikovaný sa javí spôsob zachovania pôvodnej dráhy vo veľmi úzkom profile, čo predstavuje diskutabilné riešenie z hľadiska realizovateľnosti alebo nakladania s odpadovými materiálmi.. V trasovaní pohybov chýbajú niektoré logické prepojenia a potenciálne budúci rozvoj širšieho územia. Architektúra objektov je zvolená vzdušne. Riešené územie nepôsobí vďaka tomu preplnene, skôr naopak je prehľadné a ľahko vnímateľné. Celkovo sa návrh venuje viac krajinárskemu riešeniu, čo prezentuje aj grafické zobrazenie, v ktorom je architektúra naznačená len minimálne.

 

8. - 11. Miesto:

 

Návrh č. 3
Autori: s73 kft. - Dr. Balogh Péter István, Gergely Antal, Major József, Bugnics Ida Bogáta, Patka Zsuzsa Kincő, Kovács Dávid, Fodor-Györfy István

 

Návrh č. 8
Autori: St:ar s.r.o. - Zdenko Šabík, Filip Štefančín, Martin Sarvaj

 

Návrh č. 18
Autori: K2N Landscape s.r.o. - Ing. Natália Polesňáková, Ing. Kateřina Waldhauser, Ing. Soňa Petényiová, Ing. Eliška Šárová

 

Návrh č. 21
Autori: Ing. Denisa Halajová, PhD., Ing. arch. Lívia Dulíková, Ing. Soňa Minárechová, prof. Ing. Peter Halaj, CSc. (spolupráca - vodné stavby), Ing. arch. Jan Doubek (spolupráca - vizualizácie)

 

12. - 14. Miesto:

Návrh č. 10
Autori: Gro architekti - Ing. arch. Juraj Palovič, Ing. arch. Katarína Siváková, Bc. Jakub Čerešník, Bc. Lukáš Bím

 

Návrh č. 12
Autori: Endorfine + Hacaj + Moravčík + Malček - Ing. arch. Pavol Ružbarský, Oliver Hacaj, Samuel Moravčík, Marek Malček

 

Návrh č. 26
Autori: Doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, Bc. Lujza Hostačná, Ing. arch. Mária Horváthová, Ing. arch. Ľubica Stana Zubová

 

15. - 19. Miesto:

 

Návrh č. 1
Autori: 2M ateliér architektúry s.r.o. - Ing. arch. Tomáš Pozdech, Ing. arch. Filip Hečko, Ing. arch. Matúš Peklanský, Ing. arch. Márk Mátis, Ing. arch. Miroslav Michalica

 

Návrh č. 9
Autori: Ing. arch. Kitty Lucza, Ing. Jozef Pastorek. Ing. Éva Hajabácsová

 

Návrh č. 17
Autori: BOGÁR architekti - Ing. arch. Michal Bogár, Ing. arch. Mária Bogárová, Ing. arch. Veronika Volková, Ing. Beáta Dolníková (spolupráca - krajinná architektúra), Ing. Július Šoltész (spolupráca - statika). Spolupráca - Bc. Mikuláš Konček, Mária Bogárová, Martin Šolc

 

Návrh č. 20
Autori: FXKA - Ing. Matej Jasenka, PhD., Ing. Zuzana Weberová, Ing. arch. Peter Nezval

 

Návrh č. 24
Autori: Ing. arch. Jakub Hanták, Ing. arch. Jozef Istenes, doc. Ing. arch. Attila Tóth, PhD., Bc. Daniel Mrva

 

20. - 26. Miesto:

 

Návrh č. 5
Autori: Ing. arch. Fónod Szilárd

 

Návrh č. 6
Autori: L Studio Épülettervező - Szalánczi Donát, Sári Richard, Roll Barbara, Sárközi Zsófia

 

Návrh č. 7
Autori: ATELIER DUMA – LIVING GARDENS s.r.o. - Ing. Magdalena Horňáková, Ing. Juraj Horňák. Spolupráca: Ing. Ivana Kallová, Ing. Lenka Ficeková, Bc. Gabriela Lapšanská, Ing. Ivana Jendeková

 

Návrh č. 11
Autori: 2 Architects - Ing. arch. Lilla Timárová Menyhartová, Ing. arch. Eva Kuruczová, Adam Dobi

 

Návrh č. 19
Autori: Architekti.sk s.r.o. - Ing. arch. Matúš Polák, Ing. arch. Hermína Mikešová, Ing. Magdaléna Pastvová, Ing. arch. Igor Bolfík

 

Návrh č. 23
Autori: Ing. arch. Norbert Dvorčák, Henrieta Ruf

 

Návrh č. 25
Autori: Ing. arch. Marián Lucký, Ing. arch. Michal Bálek, Ing. arch. Martina Báleková

 

 

Zoznam účastníkov a celkové poradie návrhov
Zoznam účastníkov a celkové poradie návrhov

 

Zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty:

 

Jegyzőkönyv / a bírálóbizottság értékelő ülése

Za podklady ďakujeme Lívii Gažovej a Adamovi Lukačovičovi

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím